Budapesti Közlöny, 1920. szeptember (54. évfolyam, 200-224. szám)

1920-09-16 / 212. szám

jí920 szeptember 10. Budapesti Közlöny hó 28-ika után még életben volt, 1920. évi augusztus hó 20-ától számított 60 nap alatt e bíróságnak jelentse bo. Figyelmeztet a bíróság mindenkit, hogy ba 1920. év október 20. napjáig bejelentés nem érkezik, a holt- naknyiivánitás kérdésében fog határozni. Devecser, 1920. évi augnsztus 15. napján. A devecseri kir. járás- bíróság; ____________________________*1401 1—1 Holt naknyilvánitás. Pk. XVIL 185909/1920. szám. A budapesti központi kir. járásbiróság közhírré toszi, hogy Ja'usvitz Pálnő részéről előterjesztett holtnaknyil- vánitisi kérelem folytán a 28000/1919. I. M. számú rendelet 7. §-a alapján az eljárást megindította. ,Az eltilnt neve Janovitz Pál, vallása izraelita, szü­letési holyo Budapest, születési ideje 1890. évi junius hó 20., szüleinek neve és lakhelye Janovitz Gyula és Weinfeld Jozefa V., Visegrádi-utca 43. sz., az eltűnt utolsó lakhelye Vörösmarty-utca 75. sz., házastársának nőve Kertész Ilona, ennek lakhelyo VI., Gyár-utca 36., a házasságból nem született gyermek, az eltűnt fog­lalkozása magánhivatalnok, az eltűntnek ingó-ingatlan vagyona nem volt. Az eltűnt egyén eltűnése előtt katonai szolgálatot teljesített: bevonult 1914. évi julius hó 28. napján, csapattestének megjelölése (anyaozred, ahová eredeti­leg beosztották) 23. gyalogezred, utoljára szolgálatot teljesített ugyanott, katonai rendfokozata önkéntes tize­des, utolsó ismert tábori postaszáma 105. A hadiese­mény megjelölése, amely közben nyomaveszett, a Bzinna mellett lefolyt harcokban szerzett betegségében meghalt 1914. óv szeptember hó 25-én. A Vöröskereszt Egylet értesítése szerint meghalt 1914. évi szeptember vagy október havában kolera következtében a szinnai járványkórházban. A bíróság felhív mindenkit, hogy az esetben, ha az eltűnt életbenlétóről, tartózkodási helyéröl, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnak­nyilvánitás szempontjából fontos egyéb körülmények­ről, igy különösen arról volna tudomása, hogy az eltűnt a hirdetményben jelzett időn túl még életben volt, ezt * budapesti központi kir. járásbíróságnál 1920. évi november hó 14. napjáig jelentse be. Ha az előbb megjelölt időpontig bejelentés nőm ér­kezik, a biróság az egyébként kiderített tények alap­ján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni.. Budapest, 1920. évi szeptember hó 5. napján. A buda­pesti központi kir. járásbiróság. 8785 1—1 Idézések. Idézés. 11. P. 31693/9. 1919. szám. A budapesti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Liebormann Mór fel­peresnek, néhai Brill József örökösei alperesek ellen 30000 K tőke és jár. iránt indított perében a per fel­vételére határnapot tűzött és felhívja a feleket, hogy 1920. évi szeptember hó 29. napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében (V., Alkotmány-utca 14. ház­szám II. emelet 39. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig néhai Brill József netalán létező ismeretlen örökösei részére ügygondnokul dr. Delhaos Rigaud budapesti ügyvédet (lakik II., Margit-körut 5.) nevezte ki. A biróság felhívja az ismeretlen örökösöket, hogy a fent megjelölt határnapon é3 órában meghatalmazott ügyvéd által jelonjenek meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog holyettük eljárni. Budapest, 1920 augusztus 17. A budapesti kir. törvényszék. 8744 3—3 Idézés. 1653/1920. szám. A paksi kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy Mutz Ádám felperesnek, Kach- stedtor Jánosné és társai alperesek ollon tulajdoni közösség megszüntetése iránt indított perében a per felvételére és érdemloges tárgyalására határnapot tűzött és felhívja a feleket, hogy 1920. évi október hó 27. napján délelőtt 8 órakor hivatalos helyiségében (Deák Feronc-utca 10. házszám I. emelet 9. ajtószám alatt) jelenjenek meg, ogyszorsmind pedig Mutz Mátyás alperes részére ügygonduokul dr. Pártos Gyula ügy­védet (lakik Pakson) nevezto ki. A biróság felhívja az alperest, hogy a font mog- jolölt határnaponés órában személyesen vagy kép­viseletre jogosult és igazolt meghatalmazott által je­lenjen meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni Paks, 1920. évi szeptember hó 8. napján. A paksi kir. járásbiróság. 8710 1—1 idézés. P. 869/1920. szám. A vámosmikolai királyi járásbiróság közhírré teszi, hogy özv. Lachki Istvánnó baráti lakos felperesnek, özv. Lachki Andrásnó szül. Szénái Julianna és Lachki Géza baráti, Sági Gyulánó szül. Lachki Mária kemenczei, Mclichor Gyulánó szül Lachki Erzsébet hidvégi lakosok és az ismoretlen tar- tózkodásu Lachki János alperesek ellen öröklési jog megállapítása és jár. iránt indított poróbon a per fel­vételére és érdemleges tárgyalására határnapot tűzött és felhívja a feleket, hogy 1920. évi november hó 6. napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében (6. ajtószám atatt) jelenjenek meg, egyszorsmind pedig Laohki István alperes részére, aki ismeretlen helyen tartózkodik, ügygondnokul dr. Bauer János ügyvédet (lakik Vámosmikolán) nevezte ki. A biróság felhívja Lachki Istvánt, hogy a fent meg­jelölt határnapon ós órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjen meg, Mert ellenkező esetbon ssT ügy­gondnok fog helyette eljárni. Vámosmikola, 1920. évi c.ugusztus hó 16. napján. A vámosmikolai királyi járás­bíróság; ____________________________8723 1-1 I d«zé3. 382/1920. hagy. szám. Néhai özv. Beeker Jakabnó-Binder Erzsébet volt somogyvámosi lakos ha­gyatékának tárgyalására a tárgyalási határnapot 1920. évi december hó 18. napjának délelőtti 9 órájára Ka­posvárott, Irányi Dániel-utca 7. sz. alatt levő hivatalos helyiségembe ezennel kitűzöm és erre az Amerikában ismoretlen helyen tartózkodó Binder Kristófot azzal a megjegyzéssel idézem, hogy abban az esetben, ha a tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott által meg nem jelenne, a részére a gyámhatóság által ki­nevezett gondnokkal fogják a tárgyalást megtartani ós hogy perre utasítás őseiében is, amennyiben képvise­letéről nem gondoskodna, a gyámhatóság által kineve­zett gondnok által fog képviseltetni Kaposvár, 1920. évi szeptember hó 6. napján. Dr. Bárdié György, kir. közjegyző, birói megbízott. 8600 1—1 Idézés. 1718/1920. szám. A szerencsi kir. járásbi- ság közhírré teszi, hogy dr. Altman Elek ügyvéd sze­rencsi lakos felperesnek, ismeretlen helyen tartózkodó Kompinszki Ottó volt mádi lakos alperes ellen 2144 kor. 77 fill, iránt indított perében a per felvételére határnapot tűzött és felhívja a feleket, hogy 1920. évi szoptember hó 22. napján dólolőtt 9 órakor hiva­talos holyiségében (Rákóczi-ut 23. házszám 12. ajtó­szám alatt) jelenjenek meg, egyszorsmind pedig Kem- pinszki Ottó alperes részére, aki ismeretlen helyen tartózkodik, ügygondnokul Kajaba Ödön szerencsi ügyvédet (lakik Széchenyi-utca 43. sz. alatt) nevezte ki. A biróság felhívja az alperest, hogy a fent meg- jolölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjen meg, mert ellenkező esetben az ügy­gondnok fog helyette oljámi. Szerencs, 1920 augusz­tus 6. A szerencsi kir. járásbiróság. 8805 1—1 Ifézí3. 210/111. 1920. szám. Dudaron 1920. évi március hó 1. napján végrendelet hátrahagyása nél­kül elhalt Puchingor Jánosné Valler Erzsébet dudari volt lakos hagyatéki ügyében érdekelt Puchinger Jó­zsef dudari illetőségű, jolonleg ismeretlen tartózko- dásu nagykorú örököst hagyatéki ügyében Veszprémben, kir. közjegyzői irodámban 1920. évi december hó 6. napján délelőtt 9 órakor tartandó tárgyalásra az 1894. évi XVI. t.-c. 54. §-ára való hivatkozással megidézem. Ha sem személyesen, sem meghatalmazott utján mog nőm jelenno, gyámhntóságilag kirendelendő gond­nokával fogom a tárgyalást megtartani, ki ót perre- uíasitás esetén is képviseli, ha képviseletéről nem gondoskodik. Veszprém, 1920. évi szeptember hó 2-4n. Kenessey Kálmá|D, kir. közjegyző. 8808 1—1 Idézés. P. 5003/4. 1920. sz. Az újpesti kir. járás- bíróság közhírré teszi, hogy Matóka Pál felperesnek, Matéka Lajosnó és társa alperesek ellen indított peré­ben a por felvétoléró ós érdemleges tárgyalására határnapot tűzött és felhívja a feleket, hogy 1920. évi októbor hó 21. napján déli 12 órakor hivatalos helyi­ségében (Tavasz-utca 13. sz. I. emelet 19. ajtószám alatt) jolínjonek meg, egyszersmind, pedig Matóka Lajosnó sziil. Ditolián Márta ós Matóka Ague3 alperesek részére, akik ismeretlen helyen tartózkodnak, ügygond­nokul dr. Szarka Lajos újpesti ügyvédet (lakik üjpeston) nevezto ki. A biróság felhívja az alpereseket, hogy a font meg­jelölt határnapon éa órában igazolt meghatalmazott ügyvéd által jelonjenek mog, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyettük eljárni. Újpest, 1920. évi augusztus hó 31. napján. Az újpesti kir. járás­biróság; _____________________________8812 1-1 I dézés. 5240/1920. szám. A budapesti központi kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy dr. Abay János fel­peresnek, néhai Mihályi Árpád ismeretiem örökösei alpores ellen 5000 korona töke és járulékai iránt indí­tott perében a per felvótoléro és érdemleges tárgyalá­sára határnapot tűzött és felhívja a feleket, hogy 1920. évi szeptember hó 30. napján délelőtt 10 ómkor hivatalos holyiségében (V., Markó-utca 25. házszám földszint 35. ajtószám alatt) Jolenjonck mog, egyszor­smind pedig néhai Mihályi Árpád ismeretlen örökölő! alperesek részére, akik ismeretlen helyen tartózkod­nak, ügygondnokul dr.BárdossLipót ügyvédet nevezto ki. Á biróság foihivja az ismeretlen alpereseket, hogy a fent megjelölt határnapon és órában személyesen vagy képviseletre jogosait és igazolt meghatalmazott által jelenjenek meg, mart ellonkoző esetben az ügy­gondnok fog holyettük eljárni. Budapest, 1920 szeptember hó l.A budapesti központi kir. járásbiróság, 8814 1—1 Okiratin egssmmisiíések. Oklfatmsgsamntisités. Pk. IV. 8331/1920. szám. A budapesti I—III. kerületi kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszott következő okirat: 1. az I. Magyar általános tisztviselőegylet mint szövetkezet budapesti cég által 2021. lapszám alatt »Nemo« névre kiállított, 2SS2 K 35 f botétet tartalmazó takarékpénz­tári betétkönyv, 2. az ugyanaz által 2022. lapszám alatt »Nemo« névre kiállított, 37258 K 85 f betótot tartal­mazó takarékpénztári botótkönyv megsemwisitóso iránt az eljárást dr. Bauer Imro Rudolf váczi lakos kórelméro folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdeimóuynok a Budaposti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követő naptól számított egy óv alatt az okiratokat a bíróságnál mutassa bo, mert ellenkező esetben a biróság azt a jelzett határ­idő letelte után a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani. Budapest, 1920. évi augusztus hó 27. napján. A budapesti I—ILI. kerületi kir. járás­biróság. ______________._____________8771 3—1 O ki’ai!tiegsetmti!té3. 11. P. 36616/2. 1920. szám. A budapesti kir. törvényszék ezonnoi közhírré teszi, hogy a m. kir. pónzügymiuisztor által Budapesten 1881. évi május hó 11. napján C. betű 103825. és 103827. számok alatt egyenként 1000 arany forintról, B. botü 24885. szám alatt 500 arany forintról bemuta­tóra, üzetósi idő kitétele nélkül kiállított, 4%-kal aranyban kamatozó, sorsolás alá nem eső, szelvények­kel és szelvényutRlványnyal ellátott magyar arany- járadék kölcsónkötvényokro nézve, amelyek mind­egyikéhez kiadott szelvények utolsó darabjai 1921. évi julius hó 1. napján járnak le, a mogsenimisitósi eljárást Oporman Ágnes Ncu-Babolsbergi (Németország, Knincr- strasse 49) lakos kérelmére (kópv. dr. Szűcs Miklós budaposti ügyvéd) az 1920. évi 11. P. 36616/2. számú végzósévoi moginditotta. Ennélfogva a törvényszék a 1881: XXXIII. t.-c. 9. §~a értelmében felhívja a fent körülírt elveszett 5 értékpapírok ismeretlen birtokosát, hogy birtoklását a kötvények mindegyikéhez kiadott szelvények utolsó darabjainak lejárati napjától: 1921 jnlins 1-tól számí­tott három év elteltéig o bíróságnál jelentse bo, külön­ben folyamodó njabb kérelmére az értékpapírokat, amennyiben a hiv. t.-c. 17. §-a értelmében későbbi akadály fenn nem forog, semmiseknek nyilvánítja. Budapest, 1920 augusztus 7-én. A budaposti kir. tör­vényszék. 8773 3—1 Okiratmegsemmisitéi. Pk. I. 182848/8. 1920. szám. A budapesti központi kir. járásbiróság közhírré teszi, hogyaz állítólag elveszett kővetkező okirat: a Fonciéro pesti biztositó intézet által Ries Ferenc ceglédi főgim­názium! igazgató-nevére 1905 január 9-én 89»00/109195. kötvényszám alatt 12000 koronáról kiállított, esetleg felesógo szül. König Etelka, illetvo folyamodó törvé­nyes örököso kodvozmónyczetíek javára szóló 1923. évi január hó 9-iki lejárattal ellátott vegyes tőke biz­tosítási kötvény megsemmisítése iránt az oljirást Ries Ferenc czeglédi lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori boiklstását követő naptól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa bo, mert ellenkező esetben a biróság azt a jelzett határidő le­telte után a folyamodó újabb kérelmóro semmisnek fogja nyilvánítani. Budapest, 1920 julius 9-én. A buda­posti központi kir. járásbiróság. 8775 3—1 Okiratmegsemmisités. Pk. I. 189202/2. 1920. szám. A budapesti kir. központi járásbiróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat: a Herme3 magyar általános váltóüzlet r.-t. által XIV. 17262. sz. alatt Bálint József névre 2600 korona letéti összogről kiállított takarőkbetétkönyvecsko megsemmisitéso iránt az eljárást Bálint Andor budapesti lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelon hirdetménynek a Budaposti Közlönyben történt harmadszori beiktatását kővető naptól számított egy óv alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ollenkozö esőiben a biróság azt a jelzett határ­idő letolt® után a folyamodó njabb kórelméro semmis­nek fogja nyilvánítani. Budapost, 1920 augusztus 12. A budapesti központi leír. járásbiróság. 8776 3—1 Okíratir.cisemmlsitíz. Pk. I. 186921/2. 1920. szám. A budapesti központi kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy az állítólag elvoszett kővetkező okirat: a Gizella- ogylet kölcsönös ólet- és hozománybiztositó intézet által 1905 szoptember hó 14-én Pinta Mátyás névre kiállított, 1000 K biztosított tökőröl szóló életbiztosítási kötvény megsemmisítése iránt az eljárást özv. Pinta Mátyásnó mint kiskorú Pinta Erzsébet t. t. gyámja budapesti (Holdvilág-utca 14.) lakos kérőimére folya­matba tetto. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosit, hogy a jelon hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követé naptól számí­tott egy óv alatt az okiratot a bíróságnál mutassa bo, mórt ollonkezö esetben a biróság azt a jolzett határ­idő letelte után a folyamodó njabb kérőimére semmis- nek fogja nyilvánítani. Budapest, 1920 augnsztus hó 18. A budapesti központi kir. járásbiróság. 8777 8—1 Okiratmegsemmisitéi. Pk. I. 190598/1920. szám. A budapesti központi kir. járásbiróság közhirró teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat: a Nemzeti pénz- válíóbank r.-t. által 1911 február hó 21-én 5219. szám alatt kiállított, egy darab 2389. sorozat 79. számú A. botüs konvertált magyar jelzálogsorsjegyről szóló részlotiv megsemmisitéso iránt az oljárást Lorenez Károly nyíregyházai lakos kérőimére folyamatba tetto. Ennélfogva foihivja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budaposti Közlönyben történt harmadszori beiktatását kővető naptól számí­tott egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mórt ellehkozö osotbon a biróság 3zt a jelzett határ­idő letelte után a folyamodó újabb kórelméro semmis­nek fogja nyilvánítani. Budapest, 1920. évi szeptem­ber hó 2. napján. A budapesti központi kir. járás­biróság. 8778 3—1 Okiratin egientnisitis. Pk. I. 185404/1920. szám. A budapesti központi kir. járásbiróság közhirró teszi, hogy az állítólag elveszett kövotkoző okirat: a Morcur váltó- üzlet részvénytársaság Józsefvárosi flókosztálya által 1601. számú, 3214 K 80 llllérről szóló, Gyulay Károly nevére kiállított takarékbetétkönyv megsemmisitéso iránt az eljárást Gyulay Károly budapesti lakos kérel­mére folyamatba tetto. Ennélfogva felhívja az oinlitett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben - történt harmadszori beiktatását kővető naptól számított egy óv alatt az okiratot a bíróságnál mutassa bo, mórt ollenkozö esetben a biróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani Budapest, 1920. évi julius hó 9-én. A budapesti központi kir. járásbiróság. 8766 3—2 Ckiratmígjammisilés. Pk. 3007/1920. sz. A kisTárdai kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy az állítólag elve­szett kővetkező okirat: a Nyirmndai takarékpénztár részvénytársaság által kibocsátott 2] darab darabon­ként 200 korona névértékű Fischer Sámuel nevére szóló 607, 608, 609, 610, 611, 612, 618, 614, 615, 616, 649, 950, 951, 952, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322. ós 1323. számú takarékpénztári részvény a hozzájuk tartozó szelvényekkel ós szelrónyutalványokkal mog- semmisitéso iránt az eljárást dr. Balkányi Andor kis- várdai ügyvéd által képviselt Fischer Sámuel vajai lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását kővető naptól számított egy óv alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetbon a biróság azt a jelzett határidő letolto után a folyamodó njabb kérelméro sommisnek fogja nyilvánítani. Kisvárdia, 1920. évi augusztus hó 16. apján, A kisvárdai kir. járásbiróság. 6769 8-2

Next

/
Thumbnails
Contents