Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1920 (18. évfolyam, 1-51. szám)

1920-09-16 / 36. szám

172 közszükségleti cikkek forgalmának korlátozására vonatkozó rendelkezések minden községházánál kifüggesztve közszemlén legyenek. Hasonló módon lesznek közhírré teendők azok a rendeletek is, melyek a maximális árak­ról és a forgalom egyéb korlátozásairól fenálló i endelkezéseket fogják összefoglalni, esetleg ki­egészíteni. Budapest, 1920. évi augusztus hó 12-én. A miniszter helyett: Máriássy, s. k., h. államtitkár. Borsodvármegye alispánjától. 8675. ai. 1920. "szám. Községi elöljáróságoknak. A községek képviselőtestületeinek. Alábbi körrendeltet tudomás végett közzé­teszem. Miskolcz, 1920. szeptember 12. Zsóry, alispán. 44967-1920. B. M. II—a. sz. KÖRRENDELET. A honosításnál és községi illetőségnek honosí­tás esetére való kilátásba helyezésénél köve­tendő irányelvek tárgyában. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének. Köztudomású tény,' hogy azokban a destruktiv irányú mozgalmakban, melyek Ma­gyarországot a romlásba vivő kommunizmusba vezették, nemcsak nemzetietlen és hazánk sajátos eszményei iránt ellenséges érzületet tanúsított külföldiek, hanem nagyszámban a bevándorolt és idegen faji tulajdonságokkal biró honosított magyar állampolgárok is résztvettek, akik hono­sításuk dacára sem illeszkedtek be hazánk tör­vényes rendjébe és épen a megszerzett magyar állampolgárságukkal visszaélve, váltak bűnös üzelmeikkel megmérhetetlen kárára az országnak. A múlt tapasztalatai tehát indokolttá teszik, hogy a nemzet újjáépítésének és fejlődésének biztosítása érdekében különös figyelem forditas- sék a nem kívánatos elemek honosításának meg­akadályozására és hogy a jövőben csak oly kül­földiek nyerhessék el a magyar állampolgárságot, akiknek nemzeti szempontból való megbízható­ságához kétség nem fér és akiknek előélete és egyénisége biztosítékot nyújt arra, hogy honosí­tásuk esetére hazánknak — a nemzeti és haza­fias eszmekörbe beilleszkedni tudó és termékeny munkát végző — tagjaivá lesznek. Minthogy a magyar állampolgárság meg­szerzése iránti kérvények az 1879. évi L. t.-c. 9. §-a értelmében a folyamodók lakhelyére ille­tékes törvényhatóság első tisztviselőjénél nyúj­tandók be és igy a folyamodók egyéniségének és személyi viszonyainak a fenti szempontokbóli. mérlegelését elsősorban alispán—polgármester .ur végezheti eredményesen, felhívom alispán — polgármester urat, — utalva az 1880. évi január. 5 én kelt 584. számú belügyminiszteri körende- let 1. pontjára, — hogy a beérkező kérvényeket az 1879. L. t.-c. 8. §-ban előirt feltételeken felül a jelzett irányban is tegye lelkiismeretes vizsgá­lat tárgyává és a kérelem érdemére vonatkozó véleményes jelentésében terjeszkedjék ki a fo­lyamodók egyéniségére, személyi viszonyaira és nemzeti szempontból való megbízhatóságára is. Ez alkalommal felhívom alispán—polgár- mester ur figyelmét az 1879. L. t.-c. 6. §-ának helyes értelmezésére is, mely szerint e § a ké­relem elutasítására még az esetben is jogalapot nyújt a belügyminiszternek, ha folyamodó az abban felsorolt összes megkívánt kellékekkel ren­delkezik. A magyar állampolgárság megszerzésénél folyamodók egyéniségének, személyi viszonyai­nak és megbízhatóságának vizsgálását azonban nemcsak alispán polgármester urnák, hanem a községek (r. t. városok) képviselőtestületének, illetőleg a városok törvényhatósági bizottságának is szigorú kötelességévé teszem, mint amely ható­sági szervek az 1903 V. t.-c. 16. §. értelmében hivatva vannak a honosítás előfeltételéül meg­kívánt községi illetőségnek kilátásba helyezése ügyében határozni. Utasítom tehát alispán —polgármester urat, hogy fenti rendelkezések betartására hívja fel a községek (r. t. városok) képviselőtestületének (a város törvényhatósági bizottságának) figyel­mét és az előljelzett irányelvek helyes alkalma­zásáról megfelelőkép gondoskodjék. Budapest, 1920. évi augusztus hó 14-én. Ferdinándy. Borsodvármegye alispánjától. 9061—ai. 1920. Valamennyi járás fő szó Igabi ráján a k és községi Elöljáróságnak. A magyar kir. földmivelésügyi miniszter ur 15745—1. A/l. 1920. sz. rendelete folytán köz­löm, hogy az erdőnként nyilvántartott ingatla­nok elidegenítésének kérdésében is az ingatlanok forgalmának szabályozása tárgyában kiadott 5200 — 1919. M. E. számú rendelet (Budapesti Közlöny 1919. évi 164. számában) nyer alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents