Borászati Lapok – 30. évfolyam – 1898. 26-52. sz.

1898-06-26 / 26. sz

XXX. évfolyam. 26. szám. Budapest, 1898. junius 26. BORÁSZATI APOK Előfizetési feltételek: Egész évra „ . . . 5 frt — kr. Félévre 2 , 50 „ Negyedévre ... 1 , 25 „ Á német birodalom államaiba egész érre 6 frt. Európa egyéb államaiban, valamint Afrika, Amerika és Ausztráliába 7 forint. A SZŐLŐ ÉS BORGAZDASÁGI LAPOKKAL EGYESÜLT KIADÁS. Megjeleli minden vasárnapon. Kiadó és laptulajdonos: BAROSS KÁROLY. Tiszteletbeli szerkesztő: ENGELBRECHT KÁROLY. Felelős szerkesztő : Dr. DRUCKER JENŐ. A lap szellemi részét Illető közlemények a szerkesztőséghez, az előfizetési <i hirdetési péntek a kiadóhivatalhoz czlmzoudők. Szerkesztőség és kiadóhivatal üllöl-út (Köztelek). Hirdetéseket a lap kiadóhivatala vesz fel. Izjegyaék ugyanott kaphat*. Hirdetési mellékletek jutinyoa árban fogadtatnak el. Budapest, 1898. junius 25. A „Borászati Lapok" a harmadik évtized utolsó félévének áll küszöbén ! Nagy korszak ez egy szaklap életében és legélénkebb bizo­nyítéka azon benső viszonynak, mely a lap és olvasói között mindvégig fennállott ! Azon tény maga, hogy az olvasók, da­czára uj lapok keletkezésének és kimúlásának, a „Borászati Lapok" támogatásától jóindulatu­kat meg nem tagadták, életképességének és hivatásszerű működésének megpecsételése. A zászlóhoz, melynek czimere a filloxera előtti időben a szőlőmivelés felvirágoztatása, a nyolezvanas évek keservei után pedig a felújítás keresztülvitele volt, a lap hála mun­katársai és tudósítói előkelő gárdájának mind­végig hü maradt. A ,,Borászati Lapok" a folyó év eleje óta a „Szőlő- és Borgazdasági Lapok"-kai egyesülve, olvasókban és munkatársakban, anyagi és szellemi erőben gyarapodva ismét az egyetlen számottevő magyar szaklap, mely egyrészt al­kalmat nyújt a legújabb szőlőszeti és bora­szati tapasztalatok népszerűsítésére, másrészt a külföld elölt szakférfiaink működését hiven tükrözteti vissza. A szőlőmivelés és borértékesítés nehézsé­geivel és ellenségeivel szemben a szőlősgazdá­kat támogatni, tanácscsal ellátni, minden a szakmába vágó kérdésben segítségére lenni, ez volt a „Borászati Lapok" programmja a múltban és az lesz a jövőben is. Eme törekvésünket — kérjük — részesítsék a magyar szőlősgazdák jóakaró támogatásunkban ezentúl is, terjeszszék lapunkat ismerőseik kö­rében nem a mi, hanem a szölőfelujitás köz­gazdasági fontossága érdekében. A „Borászati Lapok" előfizetési ára: Egész évre . 5 frt — kr. Fél évre ... ,, 50 „ begyed évre 1 „ 25 „ Sffíö- Lapunk mai számához postautal­ványokat mellékeltünk, szíveskedjenek az elő­fizetési dij megküldése czéljából azokat felhasz­nálni. ""^Kl A „Borászati Lapok" olvasóit tisz­telettel kérjük, fp&t újítsák meg mi­előbb előfizetésüket, nehogy a lap küldése fennakadást szenvedjen. TARTALOM. Oldal Előfizetési felhívás.— .. 441 A balatonmenti szőlőtalaj vizsgálatok. — 441 Szőlőszeti tanulmányut 443 Az OMGE. által mult év őszén megtartott szőlé­szeti tanulmányut. ... — 444 A „fakórothadás (white-rot) amerikai tőkéken. Irta : Barna Balázs... __ ... 447 Kérdések és feleletek 448 Szőlőbetegségek. Irta : M. D. S. — Állati ellenségek. Irta: Jablonoivslá. ... 449 Vegyes liirek 450 A szőlő állása hazánkban. — Cserneki és tarkői Dessewffy Miklós. — A székesfőváros mintaszőlö­telepének kibővítése. — Szőlőszeti értekezlet Miskolczon. — Szállítási kedvezmény az olasz boroknak. — Tudósítások beküldése 450 Tudósítások _ 450 Izsák. — Paks-Csámpa. — Francziaország. ... ... 451 Levélszekrény. — ... ... „ ... 451 Kiadóhivatali üzenetek. 451 A balatonmenti szőlő­talaj vizsgálatok. (A talajvizsgálatok előzményei. — A talajvizsgálatok felülvizsgálata. — A Keszthelyen tartandó szakelőadások.) Budapest, 1898. junius 25. Több izben, de csak röviden volt lapunkban említés téve arról, hogy a fold­mivelésügyi miniszter ur a balatonmenti szőlő­hegyvidékek talajainak megvizsgálását határozta el — s a megejtendő munkálatok felülvizs­gálatára és fővezetésére báró Radvánszky Béla v. b. t. tanácsost és koronaőrt kérte fel, aki ezen bizalomteljes meghívásnak engedve azt készséggel elfogadta. Az impulzust a Balatonmenti talajvizs­gálatok eszközlésére, a foldmivelésügyi minisz­ter ur a mult év október hó 11-én Keszthelyen megtartott szőlészeti értekezlet alkalmából adta meg, amidőn alkalma volt az értekezleten jelen volt gazdák felszólJalásaiból személyes meggyőződést szerezni, hogy a balatonmenti szőlők felújításának útjába az ottani felette változatos talajviszonyok megfontolandó nehéz­ségeket gördítenek. Ekkor tette Radvánszky Béla az Ígéretet, hogy a balatonmenti szőlőtalajok részletes vizsgálatát a helyszínén eszközöltetni fogja — amely igéretét immár a cselekvés követte. A f. év április hó 13-án ugyanis Rad­vánszky Béla báró, Máday Izidor miniszteri tanácsos, Dobokay Lajos min. oszt. tanácsos borászati kormánybiztos és a meghívott szakkö­zegek jelenlétében, a foldmivelésügyi állam­titkár Nemeskéri Kiss Pálnak elnöklete alatt, a czélbavett balatonmenti szőlötalaj vizsgálatok tárgyában értekezlet tartatott, a melyen a talajvizsgálatok előmunkálatai álla­píttattak meg s az értekezletből kifolyólag ezen előmunkálatoknak a helyszínén leendő azonnali megkezdésére Engelbrecht Károly központi sző­lőszeti és borászati főfelügyelő vezetése alatt a következő tagokból álló szűkebb-körű bi­zottság küldetett ki: Dr. Szontágh Tamás bányatanácsos és osztálygeolog, Tus Antal a tapolczai m. kir. vinczellériskola igazgatója, Treítz Péter és Horusitzky Henrik s. agrogeologok MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE\ BUDAPEST\ V. 9 ALKOTMÁNY-UTCZA 31. •j'.-i­Több évi tapasztalat után bebizonyult, hogy a világ legjobb s eddig felülmúlhatatlan és legtö­kéletesebb, a tartósságánál fogva a legolcsóbb permetezőgép a „VERMOREL"-féle valódi ES C Ha A I 3rC» peronospora permetező, mely eddig minden versenynél az első dijat nyerte el. Kizárólagos magyarországi képviselet szövetkezetünknél. Ár 20 frt csomagolással. AUSSIGI J> „RÉZGÁLICZ" _ jegeczekben vegytiszta a peronospora elleni véde- j kezésre a gyakorlatban eddig legjobbnak bizonyult gyártmányt és egyéb permetező anyagokat szava­tolás mellett, ugy szintén „Raffia háncsot", legjutányosabb árban ajánlunk. MEGJEGYZÉS, Szőlőpermetezés czéljából szövetkezetünk által szállított és igaz olván yunkkal ellátott rézgálicz küldeményeket a fpSf M. A. Yasutak circa 40°/o dijkedyezméiiynyel szállítják. Mai számunk 14 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents