Belügyi Közlöny, 1951

1951-06-15 / 1. szám

1. szám . I. Sfész* A belügyminiszter 5.440—1/1/1951. (VI. 14.) B. M. számú rendelete A NÖ HÁZASSÁGKÖTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KI- ÉS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRŐL. ^ (Közigazgatási rendszám: 5.440. és 5.130.) (A bejelentési kötelezettség egyszerűsítése érde­kében a következőket rendelem: 1. '§• A 253.600/1946. (VII. 30.) B. M. számú rende­let 49. §-ában a családi és utónév megváltoztatá­sával kapcsolatban meghatározott ki- és bejelen­tést a nő házasságkötése esetén nem kell megtenni. 2. §• r(l)' A házasságot kötött nőnek az anyakcnyv­vezetőnél be kell mutatnia az állandó lakására vonatkozó bejelentést igazoló szelvényét, vagy an­nak a bejelentő hivatal által kiállított hiteles má­solatát. Ennek a kötelezettségnek a házasságikütés .alkalmával vagy az anyakönyvvezető által meg­állapított, hárem napnál nem rövidebb határidőn , belül kell eleget tenni. (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a nőkre, akik a házasságköté­sükig korukra tekintettel szülőik lapján voltak be­jelentve és ezért igazoló szelvénnyel nem rendel­I keznek. (3) Az anyakönyvvezető a bemutatott igazoló­szelvény hátlapjára köteles a nő új nevét felie­gyezni. A feljegyzés szövege: „Házasságkötése kö­I vetkeztében új neve: .• . r . ? . ". A feljegy­zést keltezéssel, aláírással és körbélyegzővel kell ellátni. 3. §• (1)' A házasságot kötött nőnek az anyakönyv­vezető feljegyzésével ellátott igazoló szelvényét városokban a betűsoros nyilvántartókönyv vezető­jénél (házfelügyelő, ennek hiányában tulajdonos, bérlő, kezelő) három napon belül be kell mutatnia. (2) A betűsoros nyilvántartókönyv vezetője kö­teles a házasságot kötött nőt új nevén a betűsoros 'nyilvántartókönyvbe azonnal bejegyezni és a régi névnél a „hová távozott" rovatban az új nevet fel­tüntetni. Ezeknek a bejegyzéseknek a rendőrőrsön való lebélyegeztetése alól a betűsoros nyilván­tartókönyv vezetője mentes. 4. §. Az anyakönyvvezető a nőt a 2. §. '(1)' bekezdé­sében és a 3. §. (1) bekezdésében .meghatározott kötelességének teljesítésére, valamint esetleges \ mulasztásának következményére figyelmeztetni kö­teles. (ÍV Amennyiben a cselekménv súlyosabb bün­tető rendelkezés alá nem esiik, kihágást követ el 3 és ezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel bünte-­tendő az: a) aki az állandó lakására vonatkozó bejelen­tést igazoló szelvényét az anyakönyvvezető által megállapított határidőn belül az anyakönyvvezető­nél nem mutatja be [2. § (1) bek.], b) aki az anyakönyvvezető feljegyzésével ellátott igazoló szelvényét a betűsoros nyilvántartókönyv vezetőjénél nem, vagy késedelmesen mutatja be [3. § (1) bek.J, c) a betűsoros nyilvántartókönyv vezetésére kö­telezett személy, aki a nála bemutatott igazoló szelvény alapján a 3. § (2) bekezdésében megálla­pított bejegyzéseket nem teljesíti. (2) A kihágás miatt az eljárás a rendőrség, mint rendőri büntetőbíróság hatáskörébe tartozik,' 6. §• A 253.600/1946. (VII. 30.) B. M. számú rende­let 49. §-ának a jelen rendelet 1. §-ával ellentétes rendelkezése hatályát veszti. Házi Árpád s. k., belügyminiszter^ 5.130—240/1951. B. M. (BK 1.) szám. AZ 5.440—1/1/1951. (VI. 14.) B M. SZÁMÚ RENDELET VÉGREHAJTÁSA. Az 5.440—1/1/1951. (VI. 14.) B. M. számú rendelet (to-i vábbiakban: R.) végrehajtásaképen a következőket ren-j delem: I. A R. megszünteti a nő házasságkötésével kapcsolatos ki- és bejelentési kötelezettséget és annak pótlására el­rendeli, hogy az állandó lakásra vonatkozó bejelentést igazoLó szelvényére az anyakönyvvezető jegyezze fel a házasságkötés következtében nyert új nevét. Ezért arra kell törekedni, hogy a fél már házasságkötéséhez hozza magával a bejelentést igazoló szelvényét és így a feljegy-! zés a házasságkötés után nyomban megtörténjék. Ennek elérése érdekében a házasságkötési szándék szóbeli be­jelentése alkalmával 14.500/1950. (IV.27.) I. M. sz. r. 5, §.) az anyakönyvvezető a bejelentőt figyelmeztesse a fenti kötelezettségre. II. A R. 2. §-ának (1) bekezdése szerint, ha a házasságot kötött nő az állandó lakására vonatkozó bejelentést iga­zoló szelvényét a házasságkötés alkalmával nem mutatta be, az anyakönyvvezető három napnál nem rövidebb ha­táridőt állapíthat meg a bemutatásra. Ezzel kapcsolatban elrendelem, hogy az anyakönyv* vezetők a bemutatásra rendszerint három napot állapít-* sanak meg; három napnál hosszabb határidőt csak külö­nösen indokolt esetben adjanak (pl. olyan nő részére, aki közvetlenül házasságkötés után elutazik). A határidő azonban ne haladjon meg tizenöt napot. Ha a házasságot kötött nő az anyakönyvvezető által megállapított határidőben a bejelentést igazoló szelvényét nem mutatja be, erről a határidő lejártakor értesíteni kell az állandó lakóhelye szerint illetékes rendőrkapi­tányságot, hogy az a R. 5. §-ának (1) bekezdése alapján a kihágási eljárást megindíthassa. Az értesítést a csatolt mintának megfelelően kell elkészíteni. III. A R. által megállapított eljárás következtében foko­zottabb jelentősége van annak, hogy az anyakönyvvezető az 5.130—100/1951. (BK. 1.) B. M. számú rendelet 2. §-a alapján kiállított 37/a számú értesítőlapon ne csak a há­BELÜGYI KÖZLÖNY

Next

/
Thumbnails
Contents