Budapesti Közlöny, 1920. szeptember (54. évfolyam, 200-224. szám)

1920-09-16 / 212. szám

i Budapesti Közlöny 1920 szeptember r£ hagyása nélkül elhalt Lágler János volt németzsidáDyi lakos után maradt örökség tárgyára, jelesül: a német- zsidányi 31. számú tkvi botótben A. I. 1—21. sor öl., 62., 63., 247., 261., 390., 391., 529/1., 529/2., 682, 683., 817., 1130., 1221., 1270., 1421., 1422, 1509., 1553, 1624. hrsz. ingatlanokból és a 22—23. sorszámú közös legelő- és erdőjárandóságra és a leltár 1—32. t. a. fel­vett ingókra örökösödési bizonyítvány kiadását kérte. A kir. járásbíróság az 1894: XVI. t.-o. 100. §-a értelmébe!, fölhívja mindazokat, akik a fent megjelölt hagyatékra mint örökösök, kötelosrészre jogosítottak vagy utóörökösök igényt támasztanak, hogy igényeiket e hirdetménynek a hirdetési táblán kifüggesztése nap­ját követő naptól számított 45 nap alatt a kir. járás­bíróságnál jelentsék be, mert ellenkező őseiben a kir. járásbíróság az örökösödési bizonyítvány kiadását a kérvény alapján fogja elrendelni. Csepreg, 1920. évi augusztus hó 12. usfián. A csepregi királyi járás­bíróság. 8795 1—1 Hirdetmény. 6248/1920. iktsz. Közzéteszem, hogy Veszprém vármegye alispánja 13300/1920. számú vég­határozatával dr. Török Mihály pápai városi Írnokot a kommunizmus alatt tanúsított magatartása s hivatali szolgálatának bejelentés nélkül való elhagyása miatt az 1886. évi XXII. t.-c. 90. §-a a) pontja alapján hiva­talvesztésre ítélte. Miről ismeretlen helyen tartózkodó dr. Tűrök Mihály hirdetmónyileg értesittotik. Pápa, 1920. évi augusztus hó 31-ón. Pápa r. t. város polgár­mestere. *1413 1—1 HoStnaknyilvánitások. Heitnaknyilvánitás. 2. Pk. 37480/2. 1920. szám. A budapesti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Albeker Mátyás budapesti lakos részéről az 1911 : I. t.-o. 733. §-ának 1. pontja alapján előterjesztett kérőiem foly­tán az állítólag eltűnt Albekor Gergely volt budapesti lakos holtnaknyilvánitása iránt az eljárást a mai napou megindította és az eltűnt részére ügygondnokul dr. Földi Rezső budapesti ügyvédet rendelte, ki. Felhívja a kir. törvényszék az eltüntet és mind­azokat, akiknek az eitünt éietbonlótéről tudomásuk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondnokot az eitünt életbenlé'téről értesítsék, egyszersmind közöljék azokat az adatokat, amelyekből az eltűntnek óletbenléíe meg­állapítható, mert ellenkező esetben a biróság az eltün­tet a jelen hirdetménynek a Budaposti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követő naptól számított egy év letelte után biróilag holtnak fogja nyilvánítani. Budapest, 1920. évi augusztus hó 16. napján. A buda­pesti kir. törvényszék. 8768 3—2 Heltnaknyüv&nitás. Pk. 4535/1920. szám. A székes- fehérvári kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy dr. Er­délyi Gyula székesfehérvári ügyvéd által képviselt Baracsi Jánosnó szül. Susánszki Mária gazdálkodó sár- szentmihályi sági szőlőhegyi lakos részéről a 28000. 1919. I. M. számú rendelet értőimében előterjesztett kérelem folytán Baracsi János volt sárszentmiháiyi sági szőlőhegyi lakos holtnaknyilvánitása iránt az eljárást megindította és az állítólag eltűnt részére dr. Herényi Jenő székesfehérvári ügyvédet ügygond­nokul kirendelte. Az eltűnt neve Baracsi János, születési holyo Sár­szentmihály, születési Ideje 1881 junius hó 20., szülei­nek neve néhai Baracsi János és néhai Kolonics Julianna, a házasságból két gyermek született, az eltűnt foglal­kozása gazdálkodó, utolsó lakhelye Sárszentmihály, az eltűntnek ingó vagyona nem volt, ingatlan vagyona Sárszentmihály községben volt. Az eltűnt egyén bevonult 1914. évi július 26. nap­ján Székesfehérvárra, csapattestének megnevezése cg. és kir. 69. gyalogezred 7. század, katonai rend­fokozata nem volt, utolsó ismert tábori postaszáma 90. Az eltűnt a katonai hatóságok kétrendbeli hivatalos értesítése alapján a harctéren 1914 november hó 25-én eltűnt és azóta magáról óletjeit nem adott. A biróság felhív mindönkit, hogy az esetbon, ha az eltűnt éietbonlótéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvá- nitás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról volna tudomása, hogy az eltűnt a hir­detményben jelzett időn túl még élotben volt, ezt az alnlirt bű-óságnak 1920. évi november hó 10. napjáig jelentse be. Ha az előbb megjelölt időpontig bejelentés nem érkezik, a biróság az egyébként kiderített tónyok alapján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni. Székesfehérvár, 1920 augusztus hó 28. napján. A székes­fehérvári kir. járásbíróság. • 8746 1—1 Holtnaknyilvánitás. Pk. 846/2. 1920. szám. A paksi kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy Tumpek Jánosnó a 28000/1919. I. M. számú rendelet alapján előterjesz­tett kérelme folytán a biróság az állítólag eltűnt Tumpek János volt paksi lakosnak holtnaknyilvánitása iránt az eljárást a mai nappal megindította s egyúttal az állítólag eltűnt részére ügygondnokul dr. Sándor Béla paksi lakos ügyvédet kirendeiíe. Az állítólag eltűnt Pakson 1880. évben született, házastársa Tumpek Jánosnó sz. Oszvald Katalin, paksi lakos, gyermekeinek neve és lakása János, Magdolna és Katalin kiskornak, paksi lakosok, volt foglalkozása földműves, utolsó lakhelye (íartózkodáshelye) Paks, 1914. óv jullus hó 27. napján a székesfehérvári 17. honvéd gyalogezredhez vonult be, utoljára az orosz harctéren teljesített szolgálatot, állítólag 1914. óv de­cember hó 24. napján a kiesvölgyi harctéren esett el (tűnt el), vagyona volt. A biróság folhivja az eltüntet s általában minden­kit, hogy abban az esetbon, ha az eltűnt éietbonlótéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánitás szempontjá­ból fontos egyéb körülményekről, igy különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt 1914. évi december hó 2*1. napján túl még életben volt, ezt a hirdetménynek ! a bíróságnál történt kifüggesztésétől számttott 60 nap alatt jelentse be bíróságnak. Közli a biróság egyúttal azt a figyelmeztetést is, hogyha az előbbi bekezdésben megjelölt időpontig be­jelentés nem érkeznék, a biróság az egyébként ki­derített tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kér­désében határozni. Paks, 1920. évi augusztus hé 6-án. A paksi kir. járásbiróság. 8748 1—1 KoitnaknyilváRitás. Pk. 3755/1920. szám. A kaposvári kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy Jakocz Páinó szül. Morva Katalin kaposvári lakosnak a 28000/1919. I. M. számú igazságügyminiszteri rendelet értelmében előterjesztett kérelme folytán az állítólag eltűnt Jakeoz Pál kaposvári lakos holtnaknyilvánitása iránt az el­járást a mai napon megindította, egyúttal részére ügy­gondnokul dr. Bakonyi Lajos ügyvédet kirendelte. Jakecz Pál szül. 1882. évben Buzsák községben Jakecz Mihály és Horváth Rozália szülőktől, házassá­got kötött 1903 február hó 2-án Morva Katalinnal, Jakecz Pál róm.-ksth., mezőgazdasági cseléd, vagyon­talan, feleségétől 14 év óta elváltán él és ezen idő alatt Molor Rozáliával élt házasságkivüli viszonyban. Bevonult 11)14. évi jullus havában a kaposvári 44. gyalogezredhez, ennek kötelékében a szerb harc­térre ment, 1915 március 17-ón irt utoljára, azóta folőlo hir nem érkezett, kérelmező állítása szerint hősi halált Imit. Felhív a kir. járásbiróság mindenkit, akinek az eltűnt éietbonlótéről tudomása van, hogy a bírósagot őrről őzen hirdotmény közzétételétől számítandó 60 napon belül órtesitso, mert amennyiben ez idő lojártáig ily bojelentós nem érkeznék, a biróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnak­nyilvánitás kérdésében határozni. Kaposvár, 1920. évi juüus hó 18. A kaposvári kir. járásbiróság. *1397 1—1 Kclinsknyilvácüiás. Pk. 1443/1920. szám. A paksi kir. járásbiróság közhirró teszi, hogy Pintér Ferenenó paksi lakosnak a 28000/1919. I. M. számú rendcl-oí alapján előterjesztett kérelme folytán a bíróság az állítólag eltűnt Pintér Ferenc volt paksi lakos holtnaknyilváni- tása iránt az eljárást a mai nappal megindította, ügy­gondnok kirendelését a biróság, minthogy ez arány­talan köllségot okozna, a fél kérelmére mellőzte. Az állítólag eltűnt Pintér Ferenc Pakson 1877. évi szeptember hó 4. napján született, házastársa Pintér Ferenenó szül. Hoffman Erzsébet paksi iakos, gyer­mekeinek nevo és lakása Pintér Teréz, Adóm, Erzsébet, Mária ós Ferenc kiskornak, Paks, volt foglalkozása föld- mivos, utolsó lakhelye Paks, 1914. évi augusztus hó 4. napján a székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred­hez vonult be, állítólag 1914. évi december hó 14. nap­ján az orosz harctéren esett el (tűnt el), vagyona volt. A biróság felhívja az eltüntet s általában minden­kit, hogy abban az csőiben, ba az eltűnt élotbonlóté- ről, tartózkodási holyéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánitás szempontjá­ból fontos egyéb körülményekről, igy különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt 1914. évi december hó 14. napján túl még életben volt, ezt a hirdetmény­nek a. bíróságnál történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt jelentse be a bíróságnak. Közli a bíróság egyúttal azt a figyelmeztetést is, hogy ha az előbbi bekezdésben megjolöit időpontig bejelentés nőm érkeznék, a biróság az egyébként ki­derített tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kér­désében határozni. Paks, 1920. évi augusztus hó 14-ón A paksi kir. járásbiróság. 8749 1—1 Holtnaknyilvánitás. Pk. 1068/2. 1920. sz. A bonyhádi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy Rein Jánosnó szül. Stifter Erzsébet,'jelenleg alsónánci lakos részéről a 28000/19X9. I. M. számú rendelet 6. §-a alapján elő­terjesztett kérőiem folytán az állítólag eltűnt Roin Jánjs volt mórágyi lakos holtnaknyilvánitása iránt az eljárást megindította, az eltűnt részére ügygondnokul dr. Vidor Leó bonyhádi ügyvédet rendelte ki. Az eltűnt’nőve Rein János, születési helye Mórágy község, születési idője 1890. évi április hó 17. napján, szüleinek novo néhai Roin Henrik ós Sc’aleiniug Krisz­tina, házastársa Stifíor Erzsébet alsónánai lakos, az eltűnt foglalkozása füldmivelési napszámos, utolsó lak­helye Mórágy község volt, ingó vagy ingatlan vagyona nincs. Az eltűnt egyén katonai szolgálatot teljesített, be­vonult 1914. évi julins hó 26-án Pécsre a 19. honvéd gyalogezredhez, ahol a 10. század 3. szakaszánál nyert beosztást. Pécsről ezredével együtt a szorb harctérre került, ahonnan nőjének 1914 november 7-én üt utol­jára. A hadiesemény megjelölése, amely helyen nyoma voszett: a szerb harctéren állítólag 1914 december 12-én a századparancsnoktól kapott értesítése Szerint eltűnt s azóta róla hir nem órkozott. Ennélfogva a biróság fölhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt óleíbenlétérői, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánitás szempontjából fontos egyéb körülményekről, igy különösen arról lonno tudomása, hogy az eltűnt a hirdetményben jelzett időn túl még életben volt, ezt a hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt jelentse be a bíróságnak. A biróság flgyolmezteti az érdekelteket, hogy amennyiben a fent megjelölt időpontig bojelentós nem érkeznék, a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében hatá­rozni. Bonyhád, 1920. évi julins hó 29-én. A bonyhádi kir. járásbiróság. 8751 1—1 liclímiitnyilvéiiiiás. 1376/1920. szám. Az igáli kir. járásbiróság közhirró teszi, hogy Kereszt Páinó török- koppányi lakos házastárs részéről a 28000/1919. I. M. számú rendolot aiapján előterjesztett kérelem folytán a háborúban állítólag eltűnt Keresztes Pál volt török- koppányi lakos holtnaknyilvánitása 'iránt az eljárást megindította és az eltüut részére ügygondnokul dr. Friedländer Manó iglai ügyvédet kirendelte. Koreszt Pál törökkoppányban 1885. évben született, róm.-kath., kisbirtokos, vagyonos, atyjának neve Koreszt József, anyjáé Hosszú Júlia, felesége neve Borsi Éva. Nevezett 1914. évi julins hó 28-án vonult hadbo, mint a volt cs. és kir. 24-ik vádászzászlóalj közvadásza, ezen zászlóalj 4. századában ós első szakaszában 63. tábori postaszám alatt, részt vett az oroszok elleni galicziai kárpáti harcokban és ezekben 1914. évi szep­tember vagy október havában eltűnt és azóta róla bír nem érkezett. Folhivja mindazokat, akiknek az eltűnt Kereszt Pál tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének kö- rülményoirói, vagy a holtnaknyilvánitás szempontjából fontos egyéb körülményekről ós különösen E’TÓl lenne tudomásuk, hogy az eltűnt 1917. évi december hó 31. napján túl még életben volt, ezt a hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt jelentsék be a bíróságnak. Ha a fenfebb említett időpontig bejelentés nem érkezik, a biróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében hatá­rozni. Igái, 1920. évi augusztus hó 6. napján. Az iguli kir. járásbiróság. 8754 1—1 MalinaknyilvánH&s. Pk. 1383/1920. szám. A tabi kir. járásbiróság közhirró teszi, hogy Kecsis Jánosnó szül. Horváth Mária uagyberényi lakos részéről a 28000/1919. I. M. számú rendelőt 2. §-a alapján előterjesztett kére­lem folytán az állítólag a háborúban' eltűnt Kocsis János volt nagyberónyi lakos holtnaknyilvánitása iránt az eljárást a mai napon megindította és az eltűnt rászóró ügygondnokul dr. Kállai Béla ügyvéd tabi lakost rendelte ki. Felhívja a járásbiróság az eltüntet és mindazokat, akiknek .az eltűnt Kocsis János volt villamos kalauz, budapesti lakos, az orosz harctéren 1914. évi október 5-én Siankinál egy ütközet alkalmával fejlövés követ­keztében hősi halált halt. A részleges mozgósítás el­rendelése után Nagyberónyböl — illetősége helyéről — 1914. évi julins 27-ón bevonult a volt cs. és kir. 44. gyalogezredhez, melynek kötelékében mint a 16. szá­zad tart. katonája előbb a szerb, majd az orosz harc­térre távozott, utolsó levelét 1914. szeptember 29-én irta, tábori postaszáma 90., illetve az utolsó levelén 41 volt, életbenlótéről, tartózkodási helyéről, halálá­nak vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holt­naknyilvánitás szempontjából fontos egyéb körülmé­nyekről, igy különösen arról lenne tudomása, hogy az eitünt 1914. évi október hó 5. napján túl még életben volt, ezt a jelon hirdetménynek a biróságnái történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt jelentse be a bíróságnak. Figyelmeztet mindenkit, hogyha a fentebb emlitotl időpontig bejelentés nem érkeznék, a biróság az egyéb­ként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni. Tab, 1920. évi julins hó 9. napján. ‘A tabi kir. járásbiróság. 8758 1—1 HolínaknyiívSnitás. Pk. 1793/1920. szám. A tabi kir. járásbiróság közhirró'teszi, hogy Somogyi Ádámné sz. Zsuboráes Mária karádi lakos részéről a 28000/1919, I. M. számú rendelet 2. §-n alapján előterjesztett ké­relem folytön állítólag: a háborúban eltűnt Somogyi (Rauschenbergor) Ádám karádi lakos hoitnaknyilváni- tása iránt az eljárást a mai napon megindította éa az eltűnt részére ügygondnokul dr. Kállai Béla ügy- ■yéd tabi lakost rendelte ki. Polhivja a kir. járásbiróság az eltüntet ős mind­azokat, akiknek az eitünt Somogyi (azelőtt Rauschon- berger) Ádám r. kath. vallása, született Mágócson 1886. évi január hó 15-én, szülei Rausohenberger János ka­rádi lakos, és néhai neje Plell Erzsébet, házastársa Somogyi Ádámnó Zsnborács Mária karádi lakos, gyer­mektelen, cipószsogód, karádi lakos, akinek Karádon egy ház és tolkibirtok ingatlanokból egyhatod rész illetősége van. Mint népföikelő 1915 február 15-őn bevonult Székes- fehérvárra a m. kir. 17. honvéd gyalogezredhez, ott kir. közjegyző előtt végrendelkezett és engem nevezett örökösévé. Székesfehérvárról mint a 17. honvéd gyalog­ezred 1. zászlóalj, 3. század, 2. szakasz népföikelője 1915 április közepén távozott az orosz harctérre, tá­bori postaszáma 14 volt ós Kroka Imre 17. honvéd gyalogezredben tizedes, karádi lakos, annak idején a harctéren kelt értesítése szerint 1915. évi május hó 7. napján Zemplén vármegye Mezőfö határszélnél az oroszokkal vívott ütközetben ellenséges golyótól szivén találva a hazáért hősi halált halt, amint ezt a nevezett és Rosta György karádi lakosok tanúsíthat­ják, óletbonlétóről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltünósónok körülmónyeüől, vagy a holtnaknyil­vánitás szempontjából fontos egyéb körülményekről, igy különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt 1915. évi május hó 7. napján túl móg életbon volt-e, a jelen hirdetménynek a biróságnái történt kifüggesz­tésétől számított 60 nap alatt jelentse bo a bíróságnak. Figyelmeztet a biróság mindenkit, hogy ha a fen­tebb említett időpontig bejelentés nem érkeznék, a biró­ság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnak­nyilvánitás kérdésében határozni. Tab, 1920. augusztus hó 14-én. A tabi kir. járásbiróság. 8759 1—1 Hoítnaknyiivánitás. Pk. 1663/1. 1920. szám. A deve- cseri kir. járásbiróság közhirró teszi, hogy Márton Ferononó szül. Fekete Anna dovecseri lakos kérel­mére férje Márton Ferenc ellen holtnaknyílvánitási eljárást tett folyamatba s felhiv a biróság mindenkit, hogy abban az esetben, ha Márton Ferono született 1877. évben Ajkarendok községben, atyjának neve néhai Márton Antal s anyjának nőve Achvarcz Juli ajkarendeki lakos, négy kiskorú gyermeke maradt, mindannyian devocseri lakosok, foglalkozása gépész- kovács, ingatlan vagyona nincs, bevonult 1914-ben az általános mozgósításkor a 20. honvéd gyalogezredhez Körmendre s mint népfelkelő gyalogos itt teljesített katonai szolgálatot, ny-maveszett a Kárpátokban az oroszokkal folytatott harcokban, ahol is állítólag 1915 február 28-án szenvedett hősi halált s állítólag Nagy- j kiiküllü-Oltbóvviz mellett temették el. Nevezett Márton j Feronc életbenlótéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy egyéb fontos í körülményekről, így különösen arról, hogy 1913 február

Next

/
Thumbnails
Contents