Budapesti Közlöny, 1880. augusztus (14. évfolyam, 175-199. szám)

1880-08-01 / 175. szám

Budapest, 1880. 175. szám. Vasáruap, augusztus 1. Sserkksztöséq : Budapesté«, Ferencziektere, Bazárépület, II. lépcső, IL omelet, #-ik ajtó. Kiadö-sitatxi. : Budapesten, Ferencziektere Athenäum épület. Előfizetési Áeak: Napvdkéuti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre ...... 20 frt. Félévre ........ 10 » Negyedévre..............................5 » E£T7 telje* 1»P éra 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitö“-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai elölegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 300-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás atán 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabólyeg is bekül­dendő. WSagánhirdete'sek: Egy hatodhaaáboí petitsor egyszeri Uir- detésórt 19 kr, kétszeri 16 kr. és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1880. évi LII. TÖRVÉNYCZ1KK a népszámlálásról. (Szentesítést nyert 1880. évi junius hó 18-an. Kihir- dettetett az országgyűlés mindkét házában 1880. évi junius hó 21-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIA! CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hü fö'rendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: A magyar korona országainak területén általá­nos népszámlálás rendeltetik el. Ezen népszámlá­lás az 1880. decz. 31-én létező népességi állapot szerint, 1881. január 1-je és 10-ke közt országszer­te megindítandó és szakadatlanul folytattatván, ez idő alatt be is fejezendő. 2§­A népszámlálással egyidejűleg a lakhelyek és némely házi állatok összeírása is eszközlendő. 3. §. A népszámlálás a közigazgatási bizottság, ille­tőleg Horvát- és Szlavonországban az alispánság vagy a városi tanács vezetése és felügyelete alatt történik. 4-§­Mindenki köteles a népszámlálás alkalmával) számbaveendő adatokat saját maga, családtagjai, hozzátartozói és lakói után híven bevallani. Az illetőségnek ez alkalommal történendő bejegyzései az illetőséget meg nem állapítja. 5. §. A ki magát a számlálás alól szándékosan kivonja, vagy tudva hamis vallomást tesz, vagy a számlálás­nak kellő időben való befejezését szándékosan meg­akasztja, — 50 írtig terjedhető birság alá esik, mely behajthatatlanság esetében elzárásra, (minden tiz forintig terjedő összeg egy-egy napi elzárásra) változtatható. Az, kinek hanyagsága vagy roszakarata miatt a számlálást ismételni kellene, az ebből eredő költsé­get megtéríteni tartozik. Mindezen költség, mind a birság közigazgatási utón szabatik meg és hajtatik be. 6. §. A földmi velés-, ipar- és kereskedelemügyi minis­ter a népszámláláshoz szükséges nyomtatványokat szolgáltatja. Ezen nyomtatványok betöltéséről a helyhatósá­gok gondoskodnak. 7-§. A népszámlálás foganatosításából felmerülendő költségek fedezésére 150,000 frtnyi rendkívüli hi­tel nyittatik a földművelés-, ipar- és kereskedelem­ügyi minister részére, a melyből 50,000 frt esik az 1880-ik évi költségvetésre. 8. §. A jelen tövény kihirdetése napján lép életbe. 9. §. Jelen törvény végrehajtásával a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister bizatik meg, ki e végből Magyarországban a belügyi- és honvédel­mi ministerrel, Horvát-Szlavonországokban a bán­nal, a határőrvidéken pedig az ottani igazgatás fő­nökével egyetértőleg intézkedik. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall- ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szente­sitjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáznyolczva- nadik évi junius hó tizennyolczadikán. Ferencz József, s.k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. 0 császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminÍ8ter 1. a. előterjesztése alapján, f. évi július hó 20-án kelt legfelső elhatározásával, Gommés Gyula bankárt, Bayonne-ban, fizetésnél­küli alconsullá ugyanoda, a tarifaszerü consuli illetékek szedésére való jogosultsággal, legkegyel­mésebben kinevezni méltóztatott. A m. kir. pénzügyminister Balassy Miklós pénz­ügyi, és dr. Lehrer Péter postaigazgatósági fo­galmazó gyakornokokat, II. osztályú pénzügyi fo­galmazókká, ideiglenes minőségben nevezte ki. A magyar királyi igazságügyminister Beregszászi Árpád dévai kir. törvényszéki se- gédtelekkönyvvezetót a szászvárosi kir. járásbíró­sághoz, Péli István titeli kir. járásbirósági Írnokot a pan- csovai kir. törvényszékhez, Nikolits István pancsovai kir. törvényszéki Írno­kot a pancsovai kir. járásbirósághoz, és Czrnyánszky Tamás pancsovai kir. járásbirósá­gi Írnokot a titeli kir. járásbirósághoz helyezte át. A beszterczebányai m. kir. pénzügyigazgatóság Dvorszky Nándor balassa-gyarmati adóhivatali IV. osztályú tisztet, az alsó-kubini adóhivatalhoz III. osztályú ellenőrré; Klinofszky Gyula ipoly- sági adóhivatali VI. osztályú tisztet pedig, a ba­lassa-gyarmati adóhivatalhoz IV. osztályú tisztté nevezte ki. A beszterczebányai m. kir. pénzügyigazgatóság Bajacsek János liptó-szent-miklósi adóhivatali VI. osztályú tisztet, a beszterczebányai adóhivatal­hoz IV. osztályú tisztté; ennek helyébe pedig a liptó-szent-miklósi kir. adóhivatalhoz Jancsy Ri­chard adóhivatali gyakornokot VI. osztályú tisztté nevezte ki. A m. kir. helügyministernek f. évi 26,151. szám a., a törvényhatóságokhoz intézett körrendeleté, a gyógy­szertári jognak végrehajtás utján való lefoglalá­sánál követendő eljárás ügyéhen. Azon eshetőségnek kikerülése szempontjából, nehogy valamely gyógyszertárnak személyes üzleti joga, birói végrehajtás utján eladassék, felhívom a törvényhatóságot, hogy valahányszor valamely gyógyszertári jognak végrehajtási utón való lefog- lása a bíróság részéről a törvényhatósággal közöl- tetni fog : az illető bíróságot azonnal értesítse ar­ról, vájjon azon gyógyszertár, a mely a birói lefog­lalás tárgyát képezi, reál- vagy személyes üzleti jogu-e? mely utóbbi esetben egyúttal figyelmez­tesse a bíróságot, hogy a személyes üzleti jog, az 1876. évi XIV. t.-cz. 131. §-a értelmében el nem adható. Azon esetre pedig, ha a törvényhatóságnak a kérdésben levő gyógyszertár üzleti jogára nézve netán valamely kétsége lenne: felvilágosítás nyerése czéljából mindenkor közvetlenül ide forduljon. Kelt Budapesten, 1880. évi julius hó 19-én. Tisza, 8. k. A m. kir. igazságügyminister, f. évi 18,645. sz. alatt, a következő rendeletet bocsátotta ki: Az 1871. évi XXXI. t.-cz. 24. §-ában nyert fel­hatalmazás erejénél fogva, a törvényhozás utólagos jóváhagyásának fentartása mellett, az aradi kir törvényszék kerületében levő kisjenöi kir. járásbí­róságot, saját területére, folyó évi október hó 1-től kezdve, telekkönyvi ügyekben birői hatáskörrel felruházom. Kelt Budapesten, 1880. évi julius hó 24-én. Dr. Pauler Tivadar, 8. k. Özvegy Goldstein Rudolfné szül. Wahr- mann Róza budapesti lakos kiskorú Imre nevű fia vezetéknevének »Gerö*-re kért átváltoztatása, folyó évi 34,856. számú belügvministeriumi ren­delettel megengedtetett Lapunk mai számához három és fél iv »Hivatalos Értesítőt van csatolva. KÖZLÖNY, BUDAPESTI HIVATALOS LAP.

Next

/
Thumbnails
Contents