Büntető Jog Tára - Polgári Törvénykezés, 1889. október-1890. március (19. kötet, 1-25. szám)

Tartalomjegyzék

T A R TÁL OM JEGYZEK. A tartalomjegyzék rendszere a következő : I. BÜNTETŐ JOG TÁRA. 1. Büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. (1878: V.) 2. Büntető törvénykönyv a kihágásokról. (1879 : XL.) Mindegyik törvényre vonatkozó anyag a törvények szakaszai szerint soroltatik fel ; az egyes szakaszoknál .felsorolt anyag vezérszavak szerint betűrendbe van szedve. 3. Eljárás és pedig: A) Általában. B) Hatáskör; illetékesség; bírák; jogsegély. C) Felek. D) Elő­zetes. kényszerintézkedések; előnyomozás; vizsgálat ; vád alá helyezés. E) Bizonyítás. F) Érdemleges eljárás, fi) Jogorvoslat. H) Büntetés végrehajtása; költségek; kártérítés és egyéb magánjogi igények. 4. Más törvények es rendeletek időrendben. 5. Vegyesek. G. Irodalom. 7. Jogászgyülés. 8. A közölt végítéletek iktató számainak kimutatása. II. POLGÁRI TÖRVÉNYKEZÉS. 1. Anyagi magánjog és pedig: A) Dologi jog. j B) Kötelmi jog. C) Családi jog. D) Öröklési jog. 2. Kereskedelmi jog. 3. Váltójog. 4. Csőd. 5. Telekkönyv. 6. Ügyvédi rendtartás. 7. Polgári perrendtartás. 8. Végrehajtási törvény. 9. Szerzői jog. 10. Bagatell-törvény. 11. Uzsoratörvény. 12. Törvényjavaslat. 13. Jogászgyülés. 14. Döntvények mutatója. 15. A hivatkozott törvények és egyéb jogforrá­sok mutatója. 16. A közölt végítéletek iktató számainak ki­mutatása. A kir. pénzügyi közigazgatási bíróság határozatai. 1. Bélyeg- és jogilleték. 2. Döntvények mutatója. 3. Földadó. Figyelmeztetés: A curiai Ítéleteknek iktató szám szerinti kimutatását azért közöljük, hogy lapunk olvasói, ha vagy más gyűjteményből, vagy a közlési hely megjelölése nélkül idéztetik valamely periratban vagy értekezésben egyik curiai Ítélet, azt könnyen feltalálhatják. Rövidítések : Az arabs szám a lapszámot jelenti és pedig azon lapszámot, melyen a kijelölt ítélet vagy értekezés kezdetét veszi. C. - Curia; Bp. budapesti kir. Ítélő tábla; Mv. = maros­vásárhelyi kir. Ítélő tábla; Eb. = elsőfokú bíróságok; Bp. főü. = budapesti kir. főügyész; Mv. főü. = marosvásárhelyi kir. főügyész; M. — ministertanácsi határozat; B. = belügyminister; I. = igazságügy - minister; É. = értekezés. I*

Next

/
Thumbnails
Contents