Budapesti Közlöny, 1886. augusztus (20. évfolyam, 174-198. szám)

1886-08-01 / 174. szám

Budapest, 1886. 17á. szám. Vasárnap, augusztus 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. IVATALOS LAP. SZBRMSZTŐSÉGI IRODA : IV. kerület, hatvani-utcza 7. szám J I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencziektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre ..............................5 » E gy telje, lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal elölegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és as esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért.- : "" HIVATALOS RÉSZ. 1886. éviXXIX. TÖRVÉNYCZIKK a telekkönyvi betétek szerkesztéséről. (Szentesítést nyert 1886. évi julius hó 14-én. — Kihir dett etett az »Országos Törvénytár «-ban 1886. évi julius hó 22-én.) (Folytatás.) 515. §. A betétek kiegészítő részét képezi a részlet- lajstrom, melyet szintén a bizottság készit el. E lajstrom bárom rovatból áll: 1. Az elsőbe Írandók a helyrajzi számok folyó sorrendben: 2. a másodikba azon betét száma, a melynek A. lapján a részlet foglaltatik; és 3. a harmadikba, illetve annak alrovataiba azon betét száma, a melybe a részlet vagy annak bi­zonyos hányada valamely jogügylet következtében átvitetik. Valamely vasút vagy csatorna tulajdonát képező, a központi telekkönyvben már felvett részleteknek helyrajzi számai a kataszteri munkálatokból nem veendők fel a részletlajstrom 1. es 2. rovataiba; de a helyrajzi számok és pedig, ha egymasutani sorrendben következnek, csakis az első és utolsó kitételével, — valamint a tulajdonos vasút vagy csatorna megnevezésével a 3-ik rovatba azzal a számmal írandók be, a melynél a megszakítás kez­dődik. A köz- vagy nyilvános javakra vonatkozó ka­taszteri helyrajzi számok megfelelő megjelöléssel a fentiek szerint a részletlajstromnak szintén 3-ik rovatába írandók be. 57. §. A betétek szerkesztésére kirendelt bizottság in­tézkedései és a betétek tartalma ellen az 58. §. ér­telmében beadható törlési kereseten, ellentmondá­son és felszólaláson kívül csupán az 58. §-ban meg­állapított hirdetményi határidő kitűzéséig beadandó előterjesztésnek van helye. A telekkönyvi hatóság az előterjesztést azonnal megvizsgálja és a szük­ségesnek vélt intézkedéseket megteszi. A telek­könyvi hatóságnak az előterjesztés tárgyában ho­lott határozata vagy intézkedése ellen jogorvos­latnak helye nincsen. 58. §. Mihelyt egy község összes betétei elkészíttettek, a bizottság eljárásáról a telekkönyvi hatóságnak je­lentést tesz, mely a betétek elkészültét hirdetmé- nyileg közzéteszi. Ezen hirdetményben, mely ugyanazon telek­könyvi hatósághoz tartozó több községre nézve együttesen is kibocsátható, felszólitandók: 1. mindazok, a kik a jelen törvény 15., 17. és 22. §-ai alapján eszközölt bejegyzések érvénytelen­ségét kimutathatják, hogy e végből törlési kerese­tüket hat hónap alatt a telekkönyvi hatóságnál nyújtsák be : mert e határidő eltelte után indítandó törlési keresetök annak a harmadik személynek, a ki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett, joghát­rányára nem szolgálhat; 2. mindazok, a kik a tényleges birtokos tulaj­donjogának a jelen törvény 16. és 18. §-ai alapján való bejegyzése ellenében ellentmondással élni kí­vánnak, hogy Írásbeli ellentmondásaikat hat hónap alatt a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be; mert e határidő eltelte után ellentmondásuk többé figye­lembe vétetni nem fog; 3. mindazok, a kik a fentebbi 1. és 2. pont ese­tein kívül a betétek tartalma által előbb nyert nyilvánkÖDyvijogaikatbármely irányban megsértve vélik, hogy a felszólalásaikat tartalmazó kérvényt a telekkönyvi hatósághoz legkésőbb hat hónap alatt nyújtsák be, mert e határidő eltelte után a betétek tartalma csak a törvény rendes utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek sérelme nélkül támadható meg. Végre figyelmeztetendők a felek: hogy a beté­tek szerkesztésére kirendelt bizottságnál benyúj­tott eredeti okirataikat — a mennyiben azokhoz egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy olyanokat pótlólag benyújtanak, a telekkönyvi hatóságnál visszavehetik. A határidőnek utolsó napja a hirdetményben naptárilag megjelölendő. A hirdetmény a hivatalos közlönyben és abban a vidéki hírlapban, a melyet az illető bíróság egyéb hirdetményeire igénybe vesz, háromszor közzé­teendő, és a közzétételre megteendők még azok az intézkedések is, melyeket a jelen törvény 31. és 39. §-ai tartalmaznak. 59; §. Az 58. §. rendelkezésein felül a hirdetmény egy példányban ajánlott levélben megküldendő az osztrák-magyar banknak, a magyar földhitelinté­zetnek, a kisbirtokosok országos földhitelintézeté­nek, a magyar jelzálogbanknak s a kormány által rendeleti utón meghatározandó azon többi ma­gyarországi vagy ausztriai pénzintézeteknek, a me­lyek Magyarország területén jelzálog-üzlettel na­gyobb kiterjedéssel foglalkoznak, továbbá a kirá­lyi jogügyek igazgatóságának, a közalapítványi ügyigazgatóságnak, az illető törvényhatóság terü­letén levő pénzintézeteknek, azok a püspökségek­nek, káptalanoknak és más egyházi főhatóságok­nak, a melyeknek hatásköre az illető községre ki­terjed, és végre mindazoknak, a kik az illető köz­ségre nézve kibocsátandó hirdetményről való érte­sítést a hirdetmény közzétételének elrendeléséig a telekkönyvi hatósághoz benyújtandó Írásbeli bead­ványban kérik. Az olyan kérvény, a melyben több községre vo­natkozó hirdetménynek közlése iránti kérelem fog­laltatik, figyelembe nem vétetik. A jelen szakaszban megrendelt értesítés el nem küldésének vagy kézhez nem jutásának jogi követ­kezménye nincsen. 60. §. Az elkésetten benyújtott törlési keresetek, el­lentmondások és felszólalási kérvények hivatalból vi s szautasitan dók. Az ilyen visszautasítandó végzés ellen 15 nap alatt benyújtandó felfolyamodásnak van helye. E kérdésben a kir. tábla végérvényesen határoz. 61. §. A hirdetményben meghatározott idő alatt be­nyújtott keresetek, ellentmondások és felszólamlási kérvények, valamint a bizottság által a telekkönyvi hatósághoz az 53. §. értelmében bemutatott ellent­mondások, egy e czélra nyitandó és a vonatkozó betét számával ellátandó felszólamlási lapra, a telekkönyvi hatósághoz való beérkezés napján feljegyzendők. Azok a törlési keresetek, ellentmondások és fel­szólalási kérvények, a melyek a hirdetményi ba­táridő eltelte előtt hiányosan adatnak be, hiány­pótlás végett ló napi zárhatáridő kitűzése mellett visszaadatnak. 62. §. Az 58. §. 1. pontja alá eső törlési keresetek a feljegyzés eszközlése után (61. §.) az illető betét hiteles másolatával a telekkönyvi hatóság által a birtokbirósághoz teendők át, és az 1868: LIV., illetőleg 1881: LIX. t.-cz. intézkedései szerint tárgyalandók és intézendők el. 63. §. Az 58. §. 2-ik pontjában megszabott hirdetményi határidő alatt maga a telekkönyvi tulajdonos ál­tal beadott ellentmondás esetében a telekkönyvi hatóság a tényleges birtokos tulajdonjogának a je­len törvény 16. és 18. §-ai alapján eszközölt be­jegyzését végzés által kitöröltetni rendeli, s erről úgy az ellentmondót, mint a tényleges birtokost, utóbbit azzal értesíti, hogy igényeit a törvény rendes utján érvényesitheti. ^ 64. §. Ha a 16. és 18. §-ok eseteiben a telekkönyvi tulajdonos jogutóda él az 58. §. 2-ik pontjában meghatározott hirdetményi határidő alatt ellent­mondással, valamint a hirdetményi határidő kez­dete előtt beadott és az 53. §. értelmében a telek­könyvi hatósághoz áttett ilyen ellentmondások eseteiben is, a telekkönyvi hatóság szükség eseté­ben az érdekelteknek jegyzőkönyvi tárgyalás ut­ján való meghallgatása, s netalán előrebocsátandó bizonyítási eljárás folytán csupán abban a kérdés­ben dönt, vájjon az ellentmondó azt, hogy a telek­könyvi tulajdonos jogutóda, kellőleg kimutatta-e ? Ha e jogosultság ki van mutatva: a tényleges bir­tokos tulajdonjogának törlése s az azt megelőző telekkönyvi állapot helyreállítása végzés által el­rendelendő és a felek a 63. §. szerint értesitendők; Lapunk mai számához háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents