Borsod - Miskolci Értesítő, 1886 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1886-01-07 / 1. szám

Miskolcz, 1886. január 7 1-ső szám Huszadik évfolyam, BORSOD. mSKQLCH ÉSWS1TŐ. Tá rsadalmi érdekeket képviselő vegyes tartalmú hetilap, „Borsodmegye és a borsodmegyei gazdasági egylet“ hivatalos közlönye. Megjelen minden csütörtökön. ELŐFIZETÉSI ÁRAK : BEIGTATÁSI DÍJ : a „Borsod'1 Gazdasági melléklapjával együtt: Előleg esen fizetendő: Bélyegdij: Helyben és vidékre: Bendkivülileg : 50 szóig...................—frt 60 kr. minden hirdetéstől 30 kr, melyek a Fél é’ re ........................2 frt—kr. Negyed évre . . . . 1 frt 20 kr. 50-től 100-ig .... 1 » » kiadó-hivatalhoz intézendők. Egész évre ...................4 » » Nyílt-tér sorja ... »25 kr. A „Gazdasági rovat1 külön egész évre 1 frt. (Mel rjei hivatalos közlemények. Borsod vármegye alispánjától. 547. sz. ai. 1 385. A császári és királyi katonaorvosi tiszti­kar je öltjei számára 300 és 500 frital rendsze- resite t díjmentes alapítványi helyek betöltésére vonat ;ozó, és a m. kir honvédelmi minisztérium áital f >lyó hó 2-án 58590. sz. a. rendelet kísé­retébe a ide küldött pályázati hirdetmény és kö­telező nyilatkozat mintája a »Borsod« hetilap utján ízennel közludomásra hozatik. Miskolcz, 1885. deczember hó 28. Mélczer Gyula alispán. Az 1 (85. évi 58590. számhoz. HM. Pályázati hirdetmény. a kát mai orvosi tisztikar jelöltjei számára 300 és 500 forinttal rendszeresített több rend­beli di mentes alapítványi hely betöltéséről. Vz orvosi tudományok azon rendes hall­gatóim k, a kik kötelezik magokat, hogy a gyó­gyásza. összes ágaira nézve nyerendő egyetemi tudóri fok elérése után, védkötelezettségükön kívül, i cs. és kir. közös hadseregben még hat évig té íyleg szolgálandnak: az alább elősorolt feltétel ík mellett 300 és 500 írt állami ösztöndíj adomá íyoztatik. i ,z alsóbb osztályzatú ösztöndíj elvileg a negyed k évíolyambeli hallgatóknak, — a fel­sőbb o íztályzatú pedig az ötödik évfolyambeli, — ava iY a végzett orvos-növendékeknek ado- mányo itatik. E: ;y vagy több szigorlatot jó eredménynyel kiállott orvoskari növendékek — hasonló félté» telek n ellett — előnyben részesittetnek. 1 z oly jelöllek, kik már 300 frt ösztöndí­jat élv íznek, ha már az ötödik évfolyamban vannak , avagy az orvosi tudományok hallgatá­sát befi jezvén, legalább az első szigorlatot jó eredménnyel kiállották, öszlöndijuknak 500 frtra való felemeléséért a közös hadügyminisz­terhez (setröl-esetre folyamodhatnak. A z orvosi tudományok ötödik évi tanfo lyamántk bevégzése után jelöltek az adományo­zott ös; töndijat, — tekintet nélkül arra, vájjon a tudor fokot elérték-e avagy sem, — még ti- zennég; hónapon át élvezhetik. A ?on jelölteknél, a kik a tudóri fokot már előbb é ték el, az ösztöndíj élvezete felavattatá- suk hór apjával megszűnik, és azok továbbra az aláb i megjelölt magasabb illeték élvezetébe lépnek. A :on katona-orvosi ösztöndíjas jelöltek, kik az í gy évi önkéntesi tettleges szolgálatuk alatt, k itona orvosi minőségben való alkal­maztat! atóságukra nézve hivatottságok és ér­A Borsod“ a demesültségök jelét nem adták, —a tudóri rang elnyerése után gyakorlati kipróbáltatás czéljából, valamely helyőrségi kórházba rendeltetnek; és alkalmazásuk sikeres volta esetében hivatás­szerű főorvosokká neveztetnek ki. Az ily jelöltek a gyakorlati kipróbáltatás ideje alatt az illeték szabályzat I. részének, 19. §-ban előirt illetéket élvezik, — főorvossá tör­tént kineveztetésük után pedig az egyébkeni rendszeresített illetményekben részesülnek ; de ezek közül azok, kik a tartalékban még sem mint fő-, sem mint segédorvosok nem működ­tek, rendes illetményeiken felül egyenruházati átalányul 120 forintot kapnak. Az ösztöndíjasok az egyévi önkéntesi szolgálatot csak saját költségükön teljesíthetik, ha csak e szolgálatuknak a tudóri fok elérése utáni időre leendő elhalasztását nem kérik. Azon jelöltek, kik az egy évi önkéntesi szolgálatot állam költségen teljesitik, — a meny­nyiben ösztöndíjat nyernének, — ebbeli szol­gálatukat továbbra csak saját költségükön foly­tathatják. Az ösztöndíj elnyeréséért a cs. és kir. kö­zös hadügyminiszter úrhoz intézett és saját ke­zűleg Írandó folyamodvány az illetékes decana- tus utján nyújtandó be. A kérelem indokai gyanánt igazolandó: 1. osztrák, vagy magyar állami polgári jog honossági levéllel, esetleg katona igazolványi könyvecskével : 2. még túl nem haladt 25-ik élet-évét (ke­reszt- avagy születési levéllel), az állítási köte­lezettségnek eleget tevése ; 3. (esetleg katona igazolványi könyvvel); 4. nőtlen állapot. Ez utóbbi feltétel hatá­lya az ösztöndíj élvezetének egész idejére vagyis mindaddigra kiterjed, mig az illető jelöltök hiva­tásszerű főorvosi alkalmaztatást nem nyernek. 5. feddhetlen előélet ; 6. hadi szolgálatra való testi alkalmasság valamely cs. és kir. s tettleges szolgálatban álló katonai törzsorvo által kiállított bélyegleien or­vosi bizonyitványnyal; 7. a rendes hallgatóként végzett orvosi ta­nulmányok és a letett vizsgák; végűi; 8-or. a hat évi tényleges szolgálat teljesí­tésére nézve kötelező nyilatkozat kiállítása, (egyu'tal itt közlött minta szerint kiállítva.) Ezen igazolandókon kívül az érettségi bi­zonyítvány is melléklendő. Az ekként felszerelt folyamodványok leg­később folyó évi deczember hó 20 ig az illeté­kes decanalushoz nyújtandók be. Kőtelező nyilatkozat. 50 kros bélyeg. Azon esetre, ha katonai orvosi ösztöndíj­ban részesülnék kötelezem magamat, hogy a gyógyászat összes ágaiból általam nyerendő tu­dóri fok elérését, a katonai hatóságnak azonnal bejelentem, továbbá, hogy hivatásszerű főor­vossá történendő kincveztetésem napjától kezd­ve rendes hadkötelezettségemen kívül, a cs. és kir. közös hadseregben még hat esztendőn át tettleg szolgálandok; azon esetre pedig, ha azon kötelezettségemet nem teljesíteném, vagy a tu­dományokban való elégtelen előmenetel esetleg rósz erkölcsi magaviselet következtében az ösz­töndíjat elveszteném, a hadsereg részéről reám fordított összes költségeket a katonai javada­lomnak megtéritendem. Kelt....................... Aláírás. (a sajátkezű aláírás közhatóságilag vagy közjegyzőileg hitelesítendő; — és ha a pályázó kiskorú (nem önjogú) volna, az apa, esetleg a gyám beleegyezési nyilatkozata is melléklendő.) 23. 1886. Pályázati hirdetmény. Mezőkövesd városánál a f. évjan. hó 1-töl 600 frt évi fizetéssel egy pénztári ellenőri állo­más rendszeresittetvén, annak betöltésére a f. év január hó 25-ik napjának d. e. 9 óráját M.- Kövesd város házához tűzöm ki. A pályázótól megkivántatik : az érettségi bizonyítvány, eddigi állása és erkölcsi viseleté­nek igazolása, valamint a különféle adóügyek pénztári kezelésének ismerete, továbbá annak igazolása, hogy az egy évi fizetéssel felérő biz­tosítékot készpénzben, vagy elfogadható érték­papírokban letenni képes. Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy kellően fe'szerelt pálzázati kérvényeiket a f. év január hó 23-ig bezárólag hivatalomhoz adják be. M.-Kövesden, 1886. január 2-án. Fekete László főszolgabíró. 5560. 1885. Pályázati hirdetmény. Dr. Szánt hó Bert alan önkénytes leköszö­nése folytán üresedésbe jött mező-keresztesi körorvosi állomásnak választás utjáni betölté­sére határidőül a f. év január hó 26-ik napjának d. e. 9 óráját M.-Keresztes város házához tű­zöm ki. A körhöz: Mező-Keresztes, Szent-István, Nagy-Mihály, Gelej és Tisza-Bábolna községek tartoznak, s javadalmazása, 600 frt évi fizetés és a szabályiendeletileg megállapított látogatási dijakból áll. Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy az 1871. évi XVIII. t. ez. 74. §-nak megfelelően felszerelt kérvényeiket hivatalomhoz a f. év ja nuár hó 23-ig adják be. M.-Kövesden, 1886. január 2-án. Fekete László, ,főszolgabíró. „Gazdasági rovattal“ együtt egész évre 4 frt.

Next

/
Thumbnails
Contents