Dunántúli Protestáns Lap – 36. évfolyam – 1925.

TÁRGYMUTATÓ I. Vezető cikkek és értekezések, Oldal A csurgói református főgim^ázúim. Kovács József 53 A húsvéti kijelentés. & Jr „ 45 A Keresztyén Élet és Munka egyeleines konferen­ciájának üzenete a ker. világhoz. . . . 131 A konfirmáció a középiskolákban 71 A lélek keresztsége. H. Hoekstra után. ... 61 A mi egyik leghatalmasabb fegyverünk. Réthy László 5 Ardet Ucalegon. Németh Károly 111 A szektákról. Csikesz Sándor 57 Az egyke veszedelme. Dr. Antal Géza. . . . . 145 Az első <épés. Dr. Héjjas Imre 41 Az örökség megtartása. P. J li Az új énekeskönyv és a vele kapcsolatos gyakor­lati intézkedések. Olé Sándor .... 9 j Békesség a földön. Dr. Antal Géza . . . . 161 Elnöki megnyitó beszéd. Dr. Balogh Jenő . . 115 Főiskolánk megismertetése gyülekezeteinkkel. Pon­grácz József 157 Hősi halottak 67 Jó gyülekezetek — rossz papok. Medgyasszay Vince 30 Jókai nemzeti jelentősége. Dr. Kőrös Endre . . 33 Jókai üzenete. Pongrácz József 13 Miben lehet segítségére a papné férjének ? Czeglédy Sándorné 25 Protestánsok közeledése felé. Gy. J 137 Protestáns ügyek a kultuszminisztériumban .A.—a. 141 Reflexió. Gy. J 127 Újévi gondolatok. Rácz Kálmán 1 II. Egyházi élet. A Belsősomogyi Ref. Egyesület Csurgón . . . 158 A budapesti református konferencia. Siskey Imre 21, 27 Adjunk egész Bibliát a vakoknak. Dr. Matolcsy Miklósné 62 A Dunántúli Prot. Lap fejlesztésének kérdéséhez. Kovács József 15J7 A Gartsik Nagysallay indítványhoz. Jezerniczky Dániel 154 A gyülekezetek belső élete. Medgyasszay Vince . 127 A kerületi intéző-bizottság gyűlése 58 A kórház. Pongrácz József né 61 A lelkészek- és lelkész-özvegyek nyugdíja . . 28 A mezőföldi ref. egyházmegye közgyűlése. Tudósító 100 A német protestantizmus egyházpolitikai helyzete. —y —r. . . . 96 A pápai egyházmegye közgyűlése. Tudósító . . 90 A pápai egyházmegye értekezlete 37 A székesfehérvári ref. egyház köréből .... 22 A tatai ref. egyházmegye közgyűlése. Besse Lajos 79 A veszprémi ref. gyülekezet örömnapja . .. 62 Az egyházfegyelem kérdése a debreceni lelkész­testületben 46 Az őrségi egyházmegye közgyűlése. —s—s. . . 80 Oldal Díjlevelünk integritása. Réthy László . . . . 150 Egyházkerületünk közgyűlése 112 Egyházmegyei gondnok beiktatás. P. H. . . . 112 Felhívás és kérelem R. I. levelezése ügyében. R. 1 119 Fokozatos haladás a belmisszói eszközök alkal­mazásában. Győry E 161 Gályarabok ünnepe, t 88 Harangszentelés Fehérvárott 141 Harangszentelés és lelkészjubileum Kaposvárott . 54 Küzdelem az egyke ellen 146 Lelkészértekezlet. S. 1 37 Lelkészértekezlet. S. 1 137 Negyvenéves lelkészi jubileum Senyeházán. Tudó­sító 71 ; Nyilt kérdés. Kovács József 132 Pápai egyházmegye indítványa 112 Püspöklátogatás Balatonfüreden 99 Püspöklátogatás Csurgón. B. M. J 89 Püspöklátogatás a drégelypalánki egyházmegyében 78 Részlet Huszár Aladár e. m. gondnok megniytó­beszédéből 95 Segédlelkészi kongrua. Lőke Károly , , . . 103 Tisza-ünnepély Balassagyarmaton 133 III. Tanügy. A drégelypalánki e. megye javaslata az Új Énekes­könyv tanításáról. Tóth István .... 91 A Egyetemes Tanügyi Bizottság gyűlése. Rácz Kálmán 54 A pápai kollégium cserkészeinek táborozása. K. L. J. 102 A tanítói fizetések. Medgyasszay Vince . . . 123 Kultuszminiszter Pápán 67 Találkozók 75 Tanítók" gyűlése. Páhány János 58 IV. Külföldi élet. A cardiffi világgyülés. P. J 87 Amerikából. Kovács Károly 47 Hálaadás ünnep.e Amerikában. Kovács Károly . 5 Stockholm. P. J 107 V. Tárca. A legnagyobb magyar lelke. Szűcs Dezső . 149, 153 A szatyor. Jókai Mór : 18 Jókaihoz. Vers. Születése 100. évfordulóján. Med­gyasszay Vince 13 Jókai kálvinizmusa. Dr. Vass Vince .... 15 Jókai. Vers. Dr. Toóth Zsigmond 37 Könyvtári kirándulás. Pongrácz József. . . . 124 Megdicsőülés. Kiss Zoltán .... 77, 88, 97, 107 Melyiket a kilenc közül? Jókai Mór .... 20 Predestináció. Dr. Ravasz László 163 REFORMÁTUS FŐISKOLAI KÖNYVTÁR PÁPA

Next

/
Thumbnails
Contents