Brassói Lapok, 1937. december (43. évfolyam, 256-281. szám)

1937-12-01 / 256. szám

2 o'dtf 1937. december 1 T^tfäl^^n1* " I i.áry'ttüi HÍÜ^i UjjfjnhtMW ölésezik, felhívást intéznek annak ellenére, liogy a Magyar Párt elnöksége egyszer már elutasította a Madosz együttműködési ajánla­tát A felhívás megszövegezése után a végre- Sajtóbizottság egyhangúlag elfogadta a nem­zeti parasztpárt, ekésfront és a Magyar Dol­gozók Országos Szövetsége között létrejött elvi választási megegyezést és megvitatta a megegyezéssel kapcsolatban, a programbeli kisebbségi követeléseket, továbbá az egyelőre elvi jelentőségű megállapodás gyakorlati megvalósítási módozatait. A Madosz által megszabott feltételek között szerepel a gyula­fehérvári pontok alkalmazása, kiilönös tekin­tettel a kisebbségi magyarság kulturális ön. kormányzatára. Too&bbá az iskolai, egyházi és-adósérelmek közoetlen orvoslása. Ezeken kívül a rendkioüli intézkedések azonnali megszüntetése és a kisebbségi magyar intéz­mények teljes működési szabadságának biz­tosítása. A KOLOZSVÁR! SZOCIÁLDE­MOKRATÁK JÓRÉSZE A NEM­ZETI PARASZTPARTTAL TART A szociáldemokrata párt vasárnap Ko­lozsvárt nagy gyűlést tartott, amelyen a résztvevők jelentékeny tömege tiltako­zott a központi pártvezelőség ama ha­tározata ellen, hogy önállóan vesz részt a parlamenti választáson. A gyűlésen he­ves vitára, majd pedig szakadásra került sor s ezután az önálló listával elégedet­len munkásoknak egy 80 tagu küldöttsé­ge kereste fel a nemzeti parasztpárt ko­lozsvári tagozati vezetőségét. A küldött­ség azt hangoztatta, hogv ő képviseli a kolozsvári munkásság túlnyomó többsé­gét és a munkás-egység alapján a nem­zeti parasztpárttal akar haladni, mert csak az összes demokratikus erők össze­fogása réven remélhető az ország béké­jének és boldogulásának a biztosítása. Kifejtette még a delegáció, hogy hite szerint a szociáldemokrata párt központja is be fogja látni, miszerint a demokrati­kus erők szétforgácsolása csak a reak­ciót segíti elő és később csatlakozni fog a demokratikus pártok arcvonalához, any nvival is inkább mert csak iey lehet biz­tosítani a romániai szakszervezetek fug- get’enségét, amely az utóbbi időben ve­szélybe került. Ilven veszély például, hogy a kormány december 2-ra a fővá­rosba összehívta a munkakamarák kikül­döttjeit, hogy átvegvék a szakszervezetek vagyonát és feloszlassák a szakszerveze- tekét U1ABR IELÓLÉSEK SZIGETEN ÉS SZATMARON Máramarosszipeten a liberálisok ösz- szeállitották végleges listáinkat. A listán szerepelnek: Urdea Ionéi. Xeni volt igaz- ságligyminiszter, Condrus Mihaí és Zegreantt. A szenátorjelöltek: Szmuk Mihály és Dunca Jenő. A nemzeti parasztpárt szatmármepyei tagozata is nyilvánosságra hozta teljes jelölő-listáját, amelyen a következő ne: vek szerepelnek: listavezető: Popovici Mihail volt miniszter, mip a többi helye- ken sorrendben Pemian Titus dr. ügyvéd kamarai dékán, Osian Gábor dr. volt megyefönök, Nicoará lufin tanító, dr. Marcu Victor ügyvéd, dr. Anderco István ügyvéd, mig a szenátor-lista vezetője Barbu! Gábor tanár, a párt helyi tagoza­tának titkára. Két betörő zsidóellenes aicióra készült Máramarossvigeten éív Sighei—Sziget, november 29. A máramarosszigeti rendőrség fura ösz- szeeskiivést leplezett le hétfőn délelőtt. Két betörőt fogott d ugyanis a rendőrség Pop Vasile és Pop Gheorghe közönséges betörők személyében, akiknek betörő- pzerszámain horogkereszt-beveséseket ta­lált. A rendőrkomiszár faggatni kezdte n két betörőt, akik elmondották, hogy két máramarosszigeti emberrel: # Manolache tuchnrie és Molnár Petruval állottak ösz- szeköltetésben, a,kik egy t izénkéi tagú ro­hamosztagot szerveztek azzal a céllal, hogy egy. még eddig meg nem határozott nap éjszakáján meggyilkolják, illetőleg kifosztják a miramarosi zsidóság nagy­vészét. A rendőrség a két ember lakásán rengeteg ócska fegyvert ós rozsdás kaszá­kat talált felhalmozva, amit azonnal el­koboztak. A rendőrség megállapítása sze­rint Mnnolaehe régebben törvényszéki ir­mok volt, később pedig a Cuza-párt szi­geti vezetője, de züllött élete miatt a pártból is kidobták. Molnár Pctm adjn- tánsu volt Mancflachénak, előző élete még ianeretlon * rendőrség előtt A két betörőt letartóztatták ós átadták jtx ügyészségnek, a többi „összeesküvő" JpJlfn pedig megindult tu eljáiá*, Hirtelen meghalt Budapesten özvegy Ady Lőrincné, a nagy költő édesanyja Temp'MnU ménéi összeesel! az utcán és pár perc miaVa elbnyf Budapest, nov. 29. özvegy Ady Lőrincné, Ady Endre édesanyia, vasárnap délelőtt Budapesten a Kriszti iia-körut 35. számú iiáz előtt összeesett és kórházba szállítása köz­ben meghalt. Halálát szivszélhüdés okozta. A 80 éves nagyasszony két héttel ez­előtt érkezett Budapéstre, fiához. Ady Lajos tanárhoz A napokban felkereste Endre fia sírját, aki november 22-én lett volna hatvan éves és fehér krizantém csokrot helyezett rá. Azóta folyton ha­lálsejtelmek gyötörték s azt hangoztatta, hogv hamarosan találkozni *•>£ „Bandi­tájával.” „Néni vagyok beteg, — mond­ta, — de érzem, hogv nem megyek többé vissza Erdélybe. Itt halok met* és arra kérlek benneteket, hogy Bandikéin mel­lé temessetek. Vasárnap reggel 9 órakor indult el Vincze Géza református lelkész, annak felesége, menye: Ady Lajosné és Föl- dessy Gyula társasagában, hogy temp­lomba menjen s eközben érte utol a vég. Temetéséről még nem történt intézke­dés. Valószínűleg szerdán délután teme­tik el Ady Endre mellé. Lehetséges, hogy a székesfőváros díszsírhelyet ajánl fel. A gyászszertartást Ravasz László reformá­tus püspök végzi. Darányi Kálmán miniszterelnök me­leghangú részvéttáviratot intézett dr. Ady Lajoshoz, a nagyasszony halála al­kalmából. döbbentő eseményt. Orv. Csiszcrné a fáj­dalomtól megtörtén ál>l abban a_ szobában, ahoi Huba fia a szemei előtt lőtte szíven a báytját. A fehér lepedővel ieteritett, örökre elnémult fiú labai mellől kérde- zősködes nélkül, zokogva vázolja az ese­ményt: — Hajnalban egyszerre ébredtünk fel, mert megszoktam, hogy egy szobáiban aludjam a gyermekeimmel. Huba fiamra máskülönben is vigyázni kellett. Sze­génynek nincs egészen hdyéu az esze A gazdasági teendőkről folyt a beszél­getés s Lehel fiam éppen fel akart kelni, amikor villanást láttam és dörrenést hal­lottam. Még fel sem foghattam, un tör­tént, amikor siri hangon szólalt meg Le­hel: „Mit csináltál, miért lőttél rám Hu­ba?“ Én gyorsan a sebesült fiain segítsé­gére siettem, de hiába. A £oIyó átfúrta a szivét és a válla tájékán távozott. Másod­percek alatt halt meg. Csendőrök jönnek. Hivatalos vizsgálat indul. Előkerül a srvilkos golyó. A lieszá- milhatatlan tettesről azonban senki sem tud. Hiányos öltözékben, mezítláb rohant ki o hideg csíki télbe. A esendőrség érte­sítette a környező falvakat. Csiszár Huba kézrekeritése tehát órák kérdése csupán. Aztán elmeszakértőkre kerül u sor, ekik majd megállapítják: egy megzavarodott fiatalember felelőtlen cselekedetéről van-e szó, vagy más lelkiösztönök nyomták a testvérgyilkos revolvert Csiszár Huba ke­zébe? mos Oifiefiiiése!< Ausztriában Oltó 25- születésnapján Becs, november 29. Az osztrák királypártiak vasárnap ün­nepelték Habsburg Ottó királyfi 25-ik születésnapját. Úgy Becsben, mint Linz­ben, a nemzeti szocialisták megzavarták az ünnepséget « a két tábor között heve* összecsapás zajlott le több súlyos sebesü­léssel. Számos előállítás történt Darányi is Kánya visszaírnám Budapestre A magyar miniszfeielnölt nagy megelégedéssel nyilatkozol! berlini útja eredményétől Budapest, november 29. Darányi magyar miniszterelnök, fele­sége, Kánya külügyminiszter és kísérei'ik tagjai vasárnap este 8 órakor indultak haza Berlinből. A pályaudvaron Neurulh báró külügyminiszter és számos német előkelőség, valamint a magyar, ola«z és osztrák követ búcsúztatták őket. A vonat hétfőn délelőtt érkezett meg Becsbe, ahol neru volt hivatalos fogadtatás, majd dél­után I óra 54 perckor befutóit a budapes­ti pályaudvarra. Itt a kormány összes tagjai s a budapesti német, olasz és oszt­rák követ és sok közéleti előkelőség ün­nepélyes fogadtatást rendezett a hazaté­rő államférfiaknak. Ezután Darányi nyilatkozott a sajtó­nak. — Budapestre visszaérkezve — mondta — mégegyszer kifejezést kell adnom leg­teljesebb megelégedésemnek, amelyet berlini hivatalos látogatásom felett érzek A már hagyományossá váll magyar—né­met barátság utján ez a mi mostani ber­lini utunk ujubb kilométerkő. Az tz igen meleg légkör, amely egész berlini tartóz­kodásunkat körülvette, kifelé is tanúsítot­ta a két állam közti kapcsolatok teljes őszinteségét. Különösen örömömre szol­gált, hogy Berlinben a!ka Imám volt sze­mélyesen érintkezni Hitler vezérrel és kancellárral és a ném t kormány tagjai­val. Azzal a meggyőződéssel jöttem /laza, hogy megbeszéléseink újból sokban hoz­zájárultuk a két ország közti baráti jóvi­szony kiméiyltéséhez. Duiúnyi va lősz in üleg már kedden ki­hallgatáson jelenik meg a kormányzónál, hogv berlini útjáról beszámoljon. Megrázó tesivérgyilkosság Csíkszeredán Öxv. Csfszér imréné 23 éves Huba fia szíven- löUe báiyjái0 Le frei*, majd elbujdosott Mereurea-Ciuc— Csíkszereda, november 29. Megrendítő családi szerencsétlenség tartja irgalomban Csíkszeredát és kör­nyékét. Vasárnap kora reggel futótűzként terjedt el a, hir, hogy özv. Csiszár Imréné árvaszéki Ulnökné házában nagy szeren­csétlenség játszódott le. Kisebbik fia, a 23 éves Huba, aki nemrégiben került haza a katonaságtól, eddig rejtélyes okból szi­vén lőtte bátyját, a 26 éves Lehelt, aki a családi birtokon a gazdálkodást vezette. A HEI YSZÍNÉN Lmberék állanak a Csíkszeredái gimná­zium közvetlen közelében fekvő Csiszér- ház előtt. Izgatottan tárgyalják a meg­IRON-TRIUMPH Mod«ll 1938 Iagtohb minőség Bizonyítóira* hogy Csehszlovákiában ké< hónap alatt töhb mint «000 Triumph késiOlékat adlak ei. Apa §880 tol. Minden szaküzletban kapható. Iron-Triumph 80 éllnmánvétal S hullámkör 18—2000 m Természethfl leadás Na<»T hangerő. Iron Reil. Söpörök királya Kényelmet kezeiét VHáervélel 1 Még e bélen: Gyors Ítélet várható a ftily én 5 hosarasgyilhos* ság ügyében (Buciire$ti) Az óriási feltűnést keltett Hlyé­ül kosarasgyilkosság ügyében a bucuregtl hadbíróság még ezen a héten megtartja a fő­tárgyaiéit, Hír szerint Goldschläger valuta, ügynök gyilkosainak bünpere, miután a tény­állás teljesen tisztázott, egyetlen nap alatt befejeződik. Röviden jelentik MEGHALT PÓLYA TIBOR (Szolnok) Pólya Tibor, a hires magyar fet. tőmiioész és karikaturista, 53 éves korában hirtelen meghalt. Szolnok a saját halottjánálI tekinti és nagy pompával temetteíi eL * VÉGET ÉRT A BERLIN! VADÁSZATI KIÁLLÍTÁS (Berlin) A nemzetközi vadászati kiáilit tást vasárnap ünnepélyes keretek közöd bezárták. A kiállítást 450 ezer einbei tekintete meg. * LOPKODOTT EGY OROSZ NAGYHERCEGNŐ (Varsó) A rendőrség letartóztatta Tung- torn Tatjána orosz nagy hercegnőt, aki a legjobb varsói körökkel állt összeköttetés­ben es sűrűn jelent meg előkelő összejö­veteleken ahol azonban lálogr-lásn ut.in rendszerint valami értékes hóim elhint a házi ól. Végre házkutatást tartottak nála b rengeteg lopott holmit tata, : I:. A pá­lyaudvaron tar tő itat tűk le, mikor már menekülni akart. * A TENGERBE ZUHANT KÉT OLASZ REPÜLŐGÉP (Róma) Csak most került nyilvánosságra, hogy november 22-én az Augusta repülőtér­ről felszállott két vizirepülőgép a tengerbe zuhant A gépek hat utasa a tengerbe ful­ladt A magyar srocfa’isfék a demoWaOLui király­ság melled (Miskolc) Reisinger Ferene szociáldemok­rata képviselő Miskolcon egy gyűlésen beszá­molót tartott s kijelentette többek között hogy ■ szociáldemokrácia, elveinek megfele­lően köztársasági párti, de az angol és belga demokratikus királyság példája arra indítja, hogy hajlandó csatlakozni egy alkotmányon ét demokratikus szellemű királyság mozgat^

Next

/
Thumbnails
Contents