Budapesti Sakkhiradó, 1956 (1-6. szám)

1956 / 1. szám

Budapesti tmakkhiradé A BUDAPEST/' TÁRSADALMI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA. Budapest ,1956. __________________________ « B E K ö 3 Z Uj köntösben és terjedelmesebb a- lakban jelentetjük meg mai számunkkal Híradónkat.. Sok munka és harc előzte meg azt a törekvésünket,hogy megfele­lő formát adjunk lapunknak.Sakkozóink áldozatkészsége és a sakkszakosztályok megértő támogatása segítette munkánkat és ezt a támogatást tartalmas lappal kívánjuk meghálálni. - Lapunk a sakko­zók széles táborához fog szólni és o- lyan problémákkal foglalkozunk majd, amely leginkább érdekli ezt a tábort. • Főcélunk azonban mindenek előtt a sportszerűségre való nevelés leas, a sportszerű viselkedést példákkal fog­juk megvilágítani e reméljük,hogy ez­által elérjük.célunkat: a csapatveze* tőknek és versenyvezetőknek munkáját mogkönnyítjük. Feladataink közé tartozik még a bu­dapesti versenyek ismertetése,hogy ez­által is tájékoztatást nyerjenek a be­indításról és végeredményekről a ver­senyzők.Ezáltal kívánjuk megkönnyíte­ni versenyzési lehetőségüket és a ver­senyekre való felkészülésüket. A főhangsuly -magától értetődik- a csapatbajnokságokon lesz,hisz ez a tö- megveraeny foglalkoztatja úgy minősé­gileg,mint mennyiségileg legtöbb sak­kozónkat. l.szám. ÖNTŐ Érdekesség szempontjából is ez a ver­senyfajta vezető helyet foglal eme­zért tervünk,hogy kimerítően foglal­kozzunk minden csapatbajnoki forduló után és az azokon előfordult jó játsz< mákat rövid szöveggel leközöljük. De feladataink közé tartozik az is hogy úgy a budapesti,mint a kerületi Társadalmi Sakkszövetségek Biankáját behatóan ismertessük,beleértve aa e- gyes bizottságok munkáját is a ezeken keresztül az olvasótáborunk megismer­je részleteiben is a budapesti sakk­élet szervező munkáját. Az előirányzat eléggé bő feladatot ölel tehát fel,amelyet lapunk szer­kesztő bizottsága meg is kiván való­sítani s ezért már az induláskor hang­súly ózzuk,hogy minden sakkozóra szá­mítunk,mint munkatársra,aki elősegí­ti munkájával lapunk minőségi fejlő­dését. Az uj forma dacára lapunk számára szebb kivitelt szerettünk volna,azon­ban a lap nyomdai előállítása lega­lább mége^yszer annyi példányszám e- lőfizeteset kívánja meg, mint araeny- nyivel jelenleg megindult a Híradó, reméljük azonban,hogy olvasótáborunk segítségével az uj Ívre ezt a tervün­ket is megvalósítjuk. VERSENTHIRBK A Budapesti Társadalmi Sakkszövet­ség - A3,jechin - emlékversenyt rendez mesterjelöltek és csillagos I,osztályú versenyzők részére,október 15-november lo. között. Különösen fontos ez a ver­seny azok részére»akiknek minősítése 1956.december 31-én lejár,mert az 1957 évi országos elődöntőn csak érvényes minősítéssel rendelkező mesterjelöl­tek indulhatnak, Budapest Ifjúsági Egyéni Bajnok­ságának döntője október 8-án kezdő­dik.A mezőny tiszta I.osztályú ver­senyzőkből áll s Így csillagszérzés­re jogosít. A döntő 1.-3.helyezettje az Országos Elődöntőbe kerül.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents