Budapesti Közlöny, 1886. január (20. évfolyam, 1-25. szám)

1886-01-01 / 1. szám

2 Panzner Antalt, a 15. sz. gy.-ezredben; Krüger vei Krieger Károlyt, a 10. sz. táb. vadász-zászlóaljtól, — a 89. sz. gy .-ezredhez; Schwarz Jánost, a 10. sz. gy.-ezredben; Swetlik Ferdinándot, a 102. sz. gy.-ezredtöl, — a 60. számúhoz; Nechay Gusztávot, a 24. sz. gy.-ezredben; Newotny Jenőt, a 16 sz. táb. vadász-zászlóalj­tól, — a 45. sz. gy.-ezredhez; Sedlacek Jaroslavot, az 54. sz. gy.-ezredben; Cerny Rudolfot, a 35. sz. gy.-ezredben; Baltazinski Kázmért, az 57. sz. gy.-ezre dben; Jokl Bernátot, a 24. sz. gy.-ezredben; Geschwind Rudolfot, a 32. sz. táb. vadász-zász­lóaljtól, — a 12. sz. gy.-ezredhez ; Wasmer Alajost, a 11. sz. táb. vadász-zászlóalj­tól, — a 21. sz. gy.-ezredhez; vadnai Vadnay Bélát, a 32. sz. gy.-ezredtöl, — a 60. számúhoz ; Münnich Józsefet, a 28. sz. táb. vadász-zászló­aljtól, — a 44. sz. gy.-ezredhez; Stetina Eleket, a 32. sz. gy.-ezredtől, — a 69. számúhoz; Trümmer Károlyt, a 27. sz. táb. vadász-zászló­aljtól, — a 47. sz. gy.-ezredhez; báró Heydel Zdislavot, a 27. sz. gy.-ezredtől, — a 15. számúhoz; Üveges Valért, a 64. sz. gy.-ezredben; Mangesius Hermannt, a 28. sz. táb. vadász-zász­lóaljtól, a 63. sz. gy.-ezredhez; Peinl Károlyt, az 1. sz. táb. vadász-zászlóalj­tól, — az 57. sz. gy.-ezredhez; Schild Jánost, a 49. sz. gy.-ezredben; Chraust Rudolfot, a 14. sz. gy.-ezredben; Ruckensteiner Adolfot, a 26. sz. táb. vadász- zászlóaljtól, — a 7 8. sz. gy.-ezredhez; Barewicz Witoldot, a 9. sz. gy.-ezredben; Klein Jakabot, a 67. sz. gy.-ezredben; Lukaschisch Bélát, a 34. sz. gy.-ezredben; Balthazár Gábort, a 32. sz. gy.-ezredtől, — a 69. számúhoz; Morvay Győzőt, a 24. sz. táb. vadász-zászlóalj­tól, — a 43. sz. gy.-ezredhez; Faludi Józsefet, a 24. sz. táb. vadász-zászlóalj­tól, — a 44. sz. gy.-ezredhez; Sárváry Jánost, a 25. sz. gy.-ezredben; Entmayr Károlyt, a 14. sz. gy.-ezredben; Dommes Albertet, a 26. sz. táb. vadász-zászló­aljtól, — a 18. sz. gy.-ezredhez; Denk Istvánt, az 53. sz. gy.-ezredben; Nitsche Richárdot, az 1. sz. gy.-ezredben; báró Abfaltrern Arthurt, a 84. sz. gy.-ezredben ; Weisaecker Hermannt, a 72. sz. gy.-ezredben ; Hiksch Ferenczet, a 42. sz. gy.-ezredben; lovag Godlewsky Vladimírt, a 95. sz. gy.-ez­redben ; Schneider Antalt, a 14. sz. gy.-ezredtől, — a 37. számúhoz; Dworak Tádét, a 3. sz. gy.-ezredben; Mocsáry Pált, a 68. sz. gy.-ezredben; Göllner Frigyest, a 23. sz. táb. vadász-zászlóalj­tól, — az 50. sz. gy.-ezredhez; Reich Ágostot, a 97. sz. gy.-ezredben; Mihály Gyulát, a 19 sz. gy.-ezredben; Bariovié Józsefet, a 78. sz. gy.-ezredben; Schenk Józsefet, a 16. sz. táb. vadász-zászlóalj­tól, — a 21. sz. gy.-ezredhez; Weinstock Dávidot, az 58. sz. gy.-ezredben; Wagner Dávidot, és Mandyczewski Ernőt, a 41. sz. gy.-ezredben; Marek Károlyt, a 25. sz. gy.-ezredben; Vig Jenőt, a 67. sz. gy.-ezredben; Ferencz Gyulát, az 51. sz. gy.-ezredtől, — a 101. számúhoz; Dostal Józsefet, a 6. sz. táb. vadász-zászlóaljtól, — a 21. sz. gy.-ezredhez; Lyer Józsefet, a 36. sz. gy.-ezredben; Sobolewski Zsigmondot, a 90. sz. gy.-ezredben; Rónai Gyulát, a 67. sz. gy.-ezredben; Hoffmann Miksát, az 52. sz. gy.-ezredtől, — a 19. számúhoz; Bukovsky Jaroszlávot, a 22. sz. táb. vadász­zászlóaljtól, — a 21. sz. gy.-ezredhez ; Singer Ferenczet, a 27. sz. táb. vadász-zászló­tól, a 47. sz. gy.-ezredhez; Lyubisa Tódort, a 70. sz. gy.-ezredtől, — a 62. számúhoz. (Folytatjuk.) Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi de- czember hó 27-én Gödöllőn kelt legfelső elhatá­rozásával, a m. kir. honvédség szabadságolt állo­mányában, 1886. évi január hó Lével legk. ki­nevezni méltóztatott: hadnagyokká: a gyalogságnál: a következő szabadságolt állománybeli hon- véd-hadapródokat: Soós Lajost, a 38-ik, Seewaldt Györgyöt, a 23-ik, Tamás Sándort, a 29-ik, Korányi Antalt, a 3-ik, Rózsahegyi Pált, a 3-ik, Rácz Miklóst, a 31-ik, Gehl Ernőt, a 11-ik, Debreczeny Árpádot, a 30-ik, Krisztinkovich Józsefet, a 66-ik, Dosztály Józsefet, az 58-ik, Cserépy Árpádot, a 38-ik, Kazinczy Lajost, a 40-ik, Zborai Klein Károlyt, a 11 ik, Mandello Vilmost, az 1-ső, Vágfy Bélát, az 1-ső, Filipetz Lászlót, a 14-ik, Bartos Ferenczet, a 4-ik, Schneider Gyulát, a 4-ik, Lieblich Jakabot, a 29-ik, Bartsik Józsefet, az 50-ik, és Valentinyi Jánost, az 52-ik honvéd-zászló­aljnál ; továbbá a következő altiszteket s volt egyévi önkénteseket : Novák Sándort, a 35-ik, Swott Ottót, az 53-ik, Priborszky Antalt, a 62-ik, Rácz Lajost, a 13-ik, Krenzlein Józsefet, a 4-ik, Erősdy Mihályt, a 27-ik, Singer Bálintot, a 73-ik, Breit Józsefet, a 39-ik, Hunyady Imrét, a 65-ik, Fischer Sándort, a 6-ik, Csapkovits Károlyt, az 57-ik, Tyrmann Károlyt, a 44-ik, Gyurisits Györgyöt, az 5-ik, Misley Sándort, a 48-ik» Bakics Lászlót, az 1-ső, Roxer Hugót, a 38-ik, Vukovic Pétert, a 84-ik, Hirschler Józsefet, a 72-ik, Igaz Lajost, a 69-ik, Fenyves Jakabot, az 52-ik, Legény Bélát, a 72-ik, Hirschl Károlyt, a 83-ik, Bőjthe Ödönt, a 29-ik, Leszlauer Sándort, a 72-ik, Braun Kálmánt, az 1-ső, Géczy Istvánt, az 52-ik, Silbermann Adolfot, a 49-ik, Maylender Mihályt, a 77-ik, Dercsényi Kálmánt, a 35-ik, Freyler Jenőt, a 7 5-ik, Szerémy Jenőt, az 52-ik, Prückelmayer Kálmánt, az 1-ső, Szántay Istvánt, a 2-ik, Ráner Sándort, az 53-ik, Rosner Ármint, a 19-ik, Werder Andrást, a 25-ik, és Balia Zsombort, a 19-ik honvéd-zászlóaljnál; a lovasságnál: a következő szabadságolt állományú honvéd- huszár-apródokat: Bicskey Sándort, az 1-ső honvéd-huszár-ez- red 2-ik, Andrássy Bélát, az 1-ső honvéd-huszár-ez- red 3-ik, Cziráky Ferenczet, a 7-ik honvéd-huszár-ezred 2- ik, és Egyed Lászlót, az 1-ső honvéd-hnszár-ezred 4-ik századánál; továbbá a következő altiszteket s volt egyévi önkénteseket: Valkó Istvánt, a 6-ik honvéd-huszár-ezred 2-ik, Sármezey Árpádot, a 3-ik honvéd-huszár-ez­red 3-ik, Sokét Józsefet, a 9-ik honvéd-huszár-ezred 4-ik, és gróf Bolza Pált, a 2-ik honvéd-huszár-ezred 3- ik századánál. Ó császári és Apostoli királyi Felsége, 1885. évi deczember 19-én kelt legfelső elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy Tüzkövy István kir. tanácsos és temesvári pénzügyigazgatónak, saját kérelmére történt nyugdíjazása alkalmából, sok évi hű és buzgó szolgálataiért legfelső meg­elégedése nyilvánittassék. A m. kir. pénzügyminister, Danczer Kornél és Plosek Ferencz I. oszt. pénzügyi titkárokat és Sop­ron illetőleg Jász-Nagy-Kun-Szolnok megye te­rületén működő kir. adófelügyelőket, eddigi állo­másukon való meghagyás mellett II. oszt. pénz­ügyi tanácsosokká; továbbá Macza György és dr. Feichtinger Elek I. oszt. pénzügyi fogalmazókat és adófelügyelői helyetteseket II. oszt. pénzügyi titkárokká, és Nagy- és Kis-Küküllö megyék ille­tőleg Fiume város területére kir. adófelügyelőkké nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister, Csiszár Gyula I. oszt. pénzügyi titkárt II. oszt. pénzügyi tanácsossá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister, Fograscher János I. oszt. pénzügyi titkárt, II. oszt. pénzügyi taná­csossá s igazgatói helyettessé a nagy-szebeni m. kir. pénzügyigazgatósághoz nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister, Kedacic Károly I. oszt. pénzügyi fogalmazót II. oszt. pénzügyi tit­kárrá nevezte ki. A magyar kir. pénzügyminister, Szabady Gábor pénzügyigazgatósági irodavezetőt, és Skrobanek Károly pénzügyministeri irodatisztet a pénzügy- ministeriumhoz segédhivatali aligazgatókká; Kna- zovitzky Sándor pénzügyministeri irodatisztetpedig pénzügyigazgatósági irodavezetővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, dr. Réthy László m. nemzeti múzeumi régiségtári írnokot ugyané muzeum régiségtárához másod segéd-őrré; Posta Béla régiségtári dijnokot pedig írnokká nevezte ki. A magyar királyi igazságügyminister, jegyzővé: a temesvári kir. törvényszékhez: Gesztessy Ákos vingai kir. járásbirósági aljegyzőt; írnokokká: a biliéti kir. járásbírósághoz: Horváth Kálmán Zoltán nagy-kikindai, a csik- szent-mártoni kir. járásbírósághoz: Sárossy Antal csik-szeredai kir. törvényszéki dijnokokat; végrehajtóvá: a körmöczbányai kir. járás­bírósághoz : Epperjessy Rudolf huszti kir. járásbi­rósági dijnokot nevezte ki. A magyar királyi igazságügyminister, Buday Gábor perlaszi kir. járásbirósági aljegy­zőt az erzsébetvárosi kir. törvényszékhez, Horváth Ferencz körmendi kir. járásbirósági al­jegyzőt a szombathelyi kir. járásbírósághoz, és Thaly József keszthelyi kir. járásbirósági al­jegyzőt a perlaki kir. járásbírósághoz helyezte át.

Next

/
Thumbnails
Contents