Budapesti Közlöny, 1883. december (17. évfolyam, 276-298. szám)

1883-12-01 / 276. szám

■H Budapest, 1883. 276. szám. Szombat, deczember 1. HIVATALOS LAP. Magánhirdetések: Szebkesítösésiikoda : IV. kerüleS, hatvani-utcza 7. szám, I. emelet, 8. ajtó. Kiadóhivatal : Ferencziektere, Atüenaeum-épület Előfizetési Akak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre ...............................20 frt. Félévre.........................................10 > Negyedévre.................................5 » Egy telje, táp Ara 30kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos ÉrtesitÖtt-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai elölegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, SOö—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Egy hatodliasábus petitsor egyszeri hír* detésért 19 kr, kétszeri 18 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik» tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem elő­terjesztése folytán, Jókai Mórné született Laborfalvi Rózának, ötven éves jubileuma alkalmából, a színművészet terén szerzett érdemei elismeréséül, a koronás arany-ér- demkeresztet adományozom, s e 'részben egyúttal Ferencz József-rendem kanczellár- ját kellőleg utasítom. Kelt Budapesten, 1883. évi november hó 29-dikén. Fekencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. _________ i 0 császári é3 Apostoli királyi Felsége, legk. kinevezni méltóztatott: manforti báró Manfroni Mór sorhajó-kapitányt, a tengerészeti arzenál parancsnokává Polában; Schröder Rudolf sorhajó-kapitányt, — a mat­róz-kar parancsnokává, és Rohrscheidt Arno sorhajó-kapitányt, ideiglene­sen az állandó tüzér-bizottság elnökévé; továbbá megengedni, hogy Kleemann József 1. oszt. tengerész-főbiztos a hadi tengerészeti osztály csoportjának vezetésével ideiglenesen megbizassék; továbbá adományozni: a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen : a következő 1. oszt. századosoknak : Pirner Ferencznek a 91. sz. gy.-ezredben, saját kérelmére történő nyugalmaztatása alkalmá­ból, és Korbei Adolfnak, a nyugállományban; azután: szentiványi Szent-Iványi Lázár 1. oszt. száza­dosnak és testőrnek O Felsége magyar testőrsé­gében, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását elrendelni és neki ezen alka­lommal a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen adományozni; továbbá kinevezni: — f. évi deczember hó 1-ével — főorvosokká a tartalékban: a következő tart. segédorvosokat: dr. Weinstein Náthánt, a 3. sz. táb. vadász­zászlóaljban ; dr. Zeisler Józsefet, a 30. sz. gy.-ezredben; dr. Porges Zsigmondot, a 17. sz. táb. vadász­zászlóaljban ; dr. Philipovicz Wladimirt, a 16. sz. táb. vadász­zászlóaljban ; dr. Trzébicky Rudolfot, a krakói 16. sz. belyőrs. kórháznál, — mind az ötöt jelen beosztásában való meghagyással; dr. Samson Márton tart. segédorvos-helyettest, a budapesti 16. sz. helyőrs. kórháztól — a bécsi 1. számúhoz; valamint a következő tart. 1. oszt. kát. orvos­növendékeket : dr. Cerny Jánost, a linczi 4. sz. helyőrs. kórház­tól, — a brünni 5. számúhoz; dr. Perger Rudolfot, az innsbrucki 10. sz. hely­őrs. kórháztól, — a tiroli vadász-ezredhez; dr. Casna Jánost, az innsbrucki 10. sz. helyőrs. kórháztól, — a tiroli vadász-ezredhez; dr. Balkányi Edét, a badeni 3. sz. helyőrs. kórháznál, — jelen beosztásában való meg­hagyással ; dr. Abonyi Józsefet, a lembergi 14. sz. helyőrs. kórháztól, — a pozsonyi 19. számúhoz; dr. Jaksch Rudolfot, a prágai 11. sz. hely őrs. kórháztól, — a 22. sz. táb. vadász-zászló­aljhoz ; segéd-orvosokkáa tartalékban : dr. Velits Lajos tart. segédorvos-helyettest, a nagyszebeni 22. sz. helyőrs. kórháztól, — a 29. sz. gy.-ezredhez; valamint a következő tart. kát. orvosnövendé­keket : dr. Horváth Károlyt, a budapesti 17. sz. helyőrs. kórháztól, — a temesvári 21. számúhoz; dr. Király Jánost, a pozsonyi 19. sz. helyőrs. kórháztól, — a 76. sz. gy.-ezredhez ; s e g é d-o rvosokká: dr. Zwillinger Hugó, és dr. Czyrnianski Julian tényleg szolgáló 2. oszt. kát. orvosnövendékeket, — mindkettőt a bécsi 1. sz. helyőrs. kórháznál; azután: dr. Herrmann Ágost ideigl. korvett-orvost való­ságos korvett-orvossá kinevezni; végül: Oorrieri József ezred-dobosnak a 39. sz. gy.-ez­redben, hosszú, mindig hű szolgálata elismeréséül a koronás ezüst-érdemkeresztet adományozni. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Deák Lajos megyei aljegyzőt maros-tordamegyei kir. tanfelügyelővé — egyelőre ideiglenesen — a rendszeresített illetményekkel kinevezte. A magyar királyi igazságügyminister, Madary János margittai kir. járásbirósági Ír­nokot a kisjenői kir. járásbírósághoz segédtelek- könywezetővé; továbbá Krivácsy Adolf ó-lublói kir. járásbirósági dij- nokot az ó-lublói kir. járásbírósághoz, és Nemes Gyula sümegi kir. járásbirósági dijnokot a zalaegerszegi kir. járásbírósághoz Írnokokká nevezte ki. A kassai m. kir. pénzügyigazgatóság, id Majorszky Ferencz r. a. erdészeti irodasegédet II. oszt. irodatisztté nevezte ki. A közmunka,- és közlekedésügyi m. kir. minister, f. évi 38,902. szám alatt a következő rendeletet in­tézte az összes megyei és városi törvényhatóságok közönségéhez. Miután az 1883. évi I-ső törvényezikknek az képezi ezélzatát, hogy az összes közszolgálati ágaknál alkalmazottak a megfelelő elméleti és gyakorlati képességgel bírjanak: fontolóra vettem, ha vájjon az egyes törvényhatóságokban rendsze­resített utbiztosi állásoknak betöltésénél legyen-e és mily mérvben a minősítettség kívánandó. Tekintettel arra, hogy a törvényhatósági ut- biztosok megfelelő elméleti és gyakorlati képzett­sége az utak jó gondozásának alapfeltételét képezi, nem lehet kétségbe vonni annak szükségességét, hogy a/, említett állások, az azokra alkalmas, kép­zett egyének által töltessenek be. Minthogy pedig ezen minősítésről az előlidé­zett törvény nem rendelkezik; minthogy továbbá küszöbön van a tisztujitás is, ezen uj alkalomból, a megfelelő intézkedés már is kell, hogy alkalma­zást nyerjen: annál fogva addig is, mig részlete­sebb eljárás fog megállapittathatni, a belügymi- nisterium vezetésével megbízott ministerelnök úrral egyetértőleg, az 1883. évi I. t.-cz. 32. §-a alapján rendelem a következőket: A törvényhatósági utbiztosoknak legalább is a következő minősítéssel kell birniok : 1. A magyar nyelvnek szóval és Írásban bírása. Egyébként az 1868: XLIV. t.-cz. határozatai figyelemben tartandók. 2. Bizonyos elméleti képzettség. Szükséges neve­zetesen négy elemi iskola bevégzése; annyi isme­ret az elemi számtanból, hogy p. o. kavics-garma­dák köbtartalmát kiszámítani tudja, végül hogy az uj hosz-, terület- és sulymértékeket ismerje. 3. Bizonyos gyakorlati képzettség, nevezetesen annyi általános képzettség, hogy valamely ese­ményről (p. o. ut- vagy bid-rongálás) vagy vala­mely cselekvényről (p. o. utrendőri kihágás) a tényálladékot jegyzőkönyvileg felvenni tudja. Te­endőire nézve oly speciális képzettség, hogy az általa végrehajtandó vagy ellenőrzendő utfentar- tási munkálatokat ismerje; továbbá, hogy az épí­tési anyagok minősége és tulajdon?i s azok kellő felhasználása iránt tájékozva legyen. Önként érthetőleg az 1883. évi I. t.-cz. 1. §. a) és b) pontjai, úgy szintén az 1873. évi II. t.-cz. 4. §. b) pontja is szem előtt tartandók, és minden utbiztosnak teendői elvégzésére testileg is képesítettnek kell lennie. Végül ugyancsak az 1883 :1. t-cz. alapján kö­vetkezetesnek tartom, hogy ezen törvény 34. Lapunk mai számához háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents