Budapesti Hírlap, 1901. december (21. évfolyam, 331-360. szám)

1901-12-11 / 341. szám

1901. december 11. BUDAPESTI HÍRLAP. (341. sz.) 9 hadsereg ismertetéséhez, mint a tiszt munkájának di­csérete és bizony sok ember van, a ki nem tudja, mi az a kurta vas. Nálunk, a hol olyannyira el van külö­nítve a hadsereg és a hol alig tudnak róla valamit azok, a kik nem voltak katonák, hasznos volt az Uránia vállalkozása és Szabó százados fáradozása, hogy a hadsereget képben és magyarázatban bemu­tassa. Az érdeklődés a hadsereg iránt általános. Bizo- nyitottta a mai bemutató előadás is, a melyre egészen megtelt a színház és a közönség sokat tapsolt a szer­zőnek, a ki egy páholyból köszönte meg az ovációt. A darabhoz dezséri Badw István állított össze kisérő zenét, a melyet a honvédzenekar adott elő. A bemutató előadáson, a melyet különösen sok tiszt nézett végig, ott volt Wlassics kultuszminiszter és Gromon Dezső honvédelmi államtitkár is, a kik gratuláltak a sikerére joggal büszke szerzőnek. * (Népszínház.) Holnap, szerdán másodszor lép föl betegsége után Hegyi Aranka a Katalin címszerepé­ben. Germain hadnagyot Küry Klára játszsza. Holnapután, csütörtökön lesz bemutató előadása a Karácsony című lát­ványos színműnek. A főbb szerepeket játszók: Vidor, Szirmai, Raskó, Szerdahelyi, Bojár Teruska, Boán Nelli, Tollagi, Újvári, Kovács, Krecsányi Sarolta, Siposné, Ká­polnai Irén, Harmath Ilona, Vidorné, Hagy Margit. * (T. Belli Emma a Nemzeti Színházban.) A jövő évi julius elsejétől kezdődőleg T. Belli Emma asszony a Nemzeti Színház tagjai sorába szerződött. A művésznő a Vígszínháznak megnyitása óta tagja volt, s nemcsak a könnyű francia vígjátékokban, hanem komolyabb drámai föladatokban is értékes művészi sikerei voltak. * (A két Bodollai.') A Vígszínház igazgató­sága uj eredeti bohóságot fogadott el Guthi Soma és Rákosi Viktortól. A népszerű társszerzők legújabb müvének A két Bodollai a cime. A színház a száz ma­gyar előadás keretében mutatja be az újdonságot. * (Magyar Színház.) A Flórodéra operett néhány uj szereplővel folytatja mától fogva pálya­futását a Magyar Színház műsorán. Doloreszt, a spa­nyol kertészleányt Bolgár Nelli énekelte, a beteg Dóri Margit helyére is uj szereplő: Almási Iza lépett, végül Sziklai Kornélnak át kellett adnia a szerepét Boross Endrének, hogy kis fia betegágyához siethessen. A közönség az uj szereplőket szivesen fogadta, de legzajosabb tapsai ma ifi Fedők Sárinak szóltak, a ki a szomorufüz dalával igaz megindúltságot ébreszt mindenkiben, s ihletett, művészi előadásának leg­szebb hatását élvezted. A kar egyik hölgyének múló rosszulléte némi izgalmat is keltett a közönségben, de a kisasszony hamarosan jobban lett, a színpadra visszatért és a közönség is csakhamar megnyugodott. * (Geyer Stefi Olaszországban.) Firenzében, Lí- vornóban és több olasz városban nagy sikerrel hangver­senyezett mögt Geyer Stefi fiatal hegediimüvésznö, Hubay Jenő kitűnő tanítványa. Műsorából különösen a magyar darabokat fogadták nagy lelkesedéssel az olaszok. * (Erzsébet királyné szobra.) Az Erzsébet Mrályné-szóbor országos bizottsága Széli Kálmán mi­niszterelnök elnöklésével ma ülést tartott, melyen a bizottság az uj országgyűlés két háza által megtartott választás alapján újra megalakult s tudomásul vette, hogy a kormány a Lipthay Béla báró, Aczél Béla báró és Szilágyi Dezső elhunytéval megüresedett helyekre Szapáry Gyula grófot, Andrássy Gyula grófot és Tisza Kálmánt nevezte ki. A végrehajtó bi­zottságban Szinyey-Mcrse Pál kimaradása következté­ben megürült egy helyre az országos bizottság saját kebeléből Berzeviczy Albertet választotta meg. A de­cember 31-én lejáró pályázat batáridejét január 22-éig kitolták, hogy a pályaműveket a mostani téli kiállítás bezártával a városligeti műcsarnokban lehessen ki­állítani. Végül hozzájárult a bizottság a múlt évi működésről szóló és az országgyűlés elé terjesztendő jelentéshez, a melyet a miniszterelnök mutatott be. * (Gabriele ü'Annunzio uj darabja.) Gabriele d’Annunzio uj tragédiája, Francesca da Rimini, me­lyet nagy érdeklődéssel vártak, mint egy távirat je­lenti, tegnap került szinre Kómában s előadása esti kilencedfél órától hajnali két óráig tartott. A darabnak négyezer verssora van s cselekménye Boccaccio egy elbeszéléséből származik. A darabnak nem volt olyan nagy sikere, mint előre várták. A közönséget nagyon kifárasztotta a sok hosszú jelenet. Nem volt sikere Szalvini-nek sem, a ki nem hatalmas, őszinte szenve­délytől lángoló szerelmest, hanem csábitót játszott. A darab rendezése mesteri, kiállítása korhű volt. A bemutató előadást rendkívül válogatott közönség nézte végig, ott volt Kóma számos kiváló tudósa, Írója, sőt sokan jöttek el Olaszország más városaiból is. * (Zeneakadémia.) Az Országos Zeneakadémia ma rendezte az intézet hangverseny-termében az első kamarazene-estét. A kamarazene komoly és beható mi- velése bizonyltja, hogy a zeneakadémia tanításának rendszerét erős művészeti szellem vezérli. A növendé­kekkel megkedveltetik az abszolút zenét legnemesebb formájában, az ízlést nem a csillogó virtuozitáson, de az egyszerű kamarastiluson nevelik. A kamarazenét két olyan művész tanítja, mint Popper Dávid és Herz- feld Viktor. Nem csoda tehát, ha a növendékek fölada­tuk alaki és tartalmi részével egyaránt tisztában vol­tak s meglepően érett fölfogással, helyes színezéssel és teknikai készséggel adták elő Beethoven és Mendels­sohn egy-egy kvartettjét és Volkmann B-moll zongora­trióját, melynek zongorarészében Fodor Ernő finom érzékű, jelesen képzett és talentumos zongorásnak bi­zonyult. A vonós hangszereket Anisz Aladár, Szaba- thiel Rezső, Kőszegi Sándor, Son Henrik és Kerpely Jenő játszották. * (Jubiláló színész.) Aradról jelenti tudó­sítónk: Gonda László, az aradi szinház pénztárosa ma ünnepelte meg szinészkedésének huszonöt éves ju­bileumát. Gonda ez idő kétharmad részét Aradon töl­tötte. A mai estére a szinház zsúfolásig megtelt elő­kelő közönséggel. A Falu rosszát adták, melyben Gonda a cigányt játszotta. Tömérdek tapsot, pálma­ágat és golf ajándékot kapott. Az előadás után lakoma volt a jubiláns tiszteletére. * (A görög nyelvről) tanácskozott ma a bécsi Mittelschule cimü egyesület. A tanácskozásban a legelöbbkelő osztrák szakférfiak vettek részt. Érdekes beszédek hangzottak el a görög nyelv védelmére, el­lene pedig nem akadt fölszóllaló. Végül nagy lelkese­déssel egyhangúlag elfogadtak egy határozatot, a mely a leghatározottabban ellene nyilatkozik minden olyan kísérletnek, a mely a görög nyelvet a középiskolák ta­nításából ki akarná küszöbölni valamely modern nyelv javára. Az osztrák gimnáziumokban tudvalevőleg még mindig kötelező tanítása áll fönn a görög nyelvnek. * (Pályanyertes zeneszerző.) Zichy Géza gróf egy magyar zenemű hangszerelésére kétszáz koronás pályadijat tűzött ki. Az idén a Nemzeti Konzerva­tórium tanáraiból álló bírálóbizottság a pályadijat egyhangúlag a Petőfi jeligés Magyar változatok cimü miinek Ítélte oda. A pályanyertes mü szerzője Siklós Albert. Dicséretreméltónak a bíráló bizottság még a következő müveket találta: a Derű jeligés Magyar suite-t é3 a Hunnia' jeligés Magyar rapsződiá-t. A pályaműveket a szerzők, vagy azoknak igazolt még­ha talmazottai a Nemzeti Konzervatórium igazgató­ságánál (IV. Ujvilág-ütca 14.), a hivatalos órák alatt, délután 3—G-ig vehetik át. * (Zenei fölolvasás.) Weber Károly zeneiró első fölolvasását december 15-én, vasárnap délelőtt 11 órakor tartja meg a Nemzeti konzervatórium termében. Tárgya: A muértelem, vonatkozásúban a közművelődésre és a nem­zeti egyéniségre. * (A Ráth-dij nyertese.) A müosamok szob­rászati zsűrije vasárnapi ülésén a Ráíb-dijat Teles Ede Háziszer című szobrának Ítélte oda. Teles Edéről s erős eredetiségü művészetéről mai számunkban tárcacikkelyt talál az olvasó,. * (A mübarátok kiállítása.) Fokozódó érdeklő­dés mutatkozik a Mübarátok Köré-nek kiállítása iránt. Katona Nándor dr. képeinek, a szobroknak és iparművé­szeti tárgyaknak állandóan nagy közönsége van a kör fé­nyes termeiben. A látogatók könyvébe ma a kővetkezők jegyezték be a nevüket: Andrássy Géza gróf, Csekonics Endre gróf, Burchard Bclaváry Konrád, Forster Gyula, Katona Béla dv., Csáky Gyula gróf, Csáky Albin gróf, Károlyi László gróf és neje, Károlyi Erzsébet grófkisasz- szony, Széchenyi Hanna grófnő, Teleki Sándor grófné, Har­kányi Jánosné báróné, Seinnycy Merse Pál és mások. * (Gellért püspök szobra.) Az eskü-téri híd budai följáróján megkezdték a Szent Gellért püspök szobrához való oszlopos építmény munkálatait. A püspök alakjára az oszlopok közt áhítattal tekint a hit fölcsillanó érzésével szemében egy pogány magyar vi­téz. A szobrot tavaszszal leplezik le, az uj lúd fölava­tásával egy időben. * (Karácsonyi hangverseny.) Burmester Willy karácsonyi hangversenye érdekében a minap a Vigadó nagytermében egy szakértő-bizottság különféle akusztikai kísérleteket tett, s arra az eredményre jutott, hogy a leghelyesebb, ha Burmester ez alkalommal összes elő­adásait a karzaton tartja meg közvetetlenül az orgona mellett, mert csak igy juthat le a hallgatósághoz az. or- gonakisérettel harmőnikus egyöntetűségben a hegedő hangja. Burmester ezen a hangversenyén orgonakiséret- tel fogja előadni Bach E-dur koncertjét. A széksorok föl­állítása a filharmóniai hangversenyek rendje szerint történik. * (A Budai Daloskor estéje.) A Budai Dalos- kör szombaton este nagy dalosestét rendez a budai Korvin-téri Vigadó összes termeiben. A hangverseny után tánc következik. * (Tudományos élet.) A királyi magyar Termé­szettudományi Társulat növénytani szakosztálya decem­ber 11-én, szerdán délután hat órakor a növénytani inté­zetben (Muzeum-körut 4.) ülést tart. Előadó: Tuzson János. — A magyar Földrajzi Társaság csütörtökön, de­cember 12-én este hat órakor az Akadémián ülést tart. Előadók: Havass Rezső dr. alelnök és Thirring Gusztáv dr. levelező tag. — A Szabad Lyceum tudományos és is­meretterjesztő előadásait a héten a következő sorrendben tartják: Ranschbuvg Pál dr. csütörtökön este G—7 óráig, áz egyetem állattani intézetében (Muzeum-körut 4.) a kísérleti és orvosi pszikológia köréből tart előadást; Hankó Vilmos dr. pénteken délután 5—G óráig a IV. kerü­leti községi főreáliskolában (Reáltanoda-utea) tart elő­adást ételünkről és italunkról; szombaton este G—7 óráig az egyetem állattani intézetében Radó Antal az olasz köl­tészet nagyjairól tart előadást és ugyanakkor az olasz költészet több remekét fogja fölolvasni. FŐVÁROSI ÜGYEK. — A Szent György-tér rendezése. Széli Kálmán miniszterelnök elnöklésével ma ér­tekezlet volt a miniszterelnöki palotában. Az érte­kezleten megvitatták, hogyan rendezzék a Szent György-teret, a melyen Erzsébet királyasszony szobrát fogják fölállítani. Az értekezleten részt- vettek Tarícovich József államtitkár, Apponyi Lajos gróf magyar udvarnagy, Libits Adolf, Jó­zsef királyi herceg jószágigazgatója, Gattcrer Ferdinánd udvari építési felügyelő, Ráth György, a főrendiház tagja, a főváros képviseletében: Halmos János polgármester, Kun Gyula és Vasits Károly tanácsosok, Hauff el Adolf középitési igazgató, Devecis Ferenc műszaki ta­nácsos, a közmunkatanács képviseletében: Pocl- manitzhy Frigyes báró, alelnök, Rupp Imre mi­niszteri tanácsos, Bakos János miniszteri osztály- tanácsos, továbbá Hauszmann Alajos, a királyi palota építője. Az értekezlet elfogadta a tér ren­dezési tervét, a mely szerint a teret nagy mérték­ben mélyíteni fogják. József kir. herceg palotájá­nál ISO centiméter, a honvédelmi minisztérium palotájánál 00 centiméter mélyre ássák alá a te­ret. F miatt mind a két épületet át kell alakí­tani. József kir. herceg palotájának átalakítása G6.000, a honvédelmi minisztériumé 44.000 ko­ronába kerül. A költségeket a paloták tulajdo­nosai magukra vállalták. A főváros a vízvezeték, csatolnia, kövezés és világítás költségeit vállalta el. Ezekre a munkákra a jövő évi büdzséiben 110.000 korona van előirányozva. Az értekezlet kimondotta, hogy a szobor körül a szobor stíljé­ben készült díszes kandelábereket fognak fölál­lítani. A kandaláberek költsége azonban a várost nem terhelheti. A rendezés végrehajtását június­ban kezdik meg, mert májusban az udvar Buda­pesten lesz. A munka három-négy hónapig tart. — A Kossuth Lajos-utcai villamos. A köz­gyűlés holnap tárgyalja a Dob-utca kiszélesítésének, továbbá a Belváros vasutjának a dolgát. A legfonto­sabb kérdés lesz, hogy a közgyűlés hozzájárul-e ahhoz, hogy a Kossuth Lajos-utcán át vasutat építsenek. A közúti vasúttársaság ugyan más tervvel akarja össze­kötni a muzeum-köruti vonalat az eskütéri híddal, de a tervet nem lehet végrehajtani. Értesülésünk szerint a holnapi közgyűlésen indítványozni is fogják, hogy a bemutatott terv mellőzésével hívják föl a közúti vasút­társaságot, hogy a Kossuth Lajos-utcai vonalra adjon be terveket. De már a holnapi közgyűlésen világosan kifejezést adnak annak, hogy a Kossuth Lajos-utcai vonalat nem lehet az általános szerződés keretében megépíteni. Ez teljesen önálló, még pedig nagyfontos- ságu vonal, a mely megadja a módot, hogy a főváros az általános szerződősbe csúszott vastag hibákat korri­gálja. A városatyák azon vitatkoznak, hogy a vonal engedélyezéseért egy millió koronát követeljen-e a fő­város vagy a szerződés tarifáinak revízióját. Mind a két pártnak vannak hívei. A főváros és a nagyközön­ség érdeke a tarifareviziót követeli meg. Igaz, hogy a város pénzügyi viszonyai rosszak, de az egy millió koronás ajándék sem teszi jobbá. Az egy millió koro­nát egy esztendő alatt elköltik s megmarad a rossz tarifaszerződés. Nagy mulasztást követ el a főváros, ha ezt az alkalmat a szerződés revíziójára föl nem használja. A nagyközönség folytonos panasza, de szá­mos, a közgyűlésen történt folszólalás is bizonyítja, hogy a tarifaszerződés rossz. Nemcsak azért, mert egyes relációkban a viteldij aránytalanul nagy, hanem mert a mai szerződés megengedi, hogy ugyanazon a vo­nalon különféle dijakat szedjenek. A közönség soha nem tudja megérteni, hogy miért kell ugyanazért az utért egyik kocsin többet fizetnie, mint a másik kocsin. Kétségtelen, hogy a Kerepesi-utnak az Eskü-térrel való összekötésére egyedül és kizárólag a Kossuth Lajos-utcai vonal alkalmas és hogy fontos közlekedési érdek, hogy a Kossuth Lajos-utcán át villámos vasút közlekedjék. Másrészt kétségtelen, hogy a vállalatnak még fontosabb érdeke, hogy a vasút megépüljön, mert addig a legfőbb vonala, a kerepesi-nti csonka vonal marad. Kétségtelen az is, hogy ez az aránylag nagyon rövid vonal lesz a vállalatnak a legjövedelmezőbb vo­

Next

/
Thumbnails
Contents