Corvina, 1928 (51. évfolyam, 1-53. szám)

1928-01-01 / 1. szám

LI. évfolyam. Budapest, 1928. március 11. 11. szám. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSED ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest, VIII. kerUlet, Üllöi-út 18. I. emele. Telelefon • József 461 57, 58, 59. A lap szellemi részére vonatkozó küldemények, valamint a hirdetések a fenti cfmre küldendők. Lapzárta minden csütörtökön déli 1 órakor. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ : Dr. SZÁNTÓ ANDOR. Megjelenik hetenként egyszer. HIRDETÉSEINK DIJA: Egész oldal 40 Pengő, V. oldal 22 P., </. oldal 12 P.. Ve oldal 7 P., t/ 1 6 oldal 4 P., kis hirdetés dija petit­soronKént 4P fillér, vastagabban szedett sorok dija 50 fill., keretezett kis hirdetésnél külön 60 fill. Nem tagoknak 20% felár. EGYESÜLETI HÍREK. Felvételét kéri az egyesületbe: A budapesti könyvkereskedői szakosztályba: Rottmann Oszkár és Társa könyvkereskedelmi és ifOA/. kiadó-társulat (képv. Rottmann Oszkár). Budapest, Д1., Fő utca 23. ~ " VEGYES HÍREK. Kegyeletes emlékezés elhunyt szakosztályi elnö­keinkre. A budapesti könyvkereskedői szakosztály legntóbbi ülésén elhatározta, hogy felejthetetlen volt elnökeinek, Rényi Károlynak és Németh Józsefnek sírját haláluk, illetőleg temetésük évfordulója alkal­mából megkoszorúzza. Ezt a kegyeletes aktust az ó év utolsó hetében teljesítettük. Rényi Károly siiját december hó 29-én koszorúztuk meg, Németh Józsefét pedig december hó 31-én. Ezzel a kegyeletes meg­emlékezéssel tanúságot akartunk tenni orról, hogy fáradhatatlan munkásságuk, lelkes odaadásuk emléke elevenen él szívünkben s egyúttal megújítottuk korai sírjuknál erős fogadalmunkat, hogy az Egyesületért, közös eszményeinkért és érdekeinkért mindenkor az ő szellemükben fogunk dolgozni ós küzdeni. * Halálozás. Váradi József, nyug. áll. isk. igazgató Gyöngyösön, december hó 19-én elhunyt. Váradi Miklós losonci kartársunknak, aki a megboldogultban édes­atyját gyászolja, ez úton küldjük őszinte részvétünket. Irodalom. Auswahl deutscher Literatur címen Somló Béla és Pikier Blanka szerkesztésében a legújabb német irodalom bőséges katalógusa jelent meg. A kiválóan szerkesztett katalógus szakok szerinti áttekinthető csoportosításban adja a legjelentékenyebb német kiadók dványait s kiegészítésül az angol irodalom reprezen­és keresett termékeinek jegyzékét is. A tudo­os és gyakorlati szempontból egyaránt kiváló bibliográfiái mű, amelyet a részletes tárgymutató és a. mindenütt feltüntetett árjelzés kiválóan használha­MAGYAR WIOMAnyűS akadémia KÖNYVIARA tóvá tesz, kétségtelenül értékes szolgálatot fog tenni kartársainknak s ezért a legmelegebben ajánljuk figyelmükbe. Д Corvina hirdetési és előfizetési dílai. Az 1928. év január 1-től kezdve a Corvina hirde­tési dijai a következők: Tagok számára : Pei lg 6 Egész oldal _. ... ... ... 40 — Fél oldal. ... 22-— Negyed oldal ... 12'— Nyolcad oldal ... ... 7-— Tizenhatod oldal... __ . ... 4'— Kis hirdetés petit soronkint —-40 Vastagabban szedett sor ... —-50 Keret kis hirdetésnél külön tagoknak —-60 Háromszor megismételt hirdetésnél 10% engedmény. Nem tagok az összes fenti tételeknél 20% felárat fizetnek. A Corvina előfizetési ára 1928. évi január 1-től további intézkedésig: Egész évre Fél évre . Nem tagoknak: 16 — 8-— Pengő 36-— 20-— Külföldre : Zárt levélben egész évre ... _ Címszalaggal egész évre Egyesületi tagjaink többletpéldányai: Egész évre ... ... 12-— Félévre... ... ... ... ... 6-— Tisztelettel kérjük előfizetőinket, hogy az elő­fizetési díjakat okvetlenül legkésőbb január hó 15-ig kiadóhivatalunkba beküldeni, vagy 58.786. számú csekk­számlánkra befizetni szíveskedjenek, mert ezen az idő­ponton túl cimükre a Corvina küldését beszüntetjük. A Corvina kiadóhivatala.

Next

/
Thumbnails
Contents