Vas- és Fémmunkások Lapja, 1929 (35. évfolyam, 1-24. szám)

1929-01-11 / 1. szám

­I 3. oldal j» VAS- ES FÉMMUNKÁSOK LAPJÁ .* l. SZÁM Az esztergályosok és rokonszakmák nagy jelmezestélye a munkanélküliek javára január hó 12-én lesz, a szövetségi székházban. Jelmez nem kötelező! .............................................................................................................................................................. '■■II IBI Ii wínnnrmfn—mnmmirT— Tirm r-n......■in i* A betegségi és öregségi biztosítás járadékai és a betegsegély- biztositás szolgáltatásai Január elsejével életbeléptetik az öregségi és rokkantsági biztosítást szabályozó törvényt. Január 1-óvel tehát a betegségbiztosítási járu­lékokon kívül az öregségi biztosítás járulékait is fizetni kell. A járulékfizetés szempontjából a biztosítottak tíz osztályba Boroztattak. Az öregségi biztosításnál az átlagbér 3.43%-a a munkások járuléka, mig a magánalkalmazot­tak járuléka az átlagos napibér 4.28%-a. A be­tegsegélyezési járulék a munkások és magán- alkalmazottak részére egyaránt 5.2%. Az alanti táblázat mindkét biztosítási ágazat napibér- osztályait és járulékait ismerteti, éspedig: a) az öregségi és rokkantsági biztosítás já­rulékát; b) a betegségi biztosítás járulékai; ej az öregségi és betegségi biztosítás együt­tes járulékát, A munkások hetijéralóka A magánalkalnnzoítok és bérosztálya hetijáruléka és bérosztálya Hetijárulék Hetijárulék r <y> M 0 <2 *Clv35 ‘rí, “«s a .2 J L? KU 'rU N Ml O tn r-< C'OJ N M O cn in O O “1 £2 SÍ m3 M ‘D - U 58 A 0 S-o «a 2, m P "ÍQ 0.2 .fco ‘N.S axa sGZZ IS 00 +•» co 5P Q-P S3 §"3 A 0 611 jO 3 a ■< a fcí-ű 3V •dia 0 3 ö 2 gB a” N .fc ej .a összes lieti;iu P p p P P P P P V T. I—-.36 -.24-.60 A 1.50 50— , -TO-.46 1.18 TI. 1.50 —.54 —.36-J0 B 3— 100— 1.08-.90 1.98 TTL 2.50 —.90 —.60 1.50 O 5— 150— 1.80 1.50 3.30 IV. 3.50 1.26 -.84 2.10 D 7.— 200— 2.52 2.10 4.62 V. 4.50 3.62 1.08 2.70 I! 9.­250— 3.24 2.70 5.94 VI. 5.50 1.98 1.32 3.80 F 31. 300— 3.96 3.30 7.26 VII. (1.50 2.34 1.56 3.90 CP It 14. 400— 5.04 4.20 9.24 VTII. 7.50 2.70 1.80 4.50 IS. 500— 6.48 5.40 11.88 IX. 8.50 3.06 2.04 5.10 X. 9.50 3.42 2.28 5.70 tási járulók fejében a tényleges keresetüknek megfelelő, illetőleg? megállapított napibérosz- íály átlagoe napibérének 5.2%-át. fizetik. Az önkéntes továbbfizetéssel biztosítottak az 1927. évi XXI. te. 18. §-a alapján megállapított napibérosztályok átlagos napibérének- 5.2%-át fizetik járulék óimén. A betegsegélyezés szolgáltatásai a következők: I. Orvosi gyógykezelést a megbetegedés első napjától kezdve egy évig és ezen túl is arra az időre, amelyre táppénz jár. II. Gyógyszereket, gyógyfürdőket, gyógyvize­ket és a szükséges nem költségesebb gyógyá­szati segédeszközöket (például szemüveget, has­kötőt, servkötőt, pólyát, mankót, lúdtalpbetétet stb. és általában mindazokat a gyógyászati segédeszközöket, amelyeknek vásárlási értéke 30 pengőn alul van) a megbetegedés első napjá­tól kezdve egy évig és ezen túl is arra az időre, amelyre a táppénz jár. III. Költségesebb gyógyászati, segédeszközt (miikar, müláb, rögzítőtök, mii fog stb.). vala­mint ellátással járó gyógyfürdőt, ha, ezáltal az intézet javára egyéb segély (táppénz stb.) te­kintetében megfelelő megtakarítás érhető el. IV. Táppénzt, ba a betegség keresetképtelen- ségg'fi! jár és 3 napnál tovább tart. akkor a ke­resetképtelenség 4-ik napjától számítva a kere­setképtelenség egész tartamára, do legföljebb 1 évre. Az egyévi időtartam a kercsetképtelen- ség első napjától számítandó. A nyújtandó táppénz összege a biztosított át­lagos napibérének 60%-ában állapíttat]k meg. A segélyeztetés huszonkilencedik napjától a ' keresőképtelenség további tartamára, de legföl­jebb a keresőképtelenség első napjától számított egy évre a biztosított átlagos napibérének 60%-ában számított táppénz helyett 75%-ban számított táppénzt kap. Kórlmzi (gyógyintézeti) ápolást, orvosi gyógy­kezelést, gyógyszereket, gyógyfürdőket és a szükséges nem költségesebb gyógyászati segéd­eszközöket a családtagok részére, a megbetege­dés első napjától kezdve egy évén át, kórházi ápolást a családtagok részére. A kórházi ápolás tartamára a biztosított táp­pénzének felét kapja. Szülés esetén szülészeti segédkezeit és gyógy­kezelést, terhességi segélyt a terhesség utolsó hat hetére a biztosított nő átlagos napibérének teljes összegében, gyermekágyi segélyt 4 szülés napjától kezdve hat héten át, a biztosított nő átlagos napibérének teljes összegében, szopta­tási segélyt a. gyermekágyi segély megszűnését követő 12 héten át oly biztosított nők részére, akik gyermeküket maguk szoptatják, napi 60 fillér összegben. Ikerszületés esetén a szoptatási segély az ik­rek számához képest többszörös összegben jár. A biztosított felesége részére a szükséges szü­lészeti segédkezeit és gyógykezelést, úgyszintén a terhességi segélyt a szülés napjától kezdve hat héten át, végül szoptatási segélyt a gyermekágyi segély megszűnését követő 12 hé­ten át, A biztosított feleségének járó terhesrégi és gyermekágyi segélyeknek naponkénti ösz- szege 40 fillér, szoptatási segélyének naponkénti összege 30 fillér. Halál esetében. Temetkezési segély az elhalt biztosított átlagos napibérének 30-szoros össze­gében. A segélyek a következők: A munkásoknál: \ inagúnalkalmazoHaknál: N N m S) Jg c,t­th a a _ 'D 'X> ms P ' P-'~ ■t« 0 ■ Tth 0 *■'* ft O M o,S ti) •2 >2 5“ CJ ^<3 A— 'S3 Ä P •g ei rt c3 3 cs s % e ‘Se -2 ‘5J 55 0'S T E4 eí P- vb c2 3 to a .— >*-» to X 0 ^ fí *A ft <í aí ^ n H 'Af\ Xi-, P P P P V P P p I. —.60 - .75 1— 80.— A 3.20 1.50 2.— 60.­II. —.90 1.12 1.50 45.— B 1.80 2.25 3.— 90.— ITT. 1.50 1.87 2.50 75.— C 3.— 3.75 5.— 350.— IV. 2.10 2.62 3.50 105.— 11 4.20 5.25 7.— 210— V. 2.70 3 37 4.50 185.— E 5.40 0.75 9. _ 2 70.— VT. 3.30 4.12 5.50 165.— y 6.60 8 25 11.— 330.— VII. 3.90 4.87 6.50 195.­<í 8.40 10.50 14.— 420.— VITT. 4..V 5.02 7.50 225. — ii 10.80 13.50 18.­540.­IX. 5.10 6.37 8.50 255.— X. 5.70 7.12 9.50 285.— A. napibérosztályokat tehát nyolcról 10-rö emelték a munkásoknál. A munkások mindig azt akarták elérni, hogy a kereset legvégső ha­táráig tagozódjanak a napibérosztályok, hogy igy a magasabb keresetű munkás a ténylegesen magasabb keresetének megfelelően kaphassa a pénzbeli szolgáltatást. A rendelettervezet ezt igy is kontemplálta. Sajnos, a népjóléti minisz­térium ismét térdet-fejet hajtott a nagyipar képviselőinek kívánsága előtt, akik csak azért;, hogy kisebb legyen a szociálpolitikai teher, amely a környező Országok közül amúgy is a legkisebb, kikény szerit ették a szolgáltatmányok csökkentését is. BELFÖLDI SZEMLE A rokkantegyleti illetékek Az öregkori és rokkantsági biztosításról szóló tör­vény ez év január hó 1-én lépett életbe és igy az év első hetétől kezdve tartoznak a munkások és mun­káltatók a járulékokat fizetni. Ezzel az alkalommal a Vasművek és Gépgyárak Egyesületének vezetősége elhatározta, hogy a Magyarországi Munkások Rok- kantsegélyző és Nyugdíj egyletének eddig fizetett 25 filléreket a gyárak ne fizessék, Szövetségünk és az egylet közbenjárására azonban, hozzájárult ahhoz, hogy a tagok, illetve a gyárak munkásai továbbra is a gyárakban fizethessék a tagsági illetékeket és ne kelljen mindenkinek befáradnia az egyletbe, vagy az egyleti fiókba. Ennek folytán fölhívjuk a szaktársakat arra, hogy saját jól fölfogott érdekükben járuljanak hozzá a, heti 25 filléres többlet levonásához, sőt amelyik gyár vonakodnék c levonásokat eszközölni, azt figyelmez­tessék a Vasművek Egyesületének ama határozatára, amely szerint c levonások cszközleudök. Az öregkori és rokkantsági biztosításról szóló tör­vény olyan alacsony járadékokat biztosit csak, hogy eick melleit fokozottabb jelentősége van -ma annak, hogy minden munkástársunk tagja -maradjon és tagja legyen az egyletnek. Azok a szaktársak, akik .nem a Vasmüvekhez tar­tozó gyárakban, illetve olyan műhelyekben dolgoznak, ahol a rokkantsági illetékek levonása nincsen rend­szeresítve. valamint mindezek családtagjai tagsági illetékeiket a Rokkantegylet -vasas-csoportjában is befizethetik minden hó 1. és 3. vasárnapján délelőtt 0—12 óráig a szövetségi Otthonban. Szaklapunk melléklete. Az országos közgyűlésen hozott határozat alapján szaklapunk minden máso­dik száma hat oldalon fog megjelenni. Ezt az al­kálidat a szerkesztőség kihasználva, olyan beosz­tást kiván meghonosítani, amely a lap tartalmát könnyebben megérthetővé teszi. A lap régi terjedel­mében — úgy mint eddig — ezután is azokat a dol­gokat hozzuk, amelyek nagyrészt közvetlen a szak­mai mozgalommal kapcsolatosak, mig a melléklet kifejezetten csak technikát, nőmunkásmozgalmat, iljumunkásmozgalmat és egy általános érdekű cikket fog hozni. Ebben a beosztásban külföldi test- vórlapjainkkoz igyekeztünk alkalmazkodni, amelyek szintén ilyen formában jelennek meg és — amint a gyakorlat igazolja — a száktársak kívánalmainak kielégítése nagyrészt sikerült. Lapunk azon szá­mait, amelyekben melléklet nincs, oktató illusztrá­ciókkal látjuk eh A közgyűlés óta — különösen a technikai rovatot illetően — több levél érkezett a szerkesztőségbe, amelyekben szaktársaink a Vasas-Zsebkönyvbcn közölt csaknem valamennyi cikk közlését kérik, az­zal érvelve, hogy azok igen tanulságosak, továbbá pedig nem minden szaktárs veszi meg a Vasas-Zseb- könyvet és igy a lap utján kell annak tartalmát a 6zaktársakkal megismertetni. Mindenesetre örven­detes, hogy szaktársaink a Zsobbönyv tartalmát ilyen magasan értékelik, azt azonban mégsem lehet megtenni, hogy egyelőre csupán az abban közölteket hozzuk. Erre semmi szükség nincsen, mert a tech­nikai fejlődés olyan bő anyagot szolgáltat közlemé­nyek megírására, hogy mindig uj dolgokkal lehet jönni. Ezt szaktársaink bizzák csak a szerkesztő­ségre, j pnely e téren minden kívánalomnak meg fog felelni. Minthogy legtöbb szaktársunk azt kéri. hogy a Zsebkönyvben „A mechanika alapelemei“ címen megjelent közleményt hozzuk, kivételesen megtesszük. A hozzánk intézett levelekből olyan értelmet is ki lehet hámozni, hogy szaktársaink a technikai ro­vatban a szakmájukba vágó minden dolgot meg fognak találni, ami alatt az is érthető, hogy szak­társaink szükreszabott technikai rovatunkból kí­vánnak valamilyen szakmát megtanulni. Akik ezt igy gondolják, azok tévednek, mert ehhez a közle­ményeinken kívül még sok más dolog is szüksé­ges, ami fölött szerkesztőségünk nem rendelkezik, A leghelyesebb az, hogy szaktársaink várjanak még egy ideig, akkor majd önként adódik, hogy hogyan lesz legcélszerűbb nemcsak a technikai ro­vatot, hanem magát az egész mellékletet megszer­keszteni. Szaktársaink érdeklődését és tanácsait a szerkesztőség ezúton is köszöni. Az Országos Társadalombiztosító Intézet egyes főosztályainak átköltözése. A bánya- nyugbérbiztositási, az ellenőrzési és gazdasági főosztályok a volt József főherceg-szálló (Baross-tér 2. szám) helyiségeibe, a baleseti biztosítási főosztály pedig a volt Deák Ferenc- szállóba (VIII, Aggteleki-utca 7. sz.) költözött át, amelyet nemrégen vásárolt meg az Orszá­gos Társadalombiztosító Intézet- Az átköltözött főosztályokhoz tartozó ügyekben tehát a jövő: ben a személyesen eljáró érdekelteknek az uj helyiségeket kell fölkeresniük. Főként a baleseti kártalanítási ügyekben érdekelteknek, akiknél a személyes eljárás gyakran nélkülözhetetlen (például időszakos orvosi fölülvizsgálások, prothesis-ügyek). Ezeket az ügyeket a jövőben VIII, Aggteleki-utca 7. sz. alatt intézik. A bányanyugbóresek ügyeit, valamint a táppén­zek és egyéb segélyek letiltásával, illetve föl- oldásával kapcsolatos teendőket pedig Baross- tér 2. sz. alatt látják el. Szakelőadások bádogosok, viz-, gáz- és gőz« fütésszcrelők részére mint. a múltban, úgy most is meg lesznek tartva. Az előadások díjtala­nok és az alant jelzett napokon este 6 órai kéz-* Jettel, a szövetségi székház előadói termében (VIII. Magdolna-utca 5) lesznek megtartva. Az előadások sorrendje a következő: Január 11-én, pénteken: Fűtési előadás. Január li-én, hétfőn: Vizvezetékszerelö előadás. Január 16-án, szerdán: Bádogosrajz. Január 18-án, pénteken: Fűtési előadás. Január 21-cn, hétfőn: Vízvezetéki előadás. Január 23-án, szerdán: Bádogosrajz. Január 25-én, pénteken: Fűtési előadás. Január 28-án, hétfőn: Vízvezetéki előadás. Január 30-án, szerdán: Bádogosrajz. Február 1-én, pénteken: Fűtési előadás. Február l-én, hétfőn: Vízvezetéki előadás, Február 6-án, szerdán: Bádogosrajz. Február 8-án, pénteken: Fűtési előadás. Február 11-én, hétfőn: Vízvezetéki előadás. Február 13-án, szerdán: Bádogosrajz. Február 15-én, pénteken: Fűtési előadás. Február 18-án, hétfőn: Vízvezetéki előadás. Február 20-án, szerdán: Bádogosrajz. Február 22-én, pénteken: Fűtési előadás. Február 25-én, hétfőn: Vízvezetéki előadás. Február 27-én, szerdán: Bádogosrajz. Az előadások megtartására fölkéretteK. Knuth Károly mérnök és gyáros, Lázár Lajos mérnök, Ehrenreich Imre mérnök. Egyedi Jenő, Unterberger József bádogosmesterek, Kökény István, Weller János, Türk Ödön szak- társak. A vas- és fémiuunkásszövetség rádiócsoport­jának vezetősége január 11-én, pénteken este 7, órakor a szövetségi házban ülést tart. Tagfölvétel a Vasas Dalkarba. Azok a szak­társak, akik jó hanggal rendelkeznek, jelent­kezzenek leb angolás céljából bármely csütör­tök este 7 órakor a Szövetség székházában, Magdolna-utca 5. Karnagy; Novak Károly. A tagsági könyvét mindenki hozza magával. Öntudatos szervezett munkáé csak az J Kitűnő minőségű áruk O Legolcsóbb napi árak K Vásárlási visszatérítés 'f| Díjmentes életbiztosítás m __ _ _ _ _ _ _ ______ - - - (I) Boiratási díj 50 fillér LTALANOS FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETBEN 1 4

Next

/
Thumbnails
Contents