Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1927 (29. évfolyam, 1-52. szám)

BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ. A Állami elemi iskolák fenntartása ............................. 9 A nyakönyvi kivonat és családi értesítőért járó díjak ..................................................................... 15 Á llatgyógyászatban használatos oltóanyagok ára ... 18 Almamoly, gyümölcspenész, varasodás és bábaszilva elleni védekezés .................................................... 21 Állami gyermekmenhelyek kötelékébe tartozó gyer­mekek gondozási díjai ............................................ 32 Á rverési hirdetmény 33, 56, 62, 68, 92, 94, 99, 102, 105, 106, 112, 143, 153, 154, 155, 162, 168, 171, ,172, 176, 177, 182, 188, 192, 193, 198, 200, 208, 223, 235, 237, 247 252 253 256 263 282 289 ............................................. 290 ^ 291 Á llategészségügyi körök felállítása és betöltése ... 65 Adókivetési munkálatok mielőbbi elkészítése ... 66, 67 Allamrendőrség pécsi kapitánysága által kirótt ki- hágási pénzbüntetések beszedése és megküldése 115, 116 „Állategészségügyi törvények, rendeletek és elvi határozatok" c. munka ajánlása ......................... 125 „Általános Államszámviteltan" c. mű pártolása...... 249 Aut óbuszokhoz szükséges nagyméretű pneumatikok beszerzése ............................................................... 249 Argentínai főkonzul működésének támogatása ...... 288 A lsóegerszeg, Monyorósd és Hegyszentmárton köz­ségek egyesítése ............................,..................... 293 Alisp án évnegyedes jelentése .......... 43, 133, 211, 273 B B eköltözési ügyekben követendő eljárás ................. 18 B elgyógyászati főorvosi állásra pályázat .............. 24 B écsi Magyar Iskolaegyesületbe alapító tagként való belépés ........................................................... 60 B alatonberényben Bvm. tulajdonát képező telek javára bekebelezett vízmerítési szolgalmi jog törlése ............................................................... 60, 61, Biztosítási díj fizetésével kapcsolatos törvény vég­rehajtása ............................................................... 102 Baranyavárm. vitézi széke hivatalos helyiségében felszerelendő telefon állomás ............................. 157 B aranyavárm. és Pécs sz. kir. város tanfelügyelö- sége hivatalos helyiségében levő telefon elő­fizetési díja ................................................... 157. 158 B aranyavárm. Ferenc József árvaházában üresedés­ben levő helyek betöltése .............................. 161 Baranyavárm. 1928. évi egyesített költségvetése 226 Baranyavárm községeinek villamosítása ...... 226, 227 Benzinkútak felállítása ................................................ 235 Blaskovich Iván dr. tb. főszolgabíróvá kinevezése 246 Bognár Gyula tb. főjegyzővé kinevezése .................. 246 Blaskovich Iván dr. főszolgabíró gépkocsijának be • szerzése ................................................................... 285 Blaskovich Iván dr. főszolgabíróvá megválasztása 289 Bognár Gyula II. főjegyzővé való megválasztása...... 289 C Cs Cseh József állategészségügyi tanácsos nyugdíjaz­tatása ...................................................................... 94 D D ohánylevelek beváltási ára ...... 268, 269, 270, 271 E E rdőtüzek, megelőzése ................................................ 1 Egyesült államok bpesti főkonzulának elismerése ... 11 Epstein Pál dr. tb. főorvosi kinevezése..................... 32 Érte sítés 51, 67, 105, 121, 133. 134, 135, 136, 137. 138, 139, 140, 152, 162, 171. 192, 204 223 243, 250] 251" 256. 258 Élő növénnyel való kereskedéssel és azok külföldi szállításával foglalkozó szabad forgalomra jogo­sított telepek megvizsgálása 130 Elveszett munkásigazolványok, cselédkönyvek stb. után fizetendő térítési díjak .........................140, 141 E badó kivetése ........................................................... 160 Erdei érték- és árszabályzat megállapítása .......... 175 E rdei facsemeték és husángok kiszolgáltatása ...... 175 É lelmiszerárak drágításának megakadályozása ...... 181 En gedélyokirat Mohács r. t. város kővezetvám­szedési jogára vonatkozólag ................................. 196 Egyesült Államokba irányuló kivándorlás lebonyo­lítása ...................................................................... 196 F F olyam és kultúrmérnöki hivatalok utazási költségei 1 Főszolgabírói (pécsi) hivatal céljára megvásárolt épület ...................................................................... 53 Fal usi kislakásépítő akció hatósági támogatása 65, 66 Fertőző beteg bejelentések ........................................ 104 Fa gykárok csökkentése és pótlása ......................... 115 F öldmunkások vasúti díjkedvezménye ..................... 129 Fontsterling kölcsön II. részletének felvétele 145, 146, 225 Földtani intézet tisztviselőinek támogatása.............. 161 F edeztetési állomások felállítása ............................. 220 Fa lusi kislakásépítő akció végrehajtása .......... 228, 229 Fo rray Valér főszolgabíró elhalálozása............... 235 G Gy Gazdasági népiskolák folyóirattal ellátása .............. 21 G yümölcsfákat károsító hernyók, cserebogarak, vértetű, valamint szrbtövis irtása ..................... 22 G abonaüszög elleni védekezés ................................. 23 Gazdasági népházak adó-, valamint nem haszon- szerzésre alakult jogi személyek vagyonadó mentessége ............................................................... 36 Gyermekvédő Liga taggyüjtésének hatósági támo­gatása ............................................................... 88, 121 Gyermekvédő Liga adománygyűjtési engedélye...... 141 H Hasz onállat összeírás foganatosítása ............ 3 H irdetmények 4, 5 6 16, 20, 26, 30, 33, 40, 56, 68. 92. 100, 102, 105, 106, 110, 121, 126, 132, 142, 155, 162 168, 172, 175, 176, 177, 182, 188, 189, 192, 197, 198, 200, 204, 207, 223, 230, 236, 237, 240, 244, 250, 252, 256, 258, 263, 268, 281, 289, 290, 292, 293, 294 Hadigondozattak illetményeinek kifizetése .............. 10 Hagyat éki leltározásért szedhető díjak ..................... 30 H ősök emlékművének megörökítése......................... 31 Il osszúhetényi kis- és nagyfeszültségű vezeték ügyében kötött szerződés ..................................... 101 Hadigondozottak járandóságainak elszámolása...... 103 H ereféléket pusztító aranka irtása 116, 123, 124 Hernádfa és Rónádfa kisközségek egyesítése.......... 145 H adiárvák és hadirokkantak gyermekeinek intéze­tekben való elhelyezése 146, 147, 148, 149, 150 Halállomány fokozottabb védelme ............................. 152 H adirökkantak, özvegyek és árvák házasságkötésé­ről és halálesetéről szóló adatok ......................... 191 Honv édség lószükségletének fedezése ..................... 235 I I fjúsági testnevelési oktatóképző tanfolyam.......... 9 Irodas egédtiszti (várm.) állásra pályázat.......... 15, 19 Idege n állampolgároknak beutazási engedély nélküli bebocsáttatása .................................................... 93 Iskolánkívüli testgyakorlásra kötelezettek felmen­tése .......................................................................... 102 Is kolánkívüli népművelés ügyének előmozdítása...... 120 I pari cikkek beszerzésénél a hazai eredet megálla­pítása ...................................................................... 126 I rodai és csomagolási papír beszerzése .................. 141 Iskolánkívü li népművelési bizottságban hatósági or­vosoknak hivatalból való helyfoglalása .............. 150 I gaz Lajos aljegyzővé való megválasztása .............. 289 J J eszenszky János főállatorvos Makóra helyezése 104 Jótékonycélú hangversenyek jegyeinek árúsítása körül felmerüli szabálytalanságok ..................... 110 Já rási számvevők központi szolgálatra berendelése 119

Next

/
Thumbnails
Contents