Budapesti Közlöny, 1883. január (17. évfolyam, 1-24. szám)

1883-01-03 / 1. szám

1883. 1. szám. Január 3. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. ^———— —«asa——■—■—■■—— 12159 ÁRVERÉS. S—2 7373/882. A nagy kanizsai kir. ivazék tkvi osztálya részéről köz­hírré tétetik, hogy Balog József gelsei lakos közgyám végrehajtató- nak Bekő József végrehajtást szenvedő gelsei lakos elleni 876 frt tőke, 1880. január 1-étől járó 7% kamatok, a lejárt kamatok 7% ké­sedelmi kamatai, 35 frt per, 14 frt 30 kr végrehajtás kérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyé­ben, a fentnevezett kir. tvszék terü­letéhez tartozó gelsei 106. számú tjkvben A II. 1—5. sorsz. a. felvett 2686 frtra becsült ingatlanok külön, ugyanazon tkvi váltság köteles A -{- 688. hrsz. 544 frt, 716. hrsz. 478 frt, 734. hrsz. 866 frt, 1032. hrsz. '82 frt, 1073. hrsz. 396 frtra be­it fekvőségek külön-külön, 1883. i január hó 30. napján d. e. 10 akor Gelsén a községbiró házánál dp. ügyvéd Lengyel Lajos v. he­lyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak. Kikiáltási ár a fennebb kitett becs- ir. Árverezni kívánók tartoznak a becs ár 10°/0-át kés pénzben vagy ovadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. — N. Kanizsán, a kir. tvszék mint tkvi hatóság 1882. évi október 31-én tartott üléséből. 22185 ÁRVERÉ8. 3—2 3273/82. A vingai kir. járásbiró- mint tkvi hatóság részéről köz­hírré tétetik, hogy a Temes megyei árvapénztár vhajtatónak Bäum­chen JäDOB úgy Retter Anna és Stefán Erzsébet végrehajtást szen­vedő ellen 110 frt tőke követélésé­nek s ettől 1867. évi október hó 17-ik napjától járó 6°/0 kamatoknak 35 frt 25 kr perbeli, 11 frt 55 kr végrehajtási már megállapított, va­lamint jelenlegi 9 frt 50 kr és még felmerülendő költségeknek kielégí­tése végett, a kért viszárverés, a brnkenaui 8. sz. tjkben 489. 764. 1875. és 2128. hrsz. a. foglalt 3270 frtra becsült t/a oib. telekföld kül­sősége, és a brnkenaui 10. sz. tjkben 19—20. 478. 633. 1858. 2092. és 2353. hrsz. a. foglalt 4112 frtra becsült ty8 nrb. telekföldre ezennel •irendeltetik, annak megtartására határidőül 1883. évi január hó 27-ik napjának d. e. 10 órája a bruke- nani községi irodába kitüzetik, az árverési feltételek a következőkben állapíttatnak meg. 1- ör. Kikiáltási ár a fennebb ki­tett becsár, melyen alól is a kitű­zött birtok az árverésen elfog adatni. 2- or. Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsárának 5°/0-ját 163 frt 50 és 205 frt 60 kr készpénz­ben, vagy ovadékképes papírban a kiküldött kezéhez lefizetni. 3- or. Vevő köteles a vételárnak Vg-dát az árverés napjától számí­tandó egy hónap alatt, a második t/g-dát három hónap alatt és az utolsó Vg-dát hat hónap alatt 6°/# kamatokkal együtt, a kir. adó- mint letéti hivatalba beszállítani, és ezzel magát e helyütt igazolni. A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. A többi árverési feltételek a telek­könyvi irodában és brnkenaui köz­ségi irodában megtekinthetők. A kir. jbiróság m nt tkvi hatóság. Vin- gán, 1882. évi okt. hó 18-án. 22168 ÁRVERÉS. 3-2 56/882. Közhírré tétetik, hogy gróf Zichy Jósef s társai felperes­nek Turcsan András s tarsai alperesek elleni végrehajtási ügyé­ben, alpereseknek a polichnói 24-ik sz. tjkvben Kositka János és And­rás tulajdonául A I. 1 — 63. sorsz. alatt felvett beltelek, lakház s V8-ad külsőségből álló 1516 frtra b csült, s továbbá a polichnói 21. számú tjkvben A I. 1 — 62. sorszám alatt felvett V#-od volt úrbéri telekből Garay Pál 1/2 'észben s 441 frt 50 krra becsült illetőségének elrendelt Il-od árverés, melyen a birtok becs­áron alul is eladható 1883. évi ja­nuár hó 31-én d. e. 9 órakor köz- ség házánál a következő feltételek mellett kitüzetik. Kikiáltási ár a fenti becsérték. Bánatpénz a becsérték 10«/o-lijm Vevő a vételár Vg-át 1 hó, Va-át S hó, « u utolsó részletet, melybe • bánatpénz betudandó lesz 4 hó alatt az árverés napjától számítva s azon naptól járó 6°/# kamattal lefizetni köteles. Vevő a fekvőséget az árverés napján birtokába veheti, s ezen nap­tól viseli a birtokkal összekötött köz- és községi terheket. A tulaj­donjog bekebelezése a fizetési fel­tételek tetjesitése után hivatalból fog vevő nevére bekebeleztetni. — Kelt Losonczon,’ a kir. járásbíróság mint tkvi hatóságnál 1882. évi no­vember 30-án. 22184 ÁRVERÉS. 8—2 5423/82. A zalaegerszegi kir. tör­vényszék mint tkönyvi hatóság által közhírré tétetik, mi kép Tóth Lajos­nak Mailänder Uptft elleni végrehajtási ügyében 1880. évi ja­nuár hó 19-én foganatosított árve­rés alkalmával eladott ingatlanok, nevezetesen a gutorföldi 13. szímu tjkvben -j- 19. 311. 777. hrszám a. felvett ingatlanokoól Mayländer Li- pót nevén álló 7313 frt becsértékü felerész, az árverési feltételeknek eleget nem tevő Menzer Anna Schvar- zenberg Dávidné zalaapáti vevő el­lenében Gutorföl 1 községben a köz­ségbiró házánál 1883. évi február hó 1. napján d. e. 10 órakor 7313 frt kikiáltási ár, úgy a venni szándéko­zók által a birói megbízott kezéhez leteendő 731 frt 30 kr bánatpénz, továbbá a tkvi hatoság kiadó hiva­talában és a gutorföldi község bíró­nál megtekinthető egyébb feltételek mellett a legtöbbet ígérőnek eladat­ni fog. Zalaegerszegen, 1882. évi no­vember 24. A kir. tvszék mint tkvi hatóság. 22190 ÁRVERÉS. 3—2 3084/82. A nezsideri kir. járás­bíróság mint telekkönyi hatóság részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint^dr. Beiter János mosáuyi ügyvéd által képviselt mosonyvá- rosi takarékpénztár végrehajtatónak Cslda PAI végrehajtást szenve­dett elleni 600 frt tőke, ennek 1879. február 1-től járó 8°/0 kama­tai 18 frt 95 kr peri, 8 frt 75 kr eddigi végrehajtási 10 frt 60 kr árverés folyamolási és a netán még felmerülendő költségek behajtása és a V. T. 166. §-a alapján Pamper Imrének ugyancsak Csida Pál elleni 100 frt tőke ennek 1831. évi augusz­tus 26-tól folyó 8°/# kamatai 10 frt 82 kr peri, 6 frt 80 kr végrehajtás kérési és 9 frt 40 kr bekeblezési költség behajtása iránti ügyben a nezsideri kir. járásbíróság területén Pomogy községben fekvő s ennek 110. számú telekjegyzőkönyvben alperesi felvett következő birtok a kitett kikiáltási árral úgymint, a 107. számú tyf telek 3500 frt árra a V. T. 163. §-a figyelembe vétele mellett Pomogy községházánál 1883. évi február hó 27-éu délután 2V2 órakor birói árverés alá fog bo- csájtatni. A venni szándékozók a kikiáltási árnak 10°/0 összegét bánatpé .z fejében a birói kiküldött kezeihez tartoznak letenni. A vételár b ennek az árverés nap­jától számítandó 6°/q kamatai három egyenlő két havi részletekben fize­tendő, a letett bánatpénz az első részletbe fog beszámíttatni. Az árverési feltételek a hivatalos óiák alatt ezen kir. tlkvi hat. irattá­rában Pomogy község elöljáróságnál tekinthetők meg. Nezsideren a kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság 1882. október 22. * 22189 ÁRVERÉS. 3—2 7128/882. tkv. szám. A temesvári kir. tvszék mint tkvi hatóság részé­ről közhirré tétetik, hogy Heim László és Mária végrehajtatónak, ifj. Koszilko János ellen képvi­selve özvegy Koszilko Róza t. és t, gyámja által végrehajtást szenvedő ellen 299 frt 78 kr tőke követelésé­nek, s ettől 1869. évi deczember hó 31. napjától járó 6°/0 kamatoknak, 40 frt perbeli, 9 frt 80 kr végre­hajtási már megállapított, 1 frt ezennel megállapított becslési, vala­mint jelenlegi 7 frt 15 kr és még felmerülendő költségeknek kielégí­tése végett, a kórt végrehajtási árverés, a Temesvár Gyárkülvárosi 784. a*. tjkvben felvett 532—533. rest jueiu es ödou iurim-ra eriöKeBi tett felerészére ezennel elrendelte tik, annak megtartására határidőn 1883. évi január hó 17. napjánál d. e. 10 órája telekkönyvi irodábai kitüzetik, az árverési feltételek í kővetkezőkben állapíttatnak meg: 1. Kikiáltási ár a fennebb kiteti becsár, melyen alul is a kitűzött bir tok az árverésen el fog adatni. 2. Árverezni kívánók tartoznak a; ingatlan becsárának 5°/0-ját kész pénzben vagy ovadékképes papirbai a kiküldött kezéhez lefizetni. 3. Vevő köteles a vételárnál t/g-dát az árverés napjától számi tandó egy hónap alatt, a másodil tyg-dát 3 hónap alatt és az utóiéi tyg-dát 6 hónap alatt 6 °/0 ka matokkal együtt, a kir. adó- mini letéti hivatalba beszállítani, él erről magát e helyütt igazolni. A bánatpénz az utolsó részletbi f g beszámíttatni. Kelt Temesvárott a kir. tvszék mint tkvi hatóságnál 1882. évi szeptember hó 27-éi tartott üléséből. 22186 ÁBVEBÉS. 3—2 8327/82. A nagy kanizsai kir. tör vényszék telekkvi osztálya részérő közhírré tétetik, hogy Tóth Lajoi ügyvéd, mint a nagy kanizsai taka­rékpénztár igazgatója végrehajtató' nak Stölczl Frigyes Essek; Stölczl Julia férj. Tóth Aladárnf végrehajtást szenvedő szegedi lako­sok elleni 1541 frt 61 kr töke 1880 évi október hó 15-ik napjától járí 8°/0 kamatok 30 frt 35 kr per 9 fri 95 kr végrehajtás kérelmi 9 frt 5C kr jelenlegi, s még felmerülendC költségek iránti végrehajtási gyé­ben a fent nevezett kir. törvszék területéhez tartozó n. kanizsai 174. sz. tjkvben A 186/a. hrsz. alatt Stölczl József és neje Sándor Mária nevére a felvett összes tartozékaival 3176 írtra becsült ii-gatlan 1883. évi april hó 3-ik napján délelőtt 10 órakor ezen kir tkkvi helyiségben Hencz ház Csengeri utcza 17. sz. Tóth Lajos n. kanizsai takarékpénz­tár igazgatója vagy h-lyettese köz­bejöttével megtartandó nyilvános ár­verésen eladatni fog. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánok tartoznak a becsár 10°/0-át készpénzben v. ov-- iékképes papirban a kiküldött kezé­hez letenni. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedé­sétől számítandó 3 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 6 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 9 hónap alatt, minden egy s részlet után az Srverési napjától számítandó 6°/0 ka­matokkal együtt az árverési feltété- ekben megbatározott helyen és mo- lozatok szerint lefizetni. Ezen hirdetmény kibocsátásával igyidejüleg megállapított árverési feltételek a hivatalos órák alatt a i. kanizsai kir. törvszék tkvi osztá- yánál san. kanizsai városi taná­ránál megtekinthetők. 1 z elrend lt árverés a fentirt kjkben feljegyzendö. Az árverési hirdetmény a telekkvi íatóságuál kifüggesztés úgy a n. ranizsai város s a szomszédos köz- íégekben körözés és kifüggesztés s 1 »Budapesti Közlöny« czimü hir- apban három Ízben beiktatás által rözzététetik. Az árverés teljesítő­ére Baros György végrehajtó kül- letik ki. 22158 ÁBVEBÉS. 3—2 ~ 7097/882. A nagy-kanizsai királyi örvszék tkvi osztálya részéről köz- íirré tétetik, hogy Zalamegye össze- itett árvatára nevében dr. Tuboly lyula megyei t. t. ügyész n.-kani- sai lakos vghajtatónak Németh László és neje Bota Julianna vég- ehajtást szenvedő orosztonyi lako- ok elleni 85 frt 35 kr töke, 1881. vi január l-től járó 7«/o kamatok, 2 frt per, 6 frt 95 kr végrehajtás .érelmi, 8 frt 70 kr 3652. szám a. aegállapitott árverési, 4 frt 50 kr slenhgi, s még felmerülendő költ­égek iránti végrehajtási ügyében a entnevezett kir. törvszék területé­lez tartozó orosztonyi 83. sz. tjkv­| a. váltság köteles 882 frt, az orosz j tonyi 84. számú tkvi A -j- 1. sorsi | 187 forint, ugyanazon tkvi A -j- i ! sorsz. 740. hrsz. váltság köteles 85 I frt, végre az orosztonyi 367. szám | tkvi A + 193/c. 48. hrsz. 166 frtr í becsült ingatlanok 1883. évi januá | hó 24-én napján délelőtt 10 órako . Orosztonyban a község bíró házání j felperesi ügyvéd dr. Tuboly Gyűl j v. helyettese közbejöttével megtai j tandó nyilvános árverésen eladatr I fognak külön-külön. Kikiáltási ár a fentebb kitet I becsár. Árverezni kívánók tartoznak | becsár 10°/0-át készpénzben, vág; I ovadékképes papirban a kiküldőt j kezéhez letenni. Kir. törvszék min tkvi hatóság Nagykanizsán, 188! október 14. 22188 ÁBVEBÉS. 3—2 5662/82. A zalaegerszegi kir. tői ! vényszék mint tkönyvi hatóság álts | közhírré tétetik, mikép Usz Gábo szentgotthárdi lakosnak Boroi István elleni végrehajtási ügyé ben a végrehajtást szenvedőtől elér verezett s Jenkő Gusztáv gráczi la kos által megvett ingatlanok, neve zetesen a szentmihályfai 10. számi tjkvben -f 1—6. 13—22. sorsz. a felvett ingatlanokból Boros István illetett 6191 frt 63V8 kr beosértéki V3 rész, az árverési feltételeknél eleget nem tevő vevő ellenében Szt. Mihályién a község biró házáná 1883. évi január hó 20. napján d e. 10 órakor 6191 frt 631/a kr ki kiáltási ár, úgy a venni szándéko zók által a bírói megbízott kezéhe: leteendő 619 frt 16 kr bánatpénz továbbá a tkvi hatóság kiadó hiva tálában és a szentmihályfai közséf bírónál megtekinthető egyébb félté telek mellett a legtöbbet ígérőnél újból eladatni fog. Zalaegerszegen 1882. november 24-én. A kir. tszél mint tkvi hatóság, 22180 ÁBVEBÉS. 3—2 14872/82. Alólirott bíróság közzl teszi, hogy ifj. Heidelberg Mór vég rehajtatónak Somogyi szül. (Jóid Adel elleni 800 frt iránti vhajtas; ügyében a területéhez tartozó Nyit- ra város 1555. számú telekjegyző­könyvben foglalt és Gold Adel ne­vén álló és 4700 forint becsértékü 1 sor -J- hegybértelek 1883. évi ápri­lis hó 26-án dél előtti 10 órakor s nyitrai tszék (megyeház) tanácster­mében 4700 frt kikiáltási ár és 470 frt bánatpénz képeni letétele mel­lett becsáron alól is elárvereztet- ni fog. A vételár az árverés napjától számított 30, 90, 180 nap alati három egyenlő részletben bírói utal­vány alapján 6°/0 kamatokkal együtt lefizetendő, a bánatpénz az utolsó részletbe beszámittatik. Az árverés feltételek a bíróság­nál, valamint fentnevezett község elöljáróságnál megtekinthetők. A nyitrai kir. törvényszék mint telek- kö yvi hatóságnak 1882. évi ok­tóber hó 21-ik napján tart, ül. 22182 ÁB VERÉS. 3—2 2548/882. Az abrudbányai kir. járásbíróság mint tkvi hatóság által közzé tétetik, hogy abrudbányai Glücksel János örököseinek végre­hajtató verespataki Bocz Béla végrehajtást szenvedő ellen 236 frt 65 kr tőke s járulékai behajtása végett, az abrudoányai kir. jbiróság területéhez tartozó abrudbányai 449. sz. tjkvben foglalt következő ingat­lanok : 707. hrsz. faház 365. sz. a. a hozzátartozó melléképületek és 707. hrsz. kert 2020 frt becs- és kikiáltási ár, leteendő bánatpénz 202 frt, abrudbányai 326. tjkvben foglalt 709/1. hrsz. faház, 366/a. sz. a. és 709/2. hrsz. faház 866/b. sz. á. s hozzátartozó melléképületek 1000 frt becs- és kikiáltási ár, le­teendő bánatpénz 100 frt és tarto­zékai birtoktestenként abrudbányai tkvi hatóság hivatalában megtar­tandó nyilvános bírói árverésen 1883. évi február hó 24-én d. e. 10 órakor becsáron alul is a becsár 10#/#-ának a birói kiküldött kezéhez leeDdő előlegei letétele mellett el fognak adatni. A m. kjr. jbiróság mint tkvi hatóságtól Abrudbányán, nftvpmhpr h/i 30.dn ZZl DÓ Y üilvilio. 3—3 4703/82. Közhírré tétetik, hogj b.-gyarmati kir. törvszék terület | lévő, marczali 178. tkvi -f- 1. sor ' a. szántóföld és tartozékára Str singer Lipót engedményes végreh . tatónak Plachy Petronell | végrehajtást szenvedő ellen 1515 21 kr tőke követelés iránti 9190 50 kr kikiáltási árban Marczal ki . ség házánál 1883 évi január 25- délelőtt 10 órakor tartandó vég: hajtási árverés elrendeltetik, j A venni szándékozók által letet dő bánatpénz a becsérték 10°/#-a. A vételár 1/3-a 1 hó, tyg-a 2 1 1 I/a-a, melybe a bánatpénz is bel 1 datik 3 hó alatt, mindig az árt I réstől számítva 6% kamatokkal 1 b.-gyarmati kir. adó-, mint letéti i ■ vatalnál lefizetendő. Megemlittetik, hogy a megáll», j tott árverési feltételek a hivatal 1 órák alatt a tkvi hatóságnál tekii hetők meg. | Az árverés elrendelése a fenti 1 ! lekkönyvbe feljegyzendő. Kelt 1 Gyarmaton, a kir. törvényszék ti osztályának 1882. évi szeptember 23-án tart. ül. 22151 ÁBVEBÉS. $-8 11821/82. Alulírott bíróság köa teszi, hogy a nyitrai takarékpéc tár végrehajtatónak Jánoska Jl nos elleni végre rajtási ügyében I alsó-bottfalvi 41. sz. tjkvben Janók János tulajdonául felvett és t I írtra becsült 1—2. sorsz. 36. házi 11. úrbéri zsellérség és ugyaac j 1 — 15. 19. 21. 23 — 29. 33—36. j 38. sorsz. és 444 írtra becsült « j badtelkek 1883. évi évi február I 12. napján, mint első esetleg 188 évi márczius hó 12. napján, ml ] második hatál időben mindenkor dl előtt 10 órakor Alsó-Bottfalu kO ségházánál a kikiáltási árat képei becsár 10°/0 bánatpénzképeni létété i mellett elárverezte tm fog. A vétel a leüt s napjától számított k , hónap alatt két egyenlő részletbe ' birói utalvány alapján minden rés | letnek 6°/0 kamataival kifizetend | A bánatpénz az utolsó részletbe b számittatik. Az árverés jogerői emelkedésekor, vevő a megvett ii gatlan birtokába lép, addig • tk rendt. 421 -423. §§. értelmébenzá tartói őrizet alá helyeztetik, a l ütés napjától vevőt illetik a has nők, terhek valamint az átruház! és illeték, 0 köteles tűzkár eile | biztosítani az átíratás! vételár bet jezése után hivatalból eszközölteti] i A feltételek meg nem tartása ez ; tében a prt. 459. §. fog alkalmai i tatni. Az elárverezendő ingatlanoki j igényt tartók annak a prts. 464. ! szerinti érvényesítésére felhivatnal j Helyben vagy közel nem lakó hiti í lezők a vételár felosztásánál leend j képviseltetésök végett helybeli meg | bizott rendelésére és bejelentéséi j figyelmeztetnek, ellenesetben Fahr ciás Endre nyitrai ügyvéd mii gondnok képviselendő A nyitrí kir. törvszék telekköoyvi osztály/ nak 1882. évi deczember hó I tart. ül. 22176 ÁRLEJTÉS. 3—t 40030/882. Budapest főváros ha tóságáuak 1883. évi január hó 1-tŐ ugyanazon évi deczember hó végéi) szükséglendő üveges munkák szállj tása iránt, írásbeli ajánlatok ut.j& árlejtés fog tartatni. Miről vállalkozni kívánók isga értesittetnek, hogy 50 kros bélyég gél, 100 frt bánatpénzzel ég üv*| mintával ellátott magyar nyelvei szerkesztett lepecsételt Írásbeli aján lataikat 1883. évi január hó 8-ái d. e. 10 óráig, Kada Mihály alpo! gármester ur vagy helyettese kézé hez (IV. kér. régi városház I. em 30. sz. a.) annál bizonyosabban ad ják át, mert később érkező vagy utó ajánlatok figyelembe nem vétetnek Fenntartja magának a fővérog ha tósága, hogy a beérkezendő ajánla tok el, vagy el nem fogadás felek szabadon határoz. Az árlejtési feltételek és egység árak időközben a VII. tan. ügyosa tálybsn (IV. kér. Lipót-utcza 28. m I. em. 9. ajtó alatt) betekinthetők hol ajánlnti minta is,szerezhető. — Budapest, 1882. deczember 14-én. J fővárosi tanács.

Next

/
Thumbnails
Contents