Szász Károly: Id. Gr. Teleki László ismeretlen versei. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. X. kötet 7. szám, 1882)

ERTEKEZ ESEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖKÉBŐL. Első kötet. 1867—1869. I. Solon adótörvényéről. Télfy Ivántól. 1867. 14 1. Ára 10 kr. — II. Adalékok az attikai törvkönyvhöz. Télfy Ivántól. 1868. 16 1. 10 kr. — III. A legújabb magyar Szentírásról. Tarkányi J. Bélától. 1868. 30 1. 20 kr — IV. A Nibelung-ének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. Szász Károly­tól. 1868. 20 1. 10 kr. — V. Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekinte­tébölAkadémiánk feladása Toldy Ferencztől. 1808. 15 1. 10 ar. — VI. A keleti török nyelvről. Vámbéry Ármintól. 1868.18 1. 10 kr — VII. Gelije Katona István főleg mint nyelvész. Imre Sándortól. 1809. 98 1. 30 kr — VIII. A magyar egyházak szertartású? énekei a XVI. és XVII. században. Bartalus I st V á n t ó 1. Hangjegyekkel. 1869. 184 1. 60 kr. — IX. Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. (1. Sztárai Mihálynak eddig ismeretlen színdarabjai 1550 — 59.—2. Egy népirodalmi emlék 1550 — 75-ből. — 3. Baldi Magyar-Olasz Szótárkája 1583-ból. — 4. Báthory István országbíró mint író. — 5 Szenczi Molnár Albert 1574—1633). Toldy Ferencztől. 1869. 176 1. — X. A magyar bővített mondat. Brassai Sámueltől. 1870.46 1 20 kr. — XI. Jelentés a felsö-austriai kolos­toroknak Magyarországot illető kéziratai- és nyomtatványairól. Bartalus Ist­vántól. 1870. 43 1. 20 kr. MAsodHí kötet. 1869—1872. I. A Konstantinápolyból legújabban érkezeti. né t y Gorvin-codesröl. M á t r a y Gábor 1. ta£tólM870. 16 1. 10 kr. — II. A tragikai felfogásról. Székfoglaló. SzászKárolyr. tagtól. 1870. 32 1. 20 kr. — III. Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. Joannovics Gy. 1. tagtól 1870. 43 1. 20 kr. — IV. Adalékoka magyar rokonérMmü szók értelmezéséhez, Final y Henrik 1. tagtól. 1870. 47 1. 20 kr. — V. Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. Télfy Iván lev. tagtól. 1870. 23 1. 20 kr. — VI. Q. Horatius satirái (Ethikai tanulmány). Szék­foglaló. Zichy Antal 1. tagtól. 1871. 33 1. 20 kr. — VII. Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez (I. Magyar Pál XIII. századbeli kanonista. II. Margit kir. herczegnö, mint ethikai iró. III. Baldi Bernardin magyar-olasz szó tarkája 1582-ből. Második közlés IV. Egy XVI. századbeli növénytani névtár XVII. és XVIII. századbeli párhuzamokkal. V. Akadémiai eszme Magyarországon Besenyei előtt) Toldy F e r e n c z r. tagtól. 1871. 124 1. Ára 40 kr. — VIII. A sémi magán­hangzókról és megjelölésűk módjairól. Gr. Kuun Géza lev. tagtól. 1872 59 1. 20 kr. — IX. Magyar szófejtegetések. Szilád y Áron 1. tagtól. 1872. 16 1. lo kr. — X. A latin nyelv és dialektusai. Székfoglaló. Szénáss y Sándor 1. tagtól. 1872. 114 1. 80 kr. — XI. A defterekről. S z 11 á d y Á r o n lev. tagtól. 1872. 23 1. 20 kr. — XII. Emlékbeszéd Árvay Gergely felett. SzvorényiJóztef lev. tagtól. 1872. 13 1. 10 kr. Harmadik kötet. 1872—1873. I. Commentator commentatus. Tariózatok Horatius satiráinak magyarázói után. Brassai Sámuel r. tagtól. 1872. 109 1. 40 kr. — II. Apáczai Cséri János Barczai Ákos fejedelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó első tudományos egyetem ügyében Szabó Károly r. tagtól. 1872. 18 1. 10 kr. — III. Emlékbeszéd Bitnitz Lajos felett Szabó Imre t. tagtól. 1872. 18 1. 10 kr. — IV. Az első magyar társadalmi regény. Székfoglaló Vadnai Károly 1. tagtól. 1873 64 1. 20 kr. — V. Emlékbeszéd Engel József felett. Finály Henrik 1. tagtól. 1873. 16 1. 10 kr. — VI. A finn költészetről, tekintettel a magyar őskölté­szetre. B a r n a Fe r d i n á n d 1. tagtól. 1873. 135 1. 40 kr. — VII. Emlékbeszéd Schleicher Ágost, külső 1. tag felett. Riedl Szende 1. tagtól. 1873. 16 1. 10 kr. — VIII. A nemzetiségi kérdés az araboknál. Dr. Goldzilier Ignácztó 1873 64 1. 80 kr. — IX. Emlékbeszéd Grimm Jakab felett. It i e d 1 Szende 1. tagtól 1873. 12. 1. 10 kr. —X Adalékok Krim történetéhez. Gr. Kuun G é z a 1. tagtól. 1873. 52 1. 20 kr. — XI. Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. Riedl Szende. 1. tagtól 51 1. 20 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents