Budapesti Orvosi Újság, 1920. július-december (18. évfolyam, 27-52. szám)

1920-09-16 / 38. szám

1920. 38. szám, BUDAPESTI ORVOSI ÚJSÁG 607 Hírek. orvosi laboratóriuma Budapest. I ♦ L/LlL'lvlI IV, Kossuth Lajos-u. 3. Tel.: 697. A budapesti orvosok szénellátása. A Buda­pesti Orvosok Szövetsége közli: „Szerencsém van értesíteni, hogy a szén­bizottság az orvosszövetség kérelmére az orvoso­kat soron kívül fogja szénnel ellátni. E végből a szénbizottsággal történt meg­állapodás értelmében kérjük a kartársakat, hogy szénjegyeiket minél előbb adják le az orvos­szövetség titkárságánál (Szentkirályi-utcza 21, II. em.). Hivatalos órák: hétfőn és csütörtökön délután 6—7-ig. “ A Szövetség titkári hivatala egyúttal kéri a kartársakat, hogy a lakásváltozásokat idején és pontosan jelentsék be. A városi gyermekek egészsége Német­országban. Elég megbízható adatgyűjtés ered­ménye szerint Németország nagy városaiban élő 3.383,900 gyermek közül 200,633 tuberculotikus és 835,973 rosszul táplált vagy más bajban szen­vedő. Vagyis a beteg gyermekek száma meg­haladja az egymilliót, — Ha az életviszonyok, s különösen a táplálkozás nem javulnak, úgy a jövő évben 2‘/i miiló német gyermek a biztos pusztulásnak néz elébe s vagy 6 millió gyermek égészsége fog veszélyben forogni, W. C. Gorgas t- Július 3.-án a londoni katonakórházban meghalt William Crawford Gor­gas tábornok-orvos, a világ legkiválóbb gyakor­lati hygienikusa, a legnagyobb szervező talentum, mely eddig az orvosi rendből kikerült. 1854 ok­tóber 30.-án született Mobile községben, Alabama államban. 1879-ben lett a new-yorki egyetemen orvosdoctor. 1880-ban lépett az amerikai had­sereg szolgálatába. A spanyol-amerikai háború után (1898) Havanna főhygienikusa lett s itt a sárgaláz elleni védekezés tervszerű keresztül­vitelével bámulatos eredményeket ért el. Négy év alatt assanálta a félelmetes vidéket. 1905-ben Roosevelt elnök megbízásából diktátori hatalom­mal átvette a Panama-vidék egészségügyeinek rendezését, mert a csatornaépítés a járványok következtében lehetetlenné vált. Munkáját teljes siker koronázta. 1907 óta a Rockefeller-intézet internationalis hygiene-commissiójának az elnöke. 1913-ban és 1914-ben az angol kormány fölkéré­sére a fokföldi bányákban uralkodó járványos tüdőgyuladást küzdötte le. A háborúban kezdet­ben Szerbiában működött a kiütéses typhus elleni küzdelemben, majd mikor az Egyesült-Államok is beavatkoztak, az amerikai hadsereg egészség- ügyi főnöke lett. A legnagyobb tudás a gyors felfogással, a reális viszonyok helyes felismerésével, a nagy­szabású tervvetéssel és hajthatatlan akaratta egyesült parancsolni tudó és mégis elbűvölől egyéniségében. Az orvosok szénellátása Bécsben. A bécsi szénhivatal az orvosi várószobák és rendelők fűtésére az idén is utal ki az orvosok részére „üzemi fűtőanyagot". Fővárosi Fasor-Sanatorium Magán-gyógyintézet sebészeti, női és belgyógyá­szati betegek részére. Budapest, VII., Város­ligeti-fasor 9. Telefon: József 15-26. Dr. Kende Zsigmond ZaK V., Szent István-tér 15. (Basilika mellett). Telefon: 139 - 54. ISTUHN-UTI COTTHQE SZflflflTORlöM BUDAPEST, (István-út végén) Hungária-körút 9. Igazgató főorvos: Góth Lajos dr., kir. tan. Orthopaediai és phisik. osztály vezetője: Roth A. főorvos, Sebészet, szülészet és nőgyógyá­szat, ideg- és belgyógyászat. Orthopaediai és phisikalis gyógy­módok osztálya. Vizgyógyintézet. Röntgen-laboratorium. Hízó és soványitó kúrák. Telefon: József 95-08 és József 42-13. Bőrgyógyitó és kosmetikai JDr* JUSTUS kórházi főorvos IV., Ferencz-József rakp. 26. Telefonj. 56—76. Dr. jakab-féle LIGET-SANATORIUM VI.. Nagy János-utoza 47. szám. Diétás, diag- nostikus és physlkotherapiás gyógyintézet bel- és ideg­betegek részére. Vegyi és bakteriológiai laboratóriuma. külső vizsgálatokat is rendszeresen végez. Vizgyógyintézet, inhalatorium. Zander-féle gyógymechanikai osztály bejáró betegek részére is. Dr. Szilas diagnostikai laboratóriuma, Erzsébet- körut 22. Telefon: József 129-27. sz MEDICO-MECHAN IKA, orthopádia és vizgyógyintézet a Dr. PAJOR-SANATORIUMBAN. Budapest, VII., Vas-utcza 17. or. szili mm orvosi laboratóriuma, Buda pest. VI.,Nagykorona-u. 32. Tel.: 87—73 Szt. Gellert gyógyfürdő és szálló Budapest. A régi nagyhírű SárosfUrdö 47°Cforrásai Termalis és fisikoterapiás gyógyintézet. Iszap-, szén­savas fürdők, vizgyógyintézet, pneumatikus kamra, inhalatorium, gépgyógyászat, villám- és fénykezelések stb. Diaetas konyha belső bajokban szenvedők szá mára. Laboratórium. Röntgen. Vezető főorvos: dr. Benczúr Gyula, egyet, magántanár. Gépgyógyászat: dr. Erdős Géza. Röntgen-laboratorium: dr. Slmonyi Béla. Dr. Melha Armand, Dr. M.-né Dr. Hilí Paula, Dr. Mandlet Ottó Néhai és tökéletesen felsze­Dr. Reich ZANDtn relt physikai gyógyin- Miklós-féle ^ * * tézete. — Budapest. IV., Semmelweis-utcza 2. Kossuth Lajos-utcza sarok. Dr. Pécsi Dani és Dr. Pécsi Ismén oltóanyag termelő-intézete a magyar állami serum termelő intézet szétküldő osztálya. Himlőnyirok Serumok. Budapest, IV., Eskü-ut 6. (Klotild palota.) Telefon: 58—97. (Ezelőtt II. Margit-körut 45.)

Next

/
Thumbnails
Contents