Délvidéki Hirlap, 1949. november (1. évfolyam, 177-201. szám)

1949-11-01 / 177. szám

Az Újító Kongresszus résztve­vői vasárnap délelőtt iparágan­ként részkonferencíákat tartottak, amelyeken a* újítómozgalom t'l- *datterveit dolgozták kL A magasépítőipar újítói cK't felszólalt Sai-ljugin, a kongreaz szasra érkezett szovjet szataha- novista kőműves, aki számada­tokkal ismertette a Szovjetunió káprázatos építkezési eredmé­nyeit. Vasárnap délután az Újító Kongresszus ismét a Vasas-szék ház dísztei ni ében folytatta az ' együtto* tanácskozásait. Az ipar. égi konferenciákon résztvett kül­döttek beszámolói után a kon­gresszus határozatot fogadott ei. A határozat hat pontban hatá­rozta meg az újítómozgalom to­vábbfejlesztésének föfeladatait. Eszerint az újító és észszerű-ütő munkát tervszerűvé és tömegessé keli tenni. Afog kell szervezni a feladat-terve^ alapján n kollek­tív újító munkát. Meg kell gyorsítani a tapasztalatok átadását é1- átvételét. El kell sa­játítani ép országossá kell tonni ti szovjet sztahanovisták mindéit kezdeményezését- Ki kell szélesí­teni műszaki látókörünket és f d kell használni a technika eddigi eredményeit. Ki kell terjeszteni a az újitótnozgaliuat nemcsak nz iparban, rie- a mezőgazdaság, n kö tekedéa, a gazdasági élet min­den lei'iiletéu is. Megállapítja -a határozat, hog? fiz TJjííó Kongresszus egyhangú lelkesedéssel csatlakozik a Ganz Villamosság; gyár dolgozóinak kezdeményezéséhez, Sztálin 70. születésnapját minden magyar dolgozó jó szocialista munkával és kiváló teljesítménnyel teszi emlékezetessé. Minden élinnnkás és újító ne mes kötelességének tartja a há­roméves tervnek Sztálin születés­napjára való teljes, minden rész­letében való befejezéséért harcol­ni. A határozat ezekkel a sza­vakkal fejeződik he: „Kövessük a nagy Szovjetunió újítóinak példáját! Illőre dicső Pártunk, az M DP és dolgozó né­pünk nagy vesére, Rákosi Mátyás vezetésével a szocializmus építé­séért.“ A határozati javaslatot a Kül­döttek hatalmas lelkesedéssel fo­gadták el, majd Zsofinyec Mi­hály nehézipari miniszter emel­kedett szólásra. — Az újítók a munkatermelé­kenység emeléséért folytatott harcban az élen járnak. Ok. alkotják az új ársadalómért küzdő hadsereg tisztikarát, — mondotta töhhe-k közt. Ezután Apró Antal, a SzOT főtitkára tartotta meg záróbeszé­dét, rámáin tvn, hogy az újító- mozgalom nagy politikai és gaz­dasági jelentőségét Rákosi Mű tyás a kongresszuson való sze­mélyes jelenlétével húzta alá. A záróbeszéd után a résztve­vők hosszú percekig zúgó taps­sal éltették a Szovjetuniót, a nagy Sztálint, az MDP-t és bölcs vezérünket. Rákosi Mátyási Vasárnap este a Magyar Kép­köztársaság Elnöki Tanácsának E’nöKsége fcg"dást adott az Or­szágos Ujitó Kongresszus kül­dötteinek tiszteletére. feszítéssel törekszik Szlovákia minden vidékének gazdaság!, szociális és kulturális felemelke­désére. Szlovákia déli területein « további ipari, .mezőgazdasá­gunk' fejlesztése, a termelőképes­ség fokozása, egyszóval n. szocia­lizmus felé történő előrehaladá­sunk fettétele a szlovák és a ran. gyár dolgozó nép testvéri együtt- működése a magyar lakosság jo­gai tiszteidben tartásának alap- ! ján. — Pártunkat és kormányunkat társadalmi, gazdasági és kultu­rális'.életünk minden, szakaszán a ' marxizmus leninizmas halhntat- * lan tanításai vezetik. Ezért a j nemzetiségi politika terén is tán- ■ tórífhataí*a.rnil' ragaszkodunk- a lenini-sz.iálini nemzetiségi politi­ka alapelveihez és azokat kel] ni kalmaznunk a magyar lakosság gyakorlati életének minden telén — A hurzsoá-nacionalizmufl minden megnyilvánulása eile» erélyes harcot kell folytatnunk A burzsoá-nacionalizmus egyene­sen a külföldi hatalmak szolgá­latához és saját nemzetünk alap­vető érdekének elárulásához ve­zet- Ezért kell, hogy népünket áthassa « szocialista hazafiság, amelynek lényeges része a pro­letár nemzetköziség nagy eszmé je. Siroky helyettes miniszterelnök beszédét a tömeg nagy lelkese­déssel fogadta. Truman aláírta az USA eddig békeidőben legnagyobb méretű hadiköilségvetését Truman elnök aláírta azt a tö'.-| vény javaslatot, amely 15 milli­óid 5S5 millió dollárt irányoz elő hadikiadásokra az 1910—50 költségvetési évre. Békeidőben ©z eddig a legnagyobb tűére.tü ha- eliköltsógvetés. * Trumon aláírása minden ed­digi „béke-mosakodást“ leleplez. Leleplezi az amert:,ai.' kemény körök béketörel;vésett, amely nem más, mint álruhába bujtatott öl­döklést vágy. Akkor, amikor a békéidkor, élén a Szovjetunióval, a népek szabadságáért g termelés to'ozá-1 Visinszkii a harcos igazság nagy szószólója sáérl vetnek latba minden erői, új gyárakat, állítanak a békés termelés szolgálatába, a dolgozó nép szociális jólétéjiek növelése | érdekében, — az óceánon túl né­hány tőkés sugalmazúsára Ifa- lálgyárakat építenek. Azoknak a zsebéből veszik ki a felduzzaszt olt hadiipar dotálá­sához szükséges ' doUárpkat, akik munkájukkal biztositjók a tőké- rák gondtalan . let yezgetéseit. j Ezek a tervek azonban soha nem j valósulhatnak meg, mert. egyre'; erősödik a világ dolgozóinak megbonthatatlan szövetsége, Piety végül lerázza a dolgozó hód nya­kára telepedett piócákat. A’ísinszkíj, a Szovjetunió kül­döttség vezetője az ENSz köz­gyűlés-e po’i'ilkaf bizottsá|sá- nak ülésén felszólalásaiban kér­lelhetetlen logikával semmisíti meg az imperialisták és zsol­dosaik ravaszkodó Teödösítéseií a görög kérdésben. Az angol-amerikai küldöttek és csatlósaik mindent elkövet­nek, hogy a valójában egvsze fű kérdést jogi fogásokkal, mell éJ:«*szél esck k e! megfosszak lényegétől. De hiába. Visinszkij ismételt felszólalásaiban újra meg újra felhívja a figyelnie! arra, hogy a görögországi helyzet mind az -ország belse­jében. mind pedig a batáro. kon harc. egyrészt a görög nép. másrészt az USA és An­glia támogatta demokráciael- icres reakciós ereik között. Az imperialista delegátusok igyekeznek eltussolni azokat a felháborító kegyetlenkedéseket, tömeggyilkosságokat, melyeket véres uralmuk érdiekében athé­ni monarchofasiszták elkövet, nek. Kellemetlen az amerikai imperialistáik számára, hogy athéni csatlósaik szoruli hely­zetükben nyílt tömeggyilkossá- gokkal, anyák és gyermekek 1 »ölősével leplezik le az impe­rialisták fasiszta módszereit. Visinszkij viszont újra meg újra rámutat arra, mennyire a monarchofasiszta rendszer lé­nyegéhez. ,j néppel szembenál­ló imperialista csatlósok mód­szereihez tartoznak ezek az ol­dok lések. A Szovjetunió delegációja so­rozatos építő javaslatokkal mu­tat rá a görög helyzet lénye­gére, Hangsúlyozza, hogy a vérengzések me gs z ü m'ef és ér e szükséges' a nagyha'alntak kö­zös bizottságának megszervező, se, természetesen a Szovjetunió bevonásával. Követeli Visinsz- kii az általános amnesztiái famcívet demokratikus válasz­tásoknak kell követnie a leg­felsőbb görög állani'zervek el­lenőrzése alatt és ebbe be kel! vonni a népi felszabadít moz­galom élén álló görög demok­ratikus köröket is. Hangsú­lyozza a-Eszovjct javaslat. hog>- a választásokon megfigyelő­ként jelen lennének a nagyha­talmak képviselői a Szovjet, unió' bevonásával, amely az egyetlen nem érdekelt állam. Közismert ugyanis, hogyj An­glia ép Amerika a legteljesebb mértékben érdekelt Görögor­szágban, miután befektetett tő­kéje és csapatai vannak Gö­rögországban, kölcsönt nyáj. tett az athéni kormánynak. És mert a Szovjetunió az egyetlen nagyhatalom, amelyet nem vezetnek, mert jellegénél fogva nem is vezethetnek önző érdekek a görög kérdésben, mert a cáfolhatatlan igazságot hirdeti harcain, ezért olyan döntőek és nagyhatásúnk Vi­sinszkij külügyminiszter fel­szólalásai a görög kérdésben is az Egyesült Nemzetek Szö­vetségében. Csungking felé tlr a kínai néphadsereg A kínai néphadsereg gyors i mindössze 320 kilométernyire ütemben tör előre a Kuotnin- fekszik CsunSkmgtól és ugyan- ♦ang.kormány utolsó menedé- csajt felszabadította Tungeu ke felé. A néphadsereg elfog- városát a Kantonból Csüng- lalt egy kisebb városf, mely king felé vezető úton. R népbiréságok nagy szolgálatot tótiek a magyar népi demokráciának Kies István beszélt a népbírák búcsúztató ünnepségén Jelentős állomáshoz érkezett igazságszolgáltatásunk; Dolgozó népünk fiai bevonulnak az Igaz­ság szolgál!áfás újabb területére. Szerdán életbe’ép a büntetobirás- kodásbnn a népi ülnökök rewd- szeic. A népbiróságok működése a hétfői napon ezzel befejeződött, A budapesti népbírákaí ünnepé­lyes keretek között búcsúztatták A búcsúztatón felszólalt Ries lst.ván-igazságügym'niszt&r is aki méltatta a népbíróságok munka­■rat teSÉKI HÍRLAP Kedd, 1949. emberi A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT NBPIUPJ8 Bra S0 üllér i— ti t ~' i --"1 mm ~~r i ——r um um uw mm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmemmmmmmmmmmmmmmammmm — ■ga—— wmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmm főszerkesztő- Tótb Aclai. Szerkesztőbizottság Kon ez Antal Szép ed, Kormány Laíos Hódmezővásárhely Katona Sándoj ''akó Sztálin 70. szilíetésnapját minden magyar dolgozó jó szocialista munkával és kiváló teljesítménnyel teszi emlékezetessé Az Ujitó Kongresszus második napja Ragaszkodunk a leaiiipsztaltai nemzetiségi politika alapelveihez és ezeket alkalmazzuk a gyakorlati élet minden terén — mondotta Siroky helyettes csehszlovák miniszterelnök ífomárnoi.ian a Csehszlovák Köz. társaság fennállásának 31. év­fordulója alkalmából nagyará­nyú ünnepséget rendeztek, ninety a szlovák és a magyar dolgozó társadalom együttműködés-érő! telt tanúbizonyságot. Az ünnep­ség szónoka, Siroky helyettes miniszterelnök', a szlovák kom­munista párt elnöke többek kö­zött ezeket mondotta: — Ma, *ti Kotnarnoban. az épí­tés örömteli légkörében ünnepel jiik azt, hogy Szlovákia, iparosí­tásának óriási ütem© átterjedt */. ország többi térülőiére is, hogy Szlovákiát és népét nem zsarol­ják ki többé. A köztársaság hallhatatlan erő t A népi ülnökök héllőn * követhető tájviratot intéztek Rákosi Mátyáshoz: »A buda­pesti '-örvényszék és járásbí­róság első népi ülnökei forró szeretettel köszöntik a Magyal- Dolgozók Pártja és a magyar dolgozó nép' nagy vezetőjét, .Rákosi Mátyást. Ígérjük, hogy munkánkkal az igazságszol­gáltatás terén is mindenben elősegítjük a Szovjetunióvezet­te béketábor további megerő­södését és hazánkban a szocia­lizmus felépítését«.

Next

/
Thumbnails
Contents