Budapesti Közlöny, 1883. október (17. évfolyam, 224-250. szám)

1883-10-02 / 224. szám

Budapest, 1883. 224. szám. Kedd, október 2. HIVATALOS LAP. Szebkesztöségi iboda : IY. kerület, batvani-uteza 7. szám, I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferenaniektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Ábak : Naponkénti postai szétküldéssé], vagy helyben házhoz hordva : Egész évre ...............................20 frt. Félévre .........................................10 » Negyedévre.................................5 » Egy telje, lap ára 30kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai elölegesen beküldendők; még­pedig 100-BZÓig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-azóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Pinke István duna- pentelei lakosnak, két embernek saját élete koczkáztatása mellett a hullámokból tör­tént megmentéséért, az ezüst érdemkeresz­tet adományozom. Kelt Bruckban, 1883. évi szeptember hó 26-án. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi szeptember hó 19-én kelt legfelső elhatározásával, gróf Goluchowski Agenor II. oszt. követségi taná­csosnak a Ferencz József-rend középkeresztjét a csillaggal legk. adományozni méltóztatott. Ó császári és Apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott: Hostinek Pál vezérőrnagynak, a 64-ik gy.-dan- dár parancsnokának a jól megérdemlett nyuga­lomba helyezését, saját kérelmére elrendelni; továbbá: lovag Ettner Mór ezredesnek, a 67. sz. gy.-ez- red parancsnokának a jól megérdemlett nyugalom­ba helyezését saját kérelmére elrendelni, neki ezen alkalomból a czimzetes vezérőrnagyi jelleget díjmentesen adományozni és megparancsolni, hogy ezenfelül, sokévi kötelességhü és az ellenség előtt kitüntetett szolgálatai elismeréséül a legfel­ső megelégedés kifejezése tudtára adassék; továbbá kinevezni: ezred-parancsnokokká: a következő ezredeseket: lövenbaupti Cordier Ottót az 55. sz. gy.-ezred­től, — a 64. sz. gy .-ezredhez, és Sitka Gusztávot a 71. sz. gy.-ezredtől, — a 67. sz.-gy .-ezredhez; azután: Schmidt Mór ezredesnek a 67. sz. gy.-ezredtől — hason minőségben a 4. sz. gy.-ezredhez való áthelyezését elrendelni; rosadori Tetzeli Fridolin alezredesnek az 56. sz. gy.-ezredben, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását elrendelni és neki ez alkalommal a czimzetes ezredesi jelleget díjmen­tesen adományozni, és rechtem lovag Grassl Lajos alezredesnek a 10. sz. dragonyos-ezredben, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását elrendelni; továbbá: Herzog József alezredesnek a műszaki tüzérség­nél, a gráczi tüzér-szertár parancsnokának,a jólmeg- érdemlett nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni, neki ezen alkalomból legfelső kegye­lemből és kivételesen a czimzetes ezredesi jelleget díjmentesen, valamint sokévi kötelességhü és min­dig kielégítő szolgálatai elismeréséül a katonai érdemkeresztet adományozni; Sperling Rudolf alezredesnek a műszaki tüzér­ségnél, a budapesti tüzérszertár parancsnokának, hason minőségben a gráczi tüzér-szertárhoz való áthelyezését elrendelni; továbbá kinevezni: Czech Károly őrnagyot, a 3. sz. vártüzér-zász- lóalj parancsnokát, — a budapesti tüzér-szertár parancsnokává, a műszaki tüzérséghez való egy­idejű áttétellel, és brandenaui Brandstätter Hermann őrnagyot a 8. sz. táb. tüzér-ezredben, — 3. sz. vártüzér-zász- lóalj parancsnokává; azután adományozni: tanári minőségben kifejtett igen sikeres szolgála­taik elismeréséül: a kát. érdemkeresztet: lovag Bruna József ezredesnek, a 11. sz. gy.-ez­redben ; a következő 1. oszt. századosoknak : Hensel Józsefnek, a 7. bz. vár tüzér-zászlóalj bán; Laube Alajosnak, a 84. sz. gy.-ezredben; Schneller Arnoldnak, a 4. sz. táb. tüzér-ez­redben ; Schinnell Ignácz 2. oszt. századosnak, a vasúti és távirda-ezredben, és Rizy Ferencz főhadnagynak, a 93. sz. gy.-ez­redben ; továbbá: a czimzetes századosi jelleget díjmentesen, leg­felső kegyelemből és kivételesen: a következő nyugalm. főhadnagyoknak : Lonchár Nándornak, a pozsonyi gyalog-hada p- ród-iskolánál; Freiberger Józsefnek, a haiaburgi utász-hadap- ród-iskolánál, és báró Baillou Rudolfnak, a kát. főreálisko­lánál ; továbbá megparancsolni, hogy az alább neve­zetteknek a kát. képző-intézetekben és hadapród­iskolákban teljesített igen jó és sikeres működé­sük elismeréséül a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassék, még pedig: haydeggi lovag Hágd Gusztáv őrnagynak, a 17. sz. gy.-ezredben; greissaui báró Böck Frigyes őrnagynak, a ve­zérkarban ; valamint a következő 1. oszt. századosoknak: Zimmermann Györgynek, az 1. sz. gy.-ez­redben ; Jahn Jaromirnak, a 18. sz. gy.-ezredben; Einem Hermannak, a 17. sz. gy.-ezredben, és Beszédes Frigyesnek, a 71. sz. gy.-ezredben, ez- időszerint a m. kir. honvéd-gyalogság tényleges állományában; azután: a kát. lövész-iskolában kifejtett jeles műkö­désük elismeréséül adományozni: Kurz Károly alezredesnek, a kát lövész-iskola parancsnokának, a 17. sz. táb. vadász-zászlóalj pa­rancsnokának, a 3-ad oszt. vaskorona-rendet díj­mentesen ; Tscherin Ferencz 2. oszt. századosnak a 45 sz. gy.-ezredben, a nevezett intézett tanárának, a katonai érdemkeresztet, és a lövészügy és a tanítás érdekében teljesített kiváló szolgálata elismeréséül: Wuich Miklós 1. oszt. századosnak a tüzérkar­ban, a 3. oszt. vaskorona-rendet díjmentesen ; aztán: Klepsch Ede őrnagynak,Ő Felsége szárnysegédé­nek és kát. meghatalmazottjának a szt.-pétervári cs. és kir. nagykövetségnél, számf. a 2. sz. gy. ez- rendben, ezen alkalmazásában teljesített kiváló szolgálatai elismeréséül, a 3-ad oszt. vaskorona- redet díjmentesen adományozni, és Benda Gusztáv őrnagynak a 66. sz. gy.-ezred­ben, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását elrendelni; végül: a következő 1. oszt. századosoknak, még pedig: ág-csernyői és szerdahelyi Szerdahelyi Gyulának a 101. sz. gy.-ezredben, Hartl Vinczénék a 94. sz. gy.-ezredben, és Pfleger Manónak a műszaki tüzérségnél, a prágai tüzérszertár állományában, azután Qradwohl Wilmosnak, a 2. sz. vonat-ezredben, őrnagyi helyi állomásokra előjegyzésüket elren­delni. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a Budapesten fennálló országos rabbi-képző inté­zetben rendszeresített mennyiségtani és természet- tudományi gymnasiumi tanári tanszékre ideigle­nes minőségben rendes tanárul kinevezett Bein Károly okleveles főgymnasiumi tanárt ezen állo­másán véglegesítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Palugyay Róna magyar-világosi állami leányis­kolái rendes tanító nőt jelen állásában végleg meg­erősítette. A magyar királyi igazságügyminister, Símén Elek szamosujvári kir. járásbirósági segédtelekkönyvvezetőt a kolozsvári kir. Jprvény- székhez telekkönyvvezetővé, és Ladocsy Imre nagyigmándi kir. járásbirósági dijnokot a tatai kir. járásbírósághoz Írnokká nevezte ki. Lapunk mai számához egy ív »Hivatalos Értesit o< van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents