Borászati Lapok – 52. évfolyam – 1920.

1920-09-16 / 38. sz.

38. SZAM. 52-IK ÉVFOLYAM. 248 1920. szeptember 16. Hordók minden nagyságban, ujak és használtak, úgyszintén zsirtariányok (barrelek) elaslók. Kádármühely: Kraiaiwursf Károly Wien, XIX., Heiligenstádter-Strasse 85. Telefonszám 93017. 620 Minden az okszerű jfoHkezelésNea s tar­tozó szükségleti czikket bevált minőségben szállíts „PASTEURIT" k. fel. társaság bortechnikai gyártmányok részére Wien, I., Wiesinger-Strasse 3. Telefon: 13631. Távirati cxim: Pasteurit Wiea. 49fi előbb kifenekeljük. Amely hordóba a penész nagyon beleszáradt, azt. szét kell szedni s a dongák, valamint a fenékdarabok belső felületét ! le kell gyalulni, vagy hordókaparóval levakarni mindaddig, mig egészséges tiszta farétegre nem érünk; végül a hordót még ki is forrázzuk. Amely hordóban beteg vagy hibás bor volt, azt kiforrázzuk, vagy — ha módunkban van — ki­gőzöljük. Amely hordó akármilyen kis mérték­ben is eczetes, azt nemcsak kiforrázzuk vagy kigőzöljük, hanem 2°/o-os szódalodattal is ki­áztatjuk, utána forró, végül hideg vizzel kiöblít­jük. Hasonlóképpen kezeljük azokat a vörös­vagy sillerboros hordókat, amelyeket (más hordó hiányában) fehér bor elhelyezésére vagyunk kénytelenek felhasználni. Ha valamely hordóban erjedő (uj) bor volt s óbort szándékozunk bele fejteni, azt szintén czélszerü kiforrázni vagy kigőzölni, nehogy esetleg az óbor kissé erjedés­nek induljon s megzavarodjon. Uj hordót hasonló­képpen kezelünk, mint az eczetes hordókat, nem ugyan az eczetsavas erjedést olcsó szer­vezetek elpusztítása végett, hanem azért, hogy az uj fából a bor által könnyen kioldható kelle­metlen izü anyagokat előzőleg mesterségesen kioldjuk és eltávolítsuk. Amely hordó sokáig üresen állott s aközben — előírás szerint — havonta egyszer kénezésben részesült, azt szin­tén czélszerü kisurolni, azután meleg szódaol­dattal kiáztatni, majd forró vizzel kiöblíteni és végül hideg vizzel alaposan kimosni. Mindezeknek az itt emiitett müveleteknek tudományos magyarázatuk van, melynek részle­tezésébe azonban ezúttal helyszűke miatt nem bocsátkozom bele. A vasalkatrészeket ugyancsak gondosan le kell tisztogatni. Mi sem természetesebb, hogy a pinczében és présházban tejet és tejtermékeket, savanyu ká­posztát, kenyeret, gyümölcsöt, konyhakerti ter­ményt vagy annak hulladékait, törköly-és seprű­maradványokat, egyáltalán penészedésnek, kor­hadásnak, rothadásnak induló növényi anyagot, valamint kellemetlen szagot terjesztő anyagot eltartani vagy csak annak nyomát is eltűrni nem szabad. Szüretkor a munkások beállítása alkalmával arra gondoljunk, hogy szüret alatt minden nap hármas munkát kell végezni, úgymint szedni, behordani és feldolgozni; de a feldolgozás is három részből áll, úgymint: bogyózuzás, préselés és mustfejtés. Rendszerint arra törekedjünk, hogy amit máma megszedtünk, annak a mustját lehetőleg még máma kisajtoljuk és hordóbafejtjük, mert minél hamarább dolgozzuk fel a megsze­dett termést, annál világosabb szinü bort nyerünk (feltéve, hogy fehér bort kívánunk szűrni) és annál kevesebb káros szervezet férhet a czef­réhez, törkölyhöz és musthoz. Hogy szedésre, behordásra és feldolgozásra külön külön hány munkást állítsunk be, az mindig a helyszíni körülményektől függ. Minél távolabb esik a fel­dolgozó helyiség a szőlőtől, annál több embert és esetleg kocsit, szekeret kell számítani a be­hordásra. Némely vidéken a termés feldolgozását már a szőlőben kezdik meg, amennyiben ott összezúzzák vagy összecsomoszolják a fürtöket és a czefrét hordóba töltve, ugy szállítják el a présházig. Másutt meg az ép fürtöket szállítják egyenesen a présházig, puttonyokban, kosarak­ban, vagy szekéren. Mindez nem annyira meg­rögzött szokás, mint inkább a helyszíni körül­ményekhez való alkalmazkodás. Egyre azonban nagyon ügyeljünk, még pedig arra, hogy sok fürt egymásra halmozva sokáig ne heverjen, hanem az egyszer leszedett fürtöket minél sür­gősebben zuzzuk össze és sajtoljuk ki, mert ellenkező esetben eczetes erjedés indulhat meg közöttük. Ugyanis az egymáson heverő fürtök kisebb nagyobb része megütődik, több kevesebb bogyó összezuzódik s levet ereszt; a fürtök kö­zött azonban sok levegő is van. A megrepedt bogyókból elszivárgó vagy kicsurgó mustos lé sok levegővel érintkezvén, az eczetsavas erjedést okozó szervezetek melegágya, mert ezeknek a szervezeteknek csak kevés czukros lére és sok levegőre van szükségük, hogy rohamosan el­raktáron tart és szállit: 20 9 ARÁNY! ADOLF rézmüárugyár, Újpest, Ló'rincz-u, 7. szaporodjanak. Az összezúzott termés, vagyis a czefre és külösen a törköly eczetesedés iránt szintén fogékony, még pedig annál inkább, minél több levegővel érintkezik. Tehát a czefrét sem szabad sokáig hevertetni. Kivétel, ha a czefre szekéren hordóban van színültig meg­töltve és lefedve, ugy hogy sok levegővel nem érintkezhetik; kivétel továbbá, ha szines bort kívánunk szűrni. Az egyszer kisajtolt czefrét a sajtóból kivesszük — akkor már törkölynek mondjuk —, kádba tesszük át, szétmorzsoljuk és újból (esetleg harmadszor is) kisajtoljuk. Ezt az egész müveletet ugyancsak gyorsan kell végrehajtani, mert a törköly is sok levegővel érintkezvén, könnyen megeczetesedik, ha sokáig feldolgozhatlanul hever; még pedig annál inkább, minél melegebb idő van. Ha bogyó­zuzó malmunk nincs, vagy ha az elromlott és hamarosan ki nem javítható, akkor a bogyó­zuzást házilag készíthető csomószolókkal végez­hetjük. A csomoszoló sima fadorong vagy karó, melynek egyik végén 3—5 cm. hosszú ágcson­kok vannak. A hosszú csomoszolókkal legjob­ban puttonyban zuzzuk össze a termést. Régebbi időben, amikor sem ujabb szerkezetű borsajtók, sem zuzómalmok nem voltak, csomoszolók vol­tak használatban. Mai nap inkább zuzómalmot használunk, mert azokkal tökéletesebb és gyor­sabb munkát végezhetünk. (Folyt, köv.) KERDESEK ES FELELETEK. Rovatvezető: Kecskeméthy tíeuu Kérdések. 71. kérdés. Szabad-e a határszélen élŐsövényt ültetni f A kezelésem alatt levő szőlőtelep egyik oldalon a szomszédos község kisbirtokosaira! Pálinkafőzőüstök, lekvárfözö-és mosóiistök, vendéglői főzőedények voi*As«*éaEböl nagy választékban raktárról azonnal kaphatók. Ócska fémeket legmaga­sabb áron ál andúan vásárolunk Szontágh Pál rézmüárugyár, Budapest, IX., Üllői ut 19. szám. Legprímább rézgálic, raffia, rézkénpor, kénpor, kénlap állandóan raktáron. 477 határos, a telepet 1918. év tavaszán elődöm élősövénykerités létesítése czéljából két soros Maclurával körül ültette, miután azonban a határ nem egyenes, hanem minden 20—30 méternyire törése van, a szomszéd felőli sor egyes helyeken egész, a mesgye szélében került emiatt a szomszéd ugy uraságomat mint engem, folyton zaklatott, hogy ő a földjét a maciu­rát ól nem tudja szántani, s az az árnyékával is kárt okoz; végre is megunván a sok zak­latást, kiegyeztem vele abban, hogy az ő földje felőli sort belőlre fogom ültetni, ily módon a mesgye szélétől 30—-50 cm.-nyi távolság kelet­kezett. Most ujabban ismét kifogásolja a távol­ságot s azt kívánja, hogy az ő földje mellett a maciurát végig ugy ültesem át, hogy a mes­gye szélétől 60 cm.-nyi távolságra legyen és ez esetben is csak egy méter magasra lehet nevelni, mert, állítása szerint, ez a törvényes, miután ennél magasabb sövény már 60 cm.-nyi távolságbn viszont az árnyékával ártana. Miután a Borászati Zsebnaptárban a 70-ik oldalon van egy idevonatkozó elvi jelentőségű határozat, mely szerint a tulajdonos a telkén fákat és bokrokat szabadon ültethet stb. Kérek szépen felvilágosítást arra nézve, hogy az élősőveny távolságát és magasságát, illetve van-e valami törvényes megállapítás, amely annak létesítésé­nél irányadó s ha igen, mi a törvényes távol­sága 180 cm. magas élősövénynek. Bátor vagyok megjegyezni, hogy a telep másik, hosszabb, ol­dalán a szomszédos gazdaság tulajdonát képező határon akáczfasor húzódik végig, melynek a mi telepünkre vetett árnyéka három ölnyni is meg­van, amely ellen a fentiek szerint nekünk is alapos kifogásunk lehetne. Pusztaszilapos. O. 8. A „FRUCTUS" KÖZLEMÉNYEI. A „Fructus" közgyűlése és szeszfőzdei kon­gresszus tartása. A „Fructus" alapszabályai szerint az évi rendes közgyűlés az év utolsó negyedében tartandó és ugyanekkor a köteléki központi szeszfőzdék kiküldöttei kogresszust is tartanak. A mult esztendőben a kongresszus a közgyűlés idején nem volt tartható a fővárosnak, sőt jóformán az egész országnak az oláhok által való megszállása miatt és azért ezt a mu­BORSAJTOK egyenes és kúpos hengerrel. Kénlap. Borderük. SzOiffszaHollék. Berszivattyuk. Palaczkiöltőgépek. Erj sztő akonák. Bor ömlők. Akonák. Kupikológépsk. Szőlő t e szía'lók. Hordórugók. Bormérők. Erjesztótolcsérek. Szüreteiül eszközök. Palaczkmosi'gépek. Duiiaszolúgépek. Borszürők. Hordóbádog. Parafadugók. Azonnal fedezze szükségletét, mert készletünk cse­kély, s ha eladtuk, nem lesz módunkban szállitanunk. 8CHOTTOLA KRUÓ borászati és p nczészeti czikkek nagykereskedése, Budapest, VI., Vilmos-császár-ut 53. u< Kérten részletei árajánlatot I MS

Next

/
Thumbnails
Contents