Budapesti Közlöny, 1886. november (20. évfolyam, 251-274. szám)

1886-11-03 / 251. szám

Budapest, 1886. 251. szám Szerda, november 3. BUDAPESTI HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. SzaanszTŐsáGi iroda : XT. kerület, hatvani-utca» 7. szám J. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hit atal : Forencsáektem, Athenaemn-ópttlet. ElöpizrtAsi Árak : naponkénti postai aiétkttldéasol, vafy helyben hiehoa hordva) Egész évre ...... 20 írt Félévre.................................10 > Negyedévre ..............................5 » E gy teljen lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A tHivatalos Értesítő*-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal elölegesen beküldendők ; még pedig 100-caóig egyszeri hirdetésért 1 firt, 100— 200-scóig 2 írt, 200—500-szóig S írt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 90 kr. bélyegdíj és aa esedékes nyngftabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasáboi petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 18 kr, ée több­szöri hirdetésért 18 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után $0 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1886. évi XXXI. TÖRVÉNYCZIKK a Fiume és a nyugoti kikötök közt fentartandó rendes gözTiajózási összeköttetésr'ól. (Szentesítést nyert 1886. évi október hó 28-án. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1886. évi október hó 31-én.) (Folytatása és vége.) 7- §• A tengerészeti magy. kir. hatóság kivánatára a társaság gőzhajóin Fiúméból végkikötőinek egyi­kébe, az élelmezési költségek megéritése mellett, ingyen fog szállítani egy-egy tengerészt, a ki a fiumei tengerészeti tanfolyam első évét vagy az egész tanfolyamot végezte. 8. §• A társaság gőzösei a cs. és kir. tengerészeti consulatnsok részéről Fiúméba hazaküldöít ma­gyar tengerészeket, az élelmezési költségek meg­térítése mellett, ingyen fogják szállítani. Egy-egy járaton azonban csak két tengerésznek szállítása követelhető. — Betegek és bűntettesek ezen szállításból kizárvák. 9- §­A magyar kormány az 1. §-ban felemlített időn át, évenkint 250,000 forintnyi segélyt nyújt a tár­saságnak. ____ A z allami segélyt a tengerészeti magy. kir. hatóság, a havonkint teljesített járatok aránya szerint bavonkinti részletekben, a szerződési és nyugta-bélyegekkel ellátott nyugta ellen a társa­ságnak utólagosan fizeti ki. A társaság 30,000 forintnyi biztosítékot tesz le készpénzben, vagy biztosítékra alkalmas értékpa­pírokban. Ha a 30,000 forintnyi biztosíték a 6. és 11. §. értelmében a magyar kormány részéről részben vagy egészben igénybe vétetnék, a társaság köte­les a biztosítékot a hozzá e végett intézett felszó­lításra 15 nap alatt, a teljes 30,000 forintnyi összegre kiegészíteni; ha ezt a társaság tenni elmulasztaná, a kormány jogosítva van arra, hogy a hiányzó összeget a segélyezésnek legközelebb fizetendő részleteiből kiegészíthesse. 10. §• i; Ha háború veszélye, kikötők elzárása, a tengeri vesztegelés vagy az erőhatalom egyéb esetei miatt egyes 'vonalokon járatok nem eszközölhetők, a társaság megszabadul ugyan ebbeli kötelezettsége alól, hogy ezen vonalokon gőzhajóit járattassa, de ezen a czimen az állam részéről segélyezésre igényt nem tarthat. Szabadságában áll mindazáltal ily esetekben az, hogy vagy a szerződésnek egy évvel való meg­hosszabbítását, vagy a járatok minimális számá­nak az erőhatalom fennállásának tartamára szóló leszállítását kívánhassa. Az utóbbi esetben az állami segélyösszeg aránylagosan leszállittatik. 11. §. Ha a társaság az ezen szerződésben megállapított járatok bármelyikét nem teljesiti, anélkül hogy a 10. §-ban előrelátott felmentő okok egyikét jogo­san felhozhatná, a földmivelés-, ipar- és kereske­delemügyi m. kir. ministeriumnak jogában áll azi hogy ily járatokat más hajótulajdonosok által a társaság költségére és veszélyére a társaság bizto­sítékának igénybevétele mellett eszközöltesse. Ezenkívül szerződésszegés esetében és általában mindenkor, ha a társaság szerződésszerűen elvál­lalt kötelezettségeit nem teljesítené, a magy. kir. kormány fentartja magának azon jogot, hogy az ezen szerződésben biztosított kötelezettségek alól és nevezetesen a 9. §. első bekezdésében foglalt határozat alól magát felmentettnek tekint­hesse. 12. §. A társaság jelenlegi hét saját gőzösein felül, legkésőbb négy héttel jelen szerződésnek a tör­vényhozás által történt jóváhagyása után még további bárom, összesen legalább 3 600 register- tonnás gőzöst fog tulajdonába megszerezni és a forgalomba bocsátani. A társaság továbbá a saját tulajdonát képező gőzösök számát, a szerződés tartamának folyama alatt legalább két, összesen legkevesebb 2,400 register-tonnás gőzössel szapo­rítani fogja, úgy, hogy saját hajóinak száma 12 legyen. 13. §. A m. kir. kormány kötelezi magát arra, hogy jelen szerződésben megnevezett vonalak számára, ezen szerződés tartama alatt más gőzhajózási vál­lalatnak állami segélyt nyújtani nem fog. Ha a magyar kormány nyugat felé a 2. és 3 I §-okban említetteken felül más járatok rendszere­sítését óhajtaná, e részben mindenekelőtt az «Adria» magyar tengeri hajózási részvénytársasággal fog érintkezni, mely egyenlő feltételek mellett más vállalkozó felett elsőbbséggel birand. Ugyanez áll a szerződés tartamának lejártával is, ha a magyar kormány az «Adria» magyar ten­geri hajózási részvénytársaság hajói részéről be­járt vonalakat továbbra is szerződésszerűen biz­tosítani óhajtja. 14. §. Az «Adria» magyar tengeri hajózási részvény- társaság székhelye Budapest. A földmivelés-, ipar­és kereskedelemügyi, valamint a pénzügyi és a közmunka- és közlekedési m. kir. ministereknek a szerződés tartama alatt jogában áll a társasági igazgatóságba egy-egy tagot kinevezni. 15. §. Az «Adria» magyar tengeri hajózási részvény- társaság a jelen szerződés tartama alatt a földmi­velés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minis- terium felügyelete alatt áll. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m' kir. minister felügyeleti jogát e czélra kinevezendő kormánybiztos és a fiumei magyar királyi tenge­részeti hatóság által gyakorolja. !6;§. A kormánybiztos a társaság működését bármi­kor és bármi irányban ellenőrizheti, szükség ese­tében az üzleti könyveket és levelezéseket meg­tekintheti és a társaság közegeitől az ellenőrzési jog gyakorlására megkívánható felvilágosításokat követelheti. A kormánybiztos a közgyűlésekben és igazga­tósági ülésekben résztvesz és a fennálló törvények­kel vagy az állam érdekeivel ellenkező határozatok ellen óvást emel. Ezen óvás által az illető határozat végrehajtása 48 óráig felfügesztetik, mely idő alatt a földmi­velés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister határoz. 17. §. Az «Adria» magyar tengeri hajózási részvény- társaság igazgatósága minden hó utolsó hetében ülést tartván, megállapítja a jövő hóban szedhető fuvardijak maximumát. Ezen fuvardijak Fiúméból vagy Fiúméba nem lehetnek nagyobbak, mint azon fuvardijak, melyek a trieszti és velenczei kikötőkben vagy kikötőkből a folyó hónapokban ugyanazon irányban érvénye­sek voltak elsörangő gőzhajóknál, tekintettel főleg a rendes járatú hajókra. Ha azonban a tőzsdetudósítások azt igazolnák, hogy időközben az adriai kikötőben átalános furvardij-emelkedés jött létre, az igazgatóság jo­gában áll ezen emelkedésnek megfelelő arányban határozni meg a legközelebbi havi fuvardijak maximumát. Ha a viteldij megállapításánál a kormánybiztos óvást tesz, 48 óra alatt választott bizottság hatá­roz, mely az egész évre előre alakittatik. E válasz­tott bizottsághoz két tagot a társaság választ, egy tagot a közmunka- és közlekedési m. kir. minister és egy tagot a földmivelés-, ipar- és ke- kereskedelemügyi m. kir. minister nevez ki. A bizottság elnökét a m. kir. ministertanács ne­vezi ki. 18. §. A fiumei m. kir. tengerészeti hatóság a társaság által szerződésileg elvállalt szállítási kötelezett­ségek pontos teljesítését a helyszínén ellenőrizi: az ez irányban nála bejelentett panaszokat meg­vizsgálja és halasztást nem szenvedő esetekben azokat orvosolja. Ez okból a társaság illető kö­zegei kötelesek e czélra minden szükséges felvi­lágosításokat megadni. 19- §• A mig az «Adria» magyar tengeri hajózási tár­saság az állammal szerződési viszonyban áll, a társaság tőkéjének fölemelésére és leszállítására, az alapszabályok módosítására és a feloszlatásra Lapunk mai számához negyed ív melléklet, s egy ív »Hivatalos Értesitő« vau esatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents