Corvina, 1937 (60. évfolyam, 1-52. szám)

1937-01-03 / 1. szám

{K. ölfz^i LX. évfolyam. Budapest, 1937. január 3. 1. szám. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL budapesi. IV Kerület. Magvar utca 50. lei. 1 854-05. — Posialak. csekkszámla 58.786 A lap szellemi részére vonaikozó küldemények valamim a hirdetések a fenli címre küldendők Lapzárta mi'-den csütörtökön déli 1 órakot EELELÓS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ Dr. KEÉRI SZÁNTÓ ANDOR. Megielenik hetenként egyszer, tagilletményként. Előfizetési ára nincs. HIRDETÉSEINK DIIA Egész oldal 60 Pengő, t/ 2 oidai 53 P, '/, oldat i»P, V, oldal 10 P, '/«oldal 6 P kis hirdelés diia petit­soronként 60 fillér, vastagabban szedeti sorok Jlla 70 till., keretezett kis hirdetésnél küló 1 P Nem iagok -ak 20°/- felár A «KönvvtOzsde. rovai petit-soronként 30 fillér Tagdíjbefizetések az 1937. év első negyedére. A Corvina mai száma mellett minden vidéki tagtársunk csekklapot kap, amelyen fel van tüntetve negyedévi tagdíjá­nak összege. Kérjük t. Kartársainkat, hogy az ese­dékes összeget, valamint esetleges hátra­lékaik törlesztését a csekklsp felhasználá­sával legkésőbb január 15-ig küldjék be. Budapesten pénzbeszedőt kül­dÜn8t k h AZ ELNÖKSÉG. Az alapszabálymódosítás. Az idei közgyűlésünkön elhatározott alapszabály­módosításokat a m. kir. kereskedelem- és közlekedés­ügyi miniszter úr 38.763 1936—I. számú rendeletével jóváhagyta. Hisszük, hogy az ú.j alapszabályokkal egyesüle­tünk életének új korszaka kezdődik. Döntő fontosságú kérdésekben, amelyek eddig teljesen megoldhatat­lannak látszottak, megtehetjük végre a megoldáshoz vezető lépéseket. Az egységét és teljességét visszanyert könyv­kiadó szakosztálynak eltökélt szándéka, hegy min­den függő kérdésben, de főleg az aktualitás homlok­terébe került árkérdésben, rendet teremtsen. Egyik legfontosabb következménye az alapsza­bálymódosítás jóváhagyásának, hogy immár mó­dunkban van a vidéki könyvkereskedők szakosz­tálya közgyűlésén — illetve az új alapszabályok sze­rint teljes ülésén — megejtett választásoknak érvényt szerezni. Ez alkalommal tudvalevőleg a debreceni körzet elnökévé Csillag Artúr, a pécsi körzet elnökévé dr. Kari Lajos, a szegedi körzet elnö­kévé dr. Gyöngyösi János (Békéscsaba), a győri kör­zet elnökévé Wolf Gyula választatott meg. A mis­kolci körzet később az egyesületi elnök részvételével megtartott ülésen László Ervint választotta a körzet elnökévé. Most már elérkezett az ideje annak, hogy rzek a körzetek az új alapszabályok értelmében végleg megalakuljanak, tisztikarukat a szükséghez képest kiegészítsék és működésüket megkezdjék. Melegen üdvözöljük ez alkalomból a szakosztály körzeti elnökeit és tisztikarát. Kérjük őket, bogy a kontaktust úgy egymással, mint az egyesület veze­tőségével a legintenzívebben tartsák fenn s igyekez­zenek a szakma nagy kérdéseit együttes munkával közelebb juttatni a megoldáshoz, az aktuális helyi kérdéseket pedig saját körzetükben megoldani. Hisz­szük, hogy munkásságuk fel fogja ébreszteni a kar­társak eddig szunnyadó érdeklődését a közösség ügyei iránt s megteremti a szolidaritásnak azt a szellemét, amely nélkül semmiféle közösség nem bol­dogulhat. ' fSVAVAVWVVWe > A fázis-adó. A Budapesti Közlöny 1926 december 23-iki szá­mában megjelent a m. kir. pénzügyminiszter 180.000. sz. rendelete a papír- és nyomdaipari anyagok és áruk, valamint egyes más áruk után fizetendő for­galmi adó váltság tárgyában. Ennek a rendeletnek életbelépésével a könyv után eddig fizetett forgalmi adó megszűnik s a íazisadót a papiros vi. eli. Közvetlenül lapunk zárta előtt, a Budapesti Közlöny dec. 31-iki számában, 180.910. szám alatt megjelent az életbeléptető rendelet is, amely szá­mos, szakmánkra nézve döntő jelentőségű rendel­kezést tartalmaz, így például a készletváltság kérdését is rendezi. Mai számunkban — noha a dolog természeténél fogva egyesületünkhöz úgy kiadói, mint könyvkereskedői részről állandóan igen sokan fordulnak a részletekre vonatkozó felvilágosí­tásokért — még nem ismertethetjük a rendelet intéz­kedéseit, ellenben felkértük dr. Szegő Ernő kamarai titkár urat, aki a pénzügyminisztériummal való állandó tárgyalásaink folyamán példátlan odaadással dolgozott velünk együtt s ennek a kérdésnek legki­válóbb szakértője, bogy a Corvina következő számá­ban részletesen ismertesse a rendeletet s világítsa meg mindazokat a kérdéseket, amelyek szakmánkra n zve fontosak.

Next

/
Thumbnails
Contents