Corvina, 1903 (26. évfolyam, 1-36. szám)

1903-01-10 / 1. szám

X.X VI. évfolyam. Budapest. 1903. január 10. 1. szaru. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 10., 20.. É S 30 - Á N. 1 «'CORVINA» szerkesztőségének szánt kéziratok Petrik Gézához (Budapest, II., Bimbó-utca 12.) küldendők. Az egylet tagjai ingyen kapják. HIRDETÉSEK ARA: 3 hasábos non­pareille soronkint t»"'->bnrk 6 fillér, Tllnfizetési ára egész évre 16 kor. j nemtagoknak 10 fillér. Újonnan megjelent könyvek* Athenaeum r.-t. könyvkiadóhivatala Budapesten. Füzetek, Nyelvészeti —. Szerkeszti Simont/i Zsigmond 1—I. szám. (N. 8-r.) Bpest, 1902. Athenaeum r.-társ. Egy-egy szám 1 k. 50 f. 1. szám. Simonyi Zsigmond. A magyar szórend. Külön­lenyomat a «Magyar Nyelvőr»-böl. (104 1.) 2. szám. Simái Ödön. Márton József mint szótáríró. (60 1.) 3. szám. Kocsis Lénárd. A mondatrészek viszonya Brassai mondatelméletében. (68 1.) 4. szám. Simonyi Zsigmond. Tréfás népmesék és adomák. Nyelvjárási olvasókönyv. A «Magyar Nyelvőr» gyűjtéseiből szerkesztette S. Zs. (92 1.) Barta Lajos Budapesten. Almanach, Magyar művészeti —. Szerkeszti Incze Henrik dr. A «Magyar színészed Almanach» III. évfolyama. (K. 8-r. 250 1.) Bpest, 1902. Barta Lajos bizom. * 2 k. Deutsch Zsigmond és társa Budapesten. Gellért Oszkár. Az első stációnál. Versek. (8-r. 94 1.) Bpest, 1903. A «Magyar Géniusz» kiadása. Deutsch Zs. és Társa bizom. 2 k. Dobrowsky os Franke Budapesten. Hory Béla. Vidám percek. Beszélyck és rajzok. (8-r. 257 1.) Kolozsvár, 1902. Dobrowsky és Franke bizom. Bpesten 3 k­Farkas J. Beregszászon. Bereg vármegye fali térképe. Tervezte Szentpéterg Endre. Mérték 1:112,500. 1 lap, 80X100 cm. 10 színnyomás. A Magyar Földrajzi Intézet r.-t. metszése és nyomása. Bpest. E. n. Farkas J. Beregszász. Felvonatlanul 8 k., vászonra vonva 10 k. Franklin-Társulat Budapesten. Szántó Menyhért. Köztárházak. A Magy. tud. Akadémián a Dóra-díjjal jutalmazott tanulmány. (N. 8-r. 69 1.) Bpest, 1903. Franklin-Társulat 3 k. Grünbaum Ármin Budapesten. Arató Frigyes. A szabadkömivesség. A müveit közönség, szá­mára írta: A. F. (8-r. 71 1.) Bpest, 1902. Grünbaum Ármin bizom. 1 k. Kilian Frigyes utóda Budapesten. Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei, A—. A nm. m. kir. földmívelésügyi és a vallás és közoktatás­ügyi minisztérium támogatásával kiadja a M. Földrajzi Társaság Balaton-bizottsága. Második kötet. A Balaton­tónak és partjának biologiája. Második rész. A Balaton flórája. I. szakasz. Függelék. A balatoni kovamoszatok. Irta: Pantocsek József dr. Tizenhét táblával. (4-r. 144 1.) Bpest, 1902. Kilian F. utóda bizom. 10 k. —• Ugyanaz. Harmadik kötet. A Balaton környékének társa­dalmi és embertani földrajza. Második rész. A Balaton­* Könyvészetünk teljessége érdekében fölkéretnek a t. ki­adók, hogy kiadványaik egy-egy példányát megjelenés után azonnal címemre beküldeni szíveskedjenek. A könyveket lajstromozás után sértetlenül visszaküldöm. Rényi Károly (Grill-féle cs. és kir. udv. könyvkereskedésben . melléki lakosság néprajza. Irta : Jankó János dr. 3 szines, 3 fekete táblával, 16 táblázattal és 156 szövegközöti ábrával. (4-r. VIII, 429 1.) Bpest, 1902. U. o. 10 k. Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Budapesten. Színházak műsora, Fővárosi —. 137—138. szám. (K. 8-r.) Bpest, é. n. Lampel Róbert. Egy-egy szám 30 f. 137 138. szám. Guthi Soma és Rákosi Viktor. A brezováci hős. Eredeti bohózat három felvonásban. (60 1.) Lévai Mór Ungvárt. Gazdák zsebnaptára, Magyar —. (Lévai-féle.) Az 1903. eszten­dőre. A magyar gazdaközönség számára. Gazdasági köny­velési rovatokkal. Harmadik évfolyam. (16-r. 303 1.) Ungvár, 1902. Lévai Mór. Kötve 2 k. Magyar Földrajzi Intézet r.-társ. Budapesteu. Ázsia iskolai fali térképe. A vallás és közoktatásügyi ni. kir. miniszter megbízásából tervezte és rajzolta Koguto­>ricz Manó. Mérték 1 : 8,000,000. 6 lap. 176X1^0 cm. 11 színnyomás. 2-ik kiadás. Bpest. 1903. Magyar Földrajzi Intézet r.-t. Vászonra vonva védőboritékban 19 k. 80 f. Lécekkel 24 k. 20 f. hogutowicz Manó ismétlő térképei. (1—1 I.) Budapest, 1903. Magyar Földrajzi Intézet r.-társ Északnyugoti magyar felföld 8 f. Északkeleti magyar felföld 8 f. Délkeleti magyar felföld 8 f. Magyar kis alföld 8 f. Magyar nagy alföld 8 f. Duna —Dráva köze hazánkban. (Dunántúl) 8 f. Dráva—Száva köze hazánkban és a magyar tengerpart 8 f. Ifj. Nagel Ottó Budapesten. Kováts I. István. A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem kebelében alakítandó becsületszék tervezete. (8-r. 16 1.) Bpesl, 1902. Ifj. Nagel Ottó 40 f Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület Budapesten, Matlaszkovszki Tádé. A tözeg-fekál-komposzt. (8-r. 70 1.) Bpest, 1902. Stephaneum nyomdája. Az Orsz. magy. gazdasági egyesület kiadványa 1 k. Stampfel Károly Pozsonyban. Zsebkönyvtár, Tudományos —. 126—128. szám. (K. 8-r.) Pozsony, 1903. Stampfel Károly. Egy-egy szám 60 f. 126. szám. Perényi József dr. idősbb. Az állatok fejlődése. (Tekintettel Az emberre.) III. rész. Az állati szervek fejlődés­tana. (77 1.) 127. szám. Lechner Jenő. Építési enciklopédia. II. rész. Faszerkezetek. 82 ábrával. (68 1.) 128. szám. Cserey Adolf dr. Kis ásványtan. 32 szinezett és 36 szinezetlen képpel. (64 1.) Szerző saját kiadásában. Tóth Árpád. Symmetrikus zongora-technika. (N.8-r. 36 1.) Bpest, lk02. Pesti könyvnyomda részv. társ. Kaplialó a szerzőnél Debrecenben, Batthyányi-utca 17. 2 k. -- Ujjgyakorlatok. (N. 4-r. 19 1.) Debrecen, Batthyányi-utca 17. é. n. Szerző saját kiadása" 1 k. 20 f. MAGYAR Amyjs WAOÉMIA KÖ'Y.IMA

Next

/
Thumbnails
Contents