Ballagi Mór: Baronyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. X. kötet 5. szám, 1882)

ÉRTEK EZESEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Első kötet. 1867—1869. I. Solon adótörvényéről. Télfy Ivántól. 1867. 14 1. Ára 10 kr. — II Adalékok az attikai törvkönyvhöz. Télfy Ivántól. 1868. 16 1. 10 kr. — III. } legújabb magyar Szentírásról. Tarkányi J. Bélától. 1868. 80 1. 20 kr. ­IV. A Nibelung-ének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. Szász Károly tói. 1868. 20 1. 10 kr.— V. Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekinte tébölAkadémiánk feladása Toldy Ferencztől. 1868. 15 1. 10 sr. -- VI. i keleti török nyelvről. Vámbér y Ármintól. 1868. 18 1. 10 kr — VII. Gelij Katona István főleg mint nyelvész. Imre Sándortól. 1869. 98 1. 30 kr. — Vili A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században. B a r t a 1 u I st v á n t ó 1. Hangjegyekkel. 1869. 184 1. 60 kr. — IX. Adalékok a régibb magya irodalom történetéhez. (1. Sztárai Mihálynak eddig ismeretlen színdarabjai 1550­59.—2. Egy népirodalmi emlék 1550—75-ből. — 3. Baldi Magyar-Olasz Szótárkájí 1583-ból. — 4. Báthory István országbíró mint író. — 5 Szenczi Molnár Alber 1574—1633). Toldy Ferencztől. 1869. 176 1. — X. Amagyar bővített mondat Brassai Sámueltől. 1870.46 1. 20 kr. — XI. Jelentés a felső-austriai kolos toroknak Magyarországot illető kéziratai- és nju^gi tat ványairól. Bartalus 1st V á ntól. 1870. 43 1. 20 kr. y • 7 j Második kötet. 1869—1872. I. A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corvin-codexről. Mátra) Gábor 1. tagtól. 1870. 16 1. 10 kr. — II. A tragikai felfogásról. Székfoglaló SzászKárolyr. tagtól. 1§70. 32 1. 20 kr. — III. Adalékok a magyar szóalkotái kérdéséhez. Joannovics Gy. 1. tagtól 1870. 43 1. 20 kr. — IV. Adalékok a magvai rokonértelmii szók értelmezéséhez, Finaly Henrik 1. tagtól. 1870. 47 1. 20 kr — V. Solomos Dénes költeményei és a hétezigeti görög népnyelv. Télfy Ivái lev. tagtól. 1870. 23 1. 20 kr^O- VI. Q. Horatius satirái (Ethikai tanulmány). Szék foglaló. Zichy Antal 1. tagtól. 1871. 33 1. 20 kr. — VII. Ujabb adalékok Í régibb magyar irodalom történetéhez (I. Magyar Pál XIII. századbeli kanonista II. Margit kir. herczegnö, mint ethikai iró. III. Baldi Bernardin magyar-olasz szí tárkája 1582-ből. Második közlés IV. EgjTXVI. századbeli növénytani névtár XVII és XVIII. századbeli párhuzamokkal. V. Alíkdémiai eszme Magyarországon Besenye előtt) Toldy Ferencz r. tagtól. 18J1. 124 1. Ára 40 kr. — VIII. A sémi magán hangzókról és megjelölésök módjairól. Gr. Kuun Géza lev. tagtól. 1872. 59 1 20 kr. — IX. Magyar szófejtegetések. Szilád y Áron 1. tagtól. 1872. 16 1.10 kr — X. A latin nyelv és dialektusai. Székfoglaló. Szénássy Sándor 1. tagtól 1872. 114 1. 30 kr. — XI. A defterekről. Szilády Áron lev. tagtól. 1872. 23 1 20 kr. — XII. Emlékbeszéd Árvay Gergely felett. SzvorényiJózsef lev. tagtól 1872. 13 1. 10 kr. Harmadik kötet. 1872—1873. I.. Commentator commentatus. Tarlózatok Horatius satiráinak magyarázó után. Brassai Sámuel r. tagtól. 1872. 109 1. 40 kr. — II. Apáczai Csér; János Barczai Ákos fejedelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállitandé első tudományos egyetem ügyében Szabó Károly r. tagtól. 1872. 18 1. 10 kr, — III. Emlékbeszéd Bitnitz Lajos felett. Szabó Imre t. tagtól. 1872. 18 1. 10 kr. — IV. Az első magyar társadalmi regény. Székfoglaló Vadnai Károly 1. tagtól 1873 64 1. 20 kr" — V. Emlékbeszéd Engel József felett. Finály Henrik 1 tagtól. 1873. 16 1. 10 kr. — VI. A finn költészetről, tekintettel a magyar őskölté­szetre.'B arnaFerdinánd 1. tagtól. 1873. 135 1. 40 kr. — VII. Emlékbeszéd Schleicher Ágost, külső 1. tag felett. Riedl Szende 1. tagtól. 1873. 16 1. 10 kr — VIII. A nemzetiségi kérdés az araboknál. Dr. Goldziher Ignácztó 1873 64 1. 80 kr. — IX. Emlékbeszéd Grimm Jakab felett. Riedl Szende 1. tagtól 1873. 12. 1. 10 kr. —X. Adalékok Krim történetéhez. Gr. K u u n G é z a 1. tagtól 1873. 52 1. 20 kr. — XI. Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának Riedl Szende. 1. tantál 51 1. 20 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents