Corvina, 1941 (64. évfolyam, 1-52. szám)

1941-01-04 / 1. szám

LXIV. évfolyam. Budapest, 1941. február 15. 7. szarn. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKIADOK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL: Budapest, IV. kerület. Magyar-utca 50. Tel.: 185-403. — Postalak. csekkszámla : Magvar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete, Budapest 58.786 A lap szellemi részére vonatkozó küldemények, valamint a hirdetések a fenti cfmre küldendők. Kiadó A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE Megjelenik hetenként egyszer, t^gilletményként. Előfizetési ára nincs. HIRDETÉSEINK DljA : Egész oldal 60 pengő, ',0ldal33P, főoldal 18 P, i/ 8 oldal 10 P, t/, s oldal 6 P, kis hirdetés d(|a peilt­SO!ónként 60 fillér, vastagabban szedett sorok dfja 70 fitt., keretezett kis hirdetésnél külön 1 P. Nem tagoknak 20% felár. Kínálat-Kereslet petit-soronként 50 fillér. Lapzárta minden csütörtökön déli 1 órakor Tagdíjfizetések az 1941. év első negyedére. l'osta útján minden vidéki és több budapesti tagtársunk csekklapot kap, amelyen fel лап tüntetve negyedévi tagdíjának összege. Kérjük t. Kartársa inkát, hogy az esedékes össze get, valamint esetleges hátralékaik törlesztését a csekklap leihasználásával legkésőbb január 15-ig küldjék be. Budapesten pénzbeszedőt küldünk ki. Az Elnökség. \ propagandahozzájárulás. Felkérjük kiadó kartársainkat, hogy a fél %-os propagandahozzájárulást a mult év végéig mielőbb kiszámítani szíveskedjenek. Pénzbeszedőnk a napok­ban fel lógja keresni a t. kiadócégeket а пол гетЬег 15-től december végéig esedékes összegért. Azért kérjük erre nyomatékosan és sürgősen t. kiadó kartársainkat, mert az eddig befolyt összegek távolról sem fedezték a karácsonyi könyvjegyzék költségeit. Reméljük, hogy az utolsó másfél hónapban össze­gyűlt összeg kiadásainkat fedezni fogja, mely eset­ben a fél százalékok szedését meg tudjuk szüntetni. Addig is azonban, amíg erről értesíteni nem fogjuk t. kiadó kartársainkat, kérjük, hogy a félszá­zalékok felszámítását továbbra is eszközölni szíves kedjenek. Változás a Magyar Könyvészet meg­jelenésében. Kérelem a kiadókhoz. A Magyar Könyvészet szerkesztősége kéri a t. Kiadókat, hogy újonnan megjeleld könyvjegyzékei­ket is ugyanúgy, mint újdonságaikat küldjék be. Ismételten felhívjuk a kiadóság figyelmét arra. hogy az új kiadások éppen olyan fontosak, mint az újdonságok, sőt, minthogy könnyebben téveszti az ember szem elől, ezért minden egyes új kiadás bekül­dése fokozottan fontos. A Karácsonyi hönyvjegyzehrőfl. A karácsonyi szezon elmultával, amikor t. Kar­társainknak több ideje marad közügyekre, azzal a felszólítással fordulunk hozzájuk, hogy közöljék ve­lünk tapasztalataikat, megjegyzéseiket és esetleges kifogásaikat a karácsonyi könyvjegyzékről. Tanulságul és a jövőre való gondolással kérjük ezt, mert célunk, hogy minden hibát kiküszöbölve, a jövőre még tökéletesebb könyvjegyzéket adhassunk a közönség kezébe. EGYESÜLETI HÍREK. Felvételét kéri az Egyesületbe: A Budapesti Könyvkereskedők Szakosztályába: Makó Károly, XIV., Álmos-utca 118. A Vidéki Könyvkereskedők Szakosztályába: Nemes Kornélia, Miskolc. Felvétetett az Egyesületbe : A Vidéki Könyvkereskedők Szakosztályába: Kiló Marcell, Losonc. Egyesületünk elnöksége elhatározta, hogy a Ma­gyar Könyvészetet ebben a formájában megszünteti. A következő számban részletesen tájékoztatni fogjuk 1. Kartársainkat. MAGYAR fUIOMÂwas AKADÉMIA KONVVl&RA Az egyesületi iroda hiva­talos órái délelőtt 9-től délután 2-ig.

Next

/
Thumbnails
Contents