Budapesti Közlöny, 1880. november (14. évfolyam, 252-275. szám)

1880-11-02 / 252. szám

Budapest, 1880. 252. szám. Szerda, november 3. HIVATALOS LAP. SzERKBBZTŐSÉa *. Bud&pfetteiL, Ferencziektere, Bazárépület, IL lépcső, IX «malet, é-ik ajtó. Kiadóhivatal : Budapesten , Ferencziektere Atheneemn épület. Elófizktési Árak : Napaként! portai szétküldéssel, vag7 helyben hixboz hordva : Sgés* év» .......................a 20 írt. F élévre ........ Ki » negyedévre . .... 5 » Efy teljes lap éra SO kr. Hivatalos hirdetések; A „Hivatalos Értecitő*-b« Iktatandó hirataloe hir­detések dijai el51*f«a«n beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 300-sióig 2 frt, 200—SOO-txőig 3 frt és Így tovább. — Aaonfelül minden egyszeri beiktatás atán 30 kr bélyegdij és aa esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések í Egy hatodüivsábos petitkor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr. és tÖW»« szőri hirdetésért 13 kr minden kiik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért.--------------,, ,r_ ■■ ,'iüsiaiai. H IVATALOS RÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. éri október hó 27-én kelt legfelső határozatával, ő ür. fenségét Dom Miguel de Bragan$a hercze- get, a 14. számú »herczeg Windiseh-Graetz« dra- gonyos-ezred főhadnagyát, — a 2. számú »gróf Festetics« dragonyos-ezredhez 2-od osztályú századossá legkegyelmesebben kineveznimél- tóztatott Ó császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi november hó 1-ével, legkegyelmesebben kinevezni méltóziatott: altábornagy okká : a következő vezérőrnagyokat: kéthelyi gróf Hunyady Kálmánt, Ő Felsége fő- szertartásmesterét; Kubin Ernőt, a XXVEL gyaloghadoBztály pa­rancsnokát ; Binder Vilmost, a XIX. gyaloghadosztály pa­rancsnokát, és lovag Bouvard Frigyest, a XVII. gyaloghad- oeztály parancsnokát, — mind a négyet jelenlegi állomásán való meghagyás mellett; vezérőrnagyokká : a következő ezredeseket: erdődi gróf Pálffy Andrást, Ó Felsége első lo­vászon esterét ; Romano Albertet, a prágai had főparancsnok­ság hadmérnökkari főnökét; bunyai Szívó Jánost, a 18-ik lovas-dandár pa­rancsnokát; kraszkowicei lovag Laszowski Micziszlávot, a 21-ik lovas-dandár parancsnokát; wolfsbergi báró Lenk Rudolfot, a gráczi hadfő­parancsnokság tüzér-igazgatóját; Frank Edét, a budapesti hadfoparancsnokság tüzérigazgatóját; lovag Kubin Jánost, a lembergi hadfőparancs­nokság tüzér-igazgatóját; Matbes Frigyest, a67-ik gyalogdandár parancs­nokát ; Statz Józsefet, a cs. és kir. közös hadügyminis- terium 2-ik osztályának főnökét; Buchta Ferenczet, a 62-ik gyalogdandár pa­rancsnokát ; Hilleprandt Antalt, a 27-ik gyalogdandár pa­rancsnokát ; lovag Ochsenheimer Frigyest, beosztva a VIII. gyaloghadosztály- és innsbrucki hadparancsnok­sághoz ; Merkl Rudolfot, az 5-ik gyalogdandár parancs­nokát ; Kiszling Sándort, az 57-ik gyalogdandár pa­rancsnokát ; és rhonfeldi David Emilt, a 17-ik gyalogdandár parancsnokát, valamennyit jelenlegi állomásán való meghagyással ; ezredesekké: 1. a vezérkarban: a kővetkező alezredeseket: hartenecki Habiger Viktort, beosztva a brünni hadfőparancsnoksághoz; lovag Neuwirth Viktort, a krakói hadfőparancs- Eokság vezérkari főnökét; Thyr Miksát, a hadi iskola tanárát; és Fabini Lajost, a prágai hadfőparancsnokság ve­zérkari főnökét; 2. a gyalogságnál: a következő alezredeseket és tartalék-parancsno­kokat : Langer Gusztávot, a 32. számú gyalogezrednél; Hauptmann Alajost, a 74. számú gyalogezednél; Kodar Ernőt, az 55. számú gyalogezrednél; eggendorfi Pachner Nándort, a 42. sz. gyalog­ezrednél ; Suez Raimundot, a 24. sz. gyalogezrednél; Kupelwieser Lipótot, a 64. sz. gyalogezrednél; trebizatdoli Woinovich Szilár dot, a 44. sz. gya­logezrednél ; Marocutti Ferenczet, a 37. sz. gyalogezrednél; Nemecic Józsefet, a 33. sz. gyalogezrednél; van Aken v. Quesar Hermannt, a 66. sz. gya­logezrednél ; Seemann Alajost, a 60. sz. gyalogezredtől a 10. sz. gyalogezredhez tartalék-parancsnoki minőség­ben való egyidejű áthelyezéssel; Khos8 v. Sternegg Jánost, az 57. sz. gyalog­ezrednél ; Raslié Mátyást, a 69. számú gyalogezrednél; lovag Gröli er Sándort, a 75. számú gyalogez­rednél ; és kirchenaui lovag Bründl Károly alezredest, a szerezsán-csapat parancsnokát, ezen állásában való meghagyással; 3. a lovasságnál: a következő ezredeseket és ezredparancsnokokat: Bothmer Adolfot, a 12. sz. dragonyos-ezrednél; Reiche v. Thuerecht Vilmost, a 3. sz. dsidás- ezrednél; Szilley Sándort, az 1. sz. dagonyos-ezrednél; és báró Gemmingen-Guttenberg Ottó alezredest, a a katonai lovar-iskola parancsnokát, ezen állásá­én való meghagyással; 4. a tüzérségnél: a következő alezredeseket: Holmberg Józsefet, a 11. sz. tábori tüzér-ezred­nél, — egyúttal ezen ezred parancsnokává; Harassin Jánost, a bécsújhelyi tüzér-szertár pa­rancsnokát, és Streit Szevért, a bécsi tüzérségi arzenál tüzér- szertárának parancsnokát, — mindkettőt jelenlegi állomásán való meghagyással; 5. a hadmérnökségnél: Geissner Károly alezredest, a 2. sz. hadmérnök­ezrednél, egyelőre második ezredesi minőségben; 6. a vonat - csa patn ál: Lucan Ferencz alezredest, az 1. sz. vonat-ezred parancsnokát; alezredesekké : 1. a vezérkarban: a következő őrnagyokat: lindenbachi báró Korners Kamillót, beosztva a hadi levéltár hadtörténeti osztályához ■ Riedl Rudolfot, a katonai térképelés aligazga­tóját ; lovag Guttenberg Emilt, a VI gyaloghadosztály vezérkari főnökét; Hoffmeister Ödönt, a törzstiszti tanfolyam tar- nárát; Hoch Károlyt, beosztva a cs. és kir. közös had- ügyministerium elnöki osztályához, és Hollub Alajost, beosztva a 2. sz. hadmérnök- ezredhez, — valamennyit jelenlegi állomásán való meghagyással; 2. a gyalogságnál s a vadász-CBa- patban: a következő őrnagyokat: Stuchlik Jánost, a 6. számú gyalogezrednél; Mild Károlyt, a 65. számú gyalogezrednél - bahnwehri Spulak Jánost, a 20. számú gyalog­ezredtől, — az 51. számú gyalogezredhez ; Hübsch Jánost, a 32. számú tábori vadász-zászló­alj parancsnokát, — ugyanezen zászlóaljhoz; lovag Naumann Gyulát, a 28. számú gyalogez­redtől, — a 36. számú gyalogezredhez; Schwingenschlőgel Richárdot, a 26. számú gya­logezredtől, — a 34. számú gyalogezredhez; hellheimi lovag Heller Ferenczet, a 8. számú tábori vadász-zászlóalj parancsnokát, — ugyanezen zászlóaljhoz; Benda Ferenczet, a 43. számú gyalogezred­től, — a 2. számú gyalogezredhez; báró de Fin Hamilkart, az ő Felsége nevét vi­selő tiroli vadász-ezrednél; Hauer Józsefet, a 9. számú gyalogezredtől, a 76. számú gyalogezredhez; Tomasegovic Jakabot, a 78. számú gyalogezred­től,— a 70. számú gyalogezredhez; thatenburgi báró Kräutner Ferdinándot, a 43. számú gyalogezredtől, — az 50. számú gyalogez­redhez ; Pauer von Traut Jánost, számf. a 77. sz. gy.-ez­rednél, szóig, alkalmazásban a közös hadügyminis- terium 2. osztályánál, ezen szóig, viszonyában meghagyással; Gábor Henriket, a 6. sz. gy.-ezredtől, — a 29. sz. gy.-ezredhez; lovag D’Elvert Alfrédet, a 63. sz. gy.-ezredtől, — a 33. sz. gy.-ezredhez; lovag Pistor Wilfriedet, az 1. sz. gy.-ezredtől, — a 18. sz. gy.-ezredhez; Schmedes Ernőt, a 47. sz. gy.-ezredtől, — ezen ezredhez; Lapunk mai számához féliv melléklet, és három iv »Hivatalos Értesít#« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents