Viz és Világitás, 1912 (2. évfolyam, 15-23. szám)

1912-08-01 / 15. szám

LAPUNK FELVÁLTVA ÁLLANDÓAN JÁR E SZAKMÁK VÉTELKÉPES CÉGEINEK, - HATÓSÁGOKNAK, - GÁZGYÁRAKNAK, VÍZMÜVEKNEK, — VILLAMTELEPEKNEK MAGYARORSZÁG, AUSZTRIA ÉS A BALKÁN ÁLLAMOKBAN. Gőz, - gáz, - villany, — acetylen, - erő, - fűtés, — hűtés, - szellőztetés, - vízszükséglet, - sűrített levegő, - felszerelések, - vezetékek, - vizlevezetés, - heggesztés, - kiszárítás, — porszivás, - légnedvesités, — fertőtlenítés, - csatornázás, — szigetelés, - villámhárító, - telefon, - ■ .................. tűzjelzők, - tűzoltás, - száraztó, - biztonsági, — egészségügyi, - mosdó-, fürdő-, konyha- és mosókonyha-berendezések. .......... Előfizetési ára a „Beleuchtung und Wasserversorgung“ cimü német melléklettel együtt egész évre 6 korona. Szerkeszti* MEGJELENIK MINDEN HÓ l-ÉN É8 15-ÉN. ZEKRS JÓZSEF. Szerkesztőség és kiadóhivatal! BUDAPEST, VII., ELEMÉR-UTCA 38 SZÁM. Müselyemből készített izzó- harisnyák. Értesítés i A világítási idény kezdetével szeptember hónap­ban terjedelmes agitációs számot adunk ki, melyet az összes érdekelt és szakbavágó címekre u. m. szerelőit, légszeszgyárait, vízmü­ven, villám- és acetyléntelepeh, maimoh, tégla­gyárán, gőzfürészeh, vas-, üveg- és porcel- lánheresheüőh, városi müszahi hivatalon, ipar­és hözlehedésí vállalatohnah stb. ingyen küldünk. E lap szövegi részében elismert szaktekintélyek cikkeit hozzuk az összes világítási ágazatokra vonat­kozólag és szívesen adunk helyet szahujdonságoh ismertetésének is. Ezek alapján e szám mindenki részére az egész idényre maradandó becsű lesz és igen alkalmas­nak Ígérkezik hathatós hirdetésehre az összes sze­relési és világítási szakmák cikkei részére. Hirdetéseket jutányos áron veszünk fel, annál is inkább, mivel ezen szám hizátólagos Célja úgy a hirdetőn részére, valamint a lap részére is helyes, hathatós agitácíót hifejteni. Az Auer által feltalált gázizzófény számára való izzótesteket eddigelé kizárólag gyapotból vagy rami- ból, egy a kinafüből nyert rostból állították elő. Mi­ként a textiliparnak egyéb téréin, úgy itt is újabban a müselyemmel tettek kísérletet, még pedig igen ked­vező eredménynyel. Ha a jelek nem csalnak, a mü- selyem, sajátos tulajdonságainál fogva, éppen ezen a téren fog kiváló jelentőségre szert tenni. Az eddig használt izzótesteknek egyik hátránya volt érzékeny­ségük lökések és rázkódtatások ellen, habár a jelenleg gyártott izzóharisnyák a régiekkel szemben már jóval nagyobb szilárdságuk által is tűnnek ki. Sokkalta na­gyobb mértékben mondható ez a müselyemből elő­állított szálakról, melyek tetszőleges hosszúságban ál­líthatók elő, mig ellenben különösen a ramirost igen rövid és hosszabb izzás után körülcsavarodik. Ezen két rostanyagnak külömböző viselkedése a mikroszkó­pon igen jól észlelhető. A müselyem szála több száz órai égési idő után ép oly sima, mint volt eredetileg, mig a ramiszál szerte foszlik és keresztmetszete csök­ken. Ebben leli magyarázatát a müselyemből előállí­tott izzótestnek nagyobb tartóssága és hogy az út­testen haladó kocsiforgalom által előidézett rázkód- tatásokat még sérülés nélkül kiállja, minek következ­tében vasúti kocsik megvilágítására is kiválóan elő­nyös. Az izzótestek tartósságának megvizsgálására sa­játos gépek vannak alkalmazva, melyeknek segélyével az izzóharisnya, mint a gyakorlatban, úgy függélyes, mint vízszintes lökéseknek van kitéve. Mentül több lökést bir el addig, mig eltörik, annál jobb a minő­sége. Az olyan ramiizzótestek, melyek még nem voltak használatban, az ilyen gépen 500—1000 lökést, 10 órai égési idő után azonban csak mintegy 100 lökést bírtak el. Ezzel szemben a müselyemből való izzó­testek 500 órai égési tartam után átlag még 600 lö­kést bírtak el, sőt használat előtt még 6000 lökés után is sértetlenek maradtak. Ezen utóbbiak még kiégés után is oly szívósak, hogy azokat sulylyal megterhelni lehet. Ilyen izzótest, mely mindössze mintegy egy

Next

/
Thumbnails
Contents