Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1920 (18. évfolyam, 1-51. szám)

1920-09-16 / 36. szám

XVIII. évfolyam. Miskolcz, 1920 szeptember 16. 36 szám HIVATALOS Hivatalos hirdetések a Jap szerkesztőjéhez a vármegyeházba; az előfizetési dijak pedig a miskolczi állami adóhivatalba küldendők. Szerkeszti: Dr. MAGASHÁZY BÉLA vármegyei főlevéltárnok. 1304 kb. 1920. szám. Borsodvármegye közigazgatási bizottsága elnökétől. BORSODVÁRMEGTE — Megjelenik minden csütörtökön. Borsodvármegye közigazgatási bizottsága folyó évi szeptember hó 20-án délelőtt 10 órakor, Miskolczon, a vármegye székháza tanácstermében rendes havi ülést fog tartani. Van szerencsém Címedet, mint a bizottság előadóját, tagját ezen ülésre meghívni.. Miskolcz, 1920 szeptember 15. A közigazgatási bizottság elnöke: s Zsóry György, alispán. III. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények. Borsodvármegye alispánjától. 8399—ai. 1920. Valamennyi járási főszolgabíró urnák és községi elöljáróságnak. A m. kir. belügyminiszter urnák az árdrágító visszaélésekről szóló törvénynek és ezzel kap­csolatos rendeleteknek kihirdetése tárgyában 44102—1920. B. M szárir alatt kiadott rendele­tét tudomás és megfelelő alkalmazkodás végett közlöm. Miskolcz, 1920 szeptember 3. Zsóry, alispán. Másolat. 44192—X. a. B. M. számú kör­rendelet. Az árdrágító visszaélésekről szóló tör­vénynek és ezzel kapcsolatos rendeleteknek ki­hirdetése. Valamennyi vármegyei és városi tör­vényhatóság első tisztviselőjének. Valamennyi államrendőrségi kerületi főkapitánynak és a fő­városi m. kir. államrendőrség főkapitányának. Az. árdrágító visszaélésekről alkotott 1920. évi XV. t.-cikk ez évi julius hó 16-án életbe lépett. A törvény az árdrágító visszaéléseket vét­ségnek, illetve bűntettnek minősítvén, azokat a rendőri büntető ]bíróságok hatásköréből kivette és a kir. bíróságok hatáskörébe utalta. E törvény értelmében az árdrágító vissza­élések rendkívül szigorú büntetésekkel sujtatnak. Épf)en ezért, de figyelemmel arra a körülményre is, hogy a megtorló intézkedések egyúttal a bűnözésre hajló elemeknek a bűnözéstől való visszariasztását is célozzák, felmerült annak a szükségessége, hogy az e téren tett intézkedé­sek közhírré tételének a módja olyan legyen, hogy azok a köztudatba átmehessenek és igy visszaria-ztó hatásuk is »érvényesülhessen. Felhívom ennélfogva Alispán urat, haladék­talanul utasítsa az elsőfokú közigazgatási, illetve rendőrhatóságokat, hogy megfelelő módon azon­nal intézkedjenek, hogy e törvény lényeges ren­delkezései egyes városokban és községekben a helyi szokásnak megfelelő módon haladéktalanul közhírré tétessenek, mely alkalommal nyomaté­kosan hivják fel a lakosság figyelmét egyrészt a törvényben tiltott cselekményekre, másrészt azokra a kivételesen szigorú következményekre, melyeket a törvény értelmében az árdrágító visz- szaélések maguk után vonnak. Lgyuttal intéz­kedjenek az iránt is, hogy a maximált köz­szükségleti cikkek és áraik, nemkülönben a

Next

/
Thumbnails
Contents