Budapesti Közlöny, 1887. november (21. évfolyam, 249-273. szám)

1887-11-01 / 249. szám

Budapest, 1887. 249. szám. Kedd, november 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS L A P. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani-utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencziektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, Tag, helyben házhoz hordva: Egész évre ............................20 írt F élévre.................................10 » N egyedévre..............................5 » E gy teljes lap Ara 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitö“-be iktatandó hirdetések dijjai elölegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr« bélyegdij, az esedékes nyugtabólyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajezáijával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hír» detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több* szőri hirdetésért 18 kr minden beik. tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1887. évi XXXVIII. TÖRVÉNYCZIKK a kereskedelmi utazókról Belgiummal 1887. évi márczius hó 30-án kötött egyezmény beczikkelyezéséröl. (Szentesítést nyert 1887. évi szeptember hó 27-én. — A megerősítő okmányok kicseréltettek Bécsben, 1887. évi szeptember hó 16-án. — Kihirdette tett az »Országos Törvénytár«-ban 1887. évi október hó 81-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA stb. és MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendéi és Képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé: A kereskedelmi utazókról Belgiummal 1887. évi márczius hó 30-án kötött egyezmény ezennel az ország törvényei közé iktattatik. Szövege a Ö Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. stb. és Magyar- ország Apostoli királya, és Ő Felsége a belgák királya czélszerünek talál­ván azt, bogy az osztrák-magyar monarchia és Belgium között 1867. évi február 23-án kötött kereskedelmi és hajózási szerződést egy a kereskedelmi utazókra vonatkozó határozattal kiegészítsék, e végből meghatalmazottaikká kinevezték, és pedig: 0 Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. stb. és Magyar- ország Apostoli királya Szögyény László urat, belső titkos tanácsosát és kamarását, a külügyi ministerium első osztályfőnökét, és Ö Felsége a belgák királya __ gróf Jonghe d’Ardoye urat, rendkívüli követét és teljhatalmú ministerét Ő császári és Apostoli királyi Felségénél, kik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös közlése után a következő póthatározatokban állapodtak meg: I. c z i k k. A belga kereskedelmi utazók, ha valamely Belgiumban levő üzlet érdekében az osztrák-magyar monarchiában utaznak, a kereseti adó tekin­tetében ugyanazon bánásmód alá esnek, mint a legtöbb kedvezésben része­sülő nemzet utazói. Ugyanez áll viszont az osztrák és magyar utazókra nézve Bel­giumban. Mindaddig azonban, mig a belga törvényhozás az idegen kereskedelmi utazókra kereseti adót vet, a belga kereskedelmi utazóktól az osztrák-ma­gyar monarchiában ugyanoly összegű adó szedhető. Az’ ezen kereskedelmi utazók által behozott és árumustrákul szol­gáló oly tárgyak, melyek behozatali vám alá esnek, mindkét fél részé­ről ideiglenesen vámmentesen bocsáttatnak be, azon vámhivatali formasá­gok megtartása mellett, melyek által ismét kivitelük vagy hivatalos áru­raktárba való visszahelyezésük biztosittatik. Az osztrák-magyar monarchia részére a közötte és Belgium között 1867. évi február 23-án létrejött kereskedelmi és hajózási szerződés 4. czik- kének c) pontjában megállapított kivétel annyiban megszüntettetik, a meny­nyiben ezen határozat értelmében a belga kereskedelmi utazók árumustráik tekintetében mindez ideig nem voltak azon előnyök élvezetében, melyek az osztrák-magyar monarchia és a német vámegylet államai között 1865. évi április 11-én kötött kereskedelmi szerződés 6. czikke által a német kereske­delmi utazóknak biztosíttattak. II. czikk. Jelen egyezmény ugyanazon érvénynyel, hatálylyal és tartammal bír, mint az 1867. évi február 23-án kötött kereskedelmi és hajózási szerződés, melylyel kapcsolatban áll. 3. czikk. Jelen egyezmény jóvá fog hagyatni és a jóváhagyási okmányok Bécs­ben mielőbb ki fognak cseréltetni. következő: Eredeti szöveg: Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Boheme, etc. etc. et Roi Apo9tolique de Hongrie et Sa Majesté le Roi des Beiges, ayant jugé utile de compléter par une disposition relative aux voyageurs de commerce, le traité de commerce et de navigation conclu entre 1’Autriche-Hongrie.-'et la Belgique le 23 Février 1867, ont nőmmé pour Leurs plénipotentiáires, savoir : ^ W Sa Majesté l'Empereur d’Autriche, Roi de Boheme, etc. etc. et Roi Apostolique de Hongrie, le Sieur Ladislas de Szögyény, Son conseiller intime et chambellan, premier chef de section au Ministére des affaires étrangéres, et Sa Majesté le Roi des Beiges, le Sieur Louis Comte Jonghe d’Ardoye, Son Envoyé, extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Lesquels aprés s’étre communique leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions additioneiles suivantes : Article 1. Les voyageurs de commerce beiges voyageant en Autriche-Hongrie pour comte d’une maison établie en Belgique, seront traités, qnant á la patente, comme les voyageurs de la nation la plus favorisée. II en sera réciproquement ainsi pour les voyageurs autrichiens et hongrois en Belgique. Toutefois aussi longtemps que la législation beige imposera aux commis voyageurs étrangers un droit de patente, un impőt équivalent pourra étre exigé en Autriche-Hongrie des commis voyageurs beiges. Les objets passible d’un droit d’entrée qui servent d’échantillons et qui sont importés par ces commis voyageurs, seront, de part et d’autre, ad- mis en franchise temporaire moyenant les formalitás de Douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepot. Est abrogée l’exception Stipulée pour 1’Autriche-Hongrie dans l’alinéa c) de l’article 4 du traité de commerce et de navigation conclu entre la Belgique et 1'Autriche-Hongrie le 23 Février 1867, entant que, en vertu de cette disposition, les voyageurs de commerse beiges n’étaient pás jusqu’á present admis a jouir pour leurs échantillons des avantages assures aux voyageurs de commerce allemands par l’article 6 du traité de commerse conclu le 11 avril 1865 entre l’Autriche-Hongrie et les Etats du Zoll­verein. Article 2. La présente convention aura la mérne force, valeur et durée que le traité de commerce et de navigation du 23 Février 1867 auquel eile se rattache. Article 3. La présente convention sera ratifiée et les ratificati échangées á Yienne le plus töt possible. Lapunk mai számához negyedív melléklet, s egy ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents