Dunántúli Protestáns Lap – 24. évfolyam – 1913.

TÁRGYMUTATÓ. I. Vezércikkek és értekezések. A búcsú. Györy János. 147 A künnfelejíettek. 175 A leánykereskedés elleni küzdelem. Gróf Tisza István. 163 A lelkészek fizetésének rendezése. K. J. 195 A reformációi emlékmű. W. 205 A stóla rendezése. 182 A tekintély. 9 A tekintély. Sziics József. 33 A vallás- és közoktatásügyi államtitkárság. Kis József. 49, 57 Az augúrok. Szűcs József. 187 Az egyházi fegyelemről. Sárréti. 65, 73, 82, 90 Az 1868. LIII. t -c. és a magyar büntetőtörvény­könyv. Ölé Sándor. 321 Bethlen Gábor. Kis J. 365 Egy másik szempont. Györy János. 41 Feltámadás ünnepén. Csukás Endre. 89 Javaslat az E. T. 1. t.-c. 15. §-hoz. 203 Jézus bünnélküliségének jelentősége. Vass Vince. 389, 397 Jézus és a törvény. Kiss Zoltán. 173, 188, 199, 204, 212 Jézus Krisztus tegnap és ma . . . Kiss Géza. 435 Karácsony ünnepén. Czakó Gyula. 423 Keresnek téged, Isten. Kersék János. 415 Legyen világosság! Végh István. 235 Lelkészeink családi pótléka. Dr. Antal Gábor. 313 Lelkipásztori bölcsesség. R. 424 Liturgiánk reformja. Földváry Jenő. 366, 374, 383 390, 398 Megjegyzések. Csiba Imre. 180 Megnyitó beszéd a nőnevelő-intézet felavatásán. Dr. Antal Gábor. 126 Nyilt levél Patay Károly esperes úrhoz. Szabó S. Zsigmond. 17, 26 Pünkösdre. Izsák Aladár. 155 Székfoglaló beszéd. Szabó György. 263, 272 Templom előtt. Református. 148 Templomi éneklésünk. Prédikátor. 171, 179 Gróf Tisza István főgondnok két beszéde. 341 Új évben. 2 Újévi fohász. Topa József. 1 Újévi kérdés. Szűcs József. 6 Üdvözlő beszéd. Dr. Benedek Sándor. 130 Vallássérelmek. Dr. Antal Gábor. 331 Válasz a Nyilt levélre. Patay Károly. 99 Virágvasárnap. Nagypéntek. 81 II. Eyyházi élet. A barsi egyházmegye közgyűlése. 250 A barsi ref. egyházmegye közgyűlése. 400 A belsősomogyi ref. egyházmegye közgyűlése. Halka Sándor. 291, 301, 308, 324 A csurgóvidéki lelkészi kör értekezlete. Halka Sándor. 248, 256 A kaposmérő-ujlaki ref. egyház orgonaszentelési ünnepélye. Szabó Bálint. 67 A kaposvárvidéki lelkészegyesület értekezlete. Szabó Bálint. 307 A Kálvin-Szövetség IV. közgyűlése. 361 ! A komáromcsallóközi lelkészkör értekezlete. Szinay Sándor. 231 A komáromi egyházmegye közgyűlése. Tudósító. 265 A lelkészi fizetések rendezése. Vargha Kálmán. 255 A M. E. K. Diákszövetség IV. téli konferenciája. J. 51 A Magyar Ev. Nőegyletek lévai konferenciája. L. Ö. 392 A Magyar Prot. Irodalmi Társaság. Kis József. 349 A mezőföldi egyházm. közgyűlése. Vargha Kálmán. 258 A nagygeresdi egyezség. Prédikátor. 109 A nagykanizsai ref. m. egyház jubiláris emlék­ünnepe, r. s. 45, 52 A pozsonyi ref. templom fölavatása. Egy jelenvolt. 342 A reformátusok — nem protestánsok. Birtha József. 60 A tatai egyházmegye közgyűlése. Vörös János. 266 A tiszántúli egyházker. közgyűlése. Varga Antal. 189 A zólyomi ref. templom fölszentelése. Birtha József. 317 Az evangélikusok zsinata. 416 Az ORLE elnökének lemondása. Kis József. 279 Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület. 158 Az ORLE közgyűlése. 334 Az őrségi egyházmegye javaslata a stólarendezésre vonatkozólag. Csukás Endre. 220 Az őrségi ref. egyházm. közgyűlése. Csukás Endre. 240 Belsősomogy-csurgóvidéki lelkészköri értekezlet. Kiss Zoltán. 101 Belsősomogy kettéválasztása. Vargha Dezső. 43 Egyházkerületi közgyűlésünk. 133, 345 Egyházkerületünk lelkészi értekezlete Kis József. 369,399 Egyházkerületünk örömünnepe. 117 E. T. V. 34. §. A. 4. N. 351, 359, Egyházunk és a Heidelbergi Káté. Szűcs József. 211, 219, 227 Harangszentelés New-Yorkban. 438 Indítvány egyházfenntartási alapok ügyében. Vargha Kálmán. 268 Káplántartási jogosultság. Kis József. 409 Kultusz-mozgalom Belsősomogyban. Földváry fenő. 323," 333 Legidősebb lelkészeink orsz. gyámoldai sérelme. Boross Kálmán. 391 Lelkészbeiktatás Ruttkán. Pályi Jenő. 105 Lelkészértekezlet Léván. Birtha József. 377 Lelkészi korpótlék után kivetett nyugdíjjárulékok. Boross Kálmán. 408 Lelkipásztori jelentés az 1912-ik esztendőről. Kiss Dániel. 66, 75 Levél nt. Nagy Lajos esperes úrhoz. Eőri Szabó Dezső. 35 Megjegyzések a f. évi áprilisi konventi jegyző­könyvhöz. Kiss Zoltán. 280, 287, 295, 305, 315 Megkondúlt harangok. Balogh Elemér. 343 Missziói jelentés. Sedivy László. 84, 94

Next

/
Thumbnails
Contents