Gr Kuun Géza: Adalékok Krim történetéhez. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. III. kötet 10. szám, 1873)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Első kötet. 1867—1869. /. Szám : Solon adótörvényéről. Télfy Ivántól. 1867. 14 1. . Ára 12 kr. II. Szám: Adalékok az attikai törvénykönyvhöz. T é 1 f y I v á n tó 1. 1868.161. 12 kr. III. Szám : A legújabb magyar Szentírásról. TárkányiJ. Bélától. 1868. 80 1 20 kr. IV. Szám: A Nibelung-ének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. Szász Károlytól. 1868.20 1. 15 kr. V. Szám : Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekintetéből Akadé­miánk feladása Toldy Ferencitől. 1868. 15 1 12 kr. VI. Szám : A keleti török nyelvről. Vámbéry Ármintól. 1868. 18 1. . 12 kr. VII. Szám : Goloji Katona István főleg mint nyelvész. Imre Sándortól. 1869. 98 1 60 kr. VIII. Szám: A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. szá­zadban. B a r t a 1 u s Istvántól. Hangjegyekkel. 1869. 184 1. 1 frt 20 kr. IX. Szám : Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. (1. Sztárai Mi­hálynak eddig ismeretlen színdarabjai 1550—59. — 2. Egy népirodalmi emlék 1550—75-böl. — 3. Baldi Magyar-Olasz Szótárkája 1583-ból. — 4. Báthori István országbíró mint író. — 5. Szenczi Molnár Albert 1574—1633). Toldy F er e n c z t ö 1. 1869.176 1. . . . 1 frt 20 kr. X- Szám. A magyar bővített mondat. Brassa i Sámueltől. 1870. 46 1. 30 kr. XI. Szám: Jelentés a felső-ausztriai kolostoroknak Magyarországot illető kéziratai- és nyomtatványairól. Bartalus Istvántól. 1870. '43 1. 25 kr. Második kötet. 1869-1872. I. Szám. A Konstantinápolyból legújabban érkezett uégv Corvin-codexröl. Mátray Gábor 1. tagtól. 1870. 16 1 10 kr. II. Szám. A tragikai felfogásról. Székfoglaló. Szász Károly r. tagtól. 1870. 32 1 20 kr. III Szám. Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. Joannovics Gy. 1. tagtól. 1870. 431 30 kr. IV. Szám. Adalékok a magyar rokonértelmü szók értelmezéséhez. Finály 11 e n r i k 1. tagtól. 1870. 47 1 30 kr. V. Szám. Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. Télfy Iván lev. tagtól. 1870. 231 20 kr. VI. Szám. Q. Horatius satirái (Ethikai tanulmány). Székfoglaló. Zichy Antal 1. tagtól. 1871. !3 1 20 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents