Borászati Lapok – 38. évfolyam – 1906. 27-52. sz.

1906-07-08 / 27. sz.

XXXVIII. évfolyam. 27. szám. Budapest, 1906. julius 8. Előfizetési feltételek: Egész évre 12 kor. Félévre 6 „ Negyedévre 8 „ A német birodalom államaiba egész évre 14 korona. Európa egyéb államaiba, valamint Afrika, Amerika és Ausztráliába 14 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Üllöi-út 25. (Köztelek). Hirdetéseket a lap kiadóhivatala vesz fel. Árjegyzék ugyanott kapható. Hirdetési mellékletek jutányos árban fogadtatnak el. A „Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületéinek hivatalos közlönye. Laptulajdonos : BAROSS KÁROLY örököse. Szerkesztésért és kiadásért felelős: Dr. DRUCKER JENŐ. A lap szellemi részét illető közlemények: a szerkesztőséghez, az előfizetési és hirdetési pénzek a kiadóhivatalhoz ezimzendők. Megjelenik minden vasárnapon. Uj bortörvény követelése. Budapest, julius 5. (D. J.) Ne ringassa magát senki sem abban a hitben, hogy a borpancsoló kufá­rok kiűzése hazai borgazdaságunk templo­mából azonnal meg fogja szüntetni mind­azokat a bajokat, melyek súlya alatt terme­lőink és a fogyasztást közvetitő vendéglősök és kereskedők szenvednek. A forgalom becsületességének biztosítása csak egyik lánczszeme azoknak a teendőknek, melyek teljesitése nélkül a helyzet javulására nem számithatunk, de kétségtelenül egyik leg­jelentékenyebb mozzanata reformtörekvé­seinknek. De épen azért, mert ennek nagy jelen­tőségével mindenki tisztában van, az uj bortörvényt olyképen kell megteremteni, hogy az a hozzáfűzött reményeket be is válthassa. És igy bármily sürgős kíván­sága is ez a szőlősgazda-társadalomnak, senki sem akarhatja az uj törvényt inkább tökéletlenül megalkotni, csak hogy az minél hamarabb lépjen életbe. Mint ismeretes, a „Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete" az ő gazdag munka­programmjában, melynek feldolgozásánál a felmerülő sürgős igények kielégitésén kivül a logikus egymásutánt soha szem előtt nem téveszti, most jutott el az el­avult régi bortörvény reviziőjának határ­állomásához. Beható tanulmányok előzték meg azokat a tárgyalásokat, melyeket a MSzOE. közgazdasági szakosztálya e kérdés felett folytatott, s melyek eredménye az alantabb közölt javaslatok. Határozottan körvonalazva van ezekben, hogy mily irányban kivánja az egyesület az uj tör­vényt megalkottatni, hogy az a külföldi és hazai tapasztalatok figyelembevételével a kor igényeinek megfeleljen. A képviselő­ház, melyhez e javaslatok mielőbbi el­intézés végett felterjesztettek, bizonyára fog időt találni arra is, hogy a közvéle­mény eme régi petitumának a munkahal­maz daczára érvényt szerezzen. Addig azonban még hónapok fognak eltelni, melyeket tétlenül töltenünk nem szabad. Legyünk tisztában azzal, hogy a szőlősgazdák ezen világos és becsületes állásfoglalása ellen titokban és nyiltan, álarczczal és anélkül meg fog indulni az aknamunka. Nagyképű kritika jelenik majd meg, melynek talán egyik be nem vallott czélja a reformot mentől hosszabb időre elhalasztani, mert: qui habét tempus, habét vitám . . . Ilyenek által ne hagyjuk magunkat a kitűzött czéltől elriasztani, hanem merítsünk inkább impulzust belőle az összetartásra és elveink mellett való kitartásra. Ürügyek ellen érveket, gyanúsítások ellen nyíltságot, egoista törekvések ellen az altruizmus becsületes fegyverét használva vigyük diadalra a kibontott lobogót. Ez azonban nem jelent annyit, hogy most már a MSzOE. által beterjesztett javaslatba nyugodjunk meg és ne gon­doljunk azzal, mit és hogyan lehetne még azon tökéletesíteni. Sőt inkább. A szük tárgyalási teremből a nagyközönség bírálata alá bocsátva a MSzOE. javaslatait, épen azt czélozzuk, hogy minél többen szóljanak a tárgyhoz. Akinek valami megjegyzése, módosítása van, tegye meg, hogy a közvélemény re­tortáin szűrődjenek át azok az eszmék, melyek ekként nyilvánosságra jutnak. Nem lehet az egyesület czélj a a nagyközön­ségre reformtervezetét ráoktrojálni, hanem meggyőzni kivánja, hogy mit akar és miért akarja ezt igy és nem máskép! Lapunkban azért megnyitjuk a szőlős­gazdák egyesülete által elfogadott tervezet felett a vitát. Ezzel egyrészt megkönnyítjük a vidéki egyesületek állásfoglalását, melye­ket a MSzOE. egytöl-egyig felkért, hogy hozzánk csatlakozzanak, másrészt pedig be­cses anyagot gyüjtünk egy esetleges an­kétra és a képviselőházban való tárgyalás alkalmára. Legyünk őszinték. Azok közül, akik évek óta lépten-nyomon hangoztatják azt, hogy a mostani törvény fabatkát sem ér, hogy mielőbb uj és drákói törvényt kell alkotni, igen kevesen vannak, akik a dolgok mélyére hatolva tudnák, hogy hol volt a baj és a gyógyulás miképen remélhető. Drasztikus eszközökkel, statariális rend­szabályokkal a borforgalomnak többet árthatnánk, mint használnánk, megbéni­tanók a becsületes kereskedelmet is és béklyóba vernők a tisztességes pincze­mesterek kezét. Ily módon nem hogy fejlesztenők bor­gazdaságunkat, hanem inkább halálos döfést adnánk neki. Ne tételezzük fel, hogy minden szőlősgazda már foglalkozásánál fogva becsületes és minden vendéglős, vagy borkereskedő okvetlenül méregkeverő, mert hisz „inter muros peccatur et extra". Vág­juk ki a fekélyt, de ne kössük alá azokat „Permetezéshez" ajánlunk szavatolás mellett vegytiszta réz­gáliczot, szublimált kénport, dr. Aschenbrandt-féle bordói és rézkénport, raf fia háncsot, jutafonalat - a legjutányosabb árakon. - ­agyar Mezőgazdák Szövetkezete BUDAPEST, V., Alkotmány-u. 31. .A* JEGYŰ 36 kor. „B* JEGYŰ 30 kor. Kivánatra árjegyzéket ingyen és bérmentve kiildíinka Torpnie kénporszóró 34 K. Mai számunk 16 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents