Budapesti Közlöny, 1881. február (15. évfolyam, 25-47. szám)

1881-02-01 / 25. szám

Budapest, 1881 25. szám Kedd, február 1 HIVATALOS LAP. Magánhirdetések: Szerkesztőség : Budapesten, Ferencziektere, Bazárépület, IL lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hívatal : Budapesten, Ferencziektere Athenaeum épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitö“-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai el&legesen beküldendők; még­pedig 100-raóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-ezóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás «tán 30 kr bélyegdij és as esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hü> deté8Órt 19 kr, kétszeri 16 kr. és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért.-J __*■ ---^7 H IVATALOS RÉSZ. Közmunka- és közlekedésügyi magyar ministerem előterjesztésére, Záhorszki Kál­mán, Loveczky Adolf és Nagy János osztály- tanácsosokat ministeri tanácsosokká; Nagy László osztálytanácsost ministeri tanácsos­sá és a vasúti főfelügyelőségfőnökévé: Boros Frigyes kir. tanácsost és középitészeti fel­ügyelőt, Bodoki Lajos középitészeti felügye- 1 őt, Ludvigh Gyula vasúti felügyelőt és Hollón Sándor ministeri titkárt osztálytanácsosok­ká; Galinfy Sándor ministeri titkári czim- mel és ranggal felruházott ministeri fogal­mazót valóságos ministeri titkárrá nevezem ki; végre Oetl Ferencz osztálytanácsosnak a ministeri tanácsosi és Kedves Alajos mi­nisteri titkárnak az osztálytanácsosi czimet és rangot díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1881. évi január hó 27-én. Ferencz József, s. k. Ordódy Pál, s. k. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi ja­nuár hó 19-ről kelt legfelső elhatározásával, Ko­kén Henrik főconsuli czimmel és jelleggel felruhá­zott consulnak Liverpoolban, a III. oszt. vaskoro- na-rendet, Sax Károly consulnak pedig az osztály­tanácsosi czimet és jelleget mindkettőnek díjmente­sen legk. adományozni méltóztatott. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minis­ter, Landau Gusztáv, Szumrák Pál és Barvits Albin vasúti felügyelőket első osztályú középité­szeti felügyelőkké; Szombathy Károly és Péch József ministeri főmérnököket pedig másod osz­tályú középitészeti felügyelőkké, s mint ilyeneket, a műszaki tanács tagjaivá nevezte ki. Kinevezte to­vábbá '.Major libor, Kállay Zoltán és /Sárkány Endre ministeri segédfogalmazókat, ministeri fo­galmazókká ; végre Csőké Ferencz, Harsányt Imre fogalmazó-gyakornokokat és dr. Mándy Lajos pályavégzett jogászt, ministeri segédfogalmazókká. A m. kir. pénzügyminister Tély Miklós I. oszt ezámtisztet, a pénzügyministeri számvevőségek sze­mélyzeti létszámába számtanácsossá nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, dr. Blau Lajos igazságügyminiateri fogalmazó-gyakornokot, díjtalan ministeri segédfo­galmazóvá nevezte ki. Dr. Weiss Sámuel 91-ik zászlóaljbeli szabadsá­golt állományú segédorvosnak, a m. kir. honvédség kötelékéből kérelmezett kilépés, a védkötelezettség teljesítése után, a tiszti rendfokozat megtartása nél­kül, 1880. évi deczember hó 31-ével megenged­tetett. A m. kir. igazságügyminister Selmeezy Géza lemesi kir. járásbirósági végrehajtót, a girálti kir. járásbírósághoz helyezte át. I. K imutatás a magyar koronához tartozó állampénztáraknál 1880. évi október hó 1-tó'l decz. hó végéig előfordult brutto bevételekről, összehasonlítva azokat az 1879. évi hason időszaki eredményekkel. ] 1 I Ténylege eredmény Az 1878. évi eredménynyel szemben Folyó azán B evételek 1880. 1879. az 1880. évi eredmény é v i IV-ik negyedben kedvezőbb kedvezőtle nebb­1 Egyenes adók 31372310 41 24895329 56.5 6476980 84.5 — __ 2 a Fogyasztási adók 4363722 *86 3888445 43 475277 43 — — 2b Fogyasztási adó visszatérítések 979124 •38 709525 88 269598 50 — — 3 Vámkezelési átalányból 78451 29 167821 44.5 — — 89370 15.5 4 Bélyeg 2052823 03.5 1817506 52 235316 51.5 — — 5 Jogilletékek 4682922 63.5 3888615 84 794306 79.5 — — 6 Dijak 125316 89.5 120445 51.5 4871 38 — — 7 Fémjelzés 6152 38 5351 24 801 14 — — 8 Ut-, hid- és révvám 4133 02 3353 51 779 51 — — 9 Dohányjövedék 6781415 22 7005181 99 — — 223766 77 10 Lottojövedék 894709 80 1016029 84 — — 121320 04 11 Sójövedék 4750489 51 4956146 65 — — 205657 14 12 Államjószágok 942580 10.5 1433370 86.5 — — 490790 76 13 Államerdők 2423643 63 2086582 23 337061 40 — — 14 Bányászat és pénzverés 4532021 62.5 4356683 36 175338 26.5 — — 15 Állami nyomda 240313 64 95971 24 144342 40 — — 16 Állami épületek 40364 19 9158 47.5 31205 71.5 — — 17 Állami vasutak éa gyárak tiszta jövedelme 2395590 — 1433567 37 962022 63 — — 18 Ingó állami vagyon 50947 79.5 1300 75 49647 04.5 — — 19 Különféle bevételek 376123 07 127600 73 248522 34 — — 20 Állami előlegekből 482522 29.5 159243 36.5 323278 93 — — 21 Átmeneti bevételek 340182 39.5 223212 88 116969 51.5 — — 22 Szőlődézsmaváltság bevételei 650973 38 586365 43 64607 95 — — 23 Maradvány- és irtványföldek megváltásából 29850 17.5 36100 67 — — 6250 49.5 24 Sorsolási kölcsön bevételei 207065 03 105737 37.5 101327 65.5 — — 25 Tiszai és szegedi kölcsönalapból nyert kölcsönök kamat- és törlesztési járuléka 181864 32 __ 1 81864 32 — — 26 Állami lótenyész-intézetek bevételei 491450 24.5 496363 62 5086 62.5 — — 27 Posta 1765857 06 1612969 37.5 152887 68.5 — — 28 Távirda 394799 08 481111 48 — — 86312 40 29 Birtc-k eladása 618165 44.6 120411 73.5 497753 71 — — Összesen 72255884 91.5 | 61829504 37.5 | 10426380 54' |­Lapunk mai számához négy és fél iv »Hivatalos Ertesitő« van esatolva. BUDAPESTI KÖZLÖNY. Előfizetési Árak: Naponkénti poétái «átküldéssel, vagy helyben házba« hordva : Egész évre ........................20 írt. F élévre............................ . 10 > Ne gyedévre ........................5 » E gy telj es lap ára 30 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents