Délamerikai Magyarság, 1935. április-június (7. évfolyam, 811-848. szám)

1935-04-02 / 811. szám

2 1935. április hó 3 ■irt™*1;-1- "■ tonkivüliek, vagy Bethlenpártiak léitek fel. Az 1 mandátummal szereplő nemzeti szocialista-“párt”-ot valószinüleg most is Meskó Zoltán képviseli, aki az előző választásnál mérsékelt ellenzéki prog­rammal jutott be a képviselőházba, — majd pedig nazi-vezér lett. Egyelőre még mindig — párt nélkül. Beküldött hírek: — A* egyesületek által köz­lés végett hozzánkjuttatott .hírek, jelentések stb formá­jáért és tartalmáért azok be- küldői tartoznak kizáré lagos felelőséggel — A Szent Ferencrendiek Magyar Misz- sziója Argentínában. Minden vasárnap fél 9 órakor Wilden és Í1 órakor Alsina y Defensa sarkán levő templombal is tentisztelet. A Pineyroi Magyar Jótékonycélu Mü kedvelő Gárda március 24-én megtartott teadélutánján, amely nagy sikerrel zá rult, a következő felülfizetések történ­tek: Id. Szabó Kálmán 1.50, Bálint Jó­zsef 1 pesó, Neiner Lajos 50 centavos. Vezetőség Magyar református istentiszteletek: Április 14-én, vasárnap délután fél E órakor. Április 19-én, Nagypénteken esta 6 órakor, az Almirante Brown 1050 sz. e- levő templomban. Szívesen látunk minden istenfélő ma­gyart. Április 14-én, vasárnap délután isten­tisztelet után tisztújító közgyűlés. Kérjük a reformátusok szives megje­lenését. — Szavazati joggal mindazok birnak, akik előzőleg bejelentették a gyülekezethez való tartozásukat és a kibocsájtott iveket is aláírták. Hivatalos órák: minden kedden 3—0 óráig az Avenida Fo'rest 1988 szám a. Minden szobbaton 2—8-ig az Almirante Brown 1050 szám alatt. U. T. 21—1606 A LYRA-dalkör hirei. — A “Tatár járás" c-imü operette próbái úgy a fő­szereplők, mint a kórijs és a zenekar ma, kedden, április 2-án este fél 9 órai kezdettel klubhelyiségünkben, Rivera 1999. szám alatt lesz megtartva. Minden szereplő pontos megjelenését kéri a Vezetőség. RÁKÓCZI S. C. Tagjaink szives tudo'mására hozzuk hogy ez eddig szerdán tartott ülések ez­után minden kedden lesznek megtartva a rendes időben a klub Piedras 534 sz e.iatti helyiségében. — Főtitkáf. Rákóczi Sport Klub. A tagok szives tudomására hozzuk, hogy tagdijaikat a vezetőségi tagoknál is rendezhetik, az e célra kibocsájtott ideiglenes nyugták el lenében. — Főtitkár. Magyar ágostai hitvallású evangélikus Istentiszteletek: Április 7‘én, vasárnap délután fél 4 órakor. Április 21-én, Husvét vasárnap dél­előtt fél 9 órakor Úrvacsora osztással egybekötve az Avenida Forest 2000 sz alatt levő -evangélikus t mplomban. — Szeretettel várunk mindet magyar test­vért. — Mindazok, axik az Urvatsora osztásban részesülni óhajtanak, jelent­sék be ebbeli szándékukat levélben, vagy személyesen a Hlkészi hivatalnál. Hivataos órák: Minden kedden dél után 3—6-ig az Avenida Forest 1988 sz. a. Minden szombaton délután az Almirante Brown 1050 sz alatt. U. T 21—1606 Barracas. Konfliktus Montevideoban a rendőrség és a sajté között Délamerikai „Magyarság” Amikor a fotoriporter gyorsabb, mint a rendőr­ségi sajtóiroda .... Montevideo, március 28 Délután 4 óra tájban a város kellős közepén, a 18 de Julio és Ejido sarkán a járókelők hatalmas dörrenésre lettek figyelmesek. A lövés az egyik autóbusz­ról hallatszott s a golyó egy közeli ki­rakat üvegét fúrta keresztül. Az auto busz hirtelen megállott és utasai riad tan ugráltak le róla. Csak másodpercek­kel később nyerte vissza mindenki a nyugalmát s csak ekkor látták, hogy nem merénylet történt, hanem az autó­busz egyik utasa, egy 25 év körüli fia talember mellbelőtte magát. Az autóbusz — utasok nélkül — ir­tózatos iramban folytatta útját a Ma- ciél-kórház felé, de mire odaért, az utas kiszenvedett. Itt állapították meg, hogy aki az öngyilkosságnak ezt a különös módját választotta, Gualberto Bayarre, 26 esztendős uruguayo, aki tettét előre megfontolva követte el, négy búcsúleve­let találtak nála. * Miközben ez a tragédia a város köz­pontjában játszódott le, megrendítő ön- gyilkosság történt az egyik temetőben is. Körülbelül tiz nappal ezelőtt temet­tek el egy fiatal repülőtisztet, Jorge Araujét, aki önkezével vetett véget éle tének. Sirját minden délután megláto­gatta egy gyászbaöltözött 18 év körüli fiatal leány. Egy csokor virágot hozott magával, amelyet elrendezett a siron, órák hosz- szat elüldögélt a sir mellett és a sötét­ség beálltával eltávozott. A temető őre már ismerte a minden­A „SARMIENTO”-rói elnevezett argentínai iskola-hajó, amely most in­dult el 35-ik útjára a világ tengerein.......................Az öreg „fragata’’ elin­dulásánál óriásitömeg jelent meg a hajósok hozzátartozóin kívül is ■<,M ' Áíi-4 t? napos látogatót. Mo’st is látta őt jönni, de fel sem tűnt neki, hogy a szokásos időben nem látta eltávozni a fiatal le­ányt. Esti kőrútján azután ott találta őt a kapitány sírja mellett, elterülve a földön, holtan. * Ebből a két öngyilkossági esetből kifo­lyólag súlyos konfliktus támadt a rend­őrség és a montevideoi újságok között. Annakidején, amig a rendőrségi sajtó­iroda szolgálata teljesen normális volt, a rendőrség nem adott hivatalos jelen­tést az öngyilkosságokról s a lapok sem közöltek semmilyen hirt a fővárosban történt esetekről. Nemrégiben a rendőrprefektura ren­deletet adott ki, amelyben a kerületi komisszároknak megtiltotta, hogy a ri­portereknek bármilyen felvilágosításo­kat adjanak s a hírszolgálattal a köz­ponti sajtóirodát bizta meg, amelynek fogyatékos és késedelmes hirszolgálat-H miatt az újságok ismételten tiltakoz­tak. * Minthogy a rendőri sajtóiroda nem képes feladatát kellően elvégezni, a rendőri riporterek saját hírszolgálatuk­kal dolgoznak, amely gyorsabbnak bizo­nyult, mint a hivatalos sajtóiroda. — Ennek a révén szereztek tudomást az öngyilkosságról is, amelyről nemcsak hirt adtak, hanem több fényképet is kö­zöltek. A rendőrprefektura azonnal vizsgá­latot indított, hogy megállapítsa, ki érijsitette az újságokat az öngyilkos­ságról. Az a lap, amely elsőnek közölte az öngyilkosság hirét, cikket közöl és kijelenti, hogy az öngyilkosságról ma­gánforrásból értesült. Amig a rendör- prefektura fenntartja a hírszolgálatot korlátozó intézkedéseit, hasonló módon értesül minden rendőri eseményről és azokról azonnal hirt ad, tekintet nélkül arra, hogy a rendőrség a hirt a hiva­talos sajtóiroda révén közölni akarja-e, vagy nem. MOSOLY ORSZÁGA Csikágó Csikágóban elfogtak egy zsebtolvajt. A bíró 50 dollár pénzbüntetésre ítélte. A detektív így szólt a bíróhoz: — Most kutattam át ennek az ember­nek a zsebeit. Nem tudja meglizetni az ötvendolláros büntetést, mert csak har­minc dollárja van. — Engedje szabadon — válaszolta a bíró — de ne veszítse szem elől. S egy óra múlva hozza vissza,.. Bizonytalan utasítás — Nincs semmiféle csomag ezek kö­zött a gazdája címére — mondják a szolgának a postán. — Pedig azt mondta, hogy biztosan érkezik valami — Meg tudja legalább mondani, hogy kis, vagy nagy csomagot vár? — Arról nem beszélt, csak annyit mondott, hogy egy zongora leáz benne. Párbeszéd — Mondtam már, hogy hülyével nem állok szóba! — S ezt nekem mondod? — Igen, neked! — Akkor rendben van, hiszen szólj i álltái vele m.

Next

/
Thumbnails
Contents