Corvina, 1898 (21. évfolyam, 1-36. szám)

1898-01-10 / 1. szám

XXI. évfolyam. Budapest, 1898. január 10. 1. szán,. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 10.. 20. É S 30 - Á N. A «CORVINA» szerkesztőségének szánt kéziratok Petrik Gézához (Budapest, II., Zárda-utca 59.) küldendők. ! Az egylet tagjai ingyen lcajjjálc. Előfizetési ára egész évre 8 frt. HIRDETÉSEK ÁRA: 3 hasábos non­pareille soronkint tagoknak 3 krajcár, nemtagoknak 5 krajcár. Hirdetmény. Az 1896. augusztus 23-án megtartott közgyűlés az évi tagdíjat 10 frtra emelte föl. A választmányi határozat értelmében a tagdíj két 5 frtos részletben is fizethető. Az első részlet (esetleg az egész évi tagdíj) január hóban fizetendő, a második részlet pedig az évkönyv elkül­désekor, mely ezúttal ingyen jár, szedetik be. Felkérjük tehát egyletünk vidéki tagjait, hogy bizomá­nyosaikat a tagsági nyugták beváltására haladéktalanul szíveskedjenek felhatalmazni; amennyiben pedig bizományosuk nincs, az első 5 frtnyi tagdíjrészletet, vagy az egész 1 évi 10 frt tagdíjat postautalványon küldjék el egyletünk pénztárosához (Franke Pál, Bpest, IV., Gróf Cziráky-palota). Budapest, 1898. január havában. A magyar könyvkereskedők egylete: tíanschburg Viktor Hoffmann Alfréd egyl. titkár. egyl. elnök. Újonnan megjelent könyvek* Magyar könyvek. Akadémia könyvkiadóhivatala Budapesten. Almanach magv. tud Akadémiai polgári és csillagászati nap­tárral. MDCCCXCVIII-ra. (8-r. 231 1.) Bpest, 1898. Aka­démia. 1 frt. Archaeologiai értesítő. Uj folyam. XVII. kötet. 5. szám. A m. tud. Akadémia arch, bizottságának és az orsz. régészeti s emb. társulatnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. (N. 8-r. XXIV. 385—456 1.) Bpesl. 1897. Akadémia. 1 frt 20 kr. Archaeologiai közlemények. A hazai műemlékek ismeretének előmozdítására. Közrebocsátja a magy. tud. Akadémia archaeologiai bizottsága. XX. kötet. (Uj folyam XVII. kötet.) (4-r. 160 1.) Bpest, 1897, Akadémia. 3 frt. Bárczay Oszkár. A heraldika kézikönyve. Müszótárral 714 szövegközti ábrával és 3 melléklettel. A m. tud. Akadémia történelmi bizottságának megbízásából. (N. 8-r. VI, 713 1.) Bpest. 1897. Akadémia. Vászonba kötve 6 frt. Bayer József. A magyar drámairodalom története. A leg­régibb nyomokon 1867-ig. A in. tud. Akadémia Bézsán-féle jutalmával kitüntetett pályamunka. 2. kötet. (N. 8-r. XV, 541; VII, 494 1.) Bpest, 1897. Akadémia. 7 frt. Értekezések a történelmi tudományok köréből. Kiadja a magy. tud. Akadéma. A II. osztály rendeletéből szerkeszti Pauer Imre. XVII. kötet. 2. szám. (8-r.) Bpest, 1897. Aka­démia. 2. szám. Mátyás Flórián. Pogány szokások őseinknél. Roger és Tamás esperesek a nagy tatárjárásról. (35 1.) 30 kr. * Könyvészetünk minél teljesebbé tétele végett felkéretnek a t. kiadók, hogy kiadványaik egy-egy példányát, megjelenés után azonnal címemre beküldeni szíveskedjenek. Glück Soma, (Pallas kiadóhivatalában). Irodalomtörténeti közlemények. Szerkeszti Szilády Áron. Nyolcadik évfolyam. Elsu füzet. (8-r. 128 1.) Bpest, 1898. Akadémia. 1 f rt 50 kr. Magyar történelmi emlékek. Kiadja a magy. tud. Akadémia. Első osztály. Okmánytárak. Huszonkilencedik kötet. Zrínyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok. A magy. tud. Akadémia történelmi bizottsága megbízásából közrebocsájtja Barabás Samu. Első kötet.Levelek 1535 1565. (N. 8-r. XLV. 680 1.) Bpest, 1898. Akadémia. 6 frt. Dobrowsky és Franke Budapesten. Ferke Ágost. Olvasmányok az állatvédelem köréből. (8-r. 48 1.) Bpest, 1898. Dobrowsky és Franke. 20 kr. Magyar bába kalendárium 1898. évre. Magyarország okle­veles bábáinak hivatalos névjegyzékével. Kiadja a «Bába Kalauz» szerkesztősége. Második évfolyam. Szerkesztette Dirner Gusztáv dr. (K. 8-r. 254 1.) Bpest, 1898. Dobrowsky és Franke. Kötve 1 frt. Drodtleff Rudolf Pozsonyban. Protestáns esték. Felolvasások a vallás, nevelés, történelem és társadalom köréből. Szerkesztik a magyarhoni ág. hitv. ev. keresztyén egyház egyetemes theol. akadémiájának tanárai. I. sorozat. 1897. Böjt. (8-r. 181 1.) Pozsony, 1897. Drodtleff Rudolf. 60 kr. Eggenberger-féle könyvkereskedés, Budapesten. Boros Gábor dr. M. Tullii Ciceronis in L. Sergium Catilinam orationes quatuor. (K. 8-r. XXIX. 181 1.) Bpest, 1898. Eggenberger. 90 kr. Orvosok zsebnaptára az 1898. közönséges évre. Huszon­hatodik évfolyam. Szerkeszti Purjesz Ignác dr. A legújabb gyógyszer árszabványnyal. Függelékül: Útmutatás a lát­élesség vizsgálására. (16-r. 192 1.) Bpest. 1898. Eggen­berger. Kötve 1 frt 50 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents