Borászati Lapok – 65. évfolyam – 1933.

1933-01-01 / 1. sz.

/ 3${k> LXV. évfolyam. 1. szám. Budapest, 1933. január 1. BORÁSZATI LAPOK Előfizetési dijak: Egész évre ... — Fél évre Negyed évre... — Egy Jióra . 20 pengő 10 6 , 2 Egyes lappéldány ára 40 fillér. ÜZŐLŐnnilLÉSI ÉS BORÁSZATI HETILAP Gyümölcs- és Gyfimölcsszeszipari Közlöny, a gryümölcsértékesitő és sieszíőzősiÖTet­A „FRUCTUS kezetek központja, mint «zövetkezet-nek hivatalos lapja. A „W ein wirtschaftliehe Wachrichten ans Ungarn" kéthetenklnt megjelenő ingryenes melléklettel. Megjelenik minden szombaton. Segédszerkesztő: SZEGE BÁLINT. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: Dr. BAROSS ENDRE. Szerkesztőség és kiadóhivatal IX., Üllöi-út 25. (Köztelek) M. KIp. Postatakarékpénztár I csekkszámla: 26,944. szám Telefonszám: Automata 867­01. lyzet jelentés. (Lezáratott 1932 december hó 30-án.) Bor. A magyar borpiacon a karácsonyi ünnepek után a borkereskedelemben bizonyos pangás állott elő. A vendéglősök csak újév után fognak vásárolni, tekintettel a csökkentett borfogyasztási adóra. A meginduló borkereskedelemmel egyidejűen a bor árában előreláthatóan emelkedés fog bekövet­kezni. A nagykereskedelemben eladatott Csengődön 2 vagon órizling, literenkint 20 fillérért. Kiskörösön 1 vagon ókadarka, fokonkint 1*6 filléres alapon. Erdőtelken 1 vagon magasfoku kadarka, literenkint 27 filléres alapon. Szegeden 1 vagon uj, magasfoku kadarka, literenkint 23 filléres alapon, Ókécskén 2 vagon zöldfehér ujbor, fokszerint literenkint 14—16 filléres alapon. Porogon elkelt 1 vagon sötét otelló, literenkint 15 fillérért. A borkeres­kedelem itt élénkebben érdeklődik az otellók iránt, mert itt az otellókat b legolcsóbb áron lehet beszerezni. Királyhalmán eladatott 1 vagon zöld­fehér óbor literenkint 22 fillérért. Kivitelben Svájc továbbra is élénk forgalmat mutat, mig Csehszlovákiában a provizorium kihasz­nálása után ujabb mennyiség tud utat törni magá­nak és Ausztria felé a megkötött kereskedelmi szerződés értelmében rövidesen megindul a for­galom. A belpiacon a termelői kimérések forgalma továbbra is élénk. Vidéki jelentéseinkből közöljük : Nagykörösön közepes kereslet és kinálat mellett eladatott 200 hl. 12 Malligand-fokos seprővel együtt gyenge kezekből literenkint 18 fillérért. (XII. 23.) Nyíregyházán szünetelő kereslet, közepes kiná­lat mellett eladatott 100 hl. 11 fokos literenkint 18 fillérért, 40 hl. 115 fokos 22 fillérért, 40 hl. 12 fokos literenkint 26 fillérért. Vendéglősök vásárolták. (XII. 28.) Csengődön szünetelő kereslet és kinálat mellett eladatott 90 hl. 12 fokos literenkint 22 fillérért. Több eladás nem történt, valószínűleg a vevők várják az ujévutáni 50%-os fogyasztási adó tör­lését. (XII. 26.) Bablevesen a karácsony nem hozta meg a bor­eladás szempontjából azt a reményt, amit hozzá­fűztünk. A fogyasztás a lehető legminimálisabbra redukálódott. Remény van rá, hogy az alacsony fogyasztási adó életbelépése meg fogja hozni a nagyobb borforgalmat. (XII. 27.) Gyöngyösön közepes kereslet és élénk kinálat mellett eladatott 50 hl. 12 fokos literenkint 17 fillérért, 60 hl. 12*5 fokos literenkint 18 fillérért, 20 hl. 13 fokos literenkint 20 fillérért, 100 hl. 11 fokos otelló literenkint 18 fillérért, 50 hl. 14 fokos rizling literenkint 28 fillérért. (XII. 27.) Alsóságon boreladás egyáltalában nincs. Amikor mi hegyközséggé alakultunk, az itt megjelent urak mindent Ígértek, hogy milyen könnyen értéke­síthetjük a mi igazán jó minőségű borainkat. Tele voltunk reménnyel, amikor arról volt szó, hogy a katonaság, csendőrség bort vásárol és hogy ebből mi is részesülünk, de ez nem valósult meg, leg­feljebb a terhek lesznek ismét magasabbak (XII. 26. Hegyk. jel.) Csörnyeföldén közepes kereslet és kinálat mellett eladatott 120 hl. 9 Malligand-fokos literenkint szeszfőzésre 9-1 filléres áron. (XII. 20. Hegyk. jel.) Szekszárdon a nagykereskedelem a borvételek­tol az ünnepek alatt visszavonult. Kinálat a szigorú adóbehajtás miatt a keresletet meghaladja. Szeszfőzdék 1*1 filléres alapon továbbra is vásá­rolnak, ilyen árban természetesen a kereskedelem is kaphatna elegendő árut. (XII. 27.) Badacsonijoan közepes kereslet és kinálat mellett eladatott 1Ó0 hl. 14 2 Malligand-fokos literenkint 26 fillérért. 30 hl. óbor literenkint 30 fillérért. (XII. 27.) Pálinka. Törkölypálinka. Az elmúlt héten általában észrevehető volt az ünnepek utáni csendesség. Üzletek csak szórványosan és kis tételekben köttettek. A kinálat sok kicsi tételben a központi szeszfőzdék választmánya által irányul megjelölt áron alul jelentkezik. A nagyobb szeszfőzdék nem dolgoznak, eladásaikkal is tartózkodók, számolva azzal, hogy a kis szeszfőzdék előbb-utóbb értéke­sitik áruikat és igy — ha valamivel később is — árujuknak megfelelő árban való értékesítésére mód nyilik. Törkölypálinkában a folyó havi termelés a tavalyi ugyanezen időszak termelésének szín­vonalán mozog. Jellemző, hogy a szeszfőzdék egyenkint kis mennyiségeket termelnek, de általá­ban véve az elmúlt hónapban az ország igen sok szeszfőzdéje volt üzemben. Ár : 2*70—2-80 pengő. Sepröpálinkában a tavalyival szemben a terme­lés erősebb és príma áruban kereslet is mutatkozik. Ár : 2-80—3 — pengő. Szilvapálinkában a helyzet 'változatlan, a szük­séglet fedezésére állandóan jönnek létre üzletek. Idei nyári szilvapálinka 3'70—3'80, ó nyári szilvapálinka 4-—, ó kékszilvapálinka 5*— pengő. Az árak ab főzde III. táblázat szerint, vevő hordóiban átadva és átvéve, a forgalmi adó külön felszámítása mellett értődnek. Budapest, dec. 30. (—) Három esemény indul utjának az újév küszöbén. Az első a borfogyasztási adónak felére való csökkentése, a második a magyar-osztrák keres­kedelmi szerződés megkötése, a harmadik a magyar­csehszlovák provizórium kiegészítése. Mikor belépünk az újesztendő nagy csarnokába, melyben, a mai zűrzavar és sötétség folytán, csak tapogatódzva tudunk majd előrejutni, jól esik a magyar szőlő- és borgazdaság tekintetében bizo­nyos fénysugarak jelét látni, mely botorkálásun­kat bátrabb menéssé fejlesztheti és alapja lehet é. k« egy további kiépítésnek a gazdasági életben — elsősorban pedig a magyar szőlő- és borgazdaság életében. De lássuk csak a három fénysugarat! A borfogyasztási adónak felével való csökken­tése két irányban fogja éreztetni kedvező hatását. Az egyik a fogyasztó számára biztosított olcsóbb ár, mig más irányban a termelő ek biztositható magasabb ár. A budapesti borkimérők, mint velünk közlik, kissé önkényesen 38 filléres ki­mérői árakat kívánnak diktálni, melyből 9*5 fillér a fogyasztási adó, 4*1 fillér a szállítási 1-2 fillér az illeték, 9—9-5 fillér a haszon. Ilyformán a gyengébb kommerszborokért 15 fillér jutna a termelőnek. Ezzel szemben a termelői erősebb kezek a fogyasztási adó csökkentésének hasznát — ter­mészetszerűleg — önmaguknak kívánják biztosí­tani és a fenti árat nem fogadják el a kereskedelem részéről. A borfogyasztási adó csökkentése tehát nem a vendéglősök és korcsmárosok zsebébe vándorol, miként azt az illetékesek annakidején mondották, hanem a termelőébe, vagy a fogyasztóéba. Az első esetben a termelő jövedelme növekszik, a második esetben az elfogyasztott bor mennyi­sége gyarapodik I A két jelenség között föltétlenül harmonikus középút fog kifejlődni, melyből a termelőknek mindenképen hasznuk lesz, ha kellő kitartással ragaszkodnak ahhoz a célhoz, hogy a borfogyasz­tási adó hasznát valóban önmaguknak biztosítsák. A termelői kimérések kalkulációja pedig ehhez az elvhez fog igazodni! A magyar-osztrák kereskedelmi szerződés meg­szüntette a bizonytalanságot egyik legtermészete­sebb felvevő piacunk felé. Sajnos, az osztrák piacon természetesen az osztrák bortermelés érdekeit tartják szem előtt és igy a magyar bor­termelés érdekei — minden magyar előzékenység dacára — a régi keretek között nem voltak fenn­tarthatók, mégis örömmel kell üdvözölnünk a szerződést és e helyen is köszönetünket kifejezni a földmivelésügyi kormánynak azért a nagy és fá­radtságot nem kimélő munkáért, amit az osztrák kereskedelmi szerződés megkötésénél kifejtett. Már Bismarck utalt azokra a nehézségekre, amelyek az osztrákokkal lefolytatott vámtárgya­lások során mindig felmerülnek; kétszeresen nehéz volt tehát ma az osztrákokkal egy elfogadhatóbb szerződést kötni, mert hiszen tudjuk és ismerjük azokat a politikai befolyásokat is, amelyeknek döntő sulyuk van az osztrák cselekedetre. A szőlő tekintetében ugy vagyunk informálva, hogy az eddigi helyzetnél kedvezőbb és szabályo­zottabb kiviteli lehetőségek biztosítását sikerült elérni. A csehszlovák provizórium keretében ujabb 7000 hl. bor kivitelét sikerült biztosítani, amely ugy Sfllt elő, hogy bizonyos termények kiviteli kon­tingensét nem tudtuk kihasználni, mert nem is termett és igy az ilyformán fennmaradt hiányt a kormánynak sikerült borral pótolni. Az eddig egyezségileg meghatározott 10.000 hl. helyett, amely mennyiség ki is szállíttatott, 17.000 hl. fog tehát a nemrégen megkötött provizórium kereté­ben kimenni. * * * Ez a három fénysugár jelzi az újesztendő be­köszöntét. Nem elegendő még, de meg vagyunk győződve, hogy rövidesen ugy a borpárlat, bortermelői ki­mérések, a bortörvény stb. tekintetében olyan intézkedések fognak napvilágot látni, amelyek szervesen fogják megalapozni a magyar szőlő- és borgazdaság jövőjét. Ebben a reményben kivánunk a 65 éves Borászati Lapok nevében is boldog uj esztendőt mindenkinek, aki a magyar szőlő-és borgazdaság­ban keresi boldogulását: legyen az termelő, bor­kereskedő, alkalmazott, szakmabeli iparos, stb., stb. Mai «zárnunk 8 oldal E szám ára 50 fiilép

Next

/
Thumbnails
Contents