Corvina, 1926 (49. évfolyam, 1-52. szám)

1926-01-03 / 1. szám

XLIX. évfolyam. Budapest, 1926. január 3. 1. szám. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK, ZENEMŰKIADÓK ÉS ZENEMŰKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest, VIII. kerUIet, Üllői-út 16/b. félemelet. Telelefon : József 99 25 és József 99—26. A lap szellemi részére vonatkozó küldemények, valamint a hirdetések a fenti cfmre küldendők. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ : Dr. SZÁNTÓ ANDOR. Megjelenik hetenként egyszer. HIRDETÉSEINK DIJA : Egész oldal 40 Pengő, «/, oldal 22 P., '/, oldal 12 P., Ve oldal 7 P., Vie oldal 4 P., kis hirdetés dija petit­soronként 40 fillér, vastagabban szedeti sorok dija 50 fill., keretezett kis hirdetésnél külön 60 fill. A külföldi könyvek átszámítási árfolyama a következő: 1- Reichsmark hivatalos árfolyam 17.000 i porto és forgalmi adó 10°/ e 1.700 S ~~ 1 Schweiz! frank hivatalos árfolyam 14.000 porto és forgalmi adó 10% 1 OszSr. schilling hivatalos árfolyam porto és forgalmi adó 10°/ 0 1 Angol font hivatalos árfolyam 350.000 porto és forgalmi adó 30% 105.000 1 Francia frank hivatalos árfolyam 3.400 porto és forgalmi adó 33% 1.100 1 Olasz lira hivatalos árfolyama 2.700 f portó és forgalmi adó 50% 1.300 J — 1.400 10.000 ) 1.000 J S­Korona 18.700 15.400 11.000 455.000 4.500 4.000 Ez az átszámítási kulcs szigorúan kötelező. A „Corvina" uj hirdetési és előfizetési díjai pengőben. Az 1926. év január 1-től kezdve a «Corvina» hirdetési díjai a következők : J Pengő egész oldal ... ... ... 40-— fél oldal 22-— negyed oldal 12'— nyolcad oldal 7'— tizenhatod oldal 4'— kis hirdetés petitsoronként —-40 vastagabban szedett sor —"50 keret kishirdetésnél külön ... ... —-60 Megismételt hirdetésnél 10% engedmény. Nem-tagok az összes fenti tételeknél 20% felárat fizetnek. * A «Corvina» előfizetési ára 1926. évi január 1-től további intézkedésig: Pengő nem-tagoknak egész évre 16'— félévre 8 — amihez külföldi előfizetőknél megfelelő portókülönbözet járul, aszerint, hogy a lapot zárt levélben, vagy szalag alatt kívánják-e megküldetni. Egyesületi tagjaink többletpéldányait egész évre 12-—, félévre 6 pengőért szállítjuk. A „Corvina" kiadóhivatala. Irodalom. Beküldött könyvek. Prof. dr. Albert Schramm, a lipcsei Deutsches Museum für Buch und Schrift igaz­gatója « Deutschlands Verlagsbuchhandel» cím alatt kiválóan hasznos kézi könyvet állított össze, amely Tondeur u. Säuberlich lipcsei cég kiadásában jelent meg. Az 568 oldalas könyv igen célszerű összeállítás­ban mindenekelőtt 4298 kiadócég névsorát adja ábécé­rendben alapítási adataik, tulajdonosaik, különleges munkaágaik, s a kiadott legjelentékenyebb írók és műveik megjelölésével. A 2. rész 383 csoportban szak­beosztást ad, a 3. rész a tulajdonosok, igazgatók és üzletvezetők névsorát adja. Kiadó, szortimenter, író, könyvtáros stb. egyaránt jó tájékoztatót nyert benne. Ara 25 márka. — A párisi «Office Général de la Musique» (15. Rue de Madrid) beküldötte most meg­jelent 1925—26. évi nagy évkönyvét, mely « Musique Adresses Universel» с. alatt az egész világ zenemű­szakmáját felöleli. A 2359 oldalas kötet 4 részből áll : 1. cégek jegyzéke városok szerint ; 2. ötnyelvű szótár a zeneműipar szakkifejezéseiről; 3. gyárosok, kiadók, grosszisták, bizományosok névsora szakmaágak szerint ; 4. helységnévtár. A nagy kiadás ára postaköltséggel 20 márka. — A széles körökben ismert bécsi Gerold­cég f. évi decemberében ünnepelte meg fönnállása 150 éves fordulóját. Ez alkalomból a cég jelenlegi tulaj­donosai : Hitschmann Róbert é3 Hugó igen díszes, illusztrált emlékkönyvben számolnak be a cég műkö­déséről az 1775—1925 években. E vázlatból egész darab kultúrtörténet bontakozik ki. VEGYES HÍREK. Eljegyzés. Mint örömmel értesülünk, kartársunk Vig Lajos, Vig Zsigmond Sándor szabadkai könyv­kereskedő-cég beltagja, eljegyezte Lendvai Lillykét, Lendvai Alfréd vaskereskedő leányát, Ó-Kanizsáról. H MWWWWWW^ WMM^M^MMA I » »NAA^AMM ^W^ Újonnan megjelent könyvek és zeneművek. Jelmagyarázat : A címleírásban a <( ) zárjel a címlapon is zárjelbe tett szöveget, a () zárjei a könyv más részéről vett szö­veget s a [] zárjel a kikövetkeztetett szöveget foglalja magában. Három pont (...) szövegkihagyást jelent. Lapszámozásnál a () zár­jelbetett számjegy a számozatlan lapokat jelenti.— ! A könyv nem került kezünkbe. — Formátum : 16-r. 15 cm. magasságig ; 8-r. 15—25 cm. magasság ; 4-r. 25—35 cm. magasság; 2-r. 35 cm. magasságon túl. Könyvek, folyóiratok, térképek. Bethlen könyvkereskedés Budapesten. Heyns W. Református dogmatika. Ford. és jegyzetekkel ellátta Galambos Zoltán. Bp., 1925. Holland-magvar ref. bizottság [Bethlen könyvkeresk. bizom.] (Bethlen G. ny.) 8-r. XV, 422 1. T. 175.000'— /a

Next

/
Thumbnails
Contents