Budapesti Közlöny, 1880. április (14. évfolyam, 74-99. szám)

1880-04-01 / 74. szám

Budapest, 1SS0. 74. szám Csütörtök, «április í. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. SzEKKKSZTÖ8ÉG ! Budapesten, Ferencziekte.re, Bazárépület, II. ]épc«5j II. ewelet, 6-ik ajtó. EiADÓ-nr/ATAt: Budapesten, rWencziektere Athenaeum épűiet. Előfizetési Árak : Naponkénti poBtai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva ó Egész évra ........................................20 írt. F élévre.....................................................10 » Negyedévre..........................................5 » E g-y teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Érteaitö“-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai elöiflgeaen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100^» 200-MÓig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. —• Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes Ejrugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdete'sek: Egy festodhasáuos petitsor egyszeri hír* detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több* ezöri hirdetésért 13 la minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt- ért. HIVATALOS KÉSZ. 1880. évi XI. TÖRVÉNYCZIKK a szörénymegyei ideiglenes közigazgatási rendszer- nek három évre való fentartásáról szóló 1877. évi IV. törvényczikk hatályának további egy évre való kiterjesztése iránt. (Szentesítést nyert 1880. évi márczius hó 24-én. Ki- hirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1880. évi márczius hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTKIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendéi és képviselői közös egyet­értéssel a következő' törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1; §. A szörénymegyei ideiglenes közigazgatási rend­szernek három évre való fentartásáról szóló 1877. évi IY-ik törvényczikk hatálya további egy évre kiterjesztetik. Ezen év lefolyása alatt, a beliigy- minister törvényjavaslatot fog beterjeszteni a Szö- rénymegyét érdeklő viszonyok végleges rendezése iránt. 2- 4 ... V Ezen törvény végrehajtásával a mmisterium bi- zatik meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vált­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megeró'sitjük és szente­sítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáznyolczva- nadik évi márczius hó huszonnegyedikén. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. 1880. évi XII. TÖRVÉNYCZIKK az 1875, évi VI. t.-cz. 1. §-ában foglalt rendelkezés kivételes felfüggesztéséről. (Szentesítést nyert 1880. e’vi márczius hó 25-én. Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1880. évi márczius hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, Csehország Királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű fó'rendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő'törvényczikket terjesz­tették szentesítés végett Felségünk elé: l-§. Az 1875. évi VI. t'-cz. 1. §-ának rendelkezése J a választók névjegyzékének 1880. évi kiigazitásá- I nál kivételesen hatályon kívül tétetik azokra nézve, kik az ország több részében uralkodó ínség foly­tán, az 1879. év végével fenmaradt adóhátralékaik lefizetésére haladékot nyertek, s kikre nézve a hát­ralékok behajtása az 1880. évi aratás utánig fel- függesztetett. 2. §. A haladék nyerése, illetőleg a végrehajtások beszüntetése az egész törvényhatóságra vagy a községre és esetleg az egyesekre szóló pénzügy- ministeri rendelet vagy közigazgatási bizottsági vagy adófelügyelői végzés, illetőleg bizonyítvány által igazolandó. 3. §. Ezen törvény végrehajtásával a belügyminister bizatik meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall- ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szente­sítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáznyolczva- nadik évi márczius hó huszonötödikén. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. 1880. évi XIII. TÖRVÉNYCZIKK az osztrák-magyar banknak az 1878. évi XXV. törvényczikkhez mellékelt alapszabályai 82-ikczik- kében foglalt, abanjegyeken alkalmazandó czimer- röl szóló rendelkezés függőben tartásáról. (Szentesitest nyert 1880. évi márczius hó 28-án. Ki­hirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1880. évi márczius hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendéi és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket terjesz­tették szentesítés végett Felségünk elé: 1- §• A. pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy a bi­rodalmi tanácsban képviselt királyságok és orszá­gok pénzügyminis terévelközösen azosztrák-magyar bankkal oly egyezményt köthessen, melynek értel­mében az osztrák-magyar bank alapszabályai 82-ik czikkének azon rendelkezése, miszerint a bank utal­ványai (bankjegyek) azosztrák-magyar monarchia czimerével látandók el, további intézkedésig füg­gőben tartatik. 2. §. Ezen törvény kihirdetése napjával életbe lép; végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall- ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szente­sítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáznyolczva- nadik évi márczius hó huszonnyolczadikán. Ferencz József, s.k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. A m. kir. igazságügyminixter, f. évi 6048. sz. alatti a kővetkező körrendeletét intézte valamennyi kir- törvényszékhez és kir. járásbírósághoz. Miheztartás végett értesítem a törvényszéket (járásbiróságot), hogy a magyar kir. pénzügymi- nisterium folyó évi február hó 15-én 8373. szám alatt valamennyi magy. kir. pénzügyigazgatóság­hoz és illeték-kiszabási hivatalhoz kiadott körren­deletében, az illetéki szabályok 112. §-a alapján kijelentette, hogy a viszonosság elvénél fogva ru- méniai illletőségü egyéneknek, az osztrák-magyar birodalomban levő ingó hagyatéka, az illetéki tör­vények általános batározmányai szerint megsza­bandó örökösödési illeték alá esik. Ez alól kivétetnek azonban Ruméniának mo­narchiánkban megbitelt követeinek, követségi hi­vatalnokainak és szolgáinak hagyatékai, ha ezen személyek nem osztrák vagy magyar állampol­gárok. * Kelt Budapesten, 1880. évi márczius hó 16-án. A rn. kir. igazságügyminister, f. évi 5580. sz. alatt, a következő rendeletet bocsátotta ki: Az 1871. évi XXXI. törvényczikk 24. §-ában nyert felhatalmazás erejénél fog7a, a törvényhozás utólagos jóváhagyásának fentartása mellett, a szé­kesfehérvári kir. törvényszék kerületében levő vaáli kir. járásbiróságot, saját területére, folyó évi julius 1-től kezdve, telekkönyvi ügyekben birói hatáskörrel felruházom. Kelt Budapesten, 1880. évi márczius hó 29-én. Dr. Pauler Tivadar, s. t A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 5027. szám alatt, a következő ren­deletet intézte Zala-, Somogy-, Baranya-, Bács- Bodrogh-, Torontál-, Temes-, Krassó-, Szörény-, Hunyad-, Fogaras-, Csik-, Háromszék-, Brassó- és Szébenmegye, valamint Pancsova és Újvidék szab. kir. város közönségéhez, a marhatörzskönyvve- z°.tést gátló akadályok és a marha-leveleknek folyó számokkal leendő ellátása tárgyában. Jóllehet, hogy a határszéli törvényhatóságok területén az 1874. évi XX. törvényczikk 14. §-sa Lapunk mai számához három és fél iv »Hivataos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents