Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1929 (31. évfolyam, 1-57. szám)

RETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ. A. Arcképes igazolványok érvényének meghosz­szabbitása........................................................................ 1 Adománygyűjtési engedély ...............................................6 A ratási és cséplési munkák elvégzése.........................28 A nyakönyvvezetők ellenőrzése........................................39 A lispán évnegyedes jelentése.....................47, 131, 213 Árvédelem teljesítése.............................................................66 Árvaszéknél kihallgatási napok...................................74 Á llatállomány biztosítása..................................................95 A dóügyi Útmutató ajánlása............................................124 Állatorvosláshoz ojtóanyagok előállítása .... 207 Általános tisztujitásra pályázati hirdetmény 268,273, 276 Alakuló közgyűlésre meghívó.......................................277 A szociális gyermekvédelem c. mű ajánlása . . 278 Általános tisztújító közgyűlésre meghívó . . . 287 Automobil Közlekedési Rendészet ...... 292 B. Balázs-Szállás puszta kánonilag a mohács-belvárosi plébániához csatolása ...-.•.........................62 Békeszerződések Revíziója c. mű ajánlása ... 67 Benzin-finomitó telep ellenőrzése..............................67 B aranyai Villamossági R. T.-gal szerződés . . 72 Bar anyavármegyei járási érdőőrök nyugdijézáb.ály- ; rendelete .............................................................................77 Bányafa gömbfa után szedhető vámdij . . . . 96 Budapesti Nemzetközi Vásár.............................. 99 B aranyavármegye tűzrendészetei szabályrende­lete ........................................................ 127, 150 B ognár Gyula főszolgabíró gépkocsi ,beszerzési kölcsöne.............................................. 7 . . . . .141 B orvásárok Budapesten.................................................145 Bognár Gyula főszolgabíróvá választása .... 159 Baranyavármegye szabályrendelete a tvhat. választó- kerületekről és bizottsági tagok számáról . . 165 Burgonya utvámdija........................................................ 179 B aranyavármegye állategészségügyi szabályren­delete .....................................................................................193 Baranyavármegye egyesitett nyugdíjalap szabály­rendelete ................................................................... 222, 231 Baranyavármegye szabályrendelete a gyümölcsfa betegségek elleni védekezésről..................... 222, 230 Budapesti S.H.S. főkonzulátus megszüntetése . . 222 Baranyavármegye 1930. évi egyesitett költségvetése 229. Botyka és Kisp'eterd községek egyesítése . . . 231 Burgonyabetegsóg behurcolásának megakadályo­zása .....................................................................................231 Baranyavármegye szabályrendelete a kukoricamoly elleni védekezés tárgyában......................................261 B aranyavármegye szabályrendelete a tvhatósági kisgyülés tagjainak számáról......................................283 B alesetbiztosítások az O, G. M. pénztárnál az 1930. évre.................................... . 238 Baranyavármegye szabályrendelete a vm. közúti alap személyszállító gépkocsijának igénybevéte­léről és fenntartásáról........................................ 299 Baranyavármegyei Gazdasági Egyesület részére adomány................................................................................302 Baranyavármegye szervezési szabályrendeletének ujjáalkotása.....................................................................310 c . Carlton Bailey Hurst A. E. Á. budapesti főkonzul 168 Cement utvámdija.................................................................179 D. Darányi Ignác szobrához hozzájárulás...........................5 D ohánytermelésre kijelölt területek ellenőrzése . 38 Dohánytermelők tanácsadója c. mü ajánlása . . 80 Dohány beváltási árak........................................................98 Dunántúl és Kisalföld c. mü ajánlása.......................104 E. E gyke bizottság megalakítása...........................................1 Ebadó kivetése 1929. évre ..............................................11 E rdőtüzek megelőzése........................................................17 Elhagyottá nyilvánított gyermekek gondozási dija 116 Ebzárlat foganatosítása ......................................................117 É szakamerikai E. Á.-ból kiutasítás............................145 É lőnövénytelepek megvizsgálása..................................145 Erdőtüzek megelőzése......................................................178 Ebzárlati intézkedések betartása..................... 225, 232 E badó kivetése 1930. évre.................................................267 F. Feniczy Ignác dr. országgy. képviselővé válasz­tása ......................................................................................54 F ischer Miklós dr. íőszolgabiró gépkocsi beszer­zési kölcsöne.......................................................................57 Fütermós értékesítése........................................................72 Fertőző betegeknek vasúton szállítása . . . , . 116 Fölszólalások a tvhat. 1. a. f. névjegyzéke ellen 185—9 G, Gazdasági munkásközvetitők jelentése.........................14 G yakorlati büntetőjog c. mü ajánlása . . . . . 39 Gyámpénztári pénzek elhelyezése .... . . 65 Gyámpónztári pénzkezelési rendszerről stb. sza­bályrendelet módosítása . . ...................................95 G yáfhpénztár 1928. évi mérlege.................................139 G abonaüszög elleni védekezés.......................................225 Gáz- és vízvezetékeknél kovácsolt vascsövek mel­lőzése ....................................................................................237 G erde, Rugásd és Kisvarjas községek nevének megáliapitása . 264 Gyöngyfa kpzsétg nevének megállapítása .... 264 H. Hirdetmények, hirdetések 3, 8, 15, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 40, 45, 46, 56, 64, 69, 76, 82, 83, 93, 101, 107, 108, 118, 121, 122, 125, 139, 140, 147, 148, 151, 152, 155, 156, 160, 162, 174-6, 181-2, 190-1, 196, 200, 211-2, 224, 226-8, 234-5, 243-4, 247-8, 251, 254, 256, 264, 270—1, 273, 280—2, 285, 288-290, 293—4, 298, 305, 308 Haszonállat összeírás 1929. tavaszi............................11 H azai gyártmányú irodaszerek beszerzése ... 33 Hazai széntermékek beszerzése......................................40 Horváth István dr. ideiglenes megbízatása a pécsi j. vezetésével..................................................................54 H alva született magzatok és elvetélések bejelentése 75 Hal József dr. pécsváradi j. tisztiorvos .... 81 Haffner Jánosnak tartozás elengedése.......................85 H ungary Illustrated ajánlása...........................................99 Hősök emlékünnepének megünneplése......................103 Háziipari felügyelők működésének támogatása . 103 Halászati tilalom megrövidítése ...............................104 H azai gyártmányú gummipadló alkalmazása . . 104 Radiárváknák intézetekbe való felvétele . ... 119 Hadigondozottak állományában történt változások bejelentése......................................................................137 Horváth István dr. szbiró motorkerékpár kölcsöne 141 Hadirokkantak Lapja támogatása...............................150 H azai gyártmányú személymérlegek ......................151 H irth Ferenc dr. vm. aljegyzővé vál............................159 Hasznos vadállomány védelme....................................178 H ordók (üres használt) utvámdija...........................179 Hóeltávolitás utakról közerővel...............................198 H azai kézirat füzőkapcsok igénybevétele .... 232 Hegyszentmárton, Alsóegerszeg és Monyorósd köz­ségek nevének megállapitása....................................263 Horthy segélyakció.......................................................275 Hazai gyártmányú törlőgummi beszerzése . . . 279 Hazai szenek átlagos fütőértékének kimutatása . 292 Hadirokkantak Szövetsége Pécsi Csoportjának adomány..........................................................................303 I. J. Izzólámpák (hazai) beszerzése......................................21 Justice for Hungary c. mü előfizetése.......................72 J egyző egyesületi közgyűlésen résztvett jegyzők napidija............................................................................99 Ifjúság védelme.................................................................119 Iskolánkivüli népművelés.............................................153

Next

/
Thumbnails
Contents