Budapesti Közlöny, 1881. szeptember (15. évfolyam, 198-222. szám)

1881-09-01 / 198. szám

Budapest, 1881. 198. szám. Csütörtök, szeptember 1. BUDAPESTI if sKÖZLÖNY. hivatalos lap. Szerkesztősé*} : ’* j) Budapesten, Ferencziektere, Bazárépület, n. lépcső, U. emelet, Vi* ajtó. Kiadó-hívatal ; Budapesten, Ferencziektere Athenaeum épület. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre ...... 20 írt. Félévre .....................................10 » N egyedévre.............................5 » E« ry telj., lap Ara 30 kr. Hivatalos hirdetések : ▲ „Hivatalos Érteaitö“-bo iktatandó hivatalos hir­detések dijai elölagesen beküldendők ; még­pedig 100*sióig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-saóítf 2 frt, 200—300-wóig 3 frt és Így tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 90 kr bélyegdij és aa esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyBzari híp. detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és tőbt»> szőri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik. tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Schöfer Gyula kö- vetségi czimzetes titkárnak, saját és törvé­nyes utódai részére a magyar nemességet díjmentesen adományozom. Kelt Schőnbrunnban, 1881. évi augusz­tus hó 26-án. Ferencz József, s. k. Báró Orczy Béla, s. k. O császári és Apostoli királyi Felsége legke- gyelmesebben méltóztatott : herczeg Windisch-Graetz Lajos, mindennemű illeték beszüntetésével számf. szabadságolt altá- bornagynak, további egy év tartamára kérelme­zett szabadság-meghosszabbítását, mindennemű ille­ték beszüntetése és jelenlegi viszonyában való meg­hagyás mellett jóváhagyni, és lovag Joelson Alfréd altbnagynak, a XXXIII. gyalog-hadosztály parancsnokának, Herczegovina kormányzata érdekében teljesített kitűnő szolgá­latai elismeréséül, a 2. oszt. vaskorona-rendet díj­mentesen adományozni ; továbbá áttételüket elrendelni : hannenheimi Hann József ezredesnek, all. sz. huszárezred parancsnokának, Heyrowsky Károly alezredesnek, a 31. sz. táb. vadászzászlóalj parancsnokának, és Arthold János alezredesnek, a 34. sz. táb. vadászzászlóalj parancsnokának, — valamennyinek a vezérkari állományból véglegesen az illető csapat­testek állományába ; azután a következő két, a csapatoknál beosztott vezérkari ezredesnek, és pedig : Cronenbald Ferdinándnak, a 41. sz. gy.-ezred- ben, és tiszavölgyi Hegedűs Lajosnak, a 15. sz. huszár­ezredben, vezérkari szolgálatra való bevonulásukat; továbbá : lovag Klyucharich Arthur szóig, kívüli főhad­nagynak, a czimzetes századosi jelleget legfelső kegyelemből és kivételesen adományozni ; végül : Bohus Ferencz kát. építészeti igazgatónak, a zágrábi kát. építészeti igazgatóságnál, a felülvizs­gálat következtében srokkant* gyanánt nyugal- maztatását elrendelni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi augusztus hó 18-án kelt legfelső elhatározásával, Schreiber Károly számtanácsosnak, a budapesti fővárosi pénzügyigazgatófiágnál, sok évi buzgó és sikeres szolgálata elismeréséül, a pénzügyi taná­csosi czimet díjmentesen adományozni méltóz­tatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a budapesti országos rabbi-szeminariumban első sor­ban a történelem, másodsorban pedig a classica- philologia tanszékére ideiglenesen egy évre rend­szeresített segédtanári állomásra dr. Bloch Hen­rik képesített középtanodai tanárt nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a siketnémák váczi orsz. intézetében üresedésbe jött országos alapítványi helyekre : Reck Vilmost, Klotz Gizellát, Kenyeres Rózát, Hendler Erzsébetet, Ri­mai Erzsébetet, Tóth Erzsébetet és végre a Je- zsenovszk y-S chlechtMagdoln a-féle ala­pítványi helyre Egri Sámuelt nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister, Görömbey Pál nagy­bányai adótieztet a szilágy-somlyói adóhivatalhoz III. oszt. számtisztté nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 31,458. sz. alatt, a kővetkező rende­letet intézte a Horvát-Szlavonországgal határos törvényhatóságokhoz : (I. Alispánnak : 1. Zalaegerszeg. 2. Kaposvár. 3. Pécs. 4. Zombor. 5. Nagy-Becskerek. H Polgár- mesternek : 1. Újvidék. 2. Pancsova.) (Mindnek.) A horvát országos kormány értesítése szerint Város községéből jelentett marhavész országos állatorvos által lépfenének konstatáltatott. Minek folytán 30,969. számú rendeletemet hatályon kí­vül helyezve, felhívom (czimet) a szükséges intéz­kedések megtételére. Kelt Budapesten, 1881. évi augusztus hó 31-én. Pályázat. A fiumei magyar királyi állami főgymnasium- nál a következő rendes tanári állomások tölten­dők be : 1. két classica-philologiai tanári állomás ; 2. egy classica-philologiai állomás, mellyel az alsóbb osztályokban a német nyelv előadása van összekötve ; 3. egy tanári állomás a német nyelv és irodalom előadására, az alsóbb osztályokban a classica-phi- lologiávai egybekötve ; 4. egy tanári állomás a mathematika és termé­szettan előadására; 5. egy tanári állomás a természetrajz előadásá­ra, melyhez a földrajz mint mellék-tantárgy tar­tozik. A tanítási nyelv az olasz. E tanszékek mindegyikével évi 1200 frt fizetés, 200 frt szálláspénz és 100 frt ötödéves pótlék van összekötve. Felhivatnak tehát az ezen állomások egyikét elnyerni óhajtók, hogy kérvényüket, melyben pályázók kora, vallása, nyelvismeretök, végzett ta­nulmányaik, tanári képesitésök s a katonai köte­lezettségtől való mentességük okmányilag igazo- landók, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi- nisterhez czimezve, Fiume városa hatóságához, mint a melyhez a kijelölési jog tartozik, kellően felszerelten folyó évi szeptember hó 20-ig terjesz- szék be. A pályázók közt azok előnynyel birnak, a kik a magyar nyelv ismerétét ki tudják mutatni. Kelt Budapesten, 1881. évi augusztus hő 23-án. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium. Pályázat. A es. és kir. közös pénzügyministeriumnak f. évi augusztus hó 19-én 6202/B. H. sz. a. kelt áti­rata szerint a szerajevói reálgymnasiumban meg­nyitandó 3 osztálynál egy tanári állomás az ottani országos nyelv, továbbá a történelem és földrajz előadására az ISS'/j. tanév elején jön betöltés alá. Ezen állomással évi 1000 frtnyi fizetés, 200 frtnyi lakpénz és 300 frtnyi pótdij van egybe­kötve. Elnyerni óhajtók felhivatnak, hogy szabálysze­rűen felszerelt kérvényüket f. évi szeptember hó 15-ig az országos kormányzóságnál Szerajevóban nyújtsák be. Kelt Budapesten, 1881. évi augusztus hó 26-án. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium. A trencsénmegyei tűzoltó-szövetség alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 39,211. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A debreczeni Frőbel-gyermekkert-egylet alap­szabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 40,717. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A tornamegyei vadásztársulat alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 41,347. sz. alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A nyitrai katbolikus betegsegélyző-egylet alap­szabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 41,626. sz- alatt, a bemutatási záradékkal el­láttattak. A lenti-i önkéntes tűzoltó-egylet alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 41,690. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A városhidvégi iparos olvasó-kör alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 42,004. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. Lapunk mai számához három és fél iv > Hivatalos Értesítő < van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents