Brassói Lapok, 1939. június (45. évfolyam, 122-146. szám)

1939-06-01 / 122. szám

i^39 /«mas f v§. & 3 oldal Néuelh Kálnán dr., a tíizkataszfrófábau elpusztult bukovinai csángó község plébánosálak megrázóhangn levele a B. L szerkesztőségéhez A „borzalmak áldozócsütörtöke“ Józseffalván II Magyar Népközösség országos gyűjtést indít a 259 hajlék és kenyér nélkül maradt csángé-székely lakosság leisegélyezésére tad senki se enni, se aludni. A megye pro fektusa, Constantinescu ezredes és lliijefti járás főszolgabirája E liscornic primpre- tor, példátlan lelki erőfeszítéseket tesz azért, hogy a kétségbeesett népnek leg­alább a holnapi napját biztosítsa. Nagy probléma a még életben maradt állatok élelmezése is. A beteg állatok gyógyítá­sáról a szucsávái és ili?e$ti főálüatorvosok gondoskodnak állandó készenléttel. A minden sajnálatra és szeretetre méltó nép kezd az első kábulatból felocsúdni. Nagyon nehéz a józseffalvai magyaro­kat „ételre vinni”. Szerény, de végtelenül önérzetes nép. Bele kell fogózkodnom a „mentéjébe” és úgy kell cipelnem a ke­nyérhez. Egyszercsak sírva fakad férfi­létére: Az erdélyi magyar közvéleményt megrázta az a borzalmas tüzkatasztro- fa, amely áldozócsütörtökön elham­vasztotta Józseffalvát, a ^ bukovinai csángó-székely falut. A virágzó köz­ség néhány óra leforgása alatt elpusz­tult, házai, csürjei, kertjei helyén ha- musivatag éktelenkedik. A megrendí­tő katasztrófáról drámai képet fest Józseffalva lelkes plébánosának, Né­meth Kálmán dr.-nak a B. L.-hoz inté­zett levele, amelyet egész terjedelmé­ben alább közlünk: Igen tisztelt Szerkesztőség, kedve« í Testvérek! Nincsen olyan drótszivü szpíker a vi­lágon, aki e pillanatban úgynevezett „helyszíni közvetítést” merne adni arról a helyről, ahol a bukovinai Józseffalva drága és hűséges népe még néhány nap előtt élt Nem is volna hová letegye a mikrofon lábát mert két négyzetkilomé­teren belül minden talpalatnyi föld füs­tölgő parázs. De szólni se tudna, csak a szive szakadna meg. Hangos férfisirás tölti meg a levegőt, amelynek vegytani képlete füst, korom és perzselt hús szaga. A nemrég még gyönyörű, tiszta, székely- kapus sugárúton, két kilóméternyi távon keresztül egyetlen épületet, vagy csupán­csak egyetlen méter kerítést, vagy kutka- vát sem lehet látni. Ami megmaradt a nagy tűzvész után: a római katolikus templom, a hamuban fekvő falu köze­pén, szemben vele a „paphaz , ahol 5 or­vos kötözte a sebesülteket: dr. Kuala vármegyei főorvos, dr. Bona Traian szu- csavai kórházi igazgató, dr. Blándu és dr. Gemns orvosok és még egy orvoskapitány CsemovicbóíL HOGYAN TÖRTÉNT A KA­TASZTRÓFA? Józseffalva már-már kiheverte a tava­lyi árvizet. Sok testvéri szív megremegett tavaly a sorsukon. Sikerült a víztől szét­rombolt házakat újraépíteni. Nem hagy­tuk el egymást és mindenkinek meg volt a reménye, hogy kibírjuk az „uj kenyé­rig” és csak mint egy rossz álomra, úgy fogunk visszagondolni a tavalyi két jégre és árvízre. A kedves falu testi ^kenyerét pótolta a lelki: a hallatlanul erős hit, a betüszomjuság, a megbőviilt kenyvtár és igen sok felemelő emlék. A falu 36 embe­re ment el éppen ma egy éve a budapesti eucharisztikus kongresszusra. Ott Pacelli bíborosnak egy csodálatos faórát ajándé­koztunk. A bíboros, a mai pápa, kihall­gatáson fogadta a távoli Bukovina cso­dálatos és tisztaszivü, értelmes gyerme­keit Május 17-én, a tűzvész előtti napon a szucsavai búcsúra mentünk. A város utcáit felverte a négyhangu kórus tiszta szava, édes éneke. Ugyanazokat a lobo­gókat másnap a temetőbe vittük, hősök napján, áldozócsütörtökön, amikor a te­mető dombja talán utoljára láthatott ra­gyogó szép magyar csizmát, éneket, lelki lobogást Három óra múlna Józseffalva a hamué volt. A tiiz Ilié Berar udvarában kelet­kezett, aki csak nem régen költözött a falu szinmagyar negyedébe, az „aIszeg- be”. Egy óra volt. A nép széjjeloszlott és ebédhez készült. Ebben az időben szo­katlanul nagy szél rázta a gyümölcsbim­bóktól terhes józseffalvi fákat, amikor a falu felett hirtelen elkezdett száguldozni egy észvesztő, fekete füstből és piros lángból formált .koromautó”, a tűzvész. A vágtató tüzparipa borzalmas sebesség­gel rohant el a falu felett. Tiz percen be­lül 80 ház és gazdaság lángolt. Mentésről szó sem lehetett A lángbaborult község­házáról éppen csak telefonálni tudtunk a körnvező községek és Szucsava város tűz­oltóságának. Még 40 perc és összesen 250 ház borult lángba a dühöngő szélben. Hogy ennek a kegyetlen és mindent megsemmisítő tüzvih, ir.-.k milyen ereje volt, jellemzi az az eset, hogy a József- falóitól hat kilométerre levő Krizmanics féle keményítőgyár is tüzet fogott egy, a hegyen is átrepitett égő zsindelytől Ili$e$ti kisváros tűzoltósága azért nem tudott eljönni teljes létszámmal és fel­szereléssel, mert a zsarátnokoknak egész légiója repült Ili$c$tire, amelyik tőlünk 9 kilométerre fekszik. A tüzes orkán har­sogása elnyelt minden emberi kiáltást és állati ordítást. De egy iszonyatos kiálltás- ra emlékszem, ami abban a pillanatban történt, amikor a szentséget a templom­ból kimentettem az ájulásig felforróso­dott levegőben. Egy üvöltő férfiember kiáltotta a haját tépve, miközben a lán­gok a templom oldalát nyalták: — Isten hagyd meg a templomunkat legalább, hogy legyen, hol imádkozzunk! össze volt égne az arca, mégis megismer­tem, Péter Lajos nőit, a szomszédom. VANNAK-E ÁLDOZATOK? A tüzorkán tombolásának idején sok­szor néztünk az égre sírva és a tűzeső zúgása ellenére is észrevehettünk két ka­tonai repülőgépet Kiváncsi és kétségbe­esett köröket Írtak le felettünk, azán ket­téváltak, az egyik C» rnauji, a másik Bu- curesti iránvában száguldott el Talán ennek tulajdonítható, hogy Józseffalva katasztrófájáról igen gyorsan tudomást szerzett a főváros is és már búgtak a környékbeli telefonok a tűz tombolása idején. A fővárosi lapok értesülései azon­ban túlzottak. így például az „Opiniá- nak” szombat reggeli száma, amit egy kétségbeesett szabadságos katona hozott haza e percben, hat halottról tud. Ez a hir túlzott. A gyerekekből hiányoznak, de ennek más oka van. A halálosan meg­rémült kicsinyeknek sikerült „megszök­ni.” öt-hét éves kicsinyek megfogták egy más kezét és csapatosan megszöktek a faluból. Az amúgy rs kétségbeesett szü­lők még a znak éjjel felkutatták őket a szomszéd falukban. Ma reggel is megta­láltak egy ilyen kis csoportot, akiket a sztupkai muzsikus cigányok vettek daj- kálás alá, miközben bárt adtak a szomo­rú kicsi szökevények sorsa felől. „EJSZE FELKELÜNK”.. A megsemmisült falu romjai körül va­lóságos azekértábor van. A szomszédfa­luk ezrei jönnek eb Azonban nem csupán kíváncsiskodni, hanem segíteni is. Egész szekerek hozzák a kenyeret, ami persze egy darabig érintetlen marad, mert nem — Soha életemben nem vettem el sem­mit.. Fődönfutó kódis lettem..” A tö­méntelen autó motorzugása már-már bi­zakodást kezd duruzsolni a szivüknek, hogy lesz mégegyszer falu a mostani két négyzetkilométernyi korom helyén, ahol a régi kedves mintafalu volt Ahol talán még káromkodó szó se hangzott soha­sem, hacsak háború alatt az itten állomá­sozó debreceni huszárok meg nem feled­keztek néha magukról ebben a tiszta, ta­karos templompitvarban, aminek József- falvát lehetett volna nevezni. Nini, amott jön szemben két szegény asszony. Az egyik nem lát a szerencsétlenség óta. Fust vagy tűz égette ki a szemét. A má­sik vezeti A vezető Borbáth Jeromosuk, Józseffalva jóizü poéta asszonya. Két te­henük égett el és azonkívül mindenük. Vigasztalom azt az asszonyt aki nem lát vastag kötés van a szemén. A könnye, vé­res könnye átszivárog a kötésen. A veze­tője megszólal csendesen: — Elestünk, de ejsze felkelünk. DR. NÉMETH KÁLMÁN Megindulnak a segélyezési mozgalmait Dr. Németh Kálmán józseffalvi plé­bános szombaton Kolozsvárra érkezett és Látogatást tett a Népközosség köz­ponti irodájában. Bánffif Miklós, a Nép közösség elnöke behatóan érdeklődött a József falni tiizkárosuJtak helyzete fe­löl. A megbeszélés következtében Kós Károly, a Népközosség szociális szak­osztályának elnöke a helyszínre utazik, hogy a falu újjáépítésének és a segély nyújtásnak módjait tanulmányozza. Ugyancsak itt újuk meg, hogy dr. Mi- kó Imre, az Arcoonnl főtanácsának tag­ja a Népközösség megbízásából a teg­napi nap folyamán megjelent Drago- mir Siloiu kisebbségi miniszternél, aki­től a kormány jóndülatu támogatását kérte Józseffalva újjáépítése érdeké­ben. A miniszter a legteljesebb megér­téssel hallgatta az előterjesztést, telefo­non nyomban érintkezésbe lépett Flon- dor Suceana-i királyi széktartóval. A széktartó közölte, hogy 80 ezer lej gyorssegélyt utalt ki, s az egész tarto­mányban gyűjtést rendeznek a józsef­falvi tüzkárosult&k részére. Junius ?-én viszont külön ünnepet rendeznek e cél­ra, melynek egész jövedelmét a nemes célra fordítják, tekintve, hogy a kár meghaladja a 17 millió lejt, a gyűjtést addig folytatják, mig az elhamvasztott házakat, s gazdasági épületeket újjá­építik. Dragomir kisebbségi miniszter a kü hallgatás során tudatta, hogy Cálinescu miniszterelnök a legmesszebbmenő tá­mogatást helyezte kilátásba. 1$02«Süljön meg a romániai magyar társadalomi A Magyar Népközösség központi iro­dája május 26-án az alábbi felhívást tet­te közzé: A Magyar Társadalomhoz! Józseffalvi magyar testvéreink egy tüzkaíasztrófa következtében hajlék­talan földönfutókká váltak. Mindnyá­jan egy nép gyermekei vagyunk. A testvéri együttérzés, az egymásrautalt­ság s az együvétartozás gondolata azt parancsolja, hogy minden magyar em­ber anyagi hozzájárulásával tegye le- lehetővé a tűz által elhamvasztott Jó­zseffalva újjáépítését. A nemes ado­mányokat szívesen továbbítja a Ma­gyar Népközösség Központi irodája, Cluj, N. Iorga 8. BÁNFFY MIKLÓS, a Romániai Magyar Népközösség elnöke A Népközösség elnöke, Bánffy Miklós gróf 10 ezer lejes adománnyal kezdte meg a gyűjtést. A Kolozsvári Takarék- pénztár és Hitelbank a józseffalvi tűz- károsultak részére 5000 lejt juttatott el a Magyar Népközösség Központi Irodá­jához. Páratlanul vakmerő óceánrepülési kísérlet egy „zsebrepülőgépen“ A MINIATŰR REPÜLŐGÉP PÜNKÖSD MÁSODNAPJÁN NEWYORKBóL ÓCEÁNREPÜLÉSRE INDULT, DE EDDIG MÉG NEM ÉRKEZETT MEG ÍRORSZÁGBA A „Baby Clipper!“ elveszettnek tarifák Newvorkban Neroyork, május 30 Még a szenzációhoz szokott amerikai is felfigyelt arra a vakmerő óceánrepülési kísérletre, amelyet egy Thomas Smith ne­vű pilóta akar végrehajtani. A fiatal re­pülő pünkösd másodnapján felszállt a „Bábu Clipper” nevű úgynevezett „zseb- repülőgépen”, hogy átrepülje az óceánt. A miniatűr repülőgép, amelynek súlya mindössze 304 kilogram és 605 liter ben­zint vihet magával, csupán 65 lóerős mo­torral rendelkezik. Smith ezzel a repü­lőgéppel az 5800 km.-es utat 32.40 óra alatt akarja megtenni A repülőgép átla­gos sebessége óránként 160 kilámeter. A repülési szakkörökben nagy várakozás­sal tekintenek Smith pilóta vakmerő vál­lalkozása elé. A Press Association közli, hogy egy re­pülőgépet, amely valószínűleg Thomas Smith repülőgépe leket, először az Íror­szági Derr, majd Cumberland városok fölött láttak elszállni. A lap megjegyzi, hogy Smith engedély nélkül indult óce­ánrepülési útjára. Az amerikai lapok közlik Thomas Smithnek a „Baby Clipper” vakmerő pi­lótájának életrajzát és elutazásénak rész­leteit. Eszerint a 2? éves pilóta 9 éve fog­lalkozik repüléssel és egyike a legkivá­lóbb amerikai sportrepülőknek. Thomas Smith óceánrepülő útjára mindössze 4 szendvicset, egy üveg limonádét, egy üveg vizet és egy kis doboz kötszert vitt magával. A Reuter sajtóiroda szerint lehetet­lenség volt meggyőződni annak a hírnek a valódiságáról, hogy a repülő elérke­zett-e az angol partok fölé. Sőt, Neroyork ból érkező jelentés szerint a „Baby Clip­per”-t elveszettnek tartják, miután leszál­lásáról még mindig nem érkezett hir, no­ha már eltelt az a 40 óra, amennyire a kis gépnek üzemanyaga volt. Az angol uralkodópár a vasúti mozdonyon utazott Vancouver, május 30 Az angol uralkodópár egynapos pi­henő után megérkezett Kolumbia kikö­tővárosába, Vancouverbe. Sicamous és Vancouver között gyönyörű hegyek kö­zött vezet az ut. György király és Er­zsébet királyné az egyik megállónál le­szálltak a különkocsiból és a vonatot vivő mozdony egyikén foglaltak helyet. Az uralkodópár az ut egyik szakaszát a mozdonyon tette meg, miközben ba­rátságosan elbeszélgetett a mozdonyve­zetővel és a gép fűtőjével. Az uralko­dópár Vancouverben hajóra szállt és elindult Victoria felé. Az uralkodópár tiszteletére Victoriában, fényes ünnep­ségeket rendeznek. ítéletidő pünkösdkor Német­országban. Olaszországban és a Skandináv félszigeten Az Odera és mellékfolyóinak vize az utóbbi napokban a záporesőktől megá­radt. Münsterberg. Strunen, G'rdu es Trachtenberg közelében a kiáradt folyók nagy területet elöntöttek és tetemes ka­rokat okoztak. — Stokholmi jelentés sze­rint a skandináv partokon hatalmas vi­har vonult végig. A svéd partok mentén Í2 ember a vízbe fulladt. Ugyanakkor Milánóból jelentik, hogy Olaszország északi részét hétfőn borzalmas vihar ptisz titotta végig. Ferrara mellett egy tanyán beomlott egy ház s a benne levő 4 asszony súlyosan megsebesült Chiaoggia mellett több halászbárka a tengerbe fordult és 5 halász a vízbe fulladt. Valószínűleg még több áldozat is van a halászok kö­zött

Next

/
Thumbnails
Contents