Borászati Lapok – 43. évfolyam – 1911. 1-26. sz.

Tartalom

V Oldal Feleletek. 1. felelet. Deritési próbát hogyan végzünk? — 2. felelet. Mennyi az apadás párolgás és kezelés folytán ? _ 877 Irodalom. 1908. évi magyar borok összetétele (Kiáraszky L) 59 Über die Traubenwickler und ikre Bekámpfuog. (A szőlőmoly és annak leküzdéséről) Schwangart dr. 94 Agenda Agricola et Viticola (Vermorel) 127 A szőlő trágyázása (Grabner E.) 201 Der württembergiscbe Weinhandel einst ui.d jetzt (dr. W. Engelmacn) k89 Dje amerikanischen Unterlagsreben des engeren Sortimentes für die preussischen Versuchsanlagen (F. Schmitthenner) __ ... 37? Codex Alimentarius Austriacus 412 Die Weinkrisis in Fr ankreich (dr. Wolff K.) 449 E:őadások a szőlészet és borászat köréből (II. sorozat) 608 La fabrication de vino. — II modo de proceder con ra la peronospora (Bánó J.) 6£6 Szőlő- és pinczegazdák tanácsadója 757 Az Ampelológiai Intézet évkönyvre (i.) ... ... ... 898 Der Ahrweinbau, ahrmenti szőlőtermelés (r. ö.) ... 899 Hivatalos ügyek. Tagsági dijak nyugtázása. — Propaganda a MSzOE. ügyóben. — Borkészletek bejelentése .„ 7 Irodalmi pá yázat. — Tagsági díjak fizetése 8 Felhívás a MSzOE.be való belépésre 28 A MSzOE. tagjainak szaporodása. — Borkész.eteí bejelentése 29 BorkésJetek bejele ütése. — Tagsági dijak fizetése 44 Régi szakkönyvek megvétele. — A MSiOE. igazgató­választmányi ülé^e. — A borbejelentései: és a boikere kedők ... 60 A MSzOE. igazgató-válasitmányi ülése ... 76 Figyelmeztetés borkészlettel rendelkező tagokhoz. — Egyesületi tagsági oklevelek kiadása 77 A MSzOE. uj tagjai (31. névsor) ... „. 94 Egyesületi tagsági levelek kiadasa 95 Szőlészeti és borászati előadások. — A MSzOE. bor­jegyzéke 110 Iiodaírni pályázat. — A MSzOE. bornyilvántartása. — Tagok felvétele és tagsági oklevelek kiszolgálta­tása. — A pozsonyi gazdasági egyesület jubileuma. — Régi szakkönyvek megvétele. — A MSzOE. bornyilvántartása. — Tagsági dijt k fizetése 145 Igazgató-íálasztmányi ülés 163 Irodalmi szakosztályi ülés. — A borvásári bizottság ülése ... 164 A MSzOE.-nek irodalmi s akosztályi ülése. — A MS.OE.-nek borvásár és borkiállítás rendező bizottsági ülése ... 182 Igazga ó-választmányi ülés 18 3 A MSzOE.-nek igazgató-választmányi ülése 201 A MSzOE. tagsági oklevtle. — A szőlészeti és borá­szati előádasok 203 Szőlészeti és borászati előadások 224 Mily előnyöket nyújt a MSzOE. az ő tagjainak ? ._ 226 Szőlészeti és borászati előadások 245 Tanulmányi kirándulás Olaszországba. — Tagsági dijak fizetése _ 246 Tagsági d'jak nyugtázása 2fc9 Uj tagok jelentkezése. — Az olaszországi tanul­mányút eszméje * 270 Igazgató-válaszfmányi ülés. —Uj tagok j* lentkezése. — Az olaszországi tanulmányut eszméje 289 Uj könyvadomány egyesületi tagoknak. — A kötött talajú sik szőlőtelepítés ellen 290 Igazgató-választmányi ü'és. — Mily előnyöket nyújt a MSzOE. az ő tagjainak — Tagsági dijak fizetése. 309 A MSzOE.-nek igazgató-választmányi ülése._ 324 Igazgató-választmányi ülés. — Tanulmányi kirán­dulás a közgyűléssel kapcsolatban. — A MSzOE. évkönyve. — Alapszabálymódositás az MSzOE. közgyűlésén 343 A MSzOE.-nek igazgató-választmányi ülése. — A MSzOE.-nek IX-ik rendes közgyűlése 359 Szőlészeti tanulmányut Olaszországba 361 A MSzOE. uj tagjai. — Tagsági dijak nyugtázása 378 Szőlészeti kirándulás Heves megyében (r. ö.) — Uj tagilletmény a MSz.OE. tagjainak. — A MSzOE. rendkívüli közgyűlése. — Az olaszországi tanul­mányut. — Fürdőkedvezmény a MSzOE. jagj a inak 379 Szőlészeti és borászati előadások kivonata — Mily előnyöket nyújt a MSzOE. az ő tagjainak? 394 Tagsági dijak fizetése. — Az olaszországi tanu'­mányut. — Igazgatóválasztmányi ülés. — A NSzOE. rendkiviili közgyűlése — 414 Igazgató-választmányi ülés és rendkívüli közgyűlés. — Az olaszországi tanulmányut ... ... 432 A MSzOE. igazgató-választmány ülése 450 A MSzOE. rendkivü'i közgyűlése. — Irodalmi szak­osztályi ülés 451 A MSzOE. irodalmi szakosztályi ülése 469 Az olaszországi szőlészeti tanulmányut 470 Az olaszországi tanulmányut elmaradáfa ... 559 Kórházaknak borokkal való ellátása. — Kedvezmény a MSzOE. tagjainak 609 Tagsági dijak fizetése ;_ 610 Pártoló tagok és egyesületi közlöny „. 623 Oldal Az egyesületi könyvlár használata. — A szatmári és lugosi jubiláris gazdasági kiállítások 653 A MSzOE. képviselete Szatmáron ós Lúgoson 670 Az egyesületi könyvtár használata 687 Irodalmi pályázatok. — Tagsági dijak fizetése 737 A MSzOE. irodalmi szakosztálya. — Igazgató-választ­mányi ülés. — Uj tagok felvé ele az OMGE.-be 758 A MSzOE Irodalmi szakosztályi ülés. — A MSzOE. igazgató-választmányi ülése 779 Pártoló tagok és egyesületi közlöny. — Az orszá­gos szőlőmolyértekezlet. — Az egyesületi könyv­tár használata. — Tagsági dijak fizetése 812 Borkészletek bejelentése. — Pártoló tagok és egye­sületi könyvtár használata. — Tagsági dijak fizetése 829 Tagsági dijak nyugtázása. — A MSzOE. igazgató­választmányi ülése. — Uj tagok bejelentése __ 845 Országos szőlőmolyértekf zlet. — Borkészletek be­jelentése. — Tagsági dijak fizetése .__ 846 Igazgató-választmánú ülés. — Irodalmi pályázat. — Borkészletek beje'entése 861 A MSzOE.-nek igazgató-választmányi ülése 878 Különfélék. A permetezés gyorsítása. — Szőlőteimelés a német­délafrikai gyarmatokon (dr. P. J.). — Késői szőlő­metszés (K. Ö.). A hamu mint szölőtrágya (K. Ö.) 44 A permetezés gyorsítása 60 Külföldi informatív szolgál (i.) 75 Kié a legöregebb bor 76 A homok filloxeramentrsségének oka 94 A „Tempus" perme szórófej és a munkáskórdés. — A borközraktárakról.^. 127 Az Oberlin>féle szőlészeti intézet működése (R.) 145 Borkimérés a katonai laktanyában (Jázon) 163 A talajra hulló perme ... 182 Az utóerjedós felismerése. — A bordói lé használata 201 Eljárás a bor egyide,ü pasztörizálására és derítésére. — A szőlő trágyázása 224 Ipari kihágás-e a bordók elárusitása (K. Ö.) — Az aranyrizling (R.) 245 A „Tempus" permeszóró és a permetezőgépek 268 A bor fejtése és az időjárás (R.)„. J! 269 Az oltványok helyes ü tetése. — A dohánytermelés hulladékénak értékesítése .... 289 Borkivitel Déloroszországba (Krenedits Ö.). A klorofill és annak jelentősége (i.) — — — 324 Az első permetezés (r. ö.) Pezsgőforradalmak a mult században ._. — 342 Permetező mészpor (L. A.). — Goethe és a bor 858 A szőlősgazdák és a III. oszt. kereseti adó (Szilárd F.) 377 Rézkénporozás (r. ö.). — Foganatosítható e nyáron is az arzénkezelés ? 393 A hosszunyelü 412 A fi loxera elleni védekezés Németországban. — A francziaországi vihar ágyúzás eredményei 1910-ben. — Egy szőlészeti szakférfiú szobra. — A czukor jelentősége a bordói oldatban 413 A jégvert szőlők ápolása (r. ö.) 431 Mikép hat a kén a lisztharmat ellen ? — Hordók szállítása szétszedett állapotban (K. Ő.). — Érdekes molystatisztüa — 432 ítéletek a Berlandieri- és Rupestris hibridekről (L. A.) 449 Országos borpiocze (i.) — - - — 450 Uj szőlőeltartá'-i, csomagolási és szállítási eljárás (L. A.). — Hasznavehetetlen szőlőmolyirtó szer. — Nem nemi uton való hibridizálás (R.) 483 Tokajhegyalja és a borközraktár (M.). — A szőlőmoly szaporasága (dr. B. E.) 495 Kecskemét fzőlészete. — Egyszerű borszürő (R.) 528 A szőlő gyümölcse mint gyógyszer — — 541 A lugason nevelt direkttermő fajták (R.) 5»2 Néhány szó a peronospora elleni védekezésről (R.) 559 Az ellenálló és direkttermő fajtákkal Kaliforniában végzett kísérletek (Vg.) 578 A szőlőmoly elleni küzdelem (Szobonya B.). — A vessző különböző részén termett fürtők csukor­tartalma (Vg.) . - 593 Egy indokolatlan szemrehányás (Jablonowski J.) ... 609 Uj lugasszőlőről (R.) — - — — 622 A szőlőmoly elleni védekezés (Szobonya B.). — A czementbordók és vasbetonpinczészetek a föld­rengésben — 623 Mi az a „Reflorit?" (Rupprccht 1.). — Védekező­szer a sző őmoly ellen (Vg.) 639 A Síáritott és magnélküli szőlő forgalma Kaliforniá­ban (Vg.). — Ujabb megfigyelések a Rhőne-menti, direkttermő hibridekről (Vg.) — 653 A szőlőnek darazsak ellen való megvédése (Szege B.). — Ujabb tapasztalatok a szőlőmoly elleni véde­kezés terén ... — 686 Hogyan használjuk a dugót palaczkoz ásnál (dr. P. J.) 702 A viharágyu-ás hatása — — 717 A metszés alapelvei (R.). — Egyet-mást a peronos­poráról (Marton D.) , 737 Uj felfedezés a peronosporáról (dr. P. J.) ... 778 Az országos szőlőmoh értekezlet (L. A.). — Vadkár­tételek a szőlőben (dr. Szilárd Gy.) ._ 811 Borkészítés czukornádból (Vg ) 812 A szőlőtőkék permetezése fiúiról. — Az országos borértékesitési akczió 'L A.) — 844 Aki a borokat izlelé-sel akarja megítélni (R.) 861 A szőlőmoly egyik élősdíjéről t-78 Ezeréves Magyarország Emléke (szinea melléklet). — A molyértekezletről (L. A.) - 891 I Pontosság a hollandi kivitelnél (K. Ö.) 900 Oldal Vegyes hirek. A húszéves Köztelek. — Uj részvénytársaság szőlő­karók gyártására. — Borértékesitési szakírók. — Szakácsmüvészeti kiállítás. — Üdvözlet Ausztráliá­ból. — A borvizsgálat megkönnyítése. — A nero­bergi szőlők sorsa. — Öt millió a franczia szőlős­gazdáknak. Az alkoholos italok városi fogyasztási adója Francziaors? ágban 1909-ben. — A német szőlősgazdák segítése 8 Mübortörvény Svájc zban y Uj ügybeos'tás a földmivelésügyi minisztériumban. — Borkezelési tanfolyam Budafokon. — Borászati Zsebnaptár az 1911. évre. — Tudósítások bekül­dése. — Szőlőlevélkonzerv nem újdonság. — Magyar Agrár- és Járadékbank R.-T. — A rhein­gaui pinczeszövetkezetek csődje. — Helyesbítés 29 A boritaladó és a pénzügyminiszter. — Pályázat rézgálicz és raffiaháncs szállítására. — Szőlő­vesszők bevitele Bulgáriába. — Ausztria és Magyar­ország bortermése 1910. évben. — Drágul az olasz bor. — Hamisított olasz b r Svájczban. — Spanyol­ország borkivitele 1908. évben. — Görögország aprószőlőkivitele. — A fagy elleni védelem Ameriká­ban. — Argentína bortermése 1909. évben 45 Gyászhír. — Kitüntetés. — Pályázat szénkóneghordók szállítására. — A Sziiágyvárme^yei Gazdasági Egyesület. — óvakodjunk a magyar borelárusi­tóktól „. 60 Helyreigazítás. — A pinczeszövetkezetekröl. — A porosz orssággyülés és a szőlősgazdák insége. — Szőlősgazdák lázadása Champagneban ... 61 Kinevezés. — Előléptetés a felügyelői tarban. — Halálozás • __ 77 Filloxerazárlat. — Jászberényi szőlősgazdák a pér z­ügymioiszternél. — A tokaji bor védelme. —Pécs borászata és a népszámlálás. — E őadás a filloxera­mentes talajokról. — A szőlőkarók vasúti tarifája. — Országos gazdakongresszus Budapesten. — Japán látogatók a pinczt mesteri intézetben 78 Halálozás. — Szőlőmunkás-tanfolyamok. — A szén­kéneg megdrágult. — A kisérletügyi központi bizottság uj tagjai. — Régi szakkönyvek meg­vétele. — A Magyar Agrár- és Járadékbank R.-T. — Országos kiáliiiás Szegeden. — Az „Alimentaria" első féléve 95 Biranyavármegye katasztere. — A városházi bor­pinczék prosperitása Németországban. — Bor­kivitel Németországba. — Montenegro boritaladója 93 A borvizsgáló-bizottság uj tagjai ... ... 103 Uj szénkénegraktár. — Elvi jelentőségű határozat. — A vendéglősök és a borárak. — A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület jubileuma. — Szőlőkaró­készlet nyilvántartása. — Két borvidék összekötő vasútja. — A német pinczeszövetkezetek köréből. — A szőlőmoly elltn való kötelező védekezés Németországban 111 dr. Kosutány Tamás jubileuma. — A balatonmenti szőlőművelés érdekében. — Borkiállítás Medgyesen. Bortermelők bá'ja és borbirálat Bácsalmáson. — A hernyó és a cserebogár kötelező irtása. — Tokaji bor az osztrák Llyod-hajókon. — Szőlé°zeti kongresszus Montpellierben. — A champagnei törvény — — — 128 Borvizsgáló szakértő bizottság. — Borellenőrző szak­közegek megbízása. ... 145 Tokaji borok árverése. — Homoki szőlők vesze­delme. — Uj korcsmarendelet Galicziában. — A IX-ik nemzetközi mezőgazdasági Kongresszus. — Szőlővesszők bevitelének korlatozisa Bulgáriába. — Bulgária intézkedése a német borok bevite­lének érdekében. — Spanyol mozgalom a b r­hamisitás ellen 146 Boraink németországi értékesítésének várható len­dülete (K. L.). — Kinevezés a szőlészeti felügyelői karban. — A tokaj-hegyaljai sző'ősegély kiosz­tása. — Borkiállítás Medgyesen. — Balatoni borok nyilvántartása. — A Magyar Agrár- és Járadék­bank mérlege 16 4 A württembergi szőlőimporf. — Élelmiszerek és italok kiállítása Antwerpenben. — A fnloxera garázdálkodása Algírban. — Borkivitelünk Ausz­tráliába 16 5 A Gazdák Biztosító Szövetkezete. — A Bozsony­vármegyei Gazdasági Egyesület jubileuma. — Kérelem ama t. szőlőbirtokosokhoz, akik folyó tavaszszal gyéritenek.—A Hontvármegyei Gazdasági Egyesület 1910. én jelentése. — A tapolczavidéki gazdakör működése. — Lugosi mezőgazdasági és ipari kiállítás. — A szőlőkarók kedvezményes Fzállitása. — A világ bortermése az 1910-ik évben.— A szeszadó felemelése ... ^ Gyümölcsészeti tanfo'yam 18 4 Elvi jelentőségű határozatok. — Borértékesitési ankét Budapesten — ... — — —, — A Magyar Agrár- éa Járadékbank R.-t. közgyűlésé. — Tudósítások beküldése. — A champagnei szőlős­gazdák boszuja. — Magyarország sörtermelése. — Borkivitel Spanyolországból. — Algír a borhami­sitás ellen. — Németalföldi vámügyek — ^ Borkereskedelmi forgalom Ausztria és Magyarország között 1909 s 1910-ben. — Halálozás. — A franczia szőlészforradalom. — Az antwerpeni elelmiszer­kiállítás. — A borhamisítás ellen Algírban ._. ^b Borértékesitési ankét Budapesten — 247 Ausztria-Magyarország külkereskedelme 1909 és 19i0-ben.—Elvi jelentőségű határozat. — Filloxera-

Next

/
Thumbnails
Contents