Munkácsi Közlöny, 1935 (2. évfolyam, 1-222. szám)

1935-01-01 / 1. szám

pl ^ 1935 január 1. kedd : ’ QTU j . un і О і vj - , gfp^ &% Е}Блют^$%І ' •# «г! ' • •1 •і * V . • L. ij . I . 3 MII. évf. 1. szám ><>* MUNKÁCSI PARTONKiVUU »«iitikai napilap Egyes szám ára 50 fillér. Főszerkesztő: HAVAS EMIL Mukaéevo—Munkács ^Д^ИіИІЕ Boldog újévet Mire e sorok napvilágot lát­nak, az ó évtől búcsúzok egy ré­szé már katzenjameres. A Szil­veszter lezajlott és a harsogó cuppanásoktól kisért újévi kí­vánságból már nem maradt meg semmi. Pedig jó volna, ha az 1935 ös év boldogabb, gondtalanabb len­ne, mint az elmúlt. A sokat szen­vedett tömegek már megérde­melnék, hogy az uj évben legyen kenyér, kereset, ne legyen min­dennapos vendég az adóvégre­hajtó, a váltókamatláb csökken­jen, a lakbér és egyéb terhek enyhüljenek. Szeretnők, ha ez az esztendő meghozná a Békéi! Az igazi Bé­két — a lelkek megnyugvását és a nemzetek igazi megegyezését. Ha leomlanának a mai határ­korlátozások. a vízumok és egyéb határ sikanériák... A kárpátalji politikai életben ez az esztendő sokat igér. A kormányzó kinevezése küszöbön áll, az autonómia gazdasági elő­készítése pedig erőteljes lépe­sekkel folyik. Gazdasági bázis nélkül P. Rus autonom tartomá­nyi élete elképzelhetetlen. — A kormányzat minden törekvése oda irányul, hogy P. Rus népeinek sorsát megjavítsa és ennek a te­rületnek is európai külsőt adjon. * * P. Rus népei — felekezetre és nemzetiségre való tekintet nél­kül igaz szeretettel boldog és egészséges uj esztendőt kívánnak Masaryk elnöknek és Rozsypal országos el­nöknek. Masaryk elnök, köztársaságunk feje ma nemcsak a mi jó kíván­ságainkat hallja, hanem az egész világét, mert Masaryk elnök az egész Emberiség tiszteletét vívta ki. О az a férfiú, akinek küszö­bén megtörik az ellenséges gyű­lölet-hullám — mert ezen tisz- tálelkü, nemes férfiú életének Elfogták az albán felkelők vezérét (Tiranából jelentik:) Muharin Bajraktari, Achmed Zogu volt szárnysegédjét, aki a király ellen felkelést szított, — sikerült elfogni. Az elfogott felkelő eljogatására 45.000 frankos dijat tűztek ki. Muharinnal egyidejűleg a harcias törzsek 200 tagját is letartóztatták. A felkelés során négy ember életét vesztette. Flandin francia minisztereinek as 1935. évről (Párisból jelentik:) Flandin miniszterelnök a Petit Pári­sién szerkesztőjével folytatott beszélgetése során kijelentet­te, hogy az 1955 évben elsősorban a béke kérdése dől el- Mussolini nem régen végzetes esztendőnek jelötte meg 1935-öt, Flandin ezzel szemben meg van arról győződve, hogy háborúra nem kerül a sor, hanem a béke gondolata fog mind mélyebb gyökereket verni. A most kezdődő év Flandin szerint a háború utáni idők sok gazdasági hibáját ki fogja küszöbölni Jeftics folytatja a bebörtönzöt- tele tzabaOlébrahelyesését, de a radikális párttal nem tudott kibékülni ZONGORA Gyár: Böhm. Leipa PIANINO “Vezérképrisaieí ás lerakat: Wolff iá ИІО, UiharoS, Kino ,,Uránia** , Részletfizetés. Csere. Katalog ingyen. Sztanojevics most nyiit levelet tett közzé a lapokban, amelyben kijelenti, hogy nagy sajnálatára Jeftics köszönetét nem fogadhatja el, mert pártja nem egyezett bele a kormányban való részvételre. A régi radikális párt küldöttséget menesztett Jeíticshez, azzal a ké­réssel, hogy engedélyezzék a párt működését s ne alkalmazzák erre a pártra azt a szigorú rendelke­zést, amely a partok létezését megtiltja. (Belgrádból jelentik:) Jetties mi- nisztetelnök kormányalakításának első napjaiban a sajtónak adott nyilatkozatában köszönetét mon­dott azoknak a politikai vezető embereknek, akik a kormány lét­rehozásában segítségére voltak. Kü­lön emlékezett meg arról, hogy köszönetét kell kitejeznie Sztano- jevicsnek, a régi radikális párt el­nökének, akinek támogatását nagy- értékünek mondotta. egész munkája az egyetemes emberiségé. Rozsypal elnököt ma P. Rus minden falujában — városában meleg szeretettel emlegetik. Mun­kás életének 12-ik esztendejét tölti itt — reggeltől-eslig ke­mény, önfeláldozó munká­ban. Ez a kis ország az ő igazi hazája, mert ennek felépítése, megszervezése az ő müve­Podkarpatska Rus népei forró fohászukban arra kérik a Min- ! denhatót, hogy Masaryk elnököt és Rozsypal országos elnököt az uj esztendőben óvja meg minden bajtól. Adjon nekik erőt, egész­séget, hogy nagy müveiket kié­píthessék és megerősítsék. Boldog és egészséges uj évet minden jó embernek. (H) Zinoviev ke­gyelmei kér Sztáliniéi (Londonból jelentik:) A Daily Express értesülése szerint Zinov- jev és Kamenev, akiket a Kirov meggyilkolásában való bünrészes- ség miatt letartóztattak, és akikre a Kirov-gyiikosságban való bün- részességet eddig nem sikerült ki­elégítő módon bebizonyítani, még mindig a Lubi an ka-börtön foglyai. A börtön két tisztviselőjét is le­tartóztatták, mert Zinovjevtől leve­leket próbáltak kicsempészni. Az egyik levelet Zinovjev magának Sztálinnak irta és a levél igy szól: »Kedves Sztálin elvtárs! Na­gyon jól tudod, hogy ártatlan va­gyok. A forradalom nevében kér­lek, amelyért mindketten harcol­tunk, emlékezz vissza arra a nap­ra, amidőn Leninnel ültünk együtt egy asztalnál. Lehetetlen, hogy képes légy agyonlövetni engem, vagy régi elvtársamat, Kamene- vet, akik az orosz proletárság va­lóságos éltető szellemei vagyunk.« VAROM MOZGÓ, A Városi Mozgó jelenti: 3 éve játszunk beszélő filmet. Iván Petrovics és Camila Horn felülmúlhatatlan szépségű és tényleg páratlanul álló filmoperettje, amellyel a Városi Mozgó búcsúztatta az ó évet és áttért az uj-évbe, a Vá rosi Mozgó sikerdus 3 évének Legnagyobb attrakciója: Petrográdl bál A kiállítás és pompa, a tánc, a dal, a szerelem, utólérhe- tetlen szépségű filme, — amelyről ma már az egész vá­ros a legnagyobb elragadtatás és elismerés hangján beszél. Zene: JOHAN STRAUSS, a bécsi Filharmonikusok közre­működésével. Műsoron csütörtökig. В I G D I C Ma, kedden, az újév napján fél 3, tél 5, fél 7 és fél 9 ó BUSTER KEATON első európai filme Frigó Páris hőse A szezon legvidámabb és legmulatságosabb filmé csodás tánc és revü jelenetekkel. A szenzációs burleszk két órai szakadatlan harsogó kaca­gást biztosit a nézők számára.

Next

/
Thumbnails
Contents