Barna Ferdinánd: Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. VII. kötet 1. szám, 1877)

ÉRTE K EZESEK A NYELT- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Első kötet. 1867—1869. I. Szám.' Solon adótörvényéről. Télfy Ivántól. 1867. 14 í. . Ára 10 kr. II. Szám. Adalékok az attikai törvkönyvhöz. Télfy Ivánt ól. 1868.16 1. 10 kr. III. Szám. A legújabb magyar Szentírásról. Tarkányi-J. Bélától. 1868. 30 1. \ ' ' 20 kr. IV. Szám. A Nibelung-ének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. . S zá's z K ár o 1? tói. 1SBS. ,20 1. .. . 10 kr. V. Szám. 1 ..dománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekintetéből Akadé­miánk feladása Toldy Fereneztöl. 1868. 15 1 10 kr. VI. Szám. A keleti török nyelvről. Vámbéry Ármintól. 1868. 18 1. 10 kr. VII. Szám. Geleji Katona István főleg mint nyelvész. Imre Sándortól. ' • 1869. 98 1 30 kr. VIII. Száín. A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. szá­zadban. B a r t a 1 u s Istvántól. Hangjegyekkel. 1869. 184 1. . 60 kr. IX. Szám. Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez.(l.Sztárai Mi­hálynak eddig ismeretlen színdarabjai 1.550 —59.—2. Egy népirodalmi emlék 1550—75-böl. — 3. Baldi Magyar-Olasz Szótárkája 1583-ból. — 4. Bátlf&ry István országbíró mint író.,— 5 Szenczi Molnár Albert 1574—1633). Toldy F e r e n c z t ő'l. 1Ö69. 176 1 60 kr. X. Szám.'A magyar bővített mondat. Bras sai Sámueltől. 1870.46 1. 20 kr. 1.1. Szám. Jelentés a felső-austriai kolostaroknak Magyarországot illető kéziratai- és nyomtatványairól. Bartalus Isvántól. 1870. 43 1. 20 kr. Második kötet. 1869—1872. I. Szám. A Konstantinápolyból legujabbanérkezett néay Corvin-codex­.ről.Mátray Gábor 1. tagtól. 1870. 16 1. . . . ....*. 10 kr. II. Száin. A tragikai felfogásról. Székfoglaló, Szász Károly r. tagtól. ' • 1870. 32 1. . . 20 ki. III. Szám. Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. Joannovics'Gy. 1. tagtól 1870. 43 1. ] . . . . 20 kr. [V. Szám. Ada'.ékok a magyar rokonértelmu szók értelmezéséhez, F i­naí y Her ik 1. tagtól. 1870. 47 1. . . .' 20 kr. V. Szám. Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti görög, népnyelv. . •>. T.élfy Iván lev. tagtól. 1870. 23 1 ...... 20 kr. VI. Szám. Q. Horatius satirái (Ethikai tanulmány). Székfoglaló, Z i c h y Antal 1. tagtól. 1871.33 1 .' 20 kr. VII. Szám. Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom .történetéhez (I. Magyar Fái Xni. századbeli kanonista. II. Margit kir. hercz§gnő, » mint ethikai iró. III. Baldi Bernardin magvar-tdasz szótárkája 1582- • bői. Második közlés IV.Egy XVI. századbeli növénytani névtár XVII. és XVIII. századbeli párhuzamokkal. V. Akadémiai eszme Magyaror­szágon Besenyei .előtt) Toldy Ferencz r. tagtól. 1871. 124 1. Ára 40 kr. VIII. Szám. A sémi magánhangzókról és megjelölésök módjairól. Gr. Kinn Gé z a lev. tagtól. 1872 59 1. Ára 20 kr. IX. Szám. Magyar szófejtegetések. Szij^ády Áron 1. tagtól. 1872. 16 1. 10 kr. X. Szám. A latin nyelv és dialektusai. Székfoglaló. SzénássySándor 1. tagtól. 1872 114 1 80 kr. XI. Szám. A defterekről. Szílády Áron lev. tagtól. 1872. 23 1. . . 20 kr. XII. Szám. Emlékbeszéd Árvay Gergely felett. SzvorényiJózsef lev. tagtól. 1872. 13 1. 10 kr. Harmadik kötet. 1872—1873: f. Szám. Commentator commentatus. Tarlózatok Horatius satiráinak ma­gyarázói után. Brassai Sámuel r. tagtól. 1872.109 1. . . . 40 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents