Dél Keresztje, 1954 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1954-01-01 / 1-2. szám

1954. JAN. 15. DEL KERESZTJE 3 Oldal A CSOMAGFRONTROLj A CSOMAGOK ügyében újabban — valószín­űleg a karácsonyi hangulat miatt -— ismét igen sok szem­élyes és levélbeli érdeklődést kaptunk Olvasóinktól. A sokfé­leképpen megfogalmazott kér­dések lényege: “'Lehet-e Magy- arornágba ajándékcsomagot küldeni? Ha igen, akkor hogy­an és ha nem, akkor miért nem?” ★ A “DK”-ben is ismertetett 31/ 1952/IV/20 számú miniszterta­nácsi rendelet alapján elküld­ött csamagok sorsáról egymá­snak ellentmondó hírek érkez­tek, mert a budapesti Fövámhi- vatal nem kezelte egységesen a csomagokat. A rendeletben biztosított külföldön elintézhető vámmentesités /Vámmentesi- tö jegyekkel/ pedig lehetetlen­né vállt, mert ilyen jegyeket legalábbis Ausztráliában nem lehet vásárolni. Ezekután maradt mint egyet­len és biztos lehetőség az Ik- ka csomagakció, melyet sokan támadtak. Joggal, amig ma­gunk között esett róla szó, de károsan, amikor ausztrál hiva­talok elé vitték ezt az ügyet. A “valami” még mindig jobb a “semminél”. Magunk között viszont megállapíthatjuk, hogy az Ikka árai egy átlagos, két- keze munkájából élő magyar részére megfizethetetlenek. ★ Ilymódon — szinte komiku­sán hangzik, de igy van — “a tőkés elemek” tudják kifizetni a horribilis árakat, mig a “dol­gozóknak” erre nem telik, bár volna hová eljuttatniuk segít­ségük s rokoni szeretetük lát­ható jeleit. Erre az ellentmon­dásra nem gondoltak Budapes­ten, mintahogy biztosan gond­oltak rá Varsóban, Prágában és Bukarestben, amikor olcsö ajándékcsomagok küldését en­gedélyezték. X Ma az ajándékcsomagok küld­ése terén ez az őszinte és ti­szta helyzet. Ugyanakkor, ért­esülésünk szerint az itt élő csehek, románok, szlovákok, nem beszélve a lengyelekről, ma is — a magyarokhoz kép­est rendkívüli lehetőségeket él­vezhetnek, ha ajándékcsoma­got akarnak küldeni. A már említett kormányrendélet ugy­an a magyarok részére is kie­légítő lehetőséget nyújtana, de az az egyszerű és kis bökkenő, hogy a használtruhás csoma­gok idekint nem vámmentesi- thetök—lehetetlenné teszi azt, hogy segítsünk, hogy megaj­ándékozhassuk szeretteinket. Nyugati lapok jelentése szer­int az elmúlt hettekben Lengy­elország már újabb könnyité- sekek engedélyezett e téren. Reméljük rövidesen hasonló in­tézkedésről tájékoztathatjuk az ausztráliai magyarságot is. mely jelentős megkönnyebbül­ést okozna idekint és évente j többezer ajándékcsomaggal többet odahaza. ___ ________ UJ CIKK... Karácsonyi számunkban is­mertettük azt az Ujzélandban rendkívül sokat ártó cikket, melyet egyik emigráns sajtó­termék cikkei váltottak ki. A “N.Z.T.” 1953. december 9.-i száma közli a folytatást, egy nagy ujságoldalt félig betöltő, fényképes cikkben. A folytatás lényege: az ujzé- landi lap első cikkének megje­lenése után egy magyar nevet viselő egyén /nevét a lap nem írja ki/ felkereste a lap sze­rkesztőségét azzal a céllal, hogy bebizonyítsa: az előző cikk állításai valótlanok. S ny­ilván érvei alátámasztásául a kővetkezőképpen kezdte védő- beszédét: Közölte, hogy az 500 ujzél- andi magyar közül “legfeljebb ha 5 hallott arról, hogy mi a nácizmus”. A szerkesztő kérdésére eli­smerte, hogy ö is előfizetője a hirhedett németországi sajtó­terméknek, de tagadta, hogy a lap akár náci, akár “quisling- ista” lenne. A “N.Z.T.” korrektségére különben jellemző, hogy az uj- zélandi terjesztő fedőnevét és cimét-melyet kinyomoztak — a terjesztő kérésére, aki “ot­thoni hozzátartozói miatt nem akarja publikálni nevét” nem közölték. Viszont a cikk a kö­vetkező — nemcsak Ujzéland­ban — megszívlelendő megje­gyzéseket teszi: — A bevándorlók kiváloga­tása emberileg a leggondosab­ban történt, de sok esetben le­hetetlenség volt megállapítani a jelentkezők múltját. /A jel­entkezéskor mindenki demokra­ta volt/. Ezek az egyének most úgy érzik, kiemelkedhetnek az I ismeretlenség homályából, az-1 ónban — folytatja a] cikk: “N. Z.-ban nincsen helyük azoknak, akik náci propagandát terjesz­tenek vagy támogatnak és aki ezekkel az eszközökkel akarja bevándorolt honfitársait megfé­lemlíteni, megérdemli, hogy cselekedetének megfelelően bá­njanak el vele. S ezekután, bárhol keresnek is uj búvóhely­et, ez ne az ujzélandi adófiz­etők költségén történjék”. Más szavakkal, a lap a fen­ti csoportba tartozók kiutasí­tását ajánlja, önköltségen. Az ujzélandi magyarok józan, dol­gos rétege körében e cikkek után természetesen erős nyug­talanság tapasztalható és lap­unkhoz intézett levelükben egy­hangúlag és ismételten tiltak­oznak a magyarság jónevét megrabló — s “bátran” álnev­ek mögé bújó — tevékenység ellen. HERCO LOTION FOR YOUR SKIN Herco contains Olive OH and Lanolin, the two In­gredients known to Science as being the be3t to protect and soften the skin and guard against drying and roughness. Herco Lotion for the care of your skin, from the top of your head to the tip cf your toes. Try Herco once you’ll never be without it. FROM ALL CHEMISTS, STORES, CHAIN STORES. Üzletemben pontos és előzékeny kiszolgálással állok kedves magyar vevőim rendelkezésére. Elsőrangú paprika, magyar módon készített paprikás, sózott, füstölt szalonna, kolbász, szalámi, disznósajt, máj, zsir, kovászos uborka, mák /és min­denfajta fűszer, csemege kapható, STAN SLAVIK J.P. Continental Groceries üzletében No. H03, May St., Sydney, a'"Hotel Sydney” mellett SYDNEY DISZTIN G V ALT 4 M £ kínai etterme PITT St. 173 G.P.O. MELLETT MINDEN PENTEK ES SZOMBAT este 9.30 — éjjel 2 JOHNNY ANGEL délamerikai zenekara játszik NAPONTA 11.30 — 3.45 között ebéd 5 — 8.45 között vacsora 12 — 2.30 között és 6 — 8.20 között italszolgátatással. Tánc­napokon 5.30.-ig telei rendeljen italt. Tel: BL 3718 — BL 3719 — BL 3720 — manager Boüa K.

Next

/
Thumbnails
Contents