Budapesti Közlöny, 1888. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

1888-01-01 / 1. szám

' f Budapest, 1888. 1. szám. Vasárnap, január 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani-utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencziektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ........................20 frt F élévre....................... . 10 * N egyedévre........................S » E gy teljes lap óra 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalo Értesítő“-be itatandó hirdetések dijjai előlege« b & beküldendők, még pedig 100-szóig egyszer i hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—SDO-szoig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr« bólyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányod ára 30 krajozáijával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik- tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. O császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott báró Pielsticker Lajos alkalmazás nélküli altá­bornagyot, a katonai Mária Terézia-rend kincstár­nokává kinevezni; Cronenbold Nándor számi, vezérkari ezredesnek, a 34-ik gy.-dandár parancsnokának, jeles szolgála­tai elismeréséül, a 3-ad oszt. vaskorona-rendet díj­mentesen adományozni; Sova Lajos ezredesnek, a 6. sz. gy.-ezred parancs- no kának, a jól megérdemelt nyugalomba helyezé­sét saját kérelmére elrendelni, — helyébe pedig l/lmansky Sándor, 83. sz. gy.-ezredbeli ezredest, a 6. sz. gy.-ezred parancsnokává kinevezni; Wit von Döring Félix, 1. sz. dragonyos-ezred- beli alezredesnek, a megtartott felülvizsgálat követ­keztében «rokkant» gyanánt leendő nyugalmazta- tását elrendelni, s nevezettnek ezen alkalomb/iV az őrnagyi jelleget ad honores díjmentesem adoma nyozni; gillitzsteini gróf Christalnigg datiert, 12. sz. dsidás-ezredbeli alezredesnek. — * sz. dsidás-ez- wJbez, JÄg lan-n dórii hjáró Dlauhotiesky Károly, 7. sz. dsidás-oíKiedbeli őrnagynak — a 12. sz. dsidás- ezredhez, és Weyher Károly, 63. sz. gy.-ezredbeli őrnagy­nak, — a 14. sz. gy.-ezredhez való áthelyeztetésöket1 elrendelni; azután Hammer Ferencz, várakozási illetékkel szánjf. szabadságolt 80. sz. gy.-ezredbeli őrnagynak, az újabban is megejtett felülvizsgálat következtében?! «rokkant» gyanánt, i walentreui Walenta Venczel, 5. sz. hadtest-tü- ■ zérezredbeli őrnagynak, a megtartott felülvizsgá­lat alapján «csapatszolgálatra képtelen, de h^jfyi szolgálatra alkalmas» gyanánt, és Schmidt János korvett-kapitányDak, a megej­tett felülvizsgálat alapjáh Arokkant» gyanánt leendő nyugalmaztatásukat elrendelni; továbbá: Schödlbauer József, 4. sz. gy.-ezredbeli 1. oszt. századosnak, Klemm Ferencz, tüzérszertári 1. oszt. százados­nak, és Schott János, 23. sz. egészségügyi csapatbeli 1. oszt. századosnak, — őrnagyi helyi-állomásokra való előjegyeztetésüket elrendelni; azután a következő 1. oszt. századosoknak: a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen ado­mányozni : Bidla Jánosnak, a 92. sz. gy.-ezredben, — «rokkant» gyanánt történő nyugdíjaztatása alkal­mából , Schilhart Edének, a 75. sz. gy.-ezredben, — ha­sonlóképen «rokkant» gyanánt történő nyugdíjaz­tatása alkalmából, és Rzehák Jánosnak, a hadsereg nyugállomáyában; végre: Konecny János hadnagyot, a vasúti- és távirda- ezredben, főhadnagygyá kinevezni. ó császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben kinevezni méltóztatott továbbá tart. főorvosokká: a következő tart. segédorvosokat: dr. Tatár Jánost, a 82. sz. gy.-ezredben; dr. Reinhart Venczelt, a prágai Ír. sz. helyőr­ségi kórháznál; dr. Schüssler Nándort, a bécsi 2. sz. helyőrségi kórháztól — az 1. sz. hadmérnö k-ezredhez ; a következő tar 1. oszt kát. orvosnövendé­keket : dr. Fratrits Kálmánt, a komáromi 18. sz. hely­őrségi kórháztól — a 69. sz. gy.-ezredhez; dr. Müller Lipótot, (Osefsiadti 12. sz. helyőr­ségi kórháztól — a 14.. /. dragonyos-ezredhez; dr. Mourek Jaroazlávot, a prágai 11. sz. helyőr­ségi kórháztól — a 75. sz. gy.-ezredhez; tart segédorvosokká: a következő tart [1. oszt. kát. orvosnöven­dékeket : dr. Qrünblatt Ármint, a kassai 20. sz. helyőrségi kórháztól —■ a 34. sz. gy.-ezredhez; dr. Krausz Sámuelt, a zágrábi 23. sz. helyőrségi kórháztól — az 50. sz. gy.-ezredhez; dr. Sebnek Károlyt, a lembergi 14. sz. helyőr­ségi kórháztól — a 9. sz. gy.-ezredhez; dr. Csánki Gézát, a budapesti 16. sz. helyőrségi kórháztól — a 25. sz. gy.-ezredhez; j segédorvossá: dr. Kanéra Ferencz tettleges 2. oszt. kát. orvos­növendéket, a prágai 11. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Welzenberg Ferencz tart. segédorvost a prá- ; gai 11. sz. helyőrségi kórháznál — a cs. kir. had­sereg tettleges állományában főorvossá; Ubl Emil hadbiztosnak, .a 28. gyalog-hadosz­tály hadbiztossági főnökének, a megtartott felül­vizsgálat következtében egy év tartamára a vára­kozási illetékkel számf. szabadságoltak viszonyába helyezését elrendelni; továbbá Smrcka Vincze kát. élelmezési gondnoknak, a temesvári kát. élelmezési raktár főnökének a jól- mefférjiiemelt nyugalomba helyezését saját kér rolnié" folytán ^rendelni; végül: RotteP József 23. sz. gy.-ezredbeli őrmesternek, ' egy embernek a vizbefulástól saját élete veszélyez­tetésével eszközölt megmentéséért; Bungyák György 34. sz. gy.-ezredbeli őrmester­nek hosszú és kötelességhü szolgálata elisme­réséül ; Tisch József őrmesternek, a sepsi-szt.-györgyi 2. sz. m. kir. állami méntelep kát. osztályánál, hosszú és kötelességhü szolgálata elismeréséül, és Müller János tűzmesternek, a prágai tüzérszer­tárnál, hosszú, kötelességhü és sikeres szolgálata elismeréséül, a koronás ez üst-ér dem ke- resztet adományozni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, 1887. évi deczember hó 28-án Bécsben kelt legfelső elhatá­rozásával, a m. kir. honvédség szabadságolt állomá nyában 1888-ik évi január hó 1-vel hadnagyokká legk. kinevezni méltóztatott: a gyalogságnál: a következő szabadságolt állományú had- apródokat: Pitraffy Dezső Bélát, beosztatik a 10. honvéd gy.- féldandár 1. keretszázadához; Stark Lipótot, beosztatik a 8. honvéd gy.-féldan­dár 3. keretszázadához; Gedal Sándor Károlyt, beosztatik a 8. honvéd- gy.-féldandár 1. keretszázadához; Reiser Józsefet, beosztatik a 19. honvéd gy.- féldandár 4. keretszázadához; Blitz Henriket, beosztatik a 15. honvéd gy.-fél- dandár 2. keretszázadához; Csegezi Lászlót, beosztatik a 23. honvéd gy.-fél- dandár 3. keretszázadához; Barla Zoltánt, beosztatik a 19. honvéd gy.-fél* dandár 3. keretszázadához; Horváth Ernőt, beosztatik a 19. honvéd gy.-fél- dandár 2. keretszázadához; Szegedi Lászlót, beosztatik az 1. honvéd gy.-fél- dandár 2. keretszázadához; Strocz Lajost, beosztatik a 21. honvéd gy.-fél- dandár 1. keretszázadához; . Kemény Simont, beosztatik a 17. honvéd gy.- féldandár 3. keretszázadához; Nágel Emánuelt, beosztatik a 8. honvéd gy.-fél- dandár 2. keretszázadához; Lukié Dusánt, beosztatik az 5. honvéd gy.-fél- dandár 3. keretszázadához; Schnitzler Károlyt, beosztatik a 13. honvéd gy.- féldandár 3. keretszázadához; Unger Ferenczet, beosztatik az 5. honvéd gy.- féldandár 2-ik keretszázadához; Pásztor Istvánt, beosztatik all. honvéd gy .-fél- dandár 3. keretszázadához; Krisztinkovics Józsefet, beosztatik a 17. honvéd gy .-féldandár 2. keretszázadához ; Skutyil Antalt, beosztatik a 15. honvéd gy .-fél­dandár 2. keretszázadához; Beöthy Ödönt, beosztatik a 4. honvéd gy.-fél- dandár 3. keretszázadához; Gidófalvy Antalt, beosztatik a 24. honvéd gy.- féldandár 3; keretszázadához; Kvapil Ágostont, beosztatik a 19. honvéd gy.- féldandár 3. keretszázadához; Neumann Gyulát, beosztatik a 25. honvéd gy.- féldandár 3. keretszázadához; Rükländer Pált, beosztatik a 20. honvéd gy.- féldandár 1. keretszázadához; Zezevitz Gyulát, beosztatik a 23. honvéd gy.- féldandár 1. keretszázadához; a következő altiszteket, volt egyévi önkén­teseket : Trexler Tivadart, beosztatik az 8. honvéd gy.- féldandár 3. keretszázadához; Kampis Jánost, beosztatik az 8. honvéd gy.-fél- dandár 3. keretszázadáboz; Balázs Istvánt, beosztatik a 8. honvéd gy.-fél- dandár 4. keretszázadához; M. Szűcs Sándort, beosztatik a 3. honvéd gy.- féldandár 3. keretszázadához; Eszterházy Sándort, beosztatik a 21. honvéd gy.-féldandár 1. keretszázadához; Grom Silvinót, beosztatik a 25. honvéd gy.-fél­dandár 1. keretszázadához; Heyek Kálmánt, beosztatik a 6. honvéd gy.-fél­dandár 2. keretszázadához; Hanák Gyulát, beosztatik a 10. honvéd gy.-fél- dandár 2. keretszázadához; Landau Lajost, beosztatik az 1. honvéd gy.-fél­dandár 1. keretszázadához; Wellner Rezsőt beosztatik a 4. honvéd gy.-fél­dandár 3. keretszázadához; Schwaabi Sándort, beg^aéatáfc^J. honvéd gy.- féldandár 2. keretszá Salda Józsefet, b<^ gd gy.-fél­dandár 1. keretszá/ Lapunk mai számához fél ív «Hivatalos Értesitő» van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents